Cysylltu â ni

Economi

EDF Energy ac undebau ddod i gytundeb ar Hinkley Point C

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

logoMae EDF Energy, yr undebau llafur GMB ac Unite wedi dod i gytundeb llafur newydd o bwys ar gyfer gweithwyr a fydd yn adeiladu gorsaf ynni niwclear newydd arfaethedig Hinkley Point C yng Ngwlad yr Haf.

Mae'r cytundeb yn berthnasol i weithwyr trydanol a mecanyddol a fydd yn gweithio ar y prosiect. Mae'n cadarnhau eu cyflog ac amodau cyflogaeth, gan gynnwys cyfleusterau lles a hyfforddiant.

Mae'r garreg filltir ddiweddaraf hon yn dilyn llofnodi cytundebau tebyg gydag undebau ym mis Mehefin 2013 ar gyfer gweithwyr sifil, yn ogystal â chytundeb cyffredinol yn sefydlu'r fframwaith ar gyfer cysylltiadau diwydiannol ar gyfer y prosiect.

hysbyseb

Gyda'i gilydd, mae'r cytundebau'n chwarae eu rhan yn ymrwymiad EDF Energy i weithio gydag undebau a chontractwyr i greu hinsawdd ar gyfer cysylltiadau diwydiannol cadarnhaol sy'n hyrwyddo diogelwch, ansawdd a chynhyrchedd.

Mae rhoi’r cytundebau hyn ar waith nawr yn gam pwysig tuag at sicrhau bod y prosiect yn barod i’w gyflawni. Mae'n dangos dull partneriaeth rhwng EDF Energy, undebau a chontractwyr a'u cyd-ymrwymiad i lwyddiant y prosiect.

Dywedodd Phil Whitehurst, Swyddog Cenedlaethol GMB: “Cyflwynwyd y cytundeb‘ Gorau yn y Dosbarth ’rhwng EDF Energy, GMB ac Unite gydag argymhelliad o dderbyn i stiwardiaid siopau’r sector Adeiladu Peirianneg, a oedd yn“ unfrydol ”yn cymeradwyo’r argymhelliad hwnnw. Mae hyn bellach yn paratoi'r ffordd ar gyfer llofnodi'r cytundeb. Mae cytundeb adeiladu sifil tebyg eisoes wedi'i gytuno a'i lofnodi.

hysbyseb

“Mae'r cytundebau hyn yn torri tir newydd nid yn unig yn y lefelau uwch o delerau ac amodau cyflog o'u cymharu â chytundebau eraill yn niwydiant adeiladu'r DU, ond maent wedi'u rhwymo at ei gilydd gan gytundeb“ Fframwaith Cyffredin / Cyfamod Cymdeithasol ”sy'n sylfaen cysylltiadau diwydiannol solet da, sy'n clymu'r holl gytundebau gyda'i gilydd, bydd hyn yn gwella perthnasoedd gwaith da ar draws y safle rhwng yr undebau llafur, y cleient, a'u hisgontractwyr, y bydd y GMB yn gweithio'n gyflym i'w cynnal i'w aelodau.

“Mae GMB yn croesawu bwriadau EDF Energy i brynu i mewn i’r angen am fuddsoddiad, nid yn unig yn y gweithlu presennol sydd â sgiliau uwch, ond mewn prentisiaid traddodiadol, gyda llwybrau dysgu priodol i ennill eu sgiliau, bydd y prentisiaid hyn yn helpu i ddisodli ein gweithlu sydd eisoes yn heneiddio, a sicrhau bod y sgiliau adeiladu prif reilffordd traddodiadol yn cael eu cynnal yn y DU, mae hwn yn gysyniad adfywiol iawn, canlyniad llawer gwell na blynyddoedd tywyll diffyg buddsoddiad gan genedlaethau diweddar o lywodraethau a chyflogwyr adeiladu. ”

Dywedodd Vincent de Rivaz, Prif Weithredwr, EDF Energy: “Mae'r cytundeb arloesol hwn yn adlewyrchu'r pwysigrwydd rydyn ni'n ei roi ar bartneriaethau gyda'n gweithwyr a chydag undebau llafur i helpu i gyflawni pŵer niwclear newydd cyntaf y DU mewn cenhedlaeth.

“Mae gan Hinkley Point C y potensial i greu 25,000 o gyfleoedd gwaith yn y DU yn ystod ei adeiladu, gan gynnwys dros 400 o brentisiaid, a bydd yn creu 900 o swyddi pan fyddant yn weithredol.

“Mae'n bwysig bod y swyddi hyn yn dod o dan gytundeb sy'n hyrwyddo'r safonau gorau un mewn cysylltiadau diwydiannol. Rwy’n falch y bydd EDF Energy, Unite a GMB yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu gweithlu dosbarth uchel ar gyfer adeiladu Hinkley Point C a helpu i ailadeiladu diwydiant niwclear y genedl. ”

Dywedodd Cyfarwyddwr Adeiladu Hinkley Point C, Nigel Cann: “Mae llofnodi'r cytundeb adeiladu peirianneg hwn yn gam mawr arall i Hinkley Point C ac mae'n adlewyrchu cryfder y bartneriaeth sydd gennym gyda'r Undebau Llafur a'r cwmnïau yn ein cadwyn gyflenwi.

"Rydyn ni i gyd yn rhannu ymrwymiad i ddarparu safonau cyflogaeth o ansawdd uchel, law yn llaw â'r safonau gorau mewn iechyd, diogelwch, ansawdd a chynhyrchedd. Mae'r cydweithrediad ymlaen llaw hwn yn rhoi hyder i ni y byddwn yn gallu parhau heb stopio ar ôl i ni ddechrau adeiladu.

"Bydd y cytundebau ar y cyd ar gyfer prosiect Hinkley Point C fel yr un hwn hefyd yn helpu i wneud un o'n hamcanion sylfaenol yn bosibl - dod â newydd-ddyfodiaid i'r gweithlu adeiladu o'r gymuned leol a'u cefnogi i gaffael sgiliau newydd. Bydd hyn nid yn unig. helpu pobl leol i godi eu dyheadau ac i ddatblygu eu gyrfaoedd, bydd hefyd yn gwneud cyfraniad sylweddol at ailgyflenwi a datblygu sylfaen sgiliau diwydiannol y DU. "

Dywedodd swyddog cenedlaethol Unite, Kevin Coyne: “Mae hwn yn gytundeb arloesol ar gyfer prosiect niwclear newydd blaengar yn Hinkley Point." Mae wedi cymryd misoedd lawer i gael y manylion yn iawn ond trwy waith caled a chydweithrediad mae gan yr undebau a'r cyflogwyr gytundeb sy'n addas ar gyfer datblygiad yr 21ain ganrif. i bweru cartrefi a busnesau Prydain.

Mae'r cytundeb hwn yn gosod meincnod newydd ar gyfer tâl, amodau a phrentisiaethau. Mae'n sicrhau bod o leiaf 500 o brentisiaethau sy'n talu'n dda ar y prosiect sy'n gyfle enfawr i bobl ifanc gael sgil am oes. Mae hefyd yn ymrwymo i gyflogaeth uniongyrchol a dim gweithwyr asiantaeth sy'n sicrhau bod y gweithlu'n fwy diogel ac yn mwynhau triniaeth gyfartal. "

Byddai adeiladu Hinkley Point C yn hwb mawr i gadwyn gyflenwi'r DU, ac i'r economïau cenedlaethol lleol. Disgwylir i oddeutu 25,000 o swyddi gael eu creu yn ystod y gwaith adeiladu gan gynnwys tua 5,000 o bobl yn gweithio ar y safle ar anterth yr adeiladu a 900 o swyddi parhaol unwaith y bydd yr orsaf bŵer yn weithredol.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd