Cysylltu â ni

Economi

Cyflogaeth: Cyfleoedd uchafbwyntiau Monitro Swydd Wag Ewropeaidd mewn swyddi TGCh ar gyfer gweithwyr ifanc

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Merched_in_ICT_brunetteMae cyflogaeth yn parhau i dyfu yn y sector technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh), gyda chynnydd o 2% yn nifer y gweithwyr rhwng 2011 a 2012 yn 26 aelod-wladwriaeth yr UE (mae Iwerddon a Croatia wedi'u heithrio am resymau methodolegol). Mae rhifyn olaf y Monitor Swyddi Gwag Ewropeaidd (EVM) yn tynnu sylw at bwysigrwydd y sector hwn fel ffynhonnell gyflogaeth, gan gynnwys ar gyfer gweithwyr iau. Ar yr un pryd mae'r adroddiad yn rhybuddio bod y gostyngiad yn nifer y myfyrwyr trydyddol yn y maes TGCh yn debygol o arwain at brinder staff yn y sector yn y dyfodol.

Mae'r EVM hefyd yn cadarnhau marweidd-dra yng nghyfanswm y swyddi gwag yn chwarter cyntaf 2013, yn ogystal â chwymp o 2% mewn huriadau yn yr UE 27 rhwng chwarteri cyntaf 2012 a 2013. Gostyngodd y nifer o grwpiau galwedigaethau gan gynnwys gweithwyr proffesiynol. .

Yn erbyn y duedd hon, mae datblygwyr a dadansoddwyr meddalwedd a chymwysiadau yn parhau i fod ymhlith y galwedigaethau gorau mewn safle o'r 25 galwedigaeth orau gyda'r twf uchaf mewn gweithwyr, ar ôl athrawon ysgolion cynradd a phlentyndod cynnar a rheolwyr gwasanaethau busnes a gweinyddiaeth.

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant László Andor: "Mae'r adroddiad hwn yn atgyfnerthu ein hymrwymiad i gefnogi'r economi ddigidol a gwella sgiliau digidol. Fel y mae'r Cyngor Ewropeaidd diwethaf wedi tanlinellu, mae angen buddsoddiadau newydd mewn seilwaith digidol, yn ogystal ag mewn addysg. a hyfforddiant i lenwi swyddi gwag yn y dyfodol ".

Mae'r EVM yn tynnu sylw at y ffaith bod galwedigaethau TGCh yn ffynhonnell gyflogaeth bwysig i bobl ifanc mewn llawer o wledydd. Yn Latfia, Malta, Estonia, Bwlgaria, Slofacia, Cyprus, Romania, Gwlad Pwyl ac Awstria mae mwy nag un o bob tri gweithiwr TGCh rhwng 15 a 29 oed. Mae hyn yn llawer uwch o gymharu â chyfran o 18% yn yr UE ar draws yr holl weithwyr addysg drydyddol.

Fodd bynnag, mae nifer y myfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau gwyddoniaeth gyfrifiadurol wedi bod yn gostwng a gostyngodd eu cyfran yng nghyfanswm y myfyrwyr mewn addysg uwch o 5 i 4% rhwng 2004 a 2011 yn ôl Eurostat. Felly, mae angen gweithredu i annog mwy o bobl ifanc i ddilyn astudiaethau perthnasol ac, yn benodol, mwy o fenywod, gan fod llai nag un o bob pump o weithwyr TGCh yn fenywod yn 2012 yn EU27.

hysbyseb

Er mwyn mynd i'r afael â'r pryder hwn, mae'r Comisiwn yn arwain y Clymblaid Grand ar gyfer Swyddi Digidol, partneriaeth aml-randdeiliad ledled yr UE sy'n helpu i fynd i'r afael â diffyg yn nifer y dinasyddion Ewropeaidd sydd â sgiliau proffesiynol TGCh ac i fanteisio ar botensial creu cyflogaeth TGCh (gweler. IP / 13/182)

Cefndir

Amlygwyd pwysigrwydd y sector TGCh ar gyfer creu swyddi yn Ewrop yn y Comisiwn Pecyn Cyflogaeth Ebrill 2012 (Gweler IP / 12 / 380 a MEMO / 12 / 252), a oedd yn cynnwys a Dogfen waith staff y Comisiwn ar fanteisio ar botensial cyflogaeth Technolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu.

Yn 2012, roedd 4.3 miliwn o weithwyr mewn galwedigaethau TGCh yn yr UE, gyda Ffrainc, yr Almaen a'r Deyrnas Unedig yn cyfrif am oddeutu hanner y cyfanswm.

Bwletin chwarterol yw Monitor Swyddi Gwag Ewrop a gyhoeddir gan Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant y Comisiwn Ewropeaidd. Mae'r cyhoeddiad hwn yn rhan o fenter flaenllaw Ewrop 2020 'Agenda ar gyfer Sgiliau a Swyddi Newydd' ac, ynghyd â'r Bwletin Symudedd Swyddi Ewropeaidd a'r Adroddiad Swyddi Gwag a Recriwtio Ewropeaidd, mae'n rhoi gwyliadwriaeth wedi'i diweddaru ar ddatblygiadau'r farchnad lafur yn Ewrop.

gwybodaeth bellach

Eitem newyddion ar wefan DG Employment.

Gwefan László Andor

Dilynwch László Andor ar Twitter

Tanysgrifiwch i e-bost rhad ac am ddim y Comisiwn Ewropeaidd cylchlythyr ar gyflogaeth, materion cymdeithasol a chynhwysiant

Tanysgrifiwch i'r Monitor Swyddi Gwag Ewropeaidd a chyhoeddiadau eraill mewn perthynas â monitro'r farchnad swyddi yn yr UE.

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd