Cysylltu â ni

Economi

Barn: ymosodiad seiber ar y Ffindir yn rhybuddio am yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

GilesKier130By Keir Giles, Cymrawd Cyswllt, Diogelwch Rhyngwladol a Rwsia a Rhaglen Ewrasia (yn y llun)
Mae ymosodiad seiber aml-flwyddyn soffistigedig iawn sy'n targedu cyfathrebu diplomyddol y Ffindir yn debygol o fod wedi cael ei ailadrodd yn erbyn gwledydd eraill yr UE a'r gorllewin.

Mae Gweinyddiaeth Materion Tramor y Ffindir (MFA) wedi bod yn destun ymosodiad seiber soffistigedig a llwyddiannus gyda'r nod o dynnu gwybodaeth wleidyddol dros sawl blwyddyn, sy'n debygol o fod wedi effeithio ar wladwriaethau eraill yr UE. Roedd torri rhwydwaith data’r MFA eisoes yn destun ymchwiliad yn dilyn ei ddarganfod yn gynharach eleni, ond gorfododd gollyngiad i gyfryngau’r Ffindir y llywodraeth i fynd yn gyhoeddus ar faint y troseddau diogelwch yn gynharach na’r bwriad. Mae natur yr ymosodiad yn awgrymu, er mai'r Ffindir yw'r cyntaf i wneud cyhoeddiad cyhoeddus o'r fath, gall asiantaethau'r llywodraeth a chorfforaethau ledled yr UE a thu hwnt ddilyn yr un peth.

Mae'r ymosodiad wedi cael ei ddisgrifio fel ymdreiddiad parhaus o fygythiad parhaus (APT) yn debyg i rwydwaith ysbïo seiber Coch Hydref a adroddwyd gan Kaspersky Lab yn ôl ym mis Ionawr. Cafodd Red Hydref ddosbarthiad eang, gan effeithio ar nifer fawr o wahanol dargedau corfforaethol, gwyddonol a llywodraeth yn Ewrop, Gogledd America a Chanol Asia dros nifer o flynyddoedd. Fe'i cynlluniwyd i gynaeafu cudd-wybodaeth wleidyddol gan gynnwys dogfennau sensitif, cymwysterau i gael mynediad i systemau cyfrifiadurol wedi'u dosbarthu, a data o ddyfeisiau symudol personol ac offer rhwydwaith. Yn y byd cyflym ac anrhagweladwy o seiber-wrthdaro, mae offer ac arfau newydd yn cael eu galw'n gyffredin gan y labordy seiberddiogelwch sy'n dadadeiladu ac yn eu disgrifio ar ôl iddynt gael eu darganfod.

Hyd yma, nid oes neb ar wahân i lywodraeth y Ffindir yn cyfaddef eu bod wedi nodi'r bygythiad seiber newydd a soffistigedig hwn, sy'n golygu nad yw'n glir eto beth sy'n ei wneud yn fwy datblygedig na Red Hydref. Ymddengys mai targed yr ymdreiddiad seiber diweddaraf oedd systemau MFA gyda chysylltiadau allanol, gan gynnwys yn arbennig cyfathrebu â gwladwriaethau eraill yr UE. Mae swyddogion y Ffindir wedi cyfeirio at adroddiadau diplomyddol yn cael eu peryglu, ond dywedodd nad effeithiwyd ar unrhyw wybodaeth ddosbarthedig fawr ar rwydweithiau mewnol.

hysbyseb

Roedd rhwydwaith data'r MFA wedi bod yn destun y gweithrediad seiber newydd soffistigedig hwn am oddeutu tair i bedair blynedd cyn i'r ymosodiad gael ei ganfod yn gynharach eleni. Cadwyd y darganfyddiad yn gyfrinachol er budd yr ymchwiliad parhaus. Dywed ffynonellau Gweinyddiaeth Amddiffyn y Ffindir yn answyddogol bod y Ffindir wedi cael ei dipio i'r ymosodiadau mewn rhybudd gan bartner tramor, y credir ei fod yn asiantaeth cudd-wybodaeth arwyddion FRA Sweden. Yn ôl Prif Swyddog Gwybodaeth yr MFA, Ari Uusikartano, 'mae nifer o [wladwriaethau] eraill yn wynebu'r un her [...] Mae'n hynod bosibl nad yw'r holl ddioddefwyr wedi dysgu eu bod yn dioddef yr ymosodiad hwn.' Mae'n dilyn bod partneriaid a chynghreiriaid y Ffindir yn debygol o fod yn adolygu eu hamddiffynfeydd rhwydwaith ar frys yng ngoleuni'r wybodaeth fygythiad newydd, ac yn paratoi i gyfyngu ar y difrod sy'n deillio o'r toriad diogelwch ei hun, a'r embaras gwleidyddol y dylai rhwydweithiau a systemau a ddylai wneud hynny. cael eu cadw'n ddiogel ddim.

Beio a Rhoi

Mae targedu cyfathrebu Ffindir â gwledydd eraill yr UE yn cadarnhau'r adroddiad blynyddol diweddaraf gan Supo, adran heddlu'r Ffindir sy'n gyfrifol am wrth-gudd-wybodaeth, a nododd lefel gynyddol o weithgaredd cudd-wybodaeth yn erbyn y wlad a bod ei chysylltiadau rhyngwladol, gan gynnwys yr UE a NATO , yn 'dargedau allweddol ar gyfer cudd-wybodaeth wleidyddol'. Er nad oedd adroddiad Supo yn crybwyll Rwsia, mae unrhyw botensial ar gyfer cysylltiadau agosach rhwng y Ffindir a NATO yn benodol yn bwnc amlwg o ddiddordeb blaenoriaeth ar gyfer gwasanaethau cudd-wybodaeth Rwsia.

Mae'r ymdreiddiad yn amlygu un o broblemau allweddol ymosodiadau seiber, sef datgan yn hyderus pwy yw'r tramgwyddwr. Yn swyddogol, nid oes neb yn y Ffindir ar fai, ar wahân i ddweud mai gwaith gwasanaeth cudd-wybodaeth tramor oedd yr ymosodiadau. Fel y nodwyd gan Ari Uusikartano, er mwyn gwneud cyhuddiadau, 'dylem allu cael hyder llwyr ar darddiad yr ymosodwr'. Mae'n annhebygol y cyflawnir cymaint o hyder. Mae pa mor hawdd yw hi i ddylunwyr seiber-arfau guddio eu hunaniaeth neu ddynwared trydydd partïon ac anhawster olrhain yn ôl pa mor union y cafodd yr arf ei gyflawni i'w darged ei gyfuno i wneud pwyntio cyhoeddus y bysedd yn anghyffredin iawn. Am gyhyd ag y bydd sensitifrwydd diplomyddol yn gofyn am brawf llethol o euogrwydd o seibr sarhaus, mae cyhuddiadau a gyfeirir yn erbyn Rwsia, neu unrhyw wlad arall, yn annhebygol o dderbyn cymeradwyaeth swyddogol i'r cyhoedd.

hysbyseb

Roedd datgelu'r ymosodiadau gan gyfryngau Ffindir yn peri embaras i'r llywodraeth ac mae'n debyg ei fod wedi dal asiantaethau eraill â diddordeb heb eu paratoi. Mae'r penderfyniad i beidio â rhoi gwybod am yr ymosodiadau yn ddi-oed wedi cythruddo gwleidyddion a swyddogion y Ffindir. Nid oes unrhyw lywodraeth arall wedi cydnabod eto eu bod wedi'u peryglu na'u targedu gan yr un dull ymosod. Ond mae'r cymariaethau a luniwyd eisoes gyda system ecsbloetio Red Hydref, a sylwadau swyddogion y Ffindir ar natur ryngwladol y targedu, yn awgrymu mai MFA y Ffindir yw'r cyntaf o ystod eang o rwydweithiau cyfaddawdu i'w derbyn yn gyhoeddus. Efallai y bydd mwy o gyhoeddiadau o dorri data mewn cyrff llywodraeth a chorfforaethol ar draws yr UE yn dilyn; yn ddiau bydd swyddogion diogelwch gwybodaeth ledled Ewrop yn adolygu diogelwch eu rhwydweithiau eu hunain yn erbyn y bygythiad newydd, ac yn gweithio'n galed i gyfyngu ar unrhyw ddifrod posibl.

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

Uwchgynadleddau UE

Mae'r UE-UD yn lansio Cyngor Masnach a Thechnoleg i arwain trawsnewid digidol byd-eang ar sail gwerthoedd

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn lansiad y Cyngor Masnach a Thechnoleg (TTC) yn Uwchgynhadledd yr UE-UD ym mis Mehefin gan Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ac Arlywydd yr UD Joe Biden, cyhoeddodd yr UE a’r Unol Daleithiau ar 9 Medi y manylion ar gyfer ei gyfarfod cyntaf ar 29 Medi 2021 yn Pittsburgh, Pennsylvania. Bydd yn cael ei gyd-gadeirio gan Is-lywyddion Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd Margrethe Vestager a Valdis Dombrovskis, ynghyd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Antony Blinken, yr Ysgrifennydd Masnach Gina Raimondo, a Chynrychiolydd Masnach Katherine Tai.

Cyhoeddodd cyd-gadeiryddion TTC: “Mae'r cyfarfod agoriadol hwn o Gyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD (TTC) yn nodi ein cyd-ymrwymiad i ehangu a dyfnhau masnach a buddsoddiad trawsatlantig ac i ddiweddaru'r rheolau ar gyfer economi'r 21ain ganrif. Gan adeiladu ar ein gwerthoedd democrataidd a rennir a pherthynas economaidd fwyaf y byd, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ers yr Uwchgynhadledd i nodi'r meysydd lle gallwn gymryd camau pendant i sicrhau bod polisïau masnach a thechnoleg yn cyflawni i'n pobl. Ar y cyd â'r TTC, mae'r UE a'r UD wedi ymrwymo ac yn edrych ymlaen at ymgysylltu cadarn a pharhaus ag ystod eang o randdeiliaid i sicrhau bod canlyniadau'r cydweithrediad hwn yn cefnogi twf eang yn y ddwy economi ac yn gyson â'n gwerthoedd cyffredin. . ”

Bydd deg gweithgor y TTC yn mynd i’r afael â set amrywiol o heriau, gan gynnwys cydweithredu ar safonau technoleg, heriau masnach fyd-eang a diogelwch cadwyn gyflenwi, technoleg hinsawdd a gwyrdd, diogelwch a chystadleurwydd TGCh, llywodraethu data a llwyfannau technoleg, camddefnyddio technoleg yn bygwth diogelwch a hawliau dynol, rheolaethau allforio, sgrinio buddsoddiad, a mynediad at, a defnyddio technolegau digidol gan fentrau bach a chanolig. Mae'r datganiad llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd