Cysylltu â ni

Economi

Gwyddelig Dáil hallt gwrthod canabis bil cyfreithloni

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

canabis-dylai-fod-cyfreithiol-yn-iwerddon-2-390x285Ar 6 Tachwedd, gwrthododd Dáil Iwerddon neithiwr yn gryf fil aelod preifat a gyflwynwyd gan y TD Luke ‘Ming’ Flanagan i gyfreithloni a rheoleiddio canabis, gyda dim ond wyth pleidlais o blaid y mesur a 111 pleidlais yn ei erbyn. Mae'r bleidlais yn dangos diffyg cefnogaeth amlwg yn Iwerddon ar gyfer rheoleiddio tyfu, gwerthu a dosbarthu canabis trwy allfeydd masnachol a chlybiau cymdeithasol. Fel sefydliad mae EURAD, rhwydwaith o gyrff anllywodraethol sy'n gweithio ym maes atal ac adfer, yn croesawu ymateb y llywodraeth, o ystyried ei 'ganlyniadau posibl ar gyfer defnyddio cyffuriau yn Iwerddon.

Wrth siarad am ei gynnig cyn y bleidlais, nododd Flanagan nifer o adroddiadau iechyd sy’n dweud nad yw’r cyffur mor niweidiol ag yr honnir yn eang gan dynnu sylw at y refeniw treth posibl y byddai cyfreithloni yn ei arwain.

Fodd bynnag, nid oedd llywodraeth Iwerddon wedi eu hargyhoeddi o gwbl gan ddadleuon Flanagan, gyda’r Gweinidog Iechyd James Reilly yn dweud na fydd y llywodraeth yn newid ei pholisi a bod ganddo “bryderon difrifol am effeithiau iechyd defnyddio canabis.

hysbyseb

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, roedd yr ymgyrch yn Iwerddon i reoleiddio canabis wedi bychanu canlyniadau defnyddio canabis yn ddifrifol er mwyn argyhoeddi gwleidyddion a'r cyhoedd i'w gefnogi. Yr wythnos diwethaf, er enghraifft, mewn dadl deledu fyw, honnodd TD Flanagan pe bai’r bil yn cael ei basio “byddai canabis yn sicr o beidio â niweidio iechyd”.

Dim ond tua 1% o boblogaeth Ewrop sy'n defnyddio canabis yn ddyddiol ac mae hyn yn ddirywiad o sawl blwyddyn yn ôl[1]. Fodd bynnag, mae'r defnydd o ganabis yn sylweddol uwch yn y grŵp oedran 15-24 oed. Mae defnydd canabis yn gysylltiedig ag ystod o niwed corfforol a seicolegol, dibyniaeth ar gyffuriau, damweiniau traffig ar y ffyrdd, canlyniadau dysgu, llai o gyfleoedd cyflogaeth a phroblemau perthynas[2]. Mae ymchwil a gyhoeddwyd y llynedd hefyd yn dangos bod y rhai sy'n dechrau defnyddio canabis cyn 18 oed yn arbennig o agored i effeithiau niweidiol canabis, yn enwedig dirywiad niwroseicolegol[3].

Ychwanegodd Fay Watson, Ysgrifennydd Cyffredinol EURAD: “Roedd y bil hwn yn ymwneud ag agor marchnad fasnachol ar gyfer canabis, mewn ffordd nad yw’n bodoli yn unman arall yn Ewrop. Pe bai’r bil hwn wedi cael ei weithredu, nid oes amheuaeth y byddai mynediad, argaeledd a hyrwyddiad canabis wedi cynyddu o fewn diwylliant lle mae defnyddio sylweddau eisoes yn broblem ddigon mawr ”.

hysbyseb

Ychwanegodd: “Canabis yw'r prif gyffur o hyd ar gyfer 80% o bobl ifanc o dan 20 oed sy'n cael triniaeth cyffuriau, felly mae cryn dipyn i'w wneud eto. Yn Iwerddon, mae angen buddsoddi llawer mwy o hyd mewn rhaglenni atal ar sail tystiolaeth sy'n targedu nid yn unig y boblogaeth gyffredinol ond hefyd y rhai sy'n fwyaf tebygol o ddatblygu problemau cyffuriau, fel troseddwyr ifanc a phobl â chyflyrau fel ADHD. Mae angen i ni hefyd sicrhau bod pobl ifanc yn gallu cyrchu ystod lawn o raglenni trin cyffuriau effeithiol, lle maen nhw'n cael eu hannog a'u hwyluso i gyflawni eu potensial llawn ”.

 

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd