Cysylltu â ni

Economi

Gan adeiladu ar gysylltiadau hirsefydlog, yr UE ac Israel archwilio cyfleoedd newydd ar gyfer twf ac arloesedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

IsraelCryfhau cysylltiadau busnes cyfeillgar eisoes ac archwilio cyfleoedd pellach i fusnesau bach a chanolig Ewropeaidd ar farchnad Israel fydd prif ffocws ymweliad yr wythnos hon ag Israel gan yr Is-lywydd Antonio Tajani, comisiynydd diwydiant ac entrepreneuriaeth.

Yn ystod yr ymweliad, a fydd yn digwydd rhwng 21-23 Hydref, bydd mwy na 65 o gymdeithasau diwydiant a chwmnïau o aelod-wladwriaethau'r UE yn dod gydag ef i'w helpu i ffurfio partneriaethau newydd ac ehangu i farchnadoedd newydd, yn enwedig ym meysydd arloesol ac amgylcheddol. technolegau, technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, peiriannau a gofod. Mewn cyfarfodydd gyda’r Arlywydd Shimon Peres a gweinidogion allweddol Israel, bydd yr Is-lywydd hefyd yn llofnodi cytundebau yn cryfhau cydweithredu ar bolisi diwydiannol, ym maes ymchwil llywio lloeren a chydweithrediad busnesau bach a chanolig. Mae'r ymweliad hwn yn rhan o'r 'Cenadaethau ar gyfer Twf' i helpu mentrau Ewropeaidd, yn enwedig busnesau bach a chanolig eu maint i elwa'n well o farchnadoedd rhyngwladol sy'n tyfu'n gyflym.

Dibynnu ar gryfderau'r ddwy ochr

hysbyseb

Israel yw un o'r economïau mwyaf cystadleuol yn y byd, ac fel yr UE, un o'i brif gryfderau yw ei gallu i arloesi o'r radd flaenaf. Felly, mae gan Israel a'r UE fudd cryf i'w gilydd mewn cynyddu cysylltiadau busnes dwyochrog ac integreiddio'r farchnad i hyrwyddo arloesedd ymhellach, hybu twf cynaliadwy a chreu swyddi. Mae'r Genhadaeth ar gyfer Twf i Israel yn targedu nifer o sectorau diwydiant, megis technolegau gofod; technoleg gwybodaeth a chyfathrebu a thwristiaeth; fodd bynnag, bydd technolegau arloesol ac amgylcheddol hefyd yn bynciau allweddol ar yr agenda.

Amcan cyffredinol y Genhadaeth hon yw gwella twf a chystadleurwydd diwydiant Ewrop trwy archwilio potensial twf economi ddeinamig Israel yn well. Dyma hefyd fydd prif bwnc y drafodaeth yng nghyfarfod yr Arlywydd Peres a'r Is-lywydd Tajani.

Mae tri amcan mwy penodol fel a ganlyn:

hysbyseb

(1) Mwy o gydweithrediad ar bolisi diwydiannol, twristiaeth, gofod ac arloesedd

Yn ystod yr ymweliad, bydd yr Is-lywydd Tajani yn cwrdd â Gweinidog Economi Israel, Naftali Bennett, i drafod sut i ddatblygu cydweithredu ymhellach mewn polisi ac arloesi diwydiannol. Mae Cytundeb Cymdeithas yr UE-Israel (a ddaeth i rym ar 1 Mehefin, 2000) yn sail i'r ddeialog am y pynciau hyn. Er mwyn rhoi mwy o bwyslais ar y pynciau hyn, bydd y ddau weinidog yn llofnodi llythyr o fwriad ar gydweithrediad polisi diwydiannol, sy'n ceisio dyfnhau cydweithredu diwydiannol rhwng yr UE ac Israel yn ogystal â nodi blaenoriaethau newydd. At hynny, mae hefyd yn bwriadu sefydlu dull deinamig ac integredig o reoli cydweithredu er mwyn creu amgylchedd ffafriol a fydd yn gwasanaethu buddiannau busnes i'r ddwy ochr.

Bydd yr Is-lywydd hefyd yn cwrdd â’r Gweinidog Twristiaeth Uzi Landau i drafod cydweithredu ym maes twristiaeth a gweithredu’r Datganiad ar y Cyd rhwng yr UE ac Israel a lofnodwyd yn 2011 ym maes twristiaeth.

Ar ben hynny, bydd yn cynnal cyfarfod gyda'r Gweinidog Gwyddoniaeth, Technoleg a Gofod Yaakov Perry, i drafod cydweithredu ym maes y gofod. Yn y cyfarfod hwn, bydd trefniant gweinyddol ar gydweithrediad ym maes systemau llywio lloeren yn cael ei lofnodi.

Gan y bydd ymweliad yr is-lywydd yn cyd-fynd â'r Cynhadledd Technoleg Dŵr a Rheoli'r Amgylchedd yn Tel Aviv, bydd twf gwyrdd a chynaliadwy hefyd yn un o'r pynciau pwysig ar yr agenda. Bydd yn cyfnewid barn ar hybu twf gwyrdd a chynaliadwy yn Israel ac yn yr UE gyda'r Gweinidog Ynni a Adnoddau Dŵr, Mr Silvan Shalom. Mae potensial mawr i gydweithredu yn y maes hwn oherwydd bod Israel yn byw mewn ardal sy'n dioddef o brinder dŵr, sydd wedi ysbrydoli entrepreneuriaid lleol i feddwl am lawer o ddatblygiadau newydd ym maes technolegau dŵr ac amaethyddol.

(2) Helpu cwmnïau'r UE ac yn benodol busnesau bach a chanolig i weithredu yn Israel

Mae economi Israel yn dibynnu'n fawr ar ei sector busnesau bach a chanolig i ddarparu twf a swyddi, yn union fel rhai gwledydd yr UE. O ran y dadansoddiad dosbarth maint, mae sector busnesau bach a chanolig Israel i raddau helaeth yn adlewyrchu cyfartaledd yr UE, gyda microfusnesau a busnesau bach yn cyfrif am fwy na naw o bob deg menter.

Yn y cyfarfod gyda'r Gweinidog Economi, bydd yr Is-lywydd Tajani yn hyrwyddo cydweithredu a chyd-ddealltwriaeth ym mholisi busnesau bach a chanolig. Amcan eithaf y drafodaeth hon yw lleihau costau i gwmnïau a chynyddu cynhyrchiant i fusnesau ar y ddwy ochr.

Bydd y Gweinidog Bennett a’r Is-lywydd Tajani hefyd yn llofnodi llythyr o fwriad ar gydweithrediad busnesau bach a chanolig er mwyn creu amgylchedd mwy cyfeillgar i fusnesau sy’n ffafriol i fuddsoddiadau. Ar sail y llythyr hwn gallai'r ddwy ochr wneud ymdrechion pellach i wella amodau fframwaith busnesau bach a chanolig trwy leihau'r baich gweinyddol a chynyddu mynediad at gyllid.

(3) Hyrwyddo cysylltiadau a chyfleoedd busnes yr UE-Israel

Bydd digwyddiad paru gydag entrepreneuriaid lleol yn cael ei gynnal ar 22 Hydref 2013, yn benodol ar gyfer cwmnïau sy'n gweithredu yn y sectorau technolegau amgylcheddol, technolegau galluogi allweddol, offer peiriannau a pheiriannau, technoleg gwybodaeth a chyfathrebu, deunyddiau crai a thechnolegau gofod. Trefnwyd y digwyddiad hwn gyda chymorth Rhwydwaith Menter Ewrop - rhwydwaith cymorth busnes mwyaf y byd, gan ddarparu gwasanaeth sylfaenol am ddim i gleientiaid busnesau bach a chanolig i gefnogi eu hehangu i farchnadoedd newydd ac i wella eu safle cystadleuol. Mae gan Rwydwaith Enterprise Europe dri sefydliad partner yn Israel.

Data ar Israel

Poblogaeth: 8 miliwn (2012)

CMC, prisiau cyfredol: € 175 biliwn (2011)

CMC y pen, prisiau cyfredol: € 22,559 (2011)

Defnydd unigol gwirioneddol y pen: € 17,000 (2012)

Allforion yr UE i Israel: € 17.0bn (2012)

Mewnforion yr UE o Israel: € 12.6bn (2012)

Stoc o FDI yr UE yn Israel: € 7.5bn (2011)

Cyfradd chwyddiant: 1.6% (2012)

Partneriaid masnachu pwysig

Yr UE yw partner masnachu cyntaf Israel gyda chyfanswm y fasnach yn dod i gyfanswm o € 29.6 biliwn yn 2012, gan gadarnhau tuedd gadarnhaol ar ôl cwymp 2009 oherwydd yr argyfwng economaidd byd-eang. Mae Israel hefyd yn bartner masnachu pwysig i'r UE, yn enwedig yn ardal Môr y Canoldir.

Cefndir: Hanes hir o gydweithredu

Mae'r Undeb Ewropeaidd ac Israel yn rhannu hanes cyffredin hir, wedi'i nodi gan gyd-ddibyniaeth a chydweithrediad cynyddol. Mae'r ddau yn rhannu'r un gwerthoedd democratiaeth, parch at ryddid a rheolaeth y gyfraith ac maent wedi ymrwymo i system economaidd ryngwladol agored sy'n seiliedig ar egwyddorion y farchnad. Mae arweinwyr gwleidyddol, diwydiannol, masnachol a gwyddonol Israel yn cynnal cysylltiadau agos ag Ewrop. Mae dros bum degawd o fasnach, cyfnewidiadau diwylliannol, cydweithredu gwleidyddol a system ddatblygedig o gytundebau wedi atgyfnerthu'r cysylltiadau hyn.

Mwy o wybodaeth am y Genhadaeth ar gyfer Twf i Israel.

Mwy o wybodaeth am Genadaethau Twf.

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

Uwchgynadleddau UE

Mae'r UE-UD yn lansio Cyngor Masnach a Thechnoleg i arwain trawsnewid digidol byd-eang ar sail gwerthoedd

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn lansiad y Cyngor Masnach a Thechnoleg (TTC) yn Uwchgynhadledd yr UE-UD ym mis Mehefin gan Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ac Arlywydd yr UD Joe Biden, cyhoeddodd yr UE a’r Unol Daleithiau ar 9 Medi y manylion ar gyfer ei gyfarfod cyntaf ar 29 Medi 2021 yn Pittsburgh, Pennsylvania. Bydd yn cael ei gyd-gadeirio gan Is-lywyddion Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd Margrethe Vestager a Valdis Dombrovskis, ynghyd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Antony Blinken, yr Ysgrifennydd Masnach Gina Raimondo, a Chynrychiolydd Masnach Katherine Tai.

Cyhoeddodd cyd-gadeiryddion TTC: “Mae'r cyfarfod agoriadol hwn o Gyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD (TTC) yn nodi ein cyd-ymrwymiad i ehangu a dyfnhau masnach a buddsoddiad trawsatlantig ac i ddiweddaru'r rheolau ar gyfer economi'r 21ain ganrif. Gan adeiladu ar ein gwerthoedd democrataidd a rennir a pherthynas economaidd fwyaf y byd, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ers yr Uwchgynhadledd i nodi'r meysydd lle gallwn gymryd camau pendant i sicrhau bod polisïau masnach a thechnoleg yn cyflawni i'n pobl. Ar y cyd â'r TTC, mae'r UE a'r UD wedi ymrwymo ac yn edrych ymlaen at ymgysylltu cadarn a pharhaus ag ystod eang o randdeiliaid i sicrhau bod canlyniadau'r cydweithrediad hwn yn cefnogi twf eang yn y ddwy economi ac yn gyson â'n gwerthoedd cyffredin. . ”

Bydd deg gweithgor y TTC yn mynd i’r afael â set amrywiol o heriau, gan gynnwys cydweithredu ar safonau technoleg, heriau masnach fyd-eang a diogelwch cadwyn gyflenwi, technoleg hinsawdd a gwyrdd, diogelwch a chystadleurwydd TGCh, llywodraethu data a llwyfannau technoleg, camddefnyddio technoleg yn bygwth diogelwch a hawliau dynol, rheolaethau allforio, sgrinio buddsoddiad, a mynediad at, a defnyddio technolegau digidol gan fentrau bach a chanolig. Mae'r datganiad llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Banc Canolog Ewrop (ECB)

'Nid yw'r fenyw am dapro' - Lagarde

cyhoeddwyd

on

Gan aralleirio diweddar Brif Weinidog Prydain a’r monetarist Margaret Thatcher, mewn ymadrodd y byddai’n annhebygol o fod wedi ei draethu, cyhoeddodd Llywydd Banc Canolog Ewrop, Christine Lagarde, heddiw ‘nad yw’r ddynes am dapro’.

Yn seiliedig ar gyd-asesiad o amodau cyllido a'r rhagolygon chwyddiant, mae cyngor llywodraethol y banc canolog wedi penderfynu y gall pryniannau asedau net o dan y rhaglen prynu brys pandemig (PEPP) barhau, ond ar gyflymder mwy cymedrol.  

Cytunodd y cyngor hefyd i gadw cyfraddau llog fel y maent, gan ddweud eu bod yn disgwyl i gyfraddau llog allweddol yr ECB aros ar eu lefelau presennol neu is nes ei fod yn gweld chwyddiant yn cyrraedd dau y cant, ond yn caniatáu ar gyfer cyfnod dros dro lle gall chwyddiant godi'n gymedrol. uwchlaw ei darged.

hysbyseb

Rhagolwg chwyddiant

Cydnabu Lagarde fod pobl mewn llawer o wledydd ardal yr ewro yn profi codiadau mewn prisiau, ond dywedodd pan fydd y banc yn “edrych o dan groen chwyddiant” mae eu rhagolygon yn eu harwain i gredu y bydd yn 1.5% erbyn diwedd y gorwel a ragwelir.

Amlygodd Lagarde effaith prisiau ynni, ond tynnodd sylw hefyd at y codiadau mewn prisiau oherwydd tagfeydd cadwyn gyflenwi sy'n gysylltiedig â'r economi yn agor eto. Mae'r banc yn rhagweld y bydd hyn dros dro i raddau helaeth, ond mae'n cydnabod y gallai arwain at bwysau wyneb i waered ar brisiau os bydd yn parhau am fwy o amser na'r disgwyl. 

hysbyseb

O ran cyflogau, dywedodd Lagarde nad oedd yr ECB wedi gweld tystiolaeth eto o gynnydd sylweddol mewn prisiau, ond y bydd yn rhoi sylw i hyn wrth i drafodaethau ddigwydd yn yr hydref. Beth bynnag, mae hi'n disgwyl i dwf cyflog fod yn gymedrol ac yn raddol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd