Cysylltu â ni

Economi

Cyfradd ddiweithdra ardal yr Ewro ar 12.2%, EU-28 ar 11.0%

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

100002010000061E00000131A8C2B2EACyfradd ddiweithdra a addaswyd yn dymhorol ardal yr ewro (EA-17) oedd 12.2% ym mis Medi 2013, yn sefydlog o gymharu ag Awst. Cyfradd ddiweithdra EU-28 oedd 11.0%, hefyd yn sefydlog o gymharu ag Awst. Yn y ddau barth, mae'r cyfraddau wedi codi o gymharu â mis Medi 2012, pan oeddent yn 11.6% a 10.6% yn y drefn honno. Cyhoeddir y ffigurau hyn gan Eurostat, swyddfa ystadegol yr Undeb Ewropeaidd.

Ym mis Medi 2013, roedd 26.872 miliwn o ddynion a menywod yn ddi-waith yn yr UE-28, yr oedd 19.447 miliwn ohonynt ym mharth yr ewro. O'i gymharu ag Awst 2013, cynyddodd nifer y bobl ddi-waith 61,000 yn yr UE-28 a 60,000 yn ardal yr ewro. O'i gymharu â mis Medi 2012, cododd diweithdra 978,000 yn yr UE28 a 996,000 yn ardal yr ewro.

aelod-wladwriaethau

hysbyseb

Ymhlith yr aelod-wladwriaethau, cofnodwyd y cyfraddau diweithdra isaf yn Awstria (4.9%), yr Almaen (5.2%) a Lwcsembwrg (5.9%), a'r uchaf yng Ngwlad Groeg (27.6% ym mis Gorffennaf 2013) a Sbaen (26.6%).

O'i gymharu â blwyddyn yn ôl, cynyddodd y gyfradd ddiweithdra mewn un ar bymtheg aelod-wladwriaeth, gostyngodd mewn un ar ddeg ac arhosodd yn sefydlog yn y Weriniaeth Tsiec. Cofrestrwyd y codiadau uchaf yng Nghyprus (12.7% i 17.1%) a Gwlad Groeg (25.0% i 27.6% rhwng Gorffennaf 2012 a Gorffennaf 2013). Gwelwyd y gostyngiadau mwyaf yn Latfia (15.6% i 11.3% rhwng ail chwarteri 2012 a 2013) ac Estonia (10.0% i 8.3% rhwng Awst 2012 ac Awst 2013).

Ym mis Medi 2013, y gyfradd ddiweithdra yn yr Unol Daleithiau oedd 7.2%, i lawr o 7.3% ym mis Awst 2013 ac o 7.8% ym mis Medi 2012.

hysbyseb
diweithdra ymhlith pobl ifanc

Ym mis Medi 2013, roedd 5.584 miliwn o bobl ifanc (o dan 25) yn ddi-waith yn yr UE28, yr oedd 3.548 miliwn ohonynt ym mharth yr ewro. O'i gymharu â Medi 2012, gostyngodd diweithdra ymhlith pobl ifanc 57,000 yn yr UE28, ond cynyddodd 8,000 yn ardal yr ewro. Ym mis Medi 2013, y gyfradd ddiweithdra ymhlith pobl ifanc5 oedd 23.5% yn yr UE28 a 24.1% yn ardal yr ewro, o'i gymharu â 23.1% a 23.6% yn y drefn honno ym mis Medi 2012. Ym mis Medi 2013, arsylwyd y cyfraddau isaf yn yr Almaen (7.7%) a Awstria (8.7%), a'r uchaf yng Ngwlad Groeg (57.3% ym mis Gorffennaf 2013), Sbaen (56.5%) a Croatia (52.8% yn nhrydydd chwarter 2013).

  1. Mae ardal yr ewro (EA-17) yn cynnwys Gwlad Belg, yr Almaen, Estonia, Iwerddon, Gwlad Groeg, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, Cyprus, Lwcsembwrg, Malta, yr Iseldiroedd, Awstria, Portiwgal, Slofenia, Slofacia a'r Ffindir.

Mae'r EU28 cynnwys Gwlad Belg (BE), Bwlgaria (BG), y Weriniaeth Tsiec (CZ), Denmarc (DK), Yr Almaen (DE), Estonia (EE), Iwerddon (IE), Gwlad Groeg (EL), Sbaen (ES), Ffrainc (FR), Croatia (AD), yr Eidal (IT), Cyprus (CY), Latfia (LV), Lithwania (LT), Lwcsembwrg (LU), Hwngari (HU), Malta (MT), yr Iseldiroedd (NL) , Awstria (AT), Gwlad Pwyl (PL), Portiwgal (PT), Romania (RO), Slofenia (OS), Slofacia (SK), y Ffindir (FI), Sweden (SE) a'r Deyrnas Unedig (DU).

Mae'r tablau hefyd yn cynnwys Gwlad yr Iâ (IS), Norwy (NO) a'r Unol Daleithiau (Unol Daleithiau).

  1. Gellir dod o hyd i ddata a addaswyd yn dymhorol a thuedd yn y gronfa ddata ystadegol ar wefan Eurostat. Am fanylion pellach, cyfeiriwch at yr erthygl ystadegau Diweithdra yn Esbonio Ystadegau.
  1. Eurostat yn cynhyrchu cyfraddau diweithdra cysoni ar gyfer Aelod-wladwriaethau'r UE unigol, yr ardal yr ewro a'r UE. Mae'r cyfraddau diweithdra yn seiliedig ar y diffiniad a argymhellir gan y Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r mesur yn seiliedig ar ffynhonnell chysoni, yr Arolwg Ewropeaidd Undeb Llafur (LFS).

Yn seiliedig ar y diffiniad yr ILO, Eurostat yn diffinio pobl ddi-waith fel personau 15 74 oed i sydd:

- Heb waith;

- ar gael i ddechrau gweithio o fewn y pythefnos nesaf, a;

- ac wedi mynd ati i geisio cyflogaeth ar ryw adeg yn ystod y pedair wythnos flaenorol.

Mae'r gyfradd ddiweithdra yw nifer y bobl ddi-waith fel canran o'r gweithlu. Mae'r heddlu llafur yw cyfanswm nifer y bobl a gyflogir yn ogystal ddi-waith. Yn y datganiad newyddion cyfraddau diweithdra yn seiliedig ar ddata cyflogaeth a diweithdra sy'n cwmpasu pobl 15 74 oed.

  1. Mae'r data yn y Datganiad Newyddion hwn fel rheol yn destun diwygiadau bach, a achosir gan y diweddariadau i'r gyfres a addaswyd yn dymhorol pryd bynnag yr ychwanegir data misol newydd. Gall diwygiadau mwy ddigwydd pan fydd y data LFS mwyaf diweddar yn cael eu cynnwys yn y broses gyfrifo. O'u cymharu â'r cyfraddau a gyhoeddwyd yn Datganiad Newyddion 140/2013 ar 1 Hydref 2013, adolygwyd cyfraddau diweithdra Awst 2013 o 12.0% i 12.2% ar gyfer yr EA17 ac o 10.9% i 11.0% ar gyfer yr UE28. Ymhlith aelod-wladwriaethau, mae'r gyfradd wedi'i diwygio rhwng 0.2 a 0.4 pwynt canran ar gyfer Gwlad Groeg (ar gyfer Gorffennaf 2013), Sbaen a'r Eidal. Ar gyfer Denmarc mae'r gyfradd wedi'i hadolygu i fyny 0.5 pwynt canran. Mae'r adolygiad hwn hefyd oherwydd y defnydd, gan ddechrau o'r mis hwn, o amcangyfrifon misol uniongyrchol o'r LFS. Dros y cyfnod Ionawr 2007 - Awst 2013 mae'r adolygiadau ar gyfer Denmarc yn amrywio rhwng -0.4 a +0.5 pwynt canran. Mae'r adolygiad absoliwt cyfartalog dros y cyfnod hwnnw'n cyfateb i 0.1 pwynt canran.
  2. Y gyfradd ddiweithdra ymhlith pobl ifanc yw nifer y bobl rhwng 15 a 24 yn ddi-waith fel canran o'r llafurlu o'r un oed. Felly, ni ddylid dehongli'r gyfradd ddiweithdra ymhlith pobl ifanc fel cyfran y bobl ddi-waith yn y boblogaeth ieuenctid yn gyffredinol. Am fanylion pellach cyfeiriwch at y erthygl diweithdra ieuenctid mewn Ystadegau a Esboniwyd.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd