Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

€ 40 miliwn ar gyfer ymchwil newydd yr UE ar effeithlonrwydd adnoddau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cyllid ar gyfer prosiectau ymchwil newydd 14 i lunio economi fwy effeithlon o ran adnoddau yn Ewrop. Bydd y prosiectau, sy'n cynnwys cydweithredu dros bartneriaid 140 o sefydliadau ymchwil a chwmnïau preifat, yn mynd i'r afael â heriau ailgylchu deunyddiau gwastraff o gynhyrchion a weithgynhyrchir a'r sector amaethyddol i wella ansawdd yr amgylchedd ac arbed arian. Mae pob prosiect yn mynd i'r afael â mater allweddol fel ailddefnyddio teiars ceir wedi'u taflu, adfer elfennau allweddol o fatris, cynhyrchu gwrtaith gwyrdd o wastraff anifeiliaid, a chynhyrchu ynni glân adnewyddadwy o wastraff bwyd a phlanhigion.

Mae'r cronfeydd € 40 miliwn wedi'u cynnwys yng ngalwad Amgylchedd 2013 Seithfed Rhaglen Fframwaith yr UE ar gyfer Ymchwil a Datblygu Technolegol (FP7) a bydd yn cynnwys partneriaid o wledydd Ewropeaidd 19.

Daeth dechrau'r prosiectau hyn yn digwydd ddydd Mawrth a dydd Mercher nesaf ym Mrwsel (5-6 Tachwedd), lle bydd cydlynwyr y prosiect yn cwrdd â'r Comisiwn Ewropeaidd i osod y blaenoriaethau a chydlynu'r gwaith sydd o'n blaenau.

hysbyseb

Prosiectau ymchwil effeithlonrwydd adnoddau

Cyflwynir yma grynodeb o'r prosiectau ymchwil effeithlonrwydd adnoddau 14 a fydd yn derbyn cyfanswm o € 40 miliwn o arian.

ANAGENNISI (Ailddefnyddio Arloesol yr holl Gydrannau Teiars mewn Concrit, cyfraniad cyllideb yr UE: € 3.12 mln, Cydlynydd y prosiect: Prifysgol Sheffield, Sheffield, y Deyrnas Unedig): Ar hyn o bryd mae bron i 50% o'r holl deiars / cydrannau wedi'u hailgylchu yn dal i fod yn danwydd. , mewn cymwysiadau gradd isel neu mewn safleoedd tirlenwi. Mae pob cyfansoddyn teiar (rwber, llinyn dur a gwifren cryfder uchel, atgyfnerthu tecstilau cryfder uchel) yn ddeunyddiau o ansawdd uchel ac yn haeddu cael eu hailddefnyddio ar gyfer eu priodweddau perthnasol. Nod y prosiect hwn yw datblygu atebion arloesol i ailddefnyddio'r holl gydrannau teiars mewn cymwysiadau concrit arloesol gwerth uchel gyda llai o effaith ar yr amgylchedd. Er enghraifft, adeiladu yw'r defnyddiwr uchaf o ddeunyddiau gyda choncrit yw'r deunydd strwythurol mwyaf poblogaidd. Mae concrit yn gynhenid ​​frau mewn cywasgiad (oni bai ei fod wedi'i gyfyngu'n addas) ac yn wan mewn tensiwn ac, felly, fel rheol mae'n cael ei atgyfnerthu â bariau neu ffibrau dur.

hysbyseb

APSE (Defnyddio deunyddiau eco-gyfeillgar ar gyfer cysyniad newydd o balmentydd Asffalt ar gyfer Amgylchedd Cynaliadwy, cyfraniad cyllideb yr UE: € 2.45 mln, Cydlynydd y prosiect: Acciona Infraestructuras SA, Alcobendas, Sbaen): Cludiant ffordd yw'r dull pwysicaf o gludo wyneb yn Ewrop - mae'r UE yn cael gwared ar 5.000.000 km o ffyrdd palmantog - ac mae'n sylfaenol i'w ddatblygiad cymdeithasol ac economaidd. Mae'r diwydiant asffalt yn un o'r defnyddwyr ynni a deunyddiau crai mwyaf, ac mae'n cyfrannu fwyaf at allyrru nwyon tai gwydr. Mae datblygu technolegau newydd i integreiddio gwastraff a deunyddiau wedi'u hailgylchu yng nghylch cynhyrchu cymysgeddau asffalt yn ddatrysiad sy'n gwella cynaliadwyedd a chost-effeithlonrwydd y diwydiant palmant asffalt gan leihau ôl troed CO2 y palmantau hyn a'r effaith amgylcheddol a'r costau cysylltiedig sy'n gysylltiedig â'r gwastraff. cynhyrchu a gwaredu.

COLABATS (Adferiad Cobalt a lanthanide o fatris, cyfraniad cyllideb yr UE: € 3.59 mln, Cydlynydd y prosiect: C-Tech Innovation Limited, Caer, y Deyrnas Unedig): Bydd prosiect COLABATS yn darparu prosesau diwydiannol newydd ar gyfer ailgylchu'r metelau critigol Cobalt a Lanthanides a metelau economaidd allweddol Nickel a Lithiwm, o fatris gwastraff, gan wella effeithlonrwydd ailgylchu a phurdeb metel yn sylweddol o'r llwybrau adfer presennol. Mae'r batris hyn i'w cael mewn cynhyrchion defnyddwyr bob dydd fel ffonau symudol, chwaraewyr cyfryngau cludadwy, ac ati, yn ogystal ag offer diwydiannol eraill, ac maent yn gyffredin mewn cerbydau hybrid a thrydan, sy'n dod yn fwyfwy eang ar ein ffyrdd.

ELICiT (Technoleg Oeri Effaith Isel yn yr Amgylchedd, cyfraniad cyllideb yr UE: € 2.12 mln, Cydlynydd prosiect: Trobwll Ewrop srl, Comerio, yr Eidal): Bydd gweithgareddau ELICiT yn helpu oeri magnetig di-nwy effeithlon i symud o fod yn dechnoleg ar raddfa labordy i fod yn dechnoleg uchel cyfaint cynnyrch y gellir ei farchnata. Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio'n benodol ar gymhwyso technoleg oeri magnetig i'r farchnad rheweiddio ddomestig. Mae hon yn dechnoleg sy'n cael ei datblygu gan fusnesau bach a chanolig ond a fydd yn y pen draw yn cael ei defnyddio gan wneuthurwyr offer byd-eang. Nod y prosiect yw gwella'r cydweithredu rhwng busnesau bach a chanolig, gweithgynhyrchwyr offer byd-eang, prifysgolion a chanolfannau ymchwil.

ILLUMINATE (Didoli ac Ailgylchu Awtomataidd Lampau Gwastraff, cyfraniad cyllideb yr UE: € 1.77 mln, Cydlynydd y prosiect: C-Tech Innovation Limited, Caer, y Deyrnas Unedig): Cysyniad y cynnig ILLUMINATE yw datblygu systemau awtomataidd sy'n gallu didoli'n effeithiol bylbiau i wahanol ddosbarthiadau a thynnu gwrthrychau tramor. Mae hyn yn hanfodol ar gyfer proses economaidd ddichonadwy. Bydd uned didoli awtomataidd wedi'i selio yn cael ei chreu. Bydd yn seiliedig ar system synhwyrydd wedi'i chyfuno ag uned brosesu hunan-ddysgu a bydd yn gallu adnabod siapiau, lliwiau deunyddiau, a / neu bwysau. I unioni'r sefyllfa bresennol lle nad oes fawr ddim gwahanu mercwri sy'n cynnwys deunyddiau nad ydynt yn cynnwys mercwri o fylbiau ar ddiwedd oes, bydd y prosiect ILLUMINATE yn datblygu dulliau a phrosesau ar gyfer dau brif faes o'r gadwyn gyflenwi: casglu'r ffrydiau gwastraff. a didoli'r gwastraff.

ManureEcoMine (Uwchgylchu gwrtaith gwyrdd o dail: Arddangosiad cynaliadwyedd technolegol, economaidd ac amgylcheddol, cyfraniad cyllideb yr UE: € 3.80 mln, Cydlynydd y prosiect: Universiteit Gent, Gent, Gwlad Belg): Mae moch a buchod Ewropeaidd yn cynhyrchu tua 1.27 biliwn tunnell o dail y flwyddyn ar y cyd, adnodd heb ei ddefnyddio i raddau helaeth o garbon a maetholion organig. Mae ManureEcoMine yn cynnig dull integredig o drin ac ailddefnyddio gwastraff hwsmonaeth anifeiliaid mewn ardaloedd bregus a nitrad a thu hwnt, trwy gymhwyso egwyddorion eco-arloesol cynaliadwyedd, adfer adnoddau ac effeithlonrwydd ynni. Bydd technolegau effeithiolrwydd profedig yn y maes trin dŵr gwastraff yn cael eu cyfuno mewn sawl ffurfweddiad proses i ddangos eu potensial technolegol ac amgylcheddol ar raddfa beilot ar gyfer tail buwch a moch.

PILOT-ABP (Offer peilot ar gyfer diwydiannau sgil-gynhyrchion anifeiliaid sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd, cyfraniad cyllideb yr UE: € 1.79 mln, Cydlynydd y prosiect: Instituto Tecnológico del Calzado y Conexas, Elda, Sbaen): Mae sgil-gynhyrchion anifeiliaid (ABP) yn ddeunyddiau sy'n tarddu o anifeiliaid. nad yw pobl yn bwyta ac yn cynrychioli rhan sylweddol o'r nant biowaste. Mae dros 20 miliwn o dunelli yn dod i'r amlwg yn flynyddol o'r UE o ladd-dai, planhigion sy'n cynhyrchu bwyd i'w fwyta gan bobl, llaethdai ac fel stoc wedi cwympo o ffermydd. Yn Ewrop, mae gofyniad cynyddol am ddewis datrysiadau sy'n dangos y dechneg orau sydd ar gael ar gyfer trin gwastraff ABP. Nod y prosiect PILOT-ABP yw datblygu technolegau eco-arloesol newydd sy'n gysylltiedig â'r broses sgil-gynhyrchion anifeiliaid, sy'n caniatáu ar un llaw wella'r broses yn amgylcheddol, diolch i ddefnydd mwy effeithlon o'r ynni a ddefnyddir yn y broses a gwell adfer deunyddiau crai, gyda gostyngiad cysylltiedig mewn cynhyrchu gwastraff, ac ar y llaw arall cynnydd yng ngwerth ychwanegol y cynhyrchion a gafwyd sy'n arwain at well proffidioldeb ariannol busnesau bach a chanolig.

PlasCarb (Trawsnewid gwastraff bwyd arloesol yn seiliedig ar plasma yn garbon graffitig gwerth uchel a hydrogen adnewyddadwy, cyfraniad cyllideb yr UE: € 3.78 mln, Cydlynydd y prosiect: Center for Process Innovation Limited, Redcar, y Deyrnas Unedig): 140 miliwn tunnell o wastraff bwyd a phlanhigion a gynhyrchir yn flynyddol yn Ewrop. Nod PlasCarb yw trawsnewid hyn yn ffynhonnell gynaliadwy o werth ychwanegol economaidd sylweddol, h.y. carbon graffitig gwerth uchel a hydrogen adnewyddadwy. Mae'r mwyafrif helaeth o hydrogen a charbon a ddefnyddir heddiw mewn diwydiant yn deillio o ffynonellau petroliwm ffosil, y mae'r mwyafrif ohonynt yn cael eu mewnforio i'r UE o ranbarthau sydd yn aml yn wleidyddol ansefydlog neu'n gystadleuol. Bydd PlasCarb yn ymestyn y tu hwnt i'r Technegau Gorau sydd ar Gael (BAT) cyfredol wrth brisio gwastraff bwyd treuliad anaerobig (OC) er mwyn cynhyrchu ynni adnewyddadwy.

Recycal (Prosesu Cneifio Uchel o Sgrap Alwminiwm wedi'i Ailgylchu ar gyfer Gweithgynhyrchu Aloion Alwminiwm Perfformiad Uchel, cyfraniad cyllideb yr UE: € 2.40 mln, Cydlynydd y prosiect: TWI Limited, Caergrawnt, y Deyrnas Unedig): Alwminiwm eilaidd (sgrap ôl-ddefnyddiwr) a gafodd ei israddio o'r blaen i gast o ansawdd isel. Erbyn hyn, gallai cynhyrchion, neu eu hallforio, gael eu trawsnewid yn borthiant carbon isel cost isel ar gyfer cynnyrch gyr a castiau o ansawdd uchel trwy fabwysiadu'r dechnoleg arloesol. Bydd ailgylchu yn pontio'r bwlch o ymchwil i ddiwydiannu trwy gynnwys busnes bach a chanolig galluog ymchwil a fydd yn dylunio a chynhyrchu prototeip uned HSP ar raddfa ddiwydiannol fach ac yna'n gwneud argymhellion ynghylch gwell dyluniad offer a chostau proses tebygol. Bydd partneriaid busnesau bach a chanolig eraill yn cynorthwyo gyda modelu economaidd, trwy ddadansoddiad cylch bywyd, a fydd yn cynnwys costau'r broses a'r arbedion ynni ynghyd â'r effaith ôl troed carbon.

REEcover (Adfer Elfennau Prin y Ddaear o wastraff magnetig yn y diwydiant ailgylchu WEEE a chynffonnau o'r diwydiant mwyn haearn, cyfraniad cyllideb yr UE: € 6.00 mln, Cydlynydd y prosiect: Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet NTNU, Trondheim, Norwy): Nod REEcover yw gwella Cyflenwad Ewropeaidd o'r Elfennau Prin Prin y Ddaear ac i gryfhau safleoedd busnesau bach a chanolig yn y gadwyn werth cynhyrchu ac adfer. Mae'n dangos ac yn cymharu hyfywedd a photensial y llwybrau hyn ar ddau fath gwahanol o wastraff diwydiannol a adneuwyd: cynffonnau o'r diwydiant mwyn haearn a gwastraff magnetig, sydd â'r potensial i ddod yn borthiant gwerthfawr.

ReFraSort (Technolegau Gwahanu Arloesol ar gyfer Ailgylchu Gwastraff Anhydrin Gradd Uchel gan ddefnyddio technolegau annistrywiol, cyfraniad cyllideb yr UE: € 1.75 mln, Cydlynydd y prosiect: Vlaamse Instelling Voor Technologisch Onderzoek NV, Mol, Gwlad Belg): Mae cynhyrchion anhydrin yn elfen hanfodol ym mhob uchel - prosesau tymheredd ac yn cynrychioli marchnad fyd-eang sylweddol. Mae gan ailddefnyddio deunydd anhydrin botensial uchel i leihau cynhyrchu gwastraff a defnyddio deunydd crai cynradd. Nod y prosiect ReFraSort yw sicrhau bod y dechnoleg ddatblygedig yn cael ei haddasu i anghenion y diwydiant cynhyrchu ac ailgylchu anhydrin, a chynyddu ei botensial prisio, bydd amodau ffiniau clir fel meini prawf ansawdd ar gyfer gwahanu, dichonoldeb economaidd ac effaith amgylcheddol. wedi'i ddiffinio. Profir potensial cymhwysiad diwydiannol trwy gynhyrchu ac asesu deunydd anhydrin gyda chynnwys sylweddol o ddeunydd crai eilaidd.

ResCoM (Gweithgynhyrchu Ceidwadwyr Adnoddau - trawsnewid gwastraff yn adnodd gwerth uchel trwy systemau cynnyrch dolen gaeedig, cyfraniad cyllideb yr UE: € 4.37 mln, Cydlynydd y prosiect: Kungliga Tekniska Hoegskolan, Stockholm, Sweden): Mewn byd sydd â phwysau cynyddol ar adnoddau a'r amgylchedd , nid oes gan yr UE unrhyw ddewis ond mynd am y newid i economi gylchol sy'n effeithlon o ran adnoddau ac yn y pen draw yn adfywiol. Prif amcan y prosiect ResCoM yw datblygu fframwaith arloesol a llwyfan meddalwedd cydweithredol ar gyfer gweithredu systemau gweithgynhyrchu dolen gaeedig yn ddiwydiannol. Bydd gweithrediadau peilot yn dangos sut y bydd casglu, ail-weithgynhyrchu ac uwchgylchu cynhyrchion a daflwyd yn gynhyrchion gwerth ychwanegol newydd yn gost-effeithiol, yn effeithlon o ran adnoddau ac yn fwy cynaliadwy na'r systemau gweithgynhyrchu llinol cyfredol. Er mwyn cefnogi gweithrediadau peilot, bydd consortiwm ResCoM yn datblygu platfform meddalwedd sy'n cynnwys modiwl rheoli cylch bywyd cynnyrch dolen gaeedig ynghyd â modiwl gwybodaeth deunyddiau.

ShredderSort (Adferiad detholus o beiriant rhwygo modurol metel anfferrus trwy sbectrosgopeg tensor electromagnetig cyfun a sbectrosgopeg plasma a ysgogwyd gan laser, cyfraniad cyllideb yr UE: € 3.38 mln, Cydlynydd y prosiect: Lenz Instruments SL, Cornellá de Llobregat, Sbaen): Bob blwyddyn, mwy na Mae 50 miliwn o gerbydau yn cyrraedd diwedd eu hoes wasanaeth ledled y Byd. Yn yr UE, cododd faint o wastraff a gynhyrchir gan y diwydiant modurol i 10 miliwn tunnell yn 2010, a rhagwelir y bydd yn cynyddu 40% tan 2015. Felly, mae gan ailgylchu'r gwastraff hwn yn briodol oblygiadau pwysig o safbwynt yr amgylchedd. Mae tua 8% o gyfanswm y pwysau yn y peiriant rhwygo modurol yn cyfateb i fetelau anfferrus, sy'n aml yn cael eu prosesu gan Wahanu Cyfryngau Trwm, a rhannu dwylo. Nod y prosiect hwn yw datblygu technoleg didoli sych newydd ar gyfer peiriant rhwygo modurol anfferrus. Yn gyntaf, bydd peiriant rhwygo yn cael ei wahanu i wahanol fetelau, yn seiliedig ar eu dargludedd.

SIKELOR (Ailgylchu colled silicon kerf, cyfraniad cyllideb yr UE: € 1.40 mln, Cydlynydd y prosiect: Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf E, Dresden, yr Almaen): Mae trosi ynni solar yn drydan yn ehangu'n gyflym i fodloni'r galw am ynni adnewyddadwy. Mae'r celloedd solar ffotofoltäig masnachol mwyaf effeithlon yn seiliedig ar silicon. Er bod ailddefnyddio porthiant yn bryder difrifol i'r diwydiant ffotofoltäig, mae hyd at 50% o'r adnodd gwerthfawr yn cael ei golli i flawd llif wrth wafering. Ar hyn o bryd, mae mwyafrif yr ingotau silicon yn cael eu sleisio mewn wafferi tenau gan LAS (llifio sgraffiniol rhydd) gan ddefnyddio slyri o ronynnau sgraffiniol carbid carbid. Disgwylir y bydd FAS yn disodli LAS bron yn llwyr gan 2020 ar gyfer wafering poly / mono-grisialog. Bwriad y prosiect arfaethedig yw ailgylchu'r golled FAS gan anelu at ddatrysiad cynaliadwy.

Gall gwybodaeth ychwanegol am y rhain a phrosiectau technoleg amgylcheddol perthnasol eraill yr UE fod gael yma.

Ynglŷn â chyllid ymchwil ac arloesi Ewropeaidd

Yn 2014 bydd yr Undeb Ewropeaidd yn lansio rhaglen ariannu ymchwil ac arloesi saith mlynedd newydd o'r enw Horizon 2020. Er 2007 mae'r UE eisoes wedi buddsoddi bron i € 50 biliwn mewn prosiectau ymchwil ac arloesi i gefnogi cystadleurwydd economaidd Ewrop ac ymestyn ffiniau gwybodaeth ddynol. Mae cyllideb ymchwil yr UE yn cynrychioli tua 12% o gyfanswm y gwariant cyhoeddus ar ymchwil gan 28 aelod-wladwriaeth yr UE ac mae'n canolbwyntio'n bennaf ar feysydd fel iechyd, yr amgylchedd, trafnidiaeth, bwyd ac ynni. Mae partneriaethau ymchwil gyda'r diwydiannau fferyllol, awyrofod, ceir ac electroneg hefyd wedi'u ffurfio i annog buddsoddiad gan y sector preifat i gefnogi twf yn y dyfodol a chreu swyddi â sgiliau uchel. Bydd Horizon 2020 yn canolbwyntio mwy fyth ar droi syniadau rhagorol yn gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau y gellir eu marchnata.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ymchwil ac arloesedd Ewropeaidd, cliciwch yma.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd