Cysylltu â ni

Economi

Ardal yr Ewro a'r UE-28 diffyg llywodraeth ar 3.7% a 3.9% o CMC yn y drefn honno, dyled llywodraeth ar 90.6% a 85.1%

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

100002010000061E00000131A8C2B2EAYn 2012, gostyngodd diffyg y llywodraeth o ardal yr ewro (EA17) a'r EU282 mewn termau absoliwt o'i gymharu â 2011, tra cododd dyled y llywodraeth yn y ddau barth. Yn ardal yr ewro gostyngodd cymhareb diffyg llywodraeth i CMC o 4.2% yn 20113 i 3.7% yn 2012 ac yn yr UE28 o 4.4% i 3.9%. Yn ardal yr ewro cynyddodd cymhareb dyled i CMC y llywodraeth o 87.3% ar ddiwedd 2011 i 90.6% ar ddiwedd 2012 ac yn yr UE-28 o 82.3% i 85.1%.

Yn 2012 cofnodwyd y diffygion llywodraeth isaf yng nghanran y CMC yn Estonia a Sweden (-0.2%), Lwcsembwrg (-0.6%) a Bwlgaria (-0.8%), tra bod yr Almaen (+ 0.1%) wedi cofrestru gwarged y llywodraeth. Roedd gan ddwy ar bymtheg aelod-wladwriaeth ddiffygion uwch na 3% o CMC, gyda'r mwyaf wedi'i gofrestru yn Sbaen (-10.6%), Gwlad Groeg (-9.0%), Iwerddon (-8.2%), Portiwgal a Chyprus (y ddau -6.4%). At ei gilydd, cofnododd pymtheg aelod-wladwriaeth welliant yn eu balans llywodraeth o'i gymharu â CMC yn 2012 o'i gymharu â 2011, 12 yn gwaethygu ac arhosodd un yn sefydlog.

Ar ddiwedd 2012, cofnodwyd y cymarebau isaf o ddyled y llywodraeth i CMC yn Estonia (9.8%), Bwlgaria (18.5%), Lwcsembwrg (21.7%) a Rwmania (37.9%). Roedd gan bedwar ar ddeg aelod-wladwriaeth gymarebau dyled y llywodraeth yn uwch na 60% o CMC, gyda'r mwyaf a welwyd yng Ngwlad Groeg (156.9%), yr Eidal (127.0%), Portiwgal (124.1%) ac Iwerddon (117.4%). At ei gilydd, cofnododd chwe aelod-wladwriaeth welliant yn eu dyled lywodraethol o'i gymharu â CMC yn 2012 o'i gymharu â 2011 a 22 yn gwaethygu.

hysbyseb

Yn 2012, roedd gwariant y llywodraeth ym mharth yr ewro yn cyfateb i 49.9% o CMC a refeniw'r llywodraeth4 i 46.3%. Y ffigurau ar gyfer yr UE28 oedd 49.3% a 45.4% yn y drefn honno. Yn y ddau barth, cynyddodd gwariant y llywodraeth a chymarebau refeniw'r llywodraeth rhwng 2011 a 2012.

Archebion ar ddata yr adroddwyd arno

Awstria: Mae Eurostat yn mynegi amheuaeth ar ansawdd y data a adroddwyd gan Awstria, oherwydd ansicrwydd ar effaith ystadegol casgliadau adroddiad y Swyddfa Archwilio Ffederal ar y Land Salzburg, a gyhoeddwyd ar 9 Hydref 2013. Datgelodd yr adroddiad ddiffygion o ran i reolaeth ariannol ac i gyflawnrwydd cyfrifon cyhoeddus y Land Salzburg. Mae goblygiadau ystadegol yr archwiliad ar gyfer data EDP yn cael eu hymchwilio gan Statistics Austria mewn cydweithrediad ag Eurostat, er mwyn egluro'r union effeithiau ar 2012 a hefyd ar y blynyddoedd blaenorol. Mae'n bosibl y bydd hyn yn arwain at adolygiad ar i fyny o ddyled y llywodraeth o hyd at hanner y cant o CMC, gyda mwy o fân ddiwygiadau i ddiffyg y llywodraeth, yn seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael ar y pwynt hwn.

hysbyseb

Darparu data diffyg a dyled ar gyfer 2012 - yr ail hysbysiad.

Parhau Darllen
hysbyseb

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd