Cysylltu â ni

Busnes

UE Mynediad at Days Cyllid: Helpu i lunio'r farchnad cyllido sy'n gyfeillgar i BBaChau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae argaeledd credyd ar gyfer busnesau anariannol yn ardal yr ewro bellach ar ei bwynt isaf ers dechrau'r wasgfa gredyd, yn ôl y ffigurau diweddaraf gan Fanc Canolog Ewrop.

Mae busnesau bach a chanolig eu maint, y mae'r UE yn dibynnu arnynt am 85% o swyddi newydd yn y sector preifat, yn cael eu heffeithio'n arbennig o wael gan y dirywiad hwn gan na allant fuddsoddi na maint eu busnesau cyhyd â bod amodau ar gyfer credydau yn parhau i fod mor anodd. Felly, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gweithredu i bontio'r bwlch yn y farchnad yn gyflym wrth ddarparu cyllid i fusnesau bach a chanolig trwy ddarparu € 3.5 biliwn o gyllid ychwanegol ar gyfer busnesau bach a chanolig bob blwyddyn rhwng 2014 a 2020, gan ddefnyddio'r rhaglen Cystadleurwydd Mentrau a Busnesau Bach a Chanolig (COSME) newydd. Er mwyn i COSME fod yn llwyddiannus, mae'n hanfodol bod partneriaeth effeithiol rhwng sefydliadau'r UE a'r sefydliadau ariannol sy'n rhoi mynediad i fusnesau bach a chanolig i gredyd. Dyma pam y bydd yr Is-lywydd Antonio Tajani, comisiynydd menter a diwydiant, yn lansio heddiw (31 Hydref) yn Rhufain gyfres o ddigwyddiadau - 'Diwrnodau Mynediad at Gyllid yr UE' - i egluro sut y bydd offerynnau ariannol newydd COSME yn gweithio ac i annog gweithredwyr marchnad ariannol parchus i ddod yn gyfryngwyr COSME. Trefnir 'Dyddiau Mynediad at Gyllid yr UE' yn holl brifddinasoedd yr UE rhwng hydref 2013 a diwedd 2014. Bydd y digwyddiad nesaf yn cael ei gynnal yn Vilnius, Lithwania ar 5 Tachwedd 2013. Prif siaradwyr yn mae "Diwrnod Mynediad at Gyllid" heddiw yn Rhufain yn cynnwys Flavio Zanonato, Gweinidog Datblygu Economaidd yr Eidal; Dario Scannapieco, Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop; Luigi Federico Signorini, Is-Gyfarwyddwr Cyffredinol Banc yr Eidal; Giovanni Sabatini, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cymdeithas Bancio yr Eidal; Aurelio Regina, Is-lywydd Confindustria; a Richard Pelly, Prif Swyddog Gweithredol y Gronfa Fuddsoddi Ewropeaidd. Bydd y digwyddiad hefyd yn cyflwyno gweithgareddau Banc Buddsoddi Ewrop sy'n canolbwyntio ar fusnesau bach a chanolig a rhaglenni eraill yr UE sy'n cefnogi busnesau bach a chanolig.

Beth yw'r rhaglen Cosme newydd? Beth bydd yn cynnig busnesau bach a chanolig?

hysbyseb

heddiw tanlinellu Is-lywydd Tajani bod y Rhaglen ar gyfer Cystadleurwydd Mentrau a BBaChau (Cosme), a fydd yn rhedeg rhwng 2014 2020 ac, yw'r rhaglen erioed Comisiwn Ewropeaidd sy'n ymroddedig yn unig i gefnogi busnesau bach a chanolig yn gyntaf. Cosme yn gyntaf ac yn bennaf yn offeryn i wella mynediad at gyllid ar gyfer busnesau bach a chanolig, cefnogi eu rhyngwladoli a gwella eu mynediad at farchnadoedd.

Bydd COSME i raddau helaeth yn parhau â gweithgareddau llwyddiannus y Rhaglen Fframwaith Cystadleurwydd ac Arloesi (CIP) gyfredol, ond ei nod yw ymateb yn well i anghenion busnesau bach a chanolig, trwy dargedu'r categorïau mwy bregus o fusnesau bach nad yw'r farchnad yn eu tanseilio ar hyn o bryd.

Bydd 60% o gyllideb amcangyfrifedig COSME o € 2.3 bn wedi'i neilltuo i offerynnau ariannol, gan ddarparu gwarantau a chyfalaf menter, gyda'r nod o annog llif credyd a buddsoddiad i'r sector busnesau bach a chanolig. Bydd COSME yn darparu cyfleuster gwarantu ar gyfer benthyciadau busnesau bach a chanolig o hyd at € 150 000, gyda ffocws ar fusnesau bach a chanolig a fyddai fel arall yn ei chael hi'n anodd cael gafael ar gyllid. Bydd cyfleuster ecwiti COSME yn ysgogi cyflenwad cyfalaf menter, gan ganolbwyntio'n benodol ar gam ehangu a thwf busnesau bach a chanolig.

hysbyseb

Bydd cefnogaeth COSME yn cael ei darparu i fusnesau bach a chanolig trwy gyfryngwyr ariannol parchus mewn gwledydd sy'n cymryd rhan - megis banciau, cwmnïau prydlesu, cymdeithasau gwarant cydfuddiannol neu gronfeydd cyfalaf menter - er mwyn sicrhau bod credyd mor hawdd ei gyrchu â phosibl. Er mwyn darparu ar gyfer amrywiaeth y farchnad ariannu busnesau bach a chanolig yn Ewrop, bydd COSME yn caniatáu i gyfryngwyr ariannol greu cynhyrchion unigol sy'n gweddu orau i anghenion busnesau bach a chanolig yn eu marchnad benodol.

Bydd y gyllideb Cosme hefyd yn cynnal llawer o'r un rhaglenni llwyddiannus sydd eisoes ar waith, gan gynnwys cydariannu ar gyfer y Rhwydwaith Menter Ewrop, gyda'i mwy na swyddfeydd 600 yn yr UE a'r tu hwnt. Bydd Cosme hefyd yn cefnogi rhyngwladoli busnesau bach a chanolig, Erasmus ar gyfer Entrepreneuriaid Ifanc, addysg entrepreneuriaeth, Desgiau Cymorth IPR a lleihau beichiau gweinyddol.

Beth yw effeithiau disgwyliedig COSME?

Bydd effaith y rhaglen fod yn enfawr. Dylai offerynnau ariannol Cosme a gefnogir gan arwain at gynnydd blynyddol o € 3.5 biliwn mewn benthyca ychwanegol i a / neu fuddsoddiad mewn cwmnïau UE. Bob blwyddyn, mae disgwyl Cosme i gyfrannu at gynnydd mewn GDP yr UE o € 1.1 biliwn, a chynorthwyo cwmnïau 40 000 wrth greu neu arbed swyddi 30 000 1 a lansio 200 busnes newydd cynhyrchion, gwasanaethau neu brosesau.

derbynnydd SME nodweddiadol: Llai na staff 10, credyd € 65 000 roddwyd

O dan raglen flaenorol y Comisiwn Ewropeaidd i gefnogi cystadleurwydd (CIP), defnyddiwyd gwarantau benthyciad i ysgogi benthyca i entrepreneuriaid neu fentrau bach na fyddai fel rheol â chyfochrog digonol i gael benthyciad. Roedd gan naw deg y cant o'r 220 000 o fusnesau bach a chanolig o bob rhan o Ewrop a oedd yn fuddiolwyr CIP hyd at ddiwedd 2012 10 neu lai o weithwyr; yn union y categori sy'n ei chael hi'n anoddaf cael benthyciad.

Ond diolch i CIP, y benthyciad gwarantedig cyfartalog a gafodd y cwmnïau bach hyn oedd tua € 65 000. Erbyn diwedd mis Rhagfyr 2012, roedd offerynnau ariannol CIP wedi defnyddio dros € 13 biliwn mewn benthyciadau a mwy na € 2.3 biliwn mewn cyfalaf menter. Cyflawnir buddion cymaradwy o dan COSME, wedi'u cymedroli'n ysgafn gan y ffaith y bydd COSME yn targedu busnesau bach a chanolig yn benodol a fyddai heb ei gefnogaeth yn ei chael hi'n anodd cael gafael ar gyllid allanol.

Mae'n anodd iawn i fusnesau bach a chanolig gael gafael ar gyllid

Mae arolygon yn dangos bod busnesau bach a chanolig yr UE i raddau helaeth yn dibynnu ar fenthyciadau banc ar gyfer eu cyllid allanol ac mai ychydig iawn o ddewisiadau amgen sydd ganddyn nhw: mae 30% o gwmnïau'n defnyddio benthyciadau banc a llinellau credyd banc 40% neu gyfleusterau gorddrafft. I 63% o fusnesau bach a chanolig benthyciadau banc hefyd yw'r ateb cyllido allanol mwyaf ffafriol i wireddu uchelgeisiau twf cwmnïau. Yn y dirywiad economaidd mae banciau wedi dod yn fwy gwrth-risg, gan ofyn am ymylon risg uwch a chynnig amodau mwy heriol.

Mae mynediad anodd at gredyd ymhlith y prif bryderon (15%) o fusnesau bach a chanolig: yn ôl yr arolwg diweddaraf gan y Comisiwn Ewropeaidd ni chafodd tua thraean o fusnesau bach a chanolig y cyllid yr oeddent wedi cynllunio ar ei gyfer. Mae data diweddaraf Banc Canolog Ewrop (ECB) yn nodi bod benthyca cyffredinol i'r sector preifat anariannol yn parhau i fod yn wan.

Pam fod angen rhaglen benodol i gefnogi busnesau bach a chanolig ariannu

Er gwaethaf eu pwysigrwydd i'r economi, busnesau bach a chanolig yn wynebu heriau penodol ym maes mynediad at gyllid, yn bennaf oherwydd anghymesureddau gwybodaeth. Tra bod busnesau bach a chanolig yn gallu adeiladu achosion busnes cadarn ar gyfer creu ac ehangu eu busnesau, benthycwyr yn tueddu i fod yn sâl-equipped i asesu'r risgiau sy'n gysylltiedig â modelau busnes busnesau bach a chanolig ac yn tueddu i droi at benderfyniadau benthyca yn seiliedig ar ffigurau fantolen yn unig. Ond nid yw llawer o fusnesau bach a chanolig oes gan daflenni digon o gydbwysedd cryf i gwrdd â meini prawf cymeradwyo benthyca fanc, yn enwedig os yw gwerth y busnesau bach a chanolig yn cael ei gynnal yn eiddo deallusol, sylfaen cleientiaid cadarn neu ddulliau eraill na ellir eu cipio gan adrodd ariannol.

Mae canlyniadau yr argyfwng dyled hefyd wedi effeithio ar benthyca anghymesur i fusnesau bach a chanolig. O'i gymharu â gorfforaethau mwy, busnesau bach a chanolig bob amser wedi wynebu problemau strwythurol ym maes mynediad at gyllid. Ond y materion hyn wedi cael eu gwaethygu gan yr argyfwng ariannol. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, yn ôl ystadegau gan y ECB, bron i un rhan o dair o'r busnesau bach a chanolig sy'n gwneud cais am fenthyciadau banc gwrthodwyd neu a ddaeth i ben i fyny yn cael llai nag y maent yn gofyn am.

Mae cyfryngwyr ariannol yn achubiaeth hanfodol

Mae'r UE yn defnyddio deddfwriaeth a chyllideb gyfyngedig yr UE i wrthweithio'r amharodrwydd llethol presennol i fuddsoddi mewn busnesau bach a chanolig a rhoi benthyg iddynt. Cymerir dau ddull cyffredinol, yn gyntaf i gefnogi darparu benthyciadau i fusnesau bach a chanolig - a thrwy hynny wella mynediad at gredyd - ac yn ail i ysgogi buddsoddiad mewn busnesau bach a chanolig, er enghraifft trwy gyd-fuddsoddiadau â chronfeydd cyfalaf menter.

Mae mynediad i gymorth credyd yn cael ei sianelu drwy gyfryngwyr ariannol dethol. Mae'r rhain yn cynnwys banciau, prydleswyr, cymdeithasau gwarantau cydfuddiannol, darparwyr microgyllid a chronfeydd cyfalaf menter. Mae'r gwarantau rhan UE o'r risgiau y maent yn ymgymryd a profiad yn dangos bod cymryd rhan mewn mynediad UE i raglenni cyllid yn golygu eu bod yn darparu mwy o fenthyciadau busnesau bach a chanolig nag y byddent yn ei wneud fel arall. Mae'r dull hwn hefyd yn cynhyrchu effaith trosoledd uchel: dod o hyd i'r rhaglen CIP fod pob € 1 wario gan yr UE ar warantau a ddefnyddir gan gyfryngwyr ariannol yn gwneud benthyciadau i fusnesau bach a chanolig wedi arwain at € 30 yn cael eu gwneud ar gael i'r cwmni buddiolwr.

Ar wahân i'r effaith lluosydd hon, mae defnyddio cyfryngwyr ariannol hefyd yn cynnig buddion eraill: effaith polisi, gan fod cyfryngwyr ariannol sy'n cymryd rhan yn tanysgrifio i amodau cryf sy'n gwella credyd busnesau bach a chanolig ac felly'n cyfrannu at fynd ar drywydd polisïau'r UE; a hefyd mynediad at "wybodaeth" sefydliadol ar ffurf arbenigedd presennol cyfryngwyr ariannol.

Sut arall y bydd ariannu SME yn cael ei gefnogi gan yr UE?

Bydd COSME yn cael ei ategu gan gyllid ar gyfer mentrau sy'n cael eu gyrru gan ymchwil ac arloesi o dan raglen Horizon 2020. Bydd nifer o fesurau hefyd yn cael eu gweithredu gan Grŵp EIB (Banc Buddsoddi Ewrop a Chronfa Fuddsoddi Ewrop) yn ogystal â chael eu darparu o fewn fframwaith Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd neu o dan y Rhaglen Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol a byddant yn gysylltiedig â'r amcanion polisi penodol.

Cytundeb ar Basel III yn sicrhau benthyciadau banc parhaus i fusnesau bach a chanolig
Mae'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd wedi cynnig deddfwriaeth i wella effeithlonrwydd marchnadoedd ariannol. Daethpwyd i gytundeb ar yr adolygiad o'r Gyfarwyddeb Gofynion Cyfalaf, Basel III (gweler MEMO / 13/338).

Bydd y fframwaith newydd yn gwneud banciau yn fwy cadarn. Er mwyn sicrhau llif priodol o gredyd i fusnesau bach a chanolig yng nghyd-destun economaidd anodd ar hyn o bryd, bydd y rheolau newydd yn cyflwyno gostyngiad yn y taliadau cyfalaf ar gyfer amlygiad banc i fusnesau bach a chanolig, drwy gymhwyso ffactor ategol 0.76. Bydd hyn yn rhoi sefydliadau credyd gyda cymhelliad priodol i gynyddu'r credyd sydd ar gael i fusnesau bach a chanolig. Mae'r gwell sefydlogrwydd ariannol ein banciau, targedu gan Basel III, felly bydd yw'n arwain at cyfyngiad credyd ar gyfer rhan fwyaf o fusnesau bach.

Gwell integreiddiad y farchnad cyfalaf menter

Bydd Rheoliad ar gronfeydd cyfalaf menter Ewropeaidd a fabwysiadwyd ym mis Ebrill 2013 (RHEOLIAD (UE) Rhif 345/2013) yn galluogi cyfalafwyr menter i weithredu'n fwy effeithlon yn yr UE. Gyda chymorth cronfa basbort Ewropeaidd gall rheolwyr farchnata eu cronfeydd ledled yr UE. Bydd hyn yn hwyluso codi arian trawsffiniol ac yn creu marchnad fewnol wirioneddol ar gyfer cronfeydd cyfalaf menter.
Gweler hefyd: MEMO / 13/209

Gwella mynediad busnesau bach a chanolig i farchnadoedd cyfalaf

Drwy helpu i ddenu buddsoddiadau mwy preifat y Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn ceisio datblygu fframwaith ar gyfer ariannu yn y tymor hir yn effeithlon, arallgyfeirio a gwell ar gyfer busnesau bach a chanolig. Un o'r atebion yw gwella mynediad busnesau bach a chanolig i farchnadoedd cyfalaf: Gallai buddsoddwyr yn cael eu hannog i wneud mwy o fuddsoddiadau mewn busnesau bach a chanolig drwy farchnadoedd SME yn fwy gweladwy ac yn fwy BBaChau a chanol capiau a restrir yn amlwg.

Dau cynigion diweddar i ddenu buddsoddwyr drwy farchnadoedd SME yn fwy gweladwy a BBaChau a restrwyd yn fwy gweladwy:

• Cynnig i'r Gyfarwyddeb Marchnadoedd mewn Offerynnau Ariannol (MiFID) gynnal datblygiad marchnadoedd stoc yn arbenigo mewn busnesau bach a chanolig. (gweler IP / 11/1219 a MEMO / 11/716)
• Cynnig i addasu'r Gyfarwyddeb Tryloywder i roi gwell gwybodaeth am fusnesau bach a chanolig rhestredig.

camau gweithredu yr UE hyd yn hyn i gynyddu benthyca i fusnesau bach a chanolig

Ar 31 Rhagfyr 2012, roedd Rhaglen Fframwaith Cystadleurwydd ac Arloesedd yr UE wedi defnyddio mwy na € 15 biliwn i ariannu busnesau bach a chanolig.
• Gyda chyllideb o € 1.1 biliwn, mae'r rhaglen CIP eisoes wedi helpu i symud dros € 16 biliwn ar gyfer busnesau bach a chanolig ledled Ewrop.
• Cyfleuster gwarantu busnesau bach a chanolig (SMEG); diolch i'w gynlluniau gwarant, mae CIP eisoes wedi helpu dros 220 000 o fusnesau bach a chanolig i gael gafael ar dros € 13 biliwn mewn benthyciadau.
• Y cyfleuster twf uchel ac arloesol i fusnesau bach a chanolig (GIF): Roedd buddsoddiadau a ariannwyd gan CIP mewn cronfeydd cyfalaf menter, eisoes wedi cefnogi buddsoddiad mewn dros 300 o fusnesau bach a chanolig sy'n tyfu'n gyflym o fwy na € 2.3 biliwn.

Sut mae'r CIP

Mae'r Rhaglen CIP (yn rhedeg o 2007-2013) wedi helpu busnesau bach a chanolig i ddod o hyd i gyllid sydd ei angen arnynt i weithredu, datblygu neu dyfu ar gam gwahanol o ddatblygiad.
CIP yn anelu at wneud arian ar gyfer busnesau bach a chanolig yn haws drwy ddatblygiad y sianel fwyaf perthnasol am gyllid allanol SME: benthyciad banc. Mae hyn yn hanfodol bwysig ar gyfer y mwyafrif helaeth o fusnesau bach a chanolig. Mae'r rhaglen hefyd yn darparu mesurau sy'n canolbwyntio ar anghenion penodol busnesau bach a chanolig gyda photensial twf uchel, er y gall buddsoddiadau ecwiti fod yn ffynhonnell fwy addas o gyllid.

Rheolir offerynnau ariannol CIP gan Gronfa Fuddsoddi Ewrop trwy gyfryngwyr ariannol cenedlaethol a rhanbarthol (ee banciau a chronfeydd cyfalaf menter) yn Aelod-wladwriaethau'r UE. Mae pensaernïaeth y rhaglen yn symbylu sefydliadau ariannol i ddarparu cyllid ychwanegol i fusnesau bach a chanolig.

gwarantau benthyciadau: benthyciadau gefnogir gan yr UE sydd ar gael i fusnesau bach a chanolig

• Mae cwmnïau iau a llai yn fwy tebygol o gael dim ond peth o'r cyllid y gofynnwyd amdano gan y sefydliad benthyca (cyfryngwr ariannol), ac, mewn llawer o achosion, o gael eu gwrthod yn llwyr. Mae cefnogaeth ar gael ar ffurf benthyciadau a gefnogir gan yr UE.
• Mae gwarantau a gynigir i fanciau yn rhoi mynediad i fenthyciadau bach a chanolig i fenthyciadau banc
• o dan Gyfleuster Gwarant Busnesau Bach a Chanolig (SMEG) gall sefydliad benthyca dderbyn gwarant UE os yw'n bwriadu benthyca i fusnesau bach a chanolig. Gyda gwarant yr UE gall banc fenthyca i gategori mwy peryglus o gleientiaid (cwmnïau ifanc, entrepreneuriaid heb hanes credyd, digon o gyfochrog, ac ati) neu fenthyca mwy i fusnesau bach a chanolig.

Gwell mynediad at gyllid ecwiti:

• Mae cwmnïau bach, arloesol iawn yn cynnwys categori o risg, na ellir ei dderbyn yn aml gan ddarparwyr cyllid traddodiadol ac o'r herwydd mae angen cefnogaeth wedi'i theilwra - heblaw benthyciad banc.
• Mae hanner yr adnoddau CIP a neilltuwyd i fynediad i fusnesau bach a chanolig i gyllid yn cael eu buddsoddi gan Gronfa Buddsoddiadau Ewrop mewn cronfeydd cyfalaf menter sydd, yn eu tro, yn buddsoddi mewn busnesau newydd a busnesau bach a chanolig sydd â photensial twf uchel.
• Mae'r cyfleuster twf uchel ac arloesol i fusnesau bach a chanolig (GIF) yn darparu cyfalaf - tua miliynau o ewro fel arfer - ar gyfer busnesau bach a chanolig arloesol mewn gwahanol gamau datblygu.

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

Busnes

Darparwr meddalwedd betio ar gyfer busnes llwyddiannus

cyhoeddwyd

on

Mae NuxGame yn ddarparwr datrysiad a chynhyrchion iGaming sy'n cynnig cyfle i weithredwyr newydd lansio eu gwefan casino / llyfr chwaraeon yn gyflym. Mae'r datrysiad yn darparu mynediad ar unwaith i ystod eang o gynhyrchion casino a betio, gan gynnwys API waled di-dor, platfform Turnkey parod, ac injan betio chwaraeon. Gyda NuxGame, gallwch chi gychwyn casino gamblo ar-lein mewn 48 awr. Mae gan weithredwyr fynediad at yr holl nodweddion hanfodol a'r cynhyrchion gorau gan ddarparwyr o'r radd flaenaf. Yn fwy na hynny, NuxGame partneriaid gyda llawer o ddarparwyr gemau uchel eu parch, gan ganiatáu i gasinos gynnig casgliad trawiadol o gemau yn eu lobïau.

Datrysiadau NuxGame

Mae gan NuxGame dri datrysiad blaenllaw ar gyfer y rhai sy'n edrych i ddechrau casino a llyfr chwaraeon ar-lein, fel y dangosir isod.

 1. Turnkey

Mae Turnkey yn blatfform dosbarth uchel sydd wedi'i gynllunio i gynnig gwefan gamblo fodern lluniaidd mewn 48 awr. Mae'r datrysiad parod yn caniatáu i weithredwyr casino uchelgeisiol lansio eu platfform gyda'r holl offer a nodweddion gofynnol. Heblaw am ei setup cyflym, mae Turnkey yn cynnig yr holl gemau mawr, darparwyr, brandio wedi'u personoli, a llu o ddulliau talu cyffredinol. Mae'r gyfres hefyd yn cynnwys yr holl integreiddiadau hanfodol, gan gynnwys meddalwedd betio chwaraeon, slotiau fideo, casinos byw, gemau bwrdd, chwaraeon fideo, ac ati. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cysylltu â NuxGame, trafod y telerau gyda'r cynrychiolydd, a lansio'ch platfform.

hysbyseb
 1. APIs di-dor

Bydd gweithredwyr yn cael naill ai APIs betio casino neu chwaraeon. Mae dangosfwrdd hawdd ei ddefnyddio yn cysylltu NuxGame a gwefan y cleient, fel y gallwch chi ychwanegu a dileu nodweddion yn hawdd. Mae gan y dangosfwrdd iFrame hawdd ei ddefnyddio amryw o offer defnyddiol sy'n caniatáu rheoli'r cynnwys yn gyflym ac yn hawdd. Er enghraifft, gall gweithredwyr ddefnyddio'r API ods chwaraeon i ddarparu ods cystadleuol, gan ganiatáu i chwaraewyr ddechrau betio heb unrhyw gamau pellach.

 1. Peiriant Chwaraeon

Mae injan chwaraeon NuxGame yn ddatrysiad syml a hawdd ei ddefnyddio sy'n caniatáu ychwanegu modiwl betio chwaraeon i'ch gwefan neu lansio llyfr chwaraeon eich hun o'r dechrau. Mae'n caniatáu addasu 100% ac mae'n ddelfrydol ar gyfer gweithredwyr ar unrhyw raddfa - brandiau mawr sefydledig ac entrepreneuriaid preifat sydd ond yn dod i mewn i'r farchnad betio. Fe gewch chi gynnyrch craidd dibynadwy sy'n eich galluogi i adeiladu porth betio unigryw sy'n cynnwys ods sefydlog cyn y gêm, gemau byw, aml-betiau (cyfuniadau bet), rheoli risg, a rheoli brand. Bydd eich chwaraewyr hefyd yn mwynhau mynediad ar unwaith i filoedd o farchnadoedd ar draws chwaraeon poblogaidd fel pêl-droed, pêl-fasged, tenis, golff, hoci, ac ati.

Cynhyrchion NuxGame

Mae'r NuxGame nifer o gynhyrchion iGaming o'r radd flaenaf er budd eu cleientiaid. Isod mae trosolwg o'r pum prif gynnyrch yr ydym yn argymell ichi eu defnyddio yn lle adeiladu gwefan o'r dechrau.

hysbyseb
 1. Casino Ar-lein - Mae platfform NuxGame yn cynnig mynediad ar unwaith i gemau casino poblogaidd. Gallwch chi ddechrau cynnig slotiau fideo gan ddarparwyr o'r radd flaenaf, gan gynnwys peiriannau ffrwythau clasurol, jacpotiau, megaffyrdd, gemau safonol ar thema pum rîl, a llawer mwy. Yn ogystal â slotiau, mae'r datrysiad yn cynnwys gemau bwrdd fel blackjack, roulette, baccarat, a poker. Fe gewch chi gemau gan Habanero, Endorphina, Pariplay, Spinmatic, Pragmatic Play, Tom Horn Gaming, Playson, Boongo, 1X2, Platipus, Evoplay, Push Gaming, Yggdrasil, Relax Gaming, One Touch, a mwy.
 2. Sportsbook - Mae NuxGame yn cael ei gydnabod yn eang am ei beiriant chwaraeon, sy'n cynnig mynediad at bob math o betio chwaraeon. Daw'r datrysiad bwci ar-lein gydag offer a nodweddion amrywiol ar gyfer profiad betio cofiadwy. Ymhlith y priodoleddau nodedig mae porthiant data amser real ar gwsmeriaid a betiau, offer rheoli gamblo, integreiddio cyflym, rheoli risg / od, a dulliau talu lluosog. Bydd gan chwaraewyr fynediad i'ch llyfr chwaraeon o fewn 48 awr a byddant yn cael mynediad at betio ar dwrnameintiau a chystadlaethau mawr ledled y byd.
 3. Betio Byw - Mae betio byw yn rhan annatod o unrhyw wefan betio ar-lein. Mae'r rhan fwyaf o weithredwyr yn cynnig ods sefydlog cyn betio a betio byw i chwaraewyr sydd am fanteisio ar ods byw hylif. Mae gan NuxGame feddalwedd betio byw dibynadwy sy'n eich galluogi i ddarparu profiad betio chwaraeon cyflawn. Fe gewch chi addasiadau od amser real i fodloni'r galw cynyddol am ods hyblyg yn y gêm.
 4. Casino Deliwr Byw - Mae casinos delwyr byw yn cynnig rhywbeth agosach i chwaraewyr at y profiad gamblo clasurol ar y tir, ynghyd â grwpwyr bywyd go iawn. Mae NuxGame yn caniatáu ichi ychwanegu'r gemau byw gorau o'r stiwdios mwyaf parchus yn y diwydiant. Gallwch gynnig Blackjacks Live, Roulettes, Baccarat, a Poker. Byddwch hefyd yn cael cynhyrchion deliwr byw poblogaidd eraill, fel Dream Catcher, Monopoly, Craps, Keno, Dice, a llawer mwy. Mae'r datrysiad deliwr byw blaengar yn cynnig stiwdios o'r radd flaenaf gyda ffrydiau ansawdd HD, aml-gamera a gosodiadau chwaraewr greddfol.
 5. Chwaraeon Rhithiol - Mae chwaraeon rhithwir wedi gweld twf aruthrol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Pan nad oes chwaraeon bywyd go iawn ar hyn o bryd i betio arno, gall eich chwaraewyr bob amser edrych am rywbeth diddorol yn yr adran hon gan fod digwyddiadau chwaraeon bywyd yn aml iawn. Daw NuxGame Turnkey gyda meddalwedd chwaraeon rhithwir sy'n cynnig efelychiadau o gemau poblogaidd yn seiliedig ar RNG, fel pêl-droed, pêl-fasged, rasio ceffylau, a mwy. Yn wahanol i betio chwaraeon rheolaidd ac eSports, mae chwaraeon rhithwir ar gael 24/7, sy'n fudd mawr.

Manteision NuxGame

Mae manteision defnyddio NuxGame yn eithaf syml, yn enwedig i weithredwyr sydd am lansio eu gwefannau gamblo. Heb atebion fel Turnkey, byddai'n rhaid i chi adeiladu popeth o'r dechrau a chwblhau'r holl integreiddiadau gofynnol, sy'n cymryd llawer o amser, yn ddrud ac yn llethol. Dyma rai manteision defnyddio NuxGame ar gyfer eich busnes gamblo.

 • Ystod Eang o Gemau - Mae NuxGame wedi partneru â datblygwyr gemau casino blaenllaw fel Pariplay, Pragmatic Play, TVBet, Ezugi, Evolution, Golden Race, Habanero a llawer o rai eraill. Bydd gennych lobi gêm drawiadol gyda'r holl ffefrynnau ffan (slotiau, blackjacks, roulettes, poker, deliwr byw, ac ati).
 • Llyfr Chwaraeon Anferthol - Mae'r injan chwaraeon yn cynnig mynediad i filoedd o farchnadoedd ar draws pob math o chwaraeon a thwrnameintiau mawr ledled y byd. Gallwch gynnwys betiau ar bêl-droed, hoci, tenis, criced, badminton, rygbi, golff, rasio, beicio, nofio, eSports, a mwy.
 • Cymorth 24 / 7 - Mae holl gleientiaid NuxGame yn cael cefnogaeth o gwmpas y cloc, felly gallwch ddatrys unrhyw fater i roi'r profiad gamblo gorau i'ch chwaraewyr. Daw'r ateb hefyd gyda rheolwr personol i'ch helpu chi i lywio materion mewn amser real a Seilwaith Cwmwl Amazon.
 • Gweithredu Cyflym - Un o brif fanteision defnyddio datrysiad NuxGame a Turnkey yw'r cyfle i weithredu'ch busnes o fewn 48 awr. Fe gewch chi blatfform parod sy'n cynnwys meddalwedd llyfr chwaraeon, meddalwedd casino, meddalwedd betio byw, betio chwaraeon rhithwir, a mwy.
 • Symudol-Gyfeillgar - Mae datrysiad a chynhyrchion NuxGame wedi'u optimeiddio'n llawn ar gyfer effeithlonrwydd symudol a gweithio ar draws dyfeisiau Android ac iOS. Gallwch chi lansio casino a llyfr chwaraeon sy'n gyfeillgar i ffonau symudol sy'n gydnaws â phorwyr ffôn modern. Mae'r datrysiad hefyd wedi'i optimeiddio o fewn apiau casino symudol pwrpasol.

Crynodeb

Mae NuxGame yn ddatrysiad effeithlon i entrepreneuriaid newydd sy'n ystyried cychwyn busnes gamblo / betio ar-lein. Mae'r ateb yn cynnig platfform parod i'w lansio sy'n barod i ddechrau derbyn cofrestriadau a betiau arian go iawn. Mae hefyd yn hynod ddiogel ac yn cynnwys rheolwyr cyfrifon personol a chymorth i gwsmeriaid 24/7. Bydd gan eich chwaraewyr fynediad i'r gemau casino gorau a'r marchnadoedd betio poblogaidd a chwaraeon.

Parhau Darllen

Banc Buddsoddi Ewrop

Mae EIB yn cryfhau ffocws datblygu byd-eang ac yn cefnogi cyllid newydd o € 4.8 biliwn ar gyfer ynni, trafnidiaeth, brechlynnau COVID a buddsoddiad busnes

cyhoeddwyd

on

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo cynlluniau i gryfhau ei ymgysylltiad datblygu byd-eang. Cymeradwyodd hefyd € 4.8 biliwn o gyllid newydd ar gyfer 24 prosiect i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd, brechlynnau COVID a gwytnwch economaidd, trafnidiaeth gynaliadwy ac addysg.

“Ym mis Mehefin gofynnodd Cyngor y Gweinidogion i Fanc yr UE wella ei gyfraniad at ymdrechion datblygu’r Undeb trwy strategaethau pwrpasol, presenoldeb cryfach ar lawr gwlad yn fyd-eang, a gwell cydgysylltiad â phartneriaid mewn dull Tîm Ewrop go iawn. Heddiw gwnaethom ymateb i alwad y Cyngor trwy gynnig creu cangen o'r EIB a oedd yn canolbwyntio ar gyllid datblygu, a chymeradwyodd y Bwrdd y cynnig hwn. O ganlyniad, bydd Banc yr UE yn gallu gwneud cyfraniad cryfach at hybu ymreolaeth strategol Ewrop, trwy roi mwy o arbenigwyr ar lawr gwlad, a bod yn bartner mwy effeithiol i fanciau datblygu amlochrog a chenedlaethol eraill. A byddwn mewn gwell sefyllfa i ddilyn ein huchelgais fyd-eang o ran y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, ”meddai Llywydd yr EIB, Werner Hoyer.

Cryfhau effaith datblygu EIB

hysbyseb

Cymeradwyodd Bwrdd Cyfarwyddwyr EIB gynnig y banc i sefydlu cangen ddatblygu i gynyddu effaith ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n sail i ymateb yr EIB i'r alwad am weithredu a fynegwyd yng “chasgliadau'r Cyngor ar y bensaernïaeth ariannol Ewropeaidd well ar gyfer datblygu (2021)” a fabwysiadwyd ar 14 Mehefin 2021. Trwy ei gangen ddatblygu, bydd yr EIB yn ad-drefnu ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd a cynyddu ei bresenoldeb ar lawr gwlad, gan ddatblygu strategaethau a gwasanaethau wedi'u targedu'n well mewn cydweithrediad agos â phartneriaid.

Bydd y banc yn atgyfnerthu sylwadau y tu allan i'r UE ac yn creu nifer o hybiau rhanbarthol, gan ddwysáu cydwelededd a chydweithrediad â Banciau Datblygu Amlochrog, Sefydliadau Cyllid Datblygu cenedlaethol a phartneriaid lleol, mewn dull Tîm Ewrop. Bydd yr hybiau'n canolbwyntio ar sectorau thematig, cymwyseddau cynnyrch a gwasanaethau sy'n ymateb i anghenion y rhanbarth y maent wedi'u lleoli ynddo. Bydd y canolbwynt rhanbarthol cyntaf, sy'n cryfhau gwaith EIB yn Nwyrain Affrica, wedi'i leoli yn Nairobi.

Bydd grŵp cynghori newydd yn cynghori'r EIB ar gyfer ei weithrediadau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Bydd yn cynnwys

hysbyseb

Gwneuthurwyr polisi datblygu'r UE a enwebwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, y Comisiwn Ewropeaidd a'r EEAS.

€ 2.2bn ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd, ynni glân a chartrefi ynni effeithlon

Cytunodd yr EIB ar gyllid newydd i gynyddu cynhyrchu ynni gwynt ac solar yn Sbaen a Phortiwgal, uwchraddio rhwydweithiau ynni cenedlaethol yng Ngwlad Pwyl a gwella effeithlonrwydd ynni a thorri biliau gwresogi yn Hwngari a'r Ffindir.

Cymeradwywyd cynlluniau cyllido wedi'u targedu i gyflymu buddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy ar raddfa fach a phrosiectau gweithredu yn yr hinsawdd yn Awstria a Gwlad Pwyl, ac ar draws America Ladin ac Affrica.

€ 647 miliwn ar gyfer defnyddio brechlyn COVID, iechyd ac addysg

Gan adeiladu ar gefnogaeth Banc Buddsoddi Ewrop ar gyfer datblygu a defnyddio brechlyn COVID, cadarnhawyd rhaglenni newydd i ariannu prynu brechlynnau COVID-19 i'w dosbarthu yn yr Ariannin ac ar draws De Asia, gan gynnwys Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka a'r Maldives.

Penderfynodd y Bwrdd gefnogi ehangu gofal tymor hir i gleifion anabl yn yr Iseldiroedd, cytunwyd hefyd ar gyflwyno technoleg dysgu digidol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac uwchraddio ymchwil wyddonol yng Nghroatia.

€ 752m ar gyfer trafnidiaeth drefol, ranbarthol, awyr a morwrol gynaliadwy

Bydd teithwyr tram yn ninas Slofacia Košice a chymudwyr yn ninasoedd Gwlad Pwyl Gdansk, Gdynia a Sopot, ac ar draws Moldofa, yn elwa o fuddsoddiad newydd gyda chefnogaeth EIB i foderneiddio a gwella cysylltiadau trafnidiaeth.

Bydd porthladdoedd Eidalaidd Genoa a Savona yn derbyn cyllid EIB i uwchraddio mynediad i reilffyrdd ac amddiffyn y porthladdoedd yn well rhag llifogydd a thywydd mwy eithafol trwy adeiladu morglawdd newydd.

Cytunodd yr EIB hefyd i ariannu amnewid ac uwchraddio offer rheoli traffig awyr a llywio i gynnal safonau diogelwch mewn gofod awyr Hwngari.

€ 500m ar gyfer buddsoddiad gan y sector preifat a gwytnwch economaidd COVID-19

Hefyd, cymeradwyodd bwrdd EIB raglenni cyllido newydd a reolir gan bartneriaid bancio a buddsoddi lleol i gefnogi buddsoddiad gan fusnesau ledled Sbaen, Gwlad Pwyl a De Ddwyrain Asia sy'n wynebu heriau COVID-19.

Gwybodaeth cefndir

Daeth Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Yw sefydliad benthyca hirdymor yr Undeb Ewropeaidd sy'n berchen ar ei aelod-wladwriaethau. Mae'n gwneud cyllid hirdymor ar gael ar gyfer buddsoddiad cadarn er mwyn cyfrannu at nodau polisi'r UE.

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan y Bwrdd EIB.

Parhau Darllen

Busnes

Gohebydd yr UE dan ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos diwethaf honnodd erthygl yn y cyhoeddiad Politico Europe fod gan Gohebydd yr UE cymryd rhan mewn “lobïo UE wedi gwisgo fel newyddiaduraeth” oherwydd bod ein llenyddiaeth farchnata yn dweud: “Defnyddiwch Gohebydd yr UE i ddylanwadu”.

Gohebydd UE yn gwrthod yn llwyr y cyhuddiad hwn o lobïo cudd, a oedd yn ymosodiad gan Politico Europe ar gyhoeddiad cystadleuol llai ond llwyddiannus a'i gyhoeddwr.

Dim ond oriau a roddwyd inni i ymateb i'r cyhuddiadau di-sail hyn, yn bennaf yn seiliedig ar dreillio trwy straeon yr ydym wedi'u cyhoeddi dros y deng mlynedd diwethaf, i amddiffyn ein henw da haeddiannol.

hysbyseb

Er mwyn tawelu meddwl ein cynulleidfa, rydym wedi gofyn i'r sefydliad monitro newyddion annibynnol NewsGuard, monitro ein hallbwn o hyn ymlaen, a sicrhau bod ei ganfyddiadau ar gael i'r cyhoedd.

Gohebydd UE yn credu Politico EUMae ymosodiad arnom ni yn ymgais sinigaidd i sicrhau goruchafiaeth ar y farchnad, ac mae'n gwahodd ein darllenwyr i weld Llyfr Chwarae Politico Brwsel heddiw, sy'n cynnig:

“Mae POLITICO Media Solutions yn darparu atebion i frandiau greu, ymgynnull a chysylltu â chwaraewyr pŵer. Rydyn ni'n creu cyfleoedd i frandiau gysylltu â'n cynulleidfa ddylanwadol. "

hysbyseb

Achos o bobl mewn tai gwydr yn taflu cerrig efallai?

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd