Cysylltu â ni

Economi

Amser ar gyfer gweithredu cryfach yr UE yn erbyn trais gynnau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

gt_gun_violence_630x420_130225Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae ymosodiadau gynnau trasig yn Ewrop wedi dal sylw'r cyhoedd dro ar ôl tro, yn enwedig yn Norwy, Gwlad Belg, y Ffindir, Ffrainc neu'r Eidal i grybwyll ond ychydig. Nid oes unrhyw wlad yn cael ei heffeithio ac yn yr UE gyfan, mae mwy na mil o bobl yn dioddef lladdiad gan ddrylliau tanio bob blwyddyn, ac mae hanner miliwn o ddrylliau sydd wedi eu cofrestru fel rhai sydd ar goll neu wedi'u dwyn yn yr UE yn parhau i fod heb gyfrif.

Ar 21 Hydref, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyflwyno awgrymiadau ar sut i leihau trais sy'n gysylltiedig â gynnau yn Ewrop. Mae'n nodi gweithredoedd ar lefel yr UE, trwy ddeddfwriaeth, gweithgareddau gweithredol, hyfforddiant a chyllid yr UE, i fynd i'r afael â'r bygythiadau a achosir gan ddefnyddio arfau tanio yn anghyfreithlon.

Ar yr un achlysur, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi canlyniadau a arolwg Eurobarometer gan ddangos bod chwech o bob deg Ewropeaidd yn credu mewn gwirionedd bod lefel y troseddau sy'n ymwneud â drylliau tanio yn debygol o gynyddu dros y pum mlynedd nesaf; mae hefyd yn dangos bod 55% o bobl Ewrop ar y cyfan eisiau rheoleiddio llymach ar bwy sy'n cael bod yn berchen, prynu neu werthu drylliau tanio.

hysbyseb

"Bob wythnos, rydym yn clywed am weithredoedd newydd o drais yn cael eu cyflawni gyda drylliau tanio. Ac eto mae'r ddadl ynghylch defnyddio a masnachu gynnau yn anghyfreithlon yn Ewrop yn bryderus o dawel. Mae'r ddadl Americanaidd ar gyffredinrwydd gynnau yn aml yn fwy gweladwy, pan ddylem fod yn canolbwyntio ar y ffrynt cartref. Mae gennym ddigon o waith i'w wneud yma yn Ewrop i sicrhau nad yw gynnau llaw, reifflau ac arfau ymosod yn nwylo troseddwyr ", meddai Cecilia Malmström, Comisiynydd Materion Cartref yr UE.

Felly mae'r Comisiwn yn cyflwyno syniadau i fynd i'r afael â gwendidau yn yr UE, ar draws cylch bywyd cyfan arfau, gan gynnwys cynhyrchu, gwerthu, meddiant, masnach, storio ac dadactifadu, wrth barchu traddodiadau cryf o ddefnyddio gynnau cyfreithlon, fel saethu chwaraeon a hela er enghraifft .

Gallai rheolau llymach cyffredin ledled yr UE ar sut i ddadactifadu drylliau sicrhau eu bod yn parhau i fod yn anweithredol ar ôl i ddrylliau gael eu defnyddio.

hysbyseb

Bydd y Comisiwn yn edrych ar ddull cyffredin o sut i farcio arfau cyfresol gyda rhifau cyfresol pan gânt eu cynhyrchu er mwyn helpu i olrhain y rhai a ddefnyddir gan droseddwyr.

Mae angen ystyried deddfwriaeth yr UE gyda rheolau sylfaenol cyffredin ar sancsiynau troseddol i sicrhau bod ataliaeth yn gweithio ym mhob Aelod-wladwriaeth, ac nad oes unrhyw fylchau cyfreithiol i fasnachwyr masnach. Gallai rheolau o’r fath ragnodi pa droseddau arf tanio a ddylai fod yn destun cosbau troseddol (cynhyrchu anghyfreithlon, masnachu pobl, ymyrryd â marciau, meddiant anghyfreithlon o ddryll a bwriad i gyflenwi arf tanio), yn ogystal â nodi lefel y sancsiynau y dylid eu gosod gan Aelod-wladwriaethau. .

Gellid lleihau trais gynnau hefyd trwy dynhau Cyfarwyddeb marchnad fewnol yr UE ar feddu ar arfau yn yr Aelod-wladwriaethau, er enghraifft trwy leihau mynediad at fodelau arfau arbennig o beryglus at ddefnydd sifil. Edrychir hefyd ar weithdrefnau ar gyfer trwyddedu arfau wrth chwilio am atebion concrit.

Dylid gorfodi rheolaethau ar werthu a gweithgynhyrchu drylliau yn anghyfreithlon yn briodol. Bydd y Comisiwn hefyd yn edrych am ragor o wybodaeth am heriau technolegol newydd, megis gwerthu arfau ar-lein neu argraffu rhannau arfau yn 3D, ond hefyd ar sut i leihau'r risg o gyflenwi arfau tân yn anghyfreithlon gan wasanaethau post.

Bydd y Comisiwn hefyd yn edrych ar sut i leihau bygythiad gwyro o drydydd gwledydd trwy gymorth technegol, gan gynnwys i atgyfnerthu eu systemau rheoli allforio arfau, cau llwybrau smyglo a rheoli pentyrrau o arfau milwrol yn well.

Bydd yr awgrymiadau hyn nawr yn cael eu trafod gyda Senedd Ewrop, yr Aelod-wladwriaethau a rhanddeiliaid i asesu'r gwahanol opsiynau, gan gynnwys gweithredu deddfwriaethol.

Mae'r blaenoriaethau hyn yn tynnu ar drafodaethau gydag awdurdodau gorfodaeth cyfraith, barn dioddefwyr trais gynnau, cyrff anllywodraethol a manwerthwyr a defnyddwyr gweithgynhyrchwyr awdurdodedig, yn ogystal â chanlyniadau a arolwg Eurobarometer a'r ymatebion i a ymgynghoriad cyhoeddus.

Dolenni defnyddiol

Cyswllt i Gyfathrebu.

MEMO / 13 / 916

Lleihau trais gynnau: y ffordd ymlaen

Beth yw maint y broblem?

Defnyddir y mwyafrif o ddrylliau tanio cyfreithiol at ddibenion cyfreithlon gan bobl sy'n ufudd i'r gyfraith. Er yr amcangyfrifir bod nifer y drylliau tanio sifil a ddelir yn gyfreithiol yn 80 miliwn yn yr UE, nid oes unrhyw ystadegau manwl gywir ar y nifer fawr o ddrylliau sydd mewn cylchrediad anghyfreithlon. Fodd bynnag, mae rhai ffigurau'n rhoi rhywfaint o arwydd. Er enghraifft, mae bron i hanner miliwn o ddrylliau tanio a gollwyd neu a ddwynwyd yn yr UE yn parhau i fod heb gyfrif, y mwyafrif llethol ohonynt yn ddrylliau tanio sifil, yn ôl System Wybodaeth Schengen.

Ar yr un pryd, mae'n anodd asesu'n union faint o fasnachu anghyfreithlon sy'n darparu busnes proffidiol i grwpiau troseddau cyfundrefnol. Yn ôl un amcangyfrif mae’r fasnach arfau tanio anghyfreithlon yn cynhyrchu rhwng € 125 miliwn i € 236 miliwn y flwyddyn yn fyd-eang - sy’n cynrychioli rhwng 10 i 20% o gyfanswm y fasnach mewn arfau tanio cyfreithiol1.

Mae ffigurau o'r fath yn ymwneud â drylliau tanio cludadwy yn unig, ac nid ydynt yn cyfrif am fasnach mewn arfau tanio trwm, bwledi a rhannau a chydrannau. Ar ben hynny, mae masnach drylliau anghyfreithlon yn aml yn cydblethu'n agos â throseddau difrifol eraill fel masnachu cyffuriau, masnachu mewn pobl a llygredd.

Mae hefyd yn wir bod arfau tanio sydd wedi'u cofrestru, eu dal a'u masnachu yn gyfreithiol yn cael eu dargyfeirio i farchnadoedd troseddol neu i unigolion diawdurdod. Mae'n amlwg bod gan ddrylliau yn y dwylo anghywir ganlyniadau dinistriol i ddinasyddion. Yn yr UE, ar gyfartaledd mae 0.24 o ddynladdiadau a 0.9 hunanladdiad gan ddryll fesul 100 000 o'r boblogaeth y flwyddyn (gweler Atodiad 2 y Cyfathrebu). O 2000-2010 bu dros 10.000 o ddioddefwyr llofruddiaeth neu ddynladdiad, a laddwyd gan ddrylliau tanio, yn 28 Aelod-wladwriaeth yr UE.

Beth yw'r rheolau ar lefel yr UE?

Mae fframwaith deddfwriaethol presennol yr UE ar ddrylliau yn deillio i raddau helaeth o'r Protocol Drylliau Tanio’r Cenhedloedd Unedig (UNFP) a ddaeth i'r UE i ben yn gynharach eleni.

Mae deddfwriaeth yr UE yn cynnwys:

 1. Gyfarwyddeb 2008 / 51 / EC, sy'n integreiddio'r darpariaethau priodol sy'n ofynnol gan y Protocol Drylliau Tanio o ran trosglwyddo arfau o fewn y Gymuned. Mae'r Gyfarwyddeb yn sefydlu rheolau ar reolaethau gan yr aelod-wladwriaethau ar gaffael a bod â drylliau yn eu meddiant a'u trosglwyddo i aelod-wladwriaeth arall.
 2. Mae'r gyfarwyddeb yn sefydlu 4 categori o ddrylliau, yn ôl trefn lefel y perygl. Er ei fod wedi'i wahardd i gaffael a bod â drylliau Categori A (breichiau ffrwydrol, arfau awtomatig ...), mae angen awdurdodiad ar gyfer arfau Categori B (ex: lled-awtomatig) ac ar gyfer Categori C a D mae datganiad yn ddigonol.
 3. Rheoliad 258 / 2012, sy'n mynd i'r afael â masnach a throsglwyddiadau gyda gwledydd y tu allan i'r UE, a thrwy hynny drawsnewid darpariaethau Erthygl 10 o'r UNFP.
 4. Mae'r Rheoliad yn seiliedig ar yr egwyddor na ddylid trosglwyddo drylliau ac eitemau cysylltiedig rhwng gwladwriaethau heb yn wybod a chydsyniad yr holl daleithiau dan sylw. Mae'n gosod rheolau gweithdrefnol ar gyfer allforio, a mewnforio - yn ogystal ag ar gyfer cludo drylliau, eu rhannau a'u cydrannau a'u bwledi.
 5. Mae allforion drylliau yn ddarostyngedig i awdurdodiadau allforio, sy'n cynnwys y wybodaeth angenrheidiol i'w holrhain, gan gynnwys y wlad wreiddiol, y wlad allforio, y derbynnydd terfynol a disgrifiad o faint y drylliau tanio ac eitemau cysylltiedig.
 6. Mae'n ofynnol i'r aelod-wladwriaethau wirio bod y drydedd wlad sy'n mewnforio wedi cyhoeddi awdurdodiad mewnforio. Yn achos cludo arfau ac eitemau cysylltiedig trwy drydydd gwledydd, rhaid i bob gwlad tramwy roi rhybudd ysgrifenedig nad oes ganddi wrthwynebiad. Rhaid i aelod-wladwriaethau wrthod rhoi awdurdodiad allforio os oes gan yr unigolyn sy'n gwneud cais unrhyw gofnod blaenorol ynghylch masnachu anghyfreithlon neu droseddau difrifol eraill.

Beth yw nod Cyfathrebu heddiw?

Mae gan yr UE rai o'r rheolau anoddaf ar ddrylliau. Mae wedi gwneud cynnydd sylweddol yn ystod y degawd diwethaf trwy ddiweddaru a chryfhau rheoleiddio agweddau masnachol ar weithgynhyrchu, meddiant a gwerthu arfau tanio.

Mae gan lawer o wledydd yr UE ddeddfwriaeth gynnau sy'n gweithredu'n dda ar waith. Ac eto, mae gwahaniaethau rhwng deddfwriaeth genedlaethol yn ei gwneud hi'n haws i grwpiau troseddau cyfundrefnol a'r rhai sy'n ymwneud â gweithgaredd terfysgol ecsbloetio bylchau mewn cadwyni cyflenwi cyfreithiol i gael arfau a bwledi.

Mae'r Comisiwn o'r farn y gellir gwneud mwy. Felly, mae'n cyflwyno syniadau i fynd i'r afael â gwendidau yn yr UE o ran smyglo arfau, ac ar draws cylch bywyd cyfan arfau, gan gynnwys cynhyrchu, gwerthu, meddiant, masnach, storio ac dadactifadu.

Er enghraifft, mae angen i ni edrych ar p'un a allwn gryfhau'r ddeddfwriaeth a sut, sut i gynyddu cydweithredu gweithredol rhwng gwasanaethau gorfodaeth cyfraith, a sut i weithio'n well mewn a chyda thrydydd gwledydd i atal mewnlifiad breichiau anghyfreithlon.

Byddai'r camau a awgrymir yn y Cyfathrebu heddiw yn hwyluso masnach gyfreithiol yn y farchnad fewnol a chydweithrediad gorfodaeth cyfraith wrth nodi ac aflonyddu grwpiau troseddol trefnedig.

Byddant nawr yn cael eu trafod gan Senedd Ewrop, y Cyngor a rhanddeiliaid eraill (yr heddlu, asiantaethau tollau, diwydiant, grwpiau o ddefnyddwyr arfau tân cyfreithiol, partneriaid mewn trydydd gwledydd a dinasyddion pryderus eraill). Yna gall y Comisiwn ddatblygu cynigion deddfwriaethol pendant.

Beth yw'r prif flaenoriaethau?

Mae'r Comisiwn wedi nodi pedair blaenoriaeth ar gyfer ystyried sawl gweithred bendant:

1. Diogelu'r farchnad licit ar gyfer arfau tanio sifil

Bydd y Comisiwn yn rhagweld tynhau Cyfarwyddeb marchnad fewnol yr UE (hy Cyfarwyddeb 2008 / 51 / EC) ar feddu ar arfau yn yr Aelod-wladwriaethau. Er enghraifft, a ddylid parhau i ganiatáu mynediad at rai modelau arfau arbennig o beryglus at ddefnydd sifil?

Gallai dull cyffredin ar gyfer marcio arfau tanio â rhifau cyfresol pan gânt eu cynhyrchu helpu i olrhain y rhai a ddefnyddir gan droseddwyr.

Mae angen i ni hefyd edrych ar y gweithdrefnau ar gyfer trwyddedu arfau. Yn gyffredinol, byddai rheolau trwyddedu sy'n haws eu deall yn caniatáu dull mwy cyson o awdurdodi ar gyfer delwyr, broceriaid a pherchnogion arfau tân ble bynnag y maent yn yr UE.

2. Cyfreithiol i anghyfreithlon: lleihau dargyfeirio arfau tanio i ddwylo troseddol

Y ffordd orau o leihau bygythiad gwyro o drydydd gwledydd yw trwy gymorth technegol, gan gynnwys atgyfnerthu eu systemau rheoli allforio arfau, cau llwybrau smyglo a rheoli pentyrrau o arfau milwrol yn well.

Dylid gorfodi rheolaethau ar werthu a gweithgynhyrchu arfau tân yn anghyfreithlon, er enghraifft yng nghyd-destun ffeiriau arfau. Mae angen i ni hefyd wybod mwy am heriau technolegol newydd, megis gwerthu arfau ar-lein neu argraffu rhannau arfau yn 3D, ond hefyd ar sut i leihau'r risg o gyflenwi arfau tân yn anghyfreithlon gan wasanaethau post.

Er mwyn atal lladrad a cholled, bydd y Comisiwn hefyd yn edrych ar storio hefyd (mae gan rai o wledydd yr UE reolau gorfodol ar gadw arfau tanio yn ddiogel, ond nid oes gan eraill).

Er bod y gofynion yn amrywio o un Aelod-wladwriaeth i'r llall, gallai rheolau cyffredin ledled yr UE ar sut i ddadactifadu arfau tanio sicrhau unwaith y bydd arfau tanio wedi'u defnyddio, eu bod yn parhau i fod yn anweithredol.

3. Pwysau cynyddol ar farchnadoedd troseddol

Bydd canllawiau ar gyfer swyddogion gorfodaeth cyfraith ar ymchwiliadau trawsffiniol i ddrylliau sy'n gysylltiedig â throseddu yn cael eu datblygu ymhellach.

Gellir cryfhau cydweithredu trawsffiniol rhwng yr heddlu, tollau a gwarchodwyr ffiniau trwy rannu a dadansoddi deallusrwydd yn well a chydweithrediad penodol gan dargedu er enghraifft prif ffynonellau a llwybrau drylliau anghyfreithlon. Bydd cyllid yr UE ar gael i'r perwyl hwn.

Mae olrhain drylliau yn hanfodol ar gyfer nodi pwy sy'n gyfrifol am droseddau drylliau tanio a sut y cafodd y dryll tanio. Mae gwella galluoedd adnabod balistig, hwyluso cyfnewid gwybodaeth ac arfer gorau rhwng Aelod-wladwriaethau, sefydlu ystorfa ganolog ar-lein o wybodaeth ffeithiol ar balistig a mathau o arfau yn ffyrdd o helpu'r heddlu ac arferion i nodi bwledi ac arfau.

Mae hefyd angen ystyried deddfwriaeth yr UE gyda rheolau sylfaenol cyffredin ar sancsiynau troseddol i sicrhau bod ataliaeth yn gweithio ym mhob Aelod-wladwriaeth ac nad oes unrhyw fylchau cyfreithiol i'r masnachwyr. Gallai rheolau o'r fath ragnodi pa droseddau arf tanio a ddylai fod yn destun cosbau troseddol (cynhyrchu anghyfreithlon, masnachu pobl, ymyrryd â marciau, meddiant anghyfreithlon o ddryll a'r bwriad i gyflenwi arf tanio), yn ogystal â rhagweld lefel y sancsiynau y dylid eu gosod gan Aelod-wladwriaethau. .

4. Adeiladu gwell llun deallusrwydd

Bydd yr UE yn ceisio casglu data mwy cywir a chynhwysfawr ar droseddau sy'n gysylltiedig â drylliau yn yr UE ac yn fyd-eang. Dylai'r offer a'r cronfeydd data TG presennol, megis y System Rheoli Risg Tollau, y System Gwybodaeth Tollau a System Gwybodaeth Europol, gael eu defnyddio'n llawn ar bob cam o ymchwiliadau troseddol.

Yn 2014, bydd cynlluniau hyfforddi ychwanegol ar gyfer swyddogion rheng flaen gorfodaeth cyfraith yn cael eu trefnu ar lefel yr UE a chenedlaethol, gan gynnwys trwy CEPOL, Coleg Heddlu Ewrop.

Beth mae Ewropeaid yn credu y dylid ei wneud?

I baratoi Cyfathrebu heddiw a dadleuon yn y dyfodol, lansiodd y Comisiwn ymgynghoriad cyhoeddus ac arolwg Eurobarometer.

Cynhaliwyd yr arolwg Eurobarometer yn 28 Aelod-wladwriaeth yr UE rhwng 16 Medi a 18 Medi 2013. Rhoddodd tua 26,555 o ymatebwyr atebion ynghylch lefel perchnogaeth arfau tân ymhlith dinasyddion Ewropeaidd, canfyddiadau o droseddau cysylltiedig â drylliau ac ai rheoleiddio llymach yw'r ffordd fwyaf effeithiol i fynd i'r afael â'r broblem.

Canlyniadau yma.

canfyddiadau allweddol

Perchnogaeth arfau tanio

 1. Mae gan y mwyafrif o bobl sy'n berchen ar ddrylliau tanio nhw am hela, chwaraeon neu am resymau proffesiynol.
 2. Mae'r rhesymau dros fod yn berchen ar ddryll yn amrywio'n sylweddol o wlad i wlad: er enghraifft, mae gan 73% o berchnogion arfau tân yn y Ffindir un ar gyfer hela, tra bod gan 71% yn Rwmania un am resymau proffesiynol.

Masnachu arfau a throseddau cysylltiedig

 1. Mae'r mwyafrif (58%) o'r farn y bydd lefel y troseddau sy'n gysylltiedig â drylliau tanio yn cynyddu dros y pum mlynedd nesaf tra mai dim ond 6% sy'n credu y bydd yn dirywio.
 2. Mae tua dwy ran o dair (64%) o ddinasyddion Ewropeaidd o'r farn mai'r UE, gan weithio mewn cydweithrediad ag awdurdodau cenedlaethol, sydd yn y sefyllfa orau i fynd i'r afael â mater masnachu arfau tân i'r UE o'r tu allan i'r UE.
 3. Mae mwyafrif helaeth o bobl (87%) o'r farn y dylai'r UE gydweithredu â gwledydd y tu allan i'r UE i'w helpu i reoli drylliau tanio.

Rheoleiddio perchnogaeth a masnachu arfau tanio

 1. Mae tua chwech o bob deg Ewropeaidd (58%) yn credu y dylid cael safonau gofynnol cyffredin ledled yr UE ynghylch deddfau ar ddrylliau tanio.
 2. Mae mwyafrif yr ymatebwyr (53%) yn cefnogi rheoleiddio llymach ynghylch pwy sy'n cael bod yn berchen, prynu neu werthu drylliau yn eu gwlad, tra bod 39% o bobl yn ffafrio ffyrdd eraill o leihau lefel y troseddau sy'n gysylltiedig â drylliau tanio.
 3. Mae mwyafrif helaeth o'r rhai sy'n cefnogi safonau gofynnol cyffredin ar lefel yr UE yn cefnogi safonau sy'n ymwneud yn benodol â: y mathau o ddrylliau y gellir eu gwerthu at ddefnydd preifat (73%); marcio pob arf tanio i adnabod ei berchennog (95%); trwyddedu meddiant drylliau tanio (88%); a sut mae masnachu anghyfreithlon mewn arfau tanio yn cael ei gosbi (86%).

Roedd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar agor rhwng 25 Mawrth a 17 Mehefin 2013 i gasglu barn dinasyddion a sefydliadau ar y posibilrwydd o weithredu mwy ar lefel yr UE ym maes rheoli arfau tanio. Mae manylion am nifer a natur yr ymatebion a ddaeth i law a'r themâu cyffredin a ddaeth i'r amlwg ar gael yma.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
 • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
 • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd