Cysylltu â ni

Economi

Cytundebau masnach a buddsoddi dwyochrog yr UE: Ble rydyn ni?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20130529_01Yn ôl amcangyfrifon yr IMF, dros y blynyddoedd nesaf, bydd 90% o alw’r byd yn cael ei gynhyrchu y tu allan i’r UE. Dyna pam ei bod yn flaenoriaeth allweddol i'r UE agor mwy o gyfleoedd marchnad ar gyfer busnes Ewropeaidd trwy drafod Cytundebau Masnach Rydd newydd gyda gwledydd allweddol. Pe baem yn cwblhau ein holl sgyrsiau masnach rydd gyfredol yfory, gallem ychwanegu 2.2% at Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE neu € 275 biliwn. Mae hyn yn cyfateb i ychwanegu gwlad mor fawr ag Awstria neu Ddenmarc at economi'r UE. O ran cyflogaeth, gallai'r cytundebau hyn gynhyrchu 2.2 miliwn o swyddi newydd neu 1% ychwanegol o gyfanswm gweithlu'r UE. Isod mae trosolwg o'r trafodaethau masnach rydd pwysicaf sydd ar ddod, parhaus a gorffenedig.

Trafodaethau i ddod

Cytundeb ar fuddsoddi gyda Tsieina - Ar 18 Hydref, mabwysiadodd y Cyngor y mandad a fydd yn caniatáu i'r Comisiwn Ewropeaidd ddechrau trafodaethau buddsoddi gyda Tsieina. Mynegodd y ddwy ochr yn gynharach eu diddordeb mewn cymryd rhan mewn trafodaethau o'r fath pan wnaethant gyfarfod yn Uwchgynhadledd 14th UE-China ym mis Chwefror 2012.

hysbyseb

Mae lefel gyfredol y buddsoddiad dwyochrog ymhell islaw'r hyn y gellid ei ddisgwyl gan ddau o'r blociau economaidd pwysicaf ar y blaned. Dim ond 2.1% o Fuddsoddiad Uniongyrchol Tramor yr UE (FDI) yn Tsieina. Prif ddibenion y trafodaethau hyn yw diddymu cyfyngiadau ar fasnach a buddsoddiad uniongyrchol tramor yn raddol ynghyd â hyrwyddo amcanion cyffredinol polisi'r UE yn y byd. Bydd cytundeb buddsoddi UE-China yn gwella mynediad i farchnad Tsieineaidd ac yn darparu lefel uchel o ddiogelwch buddsoddiad i fuddsoddwyr yr UE yn Tsieina mewn un testun cydlynol.

Trafodaethau parhaus

Canada - Ar 18 Hydref 2013, daeth Llywydd y Comisiwn José Manuel Barroso a Phrif Weinidog Canada, Stephen Harper, i gytundeb gwleidyddol ar elfennau allweddol Cytundeb Economaidd a Masnach Cynhwysfawr (CETA) (IP / 13 / 972, MEMO / 13 / 911, SPEECH / 13 / 817). Hwn fydd y cytundeb masnach rydd cyntaf rhwng yr Undeb Ewropeaidd a gwlad G8. Bydd yn dileu dros 99% o'r tariffau rhwng y ddwy economi ac yn creu cyfleoedd mynediad marchnad sylweddol newydd mewn gwasanaethau a buddsoddiad. Yn seiliedig ar y cytundeb gwleidyddol, bydd yn rhaid cwblhau trafodaethau technegol er mwyn cwblhau testun cyfreithiol y cytundeb.

hysbyseb

Yn 2012 Canada oedd 12fed partner masnachu pwysicaf yr UE tra mai'r UE yw partner masnachu ail-fwyaf Canada, ar ôl yr Unol Daleithiau. Yn 2012, gwerth masnach ddwyochrog mewn nwyddau rhwng yr UE a Chanada oedd € 61.8 biliwn. Dangosodd astudiaeth economaidd a ryddhawyd ar y cyd gan yr UE a Chanada cyn y trafodaethau y gallai cytundeb masnach cynhwysfawr gynyddu eu masnach ddwyochrog o € 25.7 biliwn arall.

Unol Daleithiau America - Dechreuodd sgyrsiau'r Bartneriaeth Masnach a Buddsoddi Trawsatlantig (TTIP) gyda rownd a gynhaliwyd ar 8-12 Gorffennaf 2013 yn Washington, DC Mae grwpiau negodi yn nodi dulliau ac uchelgeisiau priodol mewn ugain o feysydd amrywiol y mae'r TTIP yn mynd i gwmpasu, gan gynnwys dyletswyddau arfer a safonau technegol ar gyfer nwyddau a gynhyrchir ar ddwy ochr Môr yr Iwerydd.

Disgwylir i'r ail rownd a drefnwyd ar gyfer Hydref 7-11 ym Mrwsel ganolbwyntio ar reolau masnach a'r cydran reoleiddiol y TTIP byddai hynny'n bwydo i adolygiad gwleidyddol ym mis Ionawr 2014 (MEMO / 13 / 835). Fodd bynnag, oherwydd y cyfnod parhaus, ac er gwaethaf lefel uchel o ymrwymiad i'r trafodaethau hyn, nid yw Gweinyddiaeth yr UD wedi gallu anfon at swyddogion Brwsel o asiantaethau USTR a Llywodraeth yr UD i gynnal y sesiwn sgyrsiau a gynlluniwyd. Bydd cymheiriaid yr UE a'r UD yn edrych yn fuan am achlysuron pellach ar gyfer ymgysylltu, gan gynnwys rowndiau trafod.

Mae menter cytundeb trawsatlantig yn seiliedig ar argymhellion Gweithgor Lefel Uchel yr UE-UD ar Swyddi a Thwf a lywiodd y trafodaethau ar y cysylltiadau rhwng yr UE a'r UD yn y dyfodol ers diwedd 2011. Yn ôl astudiaeth annibynnol gan y Ganolfan Ymchwil Polisi Economaidd, Llundain, gallai partneriaeth fasnach a buddsoddi traws-Iwerydd uchelgeisiol a chynhwysfawr ddod â'r UE enillion economaidd o € 119 biliwn y flwyddyn unwaith y bydd y cytundeb wedi'i weithredu'n llawn.

Japan - Lansiodd yr UE a Japan drafodaethau ar gyfer cytundeb masnach rydd ym mis Ebrill 2013 (MEMO / 13 / 348) ac wedi cynnal dwy rownd o sgyrsiau hyd yn hyn. Mae'r ail rownd cynhaliwyd trafodaethau yn ystod wythnos olaf mis Mehefin. Canolbwyntiodd pedwar ar ddeg o weithgorau ar wahanol rannau o'r testun a drafodwyd gan gynnwys masnach mewn nwyddau, gwasanaethau, buddsoddiad, cystadleuaeth, caffael y llywodraeth a datblygu cynaliadwy. Bydd rownd arall yn cael ei chynnal ym Mrwsel ar 21-25 Hydref 2013.

Japan yw ail bartner masnachu mwyaf yr UE yn Asia, ar ôl China. Gallai FTA gynyddu CMC yr UE 0.6% a hybu allforion yr UE i Japan o draean. Disgwylir swyddi ychwanegol 400,000 yn yr UE o ganlyniad i'r fargen hon.

Mae'r Comisiwn yn ymwybodol o bryderon mewn rhai Aelod-wladwriaethau a sectorau diwydiant, yn enwedig o ran rhwystrau di-dariff yn Japan. Dyma'n union pam y cytunodd y Comisiwn â Japan - hyd yn oed cyn i drafodaethau posibl ddechrau - y gallai Ewrop 'dynnu'r plwg' ar drafodaethau ar ôl blwyddyn os nad yw Japan yn dangos ei bod yn cael gwared ar rai rhwystrau di-dariff.

Cymdeithas Cenhedloedd De-ddwyrain Asia (ASEAN) - Mae'r UE yn trafod ar hyn o bryd gyda phedair gwlad yn y Rhanbarth ASEAN. Daeth y trafodaethau ar gyfer Cytundeb Masnach Rydd â Singapore, a lansiwyd yn 2010, i ben yn llwyddiannus ym mis Rhagfyr y llynedd (IP / 12 / 1380) a chychwynnwyd y cytundeb yn Singapore ar 20 Medi 2013 (IP / 13 / 849). Fodd bynnag, mae'r trafodaethau ar amddiffyn buddsoddiad a ddechreuodd dim ond ar ôl i Gytundeb Lisbon ddod i rym, gan roi cymwyseddau newydd i'r UE yn y maes hwn, yn parhau. Ar 18 Hydref, mabwysiadodd y Cyngor fandad hefyd a fydd yn caniatáu i'r Comisiwn Ewropeaidd ddechrau trafodaethau buddsoddi gyda gwledydd ASEAN eraill (MEMO / 13 / 913).

Yn y cyfamser, mae'r trafodaethau ar gyfer Cytundeb Masnach Rydd yn parhau gyda Malaysia a Fietnam. Dechreuodd Gwlad Thai drafodaethau dwyochrog gyda'r UE yn unig ym mis Mawrth eleni (Datganiad i'r wasg) a chynhaliwyd yr ail rownd o sgyrsiau yng Ngwlad Thai ar 16-20 Medi 2013 (datganiad ar y cyd).

Mae'r UE yn parhau i fod yn agored i ddechrau trafodaethau gyda phartneriaid ASEAN eraill ac mae'n gobeithio un diwrnod integreiddio'r bargeinion hyn i gytundeb masnach rhanbarth-i-ranbarth byd-eang. Yn ei chyfanrwydd, gyda € 191 biliwn o fasnach mewn nwyddau yn 2012 a € 51 biliwn o wasanaethau yn 2011, ASEAN heddiw yw trydydd partner masnachu mwyaf yr UE y tu allan i Ewrop, ar ôl yr Unol Daleithiau a China ac ymhell ar y blaen i bartneriaid eraill.

Môr y Canoldir De - Mae'r UE wedi cwblhau dwy rownd o drafodaethau hyd yma ar gyfer Cytundeb Masnach Rydd Dwfn a Chynhwysfawr (DCFTA) gyda Moroco a disgwylir i'r rownd nesaf gael ei chynnal ddiwedd mis Tachwedd 2013. Dylai'r fargen gryfhau adeilad cysylltiadau masnach UE-Moroco ar gytundebau presennol, gan gynnwys Cytundeb Cymdeithas 2000 a'r cytundeb ar gynhyrchion amaethyddol, amaethyddol a physgodfeydd wedi'u prosesu yn 2012.

Moroco yw'r wlad gyntaf ym Môr y Canoldir i drafod cytundeb masnach cynhwysfawr gyda'r UE. Mae gan y Comisiwn hefyd fandad i ddechrau proses debyg gyda Tiwnisia, yr Aifft a Gwlad Iorddonen.

India - Cyflawnwyd cynnydd sylweddol ers dechrau'r trafodaethau yn 2007. Nawr mae angen i'r ddwy ochr fynd yr ail filltir i roi'r pecyn at ei gilydd. Mae India yn cyfuno marchnad sylweddol sy'n tyfu o fwy nag 1 biliwn o bobl ac mae'n bartner masnachu pwysig i'r UE yn ogystal â phŵer economaidd byd-eang sy'n dod i'r amlwg.

Mercosur - Yng nghyfarfod gweinidogol masnach yr UE-Mercosur a gynhaliwyd yn Santiago ar 26 Ionawr 2013, cytunodd yr UE a Mercosur i gyfnewid cynigion ar gonsesiynau mynediad i'r farchnad ar gyfer nwyddau, gwasanaethau a chaffael y llywodraeth heb fod yn hwyrach nag yn chwarter olaf 2013. Mae gwaith sy'n gysylltiedig â pharatoi'r cynigion ar y ddwy ochr yn mynd rhagddo.

Lansiwyd trafodaethau o Gytundeb Cymdeithas EU-Mercosur yn 2000, ond fe'u hataliwyd yn 2004 oherwydd gwahaniaethau sylweddol ar ran fasnach y cytundeb. Ailddechreuwyd y trafodaethau ym mis Mai 2010 (IP / 10 / 496). Ers hynny, cynhaliwyd naw rownd drafod rhwng yr UE a Mercosur, sydd wedi canolbwyntio ar y rheolau masnach yn hytrach na gostyngiadau mewn tollau.

Cyngor Cydweithrediad y Gwlff - Ataliwyd trafodaethau am gytundeb masnach rydd gan Gyngor Cydweithrediad y Gwlff yn 2008. Mae cysylltiadau anffurfiol rhwng trafodwyr yn parhau i ddigwydd.

Gwledydd Affrica, Caribïaidd a Môr Tawel (ACP) - Mae Cytundebau Partneriaeth Economaidd (EPAs) yn bartneriaethau masnach a datblygu rhwng yr UE a gwledydd Affrica, Caribïaidd a'r Môr Tawel (ACP), yn seiliedig ar Gytundeb Cotonou a ddaeth i ben yn 2000. Y nod yw cydgrynhoi mynediad am ddim i farchnad yr UE ar gyfer cynhyrchion gan ein partneriaid ACP, meithrin cydweithrediad sy'n gysylltiedig â masnach a denu buddsoddiad, er mwyn hyrwyddo datblygu cynaliadwy.

Dechreuodd y trafodaethau yn 2002 ac maent wedi ymdrin â saith grŵp rhanbarthol: Gorllewin Affrica, Canol Affrica, Dwyrain a De Affrica (ESA), Cymuned Dwyrain Affrica (EAC), Grŵp EPA Cymuned Datblygu De Affrica (SADC), y Caribî (CARIFORUM) a'r Môr Tawel. Mae'r UE yn parhau â'r trafodaethau gyda phob un ohonynt ac eithrio CARIFORUM a lofnododd Gytundeb Partneriaeth Economaidd lawn sydd eisoes yn 2008.

Mae Negodiadau’r UE bellach yn cychwyn ar gyfnod pendant yng Nghymuned Dwyrain Affrica (EAC) a Grŵp EPA Cymuned Datblygu De Affrica (SADC). Yng ngweddill Affrica Is-Sahara mae cynnydd yn anwastad.

O 15 i 19 Gorffennaf 2013, teithiodd Comisiynydd Masnach yr UE Karel De Gucht i bedair gwlad yn Affrica: Kenya (rhan o'r EAC) a Namibia, Botswana a De Affrica (aelodau o Grŵp EPA SADC) (IP / 13 / 686). Defnyddiodd y Comisiynydd De Gucht y cyfle hwn i drafod ffyrdd i gryfhau cysylltiadau masnach a buddsoddi â rhanbarthau Affrica, yn enwedig trwy bartneriaethau masnach a datblygu cynhwysfawr o dan EPAs.

Mae gan yr UE un ar ddeg o drafodaethau masnach ar y gweill a sawl trafodaeth fasnach a datblygu (EPAs) arall yn parhau.

Gorffennodd Cytundebau Masnach Rydd ond heb eu gweithredu eto

Cymdogaeth Ddwyreiniol - Yn ddiweddar, cwblhaodd yr UE drafodaethau ar gyfer Ardal Masnach Rydd Ddwfn a Chynhwysfawr (DCFTA) gyda Moldofa, armenia a Georgia. Mae'r DCFTAs yn rhan o'r Cytundebau Cymdeithas gyda'r tair gwlad hyn. Mae cychwyn swyddogol y Cytundebau Cymdeithas gyda Moldofa a Georgia wedi'i gynllunio ar gyfer Uwchgynhadledd Partneriaeth y Dwyrain ar 29 Tachwedd 2013 yn Vilnius.

O ystyried y penderfyniad a gymerwyd gan Armenia ar ddechrau mis Medi i ymuno ag undeb tollau Rwsia, Belarus a Kazakhstan, ni ddilynir y camau sy'n ofynnol i'r cytundeb gyda'r wlad hon ddod yn effeithiol ar hyn o bryd.

Yr UE yw'r prif bartner masnachu ar gyfer pob un o'r tair gwlad. Yn 2011 roedd masnach gyda'r UE yn cynrychioli mwy na 50% o gyfanswm y llif masnach ar gyfer Moldofa, 32% o fasnach gyffredinol Armenia a 26% ar gyfer Georgia. Ar ôl ei weithredu, byddai'r DCFTAs yn darparu ar gyfer cyd-fynediad gwell o lawer ar gyfer nwyddau a gwasanaethau rhwng yr UE a'i gymdogion dwyreiniol. At hynny, byddant yn sicrhau amgylchedd cyfreithiol agored, sefydlog a rhagweladwy er budd busnesau a defnyddwyr ar y ddwy ochr.

Wcráin - Daeth yr UE a’r Wcráin i ben â’r trafodaethau ar gyfer Cytundeb Masnach Rydd (DCFTA) dwfn a chynhwysfawr ym mis Rhagfyr 2011. Ar 15 Mai 2013, mabwysiadodd y Comisiwn y cynigion ar gyfer penderfyniadau'r Cyngor ar lofnodi a chymhwyso Cytundeb Cymdeithas yr UE-Wcráin dros dro, gan gynnwys ei ran fasnach (IP / 13 / 436). Y cam nesaf fydd llofnod y Cytundeb gan y Cyngor, unwaith y bydd yr amodau gwleidyddol wedi'u bodloni. Ar 1 Hydref 2013, ymwelodd Comisiynydd Masnach yr UE Karel de Gucht â Kiev i drafod cyflwr chwarae gydag awdurdodau Wcrain.

Singapore - Daeth y trafodaethau ar gyfer Cytundeb Masnach Rydd (FTA) rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Singapore i ben ym mis Rhagfyr 2012 (IP / 12 / 1380) a chychwynnwyd y cytundeb yn Singapore ar 20 Medi 2013 (IP / 13 / 849). Disgwylir i'r gweithdrefnau sy'n caniatáu i'r cytundeb ddod yn effeithiol gael eu cwblhau erbyn diwedd 2014.

Dyma ail gytundeb uchelgeisiol yr UE gyda phartner masnachu Asiaidd allweddol, ar ôl FTA yr UE-Korea, a'r cyntaf gydag aelod o Gymdeithas gwledydd 10-gwlad Cenhedloedd De-ddwyrain Asia (ASEAN). Ar ôl ei weithredu'n llawn, bydd y fargen yn agor marchnadoedd ar y ddwy ochr mewn nifer o sectorau.

Singapore yw ei phartner masnachu mwyaf yn yr UE yn Ne-ddwyrain Asia o bell ffordd, gan gyfrif am oddeutu traean o fasnach yr UE-ASEAN mewn nwyddau a gwasanaethau, ac am fwy na thair rhan o bump o'r stociau buddsoddi rhwng y ddau ranbarth. Dros 9000 mae cwmnïau’r UE wedi sefydlu eu canolbwynt rhanbarthol yn Singapore.

Canol America - Mae'r Cytundeb Cymdeithas rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Chanol America bellach ar waith ar gyfer yr holl wledydd dan sylw ac eithrio Guatemala. Mae'r gweithdrefnau sy'n angenrheidiol ar gyfer cymhwyso'r cytundeb hwn i Guatemala ar y gweill a disgwylir iddynt gael eu cwblhau yn y dyfodol agos.

Mae yna hefyd bum Cytundeb Partneriaeth Economaidd dros dro gyda Gwladwriaethau Affrica, Caribïaidd a Môr Tawel sydd wedi'u negodi ond nad ydyn nhw wedi dod i rym eto. Mae'r rhain gyda Cote d'Ivoire, Canol Affrica (Camerŵn), Cymuned Datblygu De Affrica, Ghana a Chymuned Dwyrain Affrica.

Yn gyfan gwbl, mae'r UE wedi gorffen negodi un ar ddeg o gytundebau masnach sydd eto i ddod i rym.

Cytundebau Masnach Rydd eisoes ar waith

Colombia a Periw - Mae'r FTA gydag aelodau o ranbarth yr Andes, Colombia a Periw, wedi'i gymhwyso dros dro gyda Periw ers 1 Mawrth 2013 (IP / 13 / 173) a gyda Colombia ers 1 Awst 2013 (IP / 13 / 749).

Yr UE yw partner masnachu ail fwyaf rhanbarth yr Andes ar ôl yr UD. Disgwylir, unwaith y bydd wedi ei weithredu'n llawn, y bydd y fargen gyda'r ddau bartner Andean yn arwain at arbed tariff cyfanswm o fwy na € 500 miliwn y flwyddyn i gwmnïau Ewropeaidd ac Andean. Disgwylir i'r amodau gwell, mwy sefydlog ar gyfer masnach a buddsoddi hybu masnach a buddsoddiad rhwng y ddau ranbarth. Nod y cytundeb rhwng yr UE, Colombia a Periw hefyd yw meithrin integreiddio rhanbarthol. Felly, mae'r drws yn dal ar agor i wledydd eraill yr Andes - Ecwador a Bolivia - ymuno â'r bartneriaeth.

Canol America (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua a Panama) - Cymeradwywyd Cytundeb y Gymdeithas rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Chanol America (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua a Panama) gan Senedd Ewrop ar 11 Rhagfyr. 2012 (IP / 12 / 1353). Mae darpariaethau masnach y cytundeb yn berthnasol gyda Honduras, Nicaragua a Panama ers 1 Awst 2013 (IP / 13 / 758) a gyda Costa Rica ac El Salvador ers 1 Hydref 2013 (IP / 13 / 881).

Mae'r cytundeb hwn yn agor marchnadoedd ar y ddwy ochr, gan helpu i sefydlu amgylchedd busnes a buddsoddi sefydlog a meithrin integreiddio rhwng yr UE a Chanolbarth America i gyd. Mae'r cytundeb hefyd i fod i atgyfnerthu integreiddio economaidd rhwng aelodau rhanbarth Canol America.

Yr UE yw ail bartner masnachu mwyaf Canolbarth America. Yn 2012, cyfanswm y llif masnach mewn nwyddau oedd € 14 biliwn, gan gynnwys gwerth bron i € 1.4 biliwn o fasnach gyda Honduras, € 1.2 biliwn gyda Panama a € 0.4 biliwn gyda Nicaragua. Bydd buddion y cytundeb yn arbennig o ddiriaethol i economi Canolbarth America y disgwylir iddo dyfu dros ddwy biliwn a hanner ewro bob blwyddyn unwaith y bydd y cytundeb yn berthnasol i'r rhanbarth cyfan.

De Korea - Daeth Cytundeb Masnach Rydd yr UE-Korea i rym ym mis Gorffennaf 2011. Dyma oedd y cyntaf o genhedlaeth newydd o gytundebau masnach rydd a aeth ymhellach nag erioed o'r blaen i godi rhwystrau masnach a'i gwneud hi'n haws i gwmnïau Ewropeaidd a Corea wneud busnes gyda'i gilydd. Gan fod yr FTA wedi gostwng tariffau mewnforio ar gyfer cynhyrchion Ewropeaidd ar ffin Corea, mae allforion yr UE i'r wlad benrhyn wedi tyfu'n gryf gan roi gwarged masnach i'r UE gyda Korea am y tro cyntaf mewn blynyddoedd 15.

Mecsico - Ers i'r Cytundeb Masnach Rydd cynhwysfawr hwn ddod i rym ym mis Hydref 2000, mae cyfanswm y fasnach ddwyochrog wedi dyblu, gan basio o € 21.7 biliwn yn 2000 i € 47.1 biliwn yn 2012. Ar gyrion yr UE-CELAC1 uwchgynhadledd yn Santiago ym mis Ionawr 2013, cytunodd yr UE a Mecsico i archwilio'r opsiynau ar gyfer moderneiddio'r Cytundeb UE-Mecsico. Dylai'r sgyrsiau newydd ddyfnhau'r darpariaethau presennol ond hefyd ymdrin â meysydd nad ydynt wedi'u cynnwys yn y cytundeb presennol, megis gwasanaethau, buddsoddiad, caffael cyhoeddus, rheolau masnach, ac ati. Dilyn i fyny ar benderfyniad yr Arlywyddion Barroso a Peña Nieto yn yr uwchgynhadledd, bydd Cyd-weithgor, sydd â'r dasg o fyfyrio ar foderneiddio'r cytundeb, yn cyfarfod ar 22-23 Hydref 2013.

Mae Cytundebau Partneriaeth Economaidd yn cael eu gweithredu mewn tri rhanbarth: y Caribî (pymtheg talaith CARIFORUM), y Môr Tawel (yr unig wlad sy'n gwneud cais ar hyn o bryd yw Papua Gini Newydd) a Dwyrain a De Affrica (pedair gwlad ESA - Zimbabwe, Mauritius, Madagascar, y Seychelles ).

De Affrica - De Affrica yw partner masnachu mwyaf yr UE yn Affrica. Sefydlodd y Cytundeb Masnach, Datblygu a Chydweithrediad, sydd mewn grym er 2000, ardal masnach rydd sy'n cynnwys 90% o fasnach ddwyochrog rhwng yr UE a De Affrica. Cwblhawyd rhyddfrydoli erbyn 2012. Mae De Affrica bellach yn cymryd rhan mewn trafodaethau pellach gyda'r UE fel rhan o Grŵp EPA Cymuned Datblygu De Affrica (SADC).

Chile - Daeth yr UE a Chile i ben â Chytundeb Cymdeithas yn 2002, a oedd yn cynnwys Cytundeb Masnach Rydd gynhwysfawr a ddaeth i rym ym mis Chwefror 2003. Mae Cytundeb Masnach Rydd yr UE-Chile yn eang ac yn gynhwysfawr ac yn cynnwys holl feysydd cysylltiadau masnach UE-Chile . Yr UE yw ail ffynhonnell fwyaf mewnforion Chile, ar ôl UDA. Yr UE hefyd yw trydydd marchnad allforio fwyaf Chile, ar ôl cynnydd diweddar Tsieina fel marchnad allforio bwysig i'r UE.

Ar ben y bargeinion masnach rydd "clasurol" hyn, mae Cytundebau Masnach Rydd yn rhan greiddiol o lawer o Gytundebau Cymdeithas yn ogystal ag Undebau Tollau (Andorra, San Marino, Twrci). Felly mae gan yr UE hefyd fargeinion masnach rydd sydd mewn grym gyda nifer o wledydd a thiriogaethau yn Ewrop (Ynysoedd Faroe, Norwy, Gwlad yr Iâ, y Swistir, hen Weriniaeth Iwgoslafia Macedonia, Albania, Montenegro, Bosnia a Herzegovina, Serbia) a Môr y Canoldir Deheuol (Algeria, yr Aifft, Israel, Gwlad yr Iorddonen, Libanus, Moroco, Awdurdod Palestina, Syria, Tiwnisia) a thair gyda gwledydd Affrica, Caribïaidd a Môr Tawel (Caribïaidd, Môr Tawel a Dwyrain a De Affrica). Ar hyn o bryd nid yw darpariaethau masnach y cytundeb â Syria yn cael eu gweithredu.

Felly mae'r UE eisoes wedi sefydlu cytundebau masnach gyda bron i bartneriaid 50.

Parhau Darllen
hysbyseb

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd