Cysylltu â ni

Economi

Semester 2014 Ewropeaidd: Cryfhau adferiad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Tabl __thumb_-3-2013.06.27_roundYr her fwyaf sy'n wynebu economi Ewrop bellach yw sut i gynnal yr adferiad sydd bellach ar y gweill. Dyma brif neges yr Arolwg Twf Blynyddol (AGS) eleni, a fabwysiadwyd heddiw (13 Tachwedd) gan y Comisiwn. Mae ei fabwysiadu yn cychwyn y pedwerydd Semester Ewropeaidd o gydlynu polisi economaidd mewn amgylchedd lle mae twf yn dechrau dychwelyd ac mae aelod-wladwriaethau yn gwneud cynnydd ar gywiro'r anghydbwysedd a ddatblygodd cyn yr argyfwng.

Dyna pam mae'r Comisiwn yn cynnal ei strategaeth gytbwys ar gyfer twf a swyddi, a'i ffocws ar bum prif flaenoriaeth dros y flwyddyn i ddod:

 • Dilyn cydgrynhoad cyllidol gwahaniaethol, cyfeillgar i dwf.
 • Adfer benthyciadau banc i'r economi.
 • Hyrwyddo twf a chystadleurwydd ar gyfer heddiw ac yfory.
 • Mynd i'r afael â diweithdra a chanlyniadau cymdeithasol yr argyfwng.
 • Moderneiddio gweinyddiaeth gyhoeddus.

Dywedodd yr Arlywydd Barroso: “Mae hwn yn drobwynt i economi’r UE. Mae gwaith caled yr UE yn dechrau talu ar ei ganfed ac mae twf yn dod yn ôl yn araf. Mae Arolwg Twf Blynyddol 2014 yn tynnu sylw at ble mae angen i ni fod yn fwy pwerus i fynd i’r afael â diwygiadau sydd eu hangen i adeiladu adferiad parhaol a chyfoethog o swydd. ”

hysbyseb

Mae'r AGS yn dangos sut mae aelod-wladwriaethau'n addasu i'r broses gydlynu polisi economaidd a atgyfnerthwyd yn ddiweddar o dan y Semester Ewropeaidd, ac yn cydweithio'n well yn unol â rheolau cyffredin.

Mae cydgysylltiad cyllidebol yn ardal yr ewro wedi cyrraedd lefel na welwyd ei thebyg eleni: am y tro cyntaf, bydd y Comisiwn yn asesu cynlluniau cyllidebol drafft ardal yr ewro ar gyfer 2014 cyn i'r cyllidebau gael eu mabwysiadu gan seneddau cenedlaethol, a bydd yn cyflwyno trosolwg o'r safiad cyllidol yn ardal yr ewro fel cyfan. Cyhoeddir canlyniadau'r asesiad hwn ar 15 Tachwedd.

Arolwg Twf Blynyddol: Adroddiad cynnydd

hysbyseb

Mae aelod-wladwriaethau wedi gwneud cynnydd ar bob un o'r pum blaenoriaeth a nodwyd gan y Comisiwn yn 2013. Cynigir yr un blaenoriaethau ar gyfer 2014, ond gyda gwahanol feysydd wedi'u hamlygu i gael sylw i adlewyrchu amgylchedd economaidd newidiol yr UE:

 1. Cydgrynhoi cyllidol: Gwnaed cynnydd sylweddol ac mae'r diffyg cyllidebol cyfartalog yn yr UE wedi'i leihau tua hanner ers uchafbwynt o bron i 7% o CMC yn 2009. Fodd bynnag, mae lefelau dyled yn dal i fod yn uchel ac ar fin cyrraedd bron i 90% o'r CMC yn 2014 cyn dechrau dirywio. Mae gweithredu’n gynnar wedi creu lle i aelod-wladwriaethau arafu cyflymder cydgrynhoi a chanolbwyntio mwy ar wella ansawdd gwariant cyhoeddus a moderneiddio gweinyddiaeth gyhoeddus ar bob lefel. Dylai gwledydd sydd â mwy o le cyllidol ar gyfer symud ysgogi buddsoddiad a defnydd preifat tra dylid amddiffyn buddsoddiad tymor hir mewn addysg, ymchwil ac arloesi, ynni a diogelu'r hinsawdd rhag toriadau cyllidebol. Dylid symud trethi o lafur i ddefnydd, eiddo neu lygredd.
 2. Adfer benthyca: Gwnaed peth cynnydd i atgyweirio'r sector ariannol ac mae tensiynau'r farchnad wedi lleddfu'n sylweddol ers canol 2012. Bydd ymdrechion yr UE i adeiladu Undeb Bancio yn cryfhau gallu banciau i reoli risgiau yn y dyfodol. Fodd bynnag, mae angen gwneud mwy yn y tymor byr i leihau dyled breifat uchel (er enghraifft, trwy gyflwyno neu wella cyfundrefnau ansolfedd corfforaethol a phersonol), paratoi banciau ar gyfer gofynion cyfalaf newydd a phrofion straen a hwyluso mynediad cwmnïau at gyllid.
 3. Twf a chystadleurwydd: Mae ail-gydbwyso sylweddol yn digwydd ledled Ewrop o ganlyniad i'r argyfwng, gyda symudiad tuag at dwf mwy dan arweiniad allforio. Fodd bynnag, nid yw'r cynnydd yn ddigonol o ran agor marchnadoedd cynnyrch a gwasanaethau i gystadleuaeth, yn enwedig o ran y farchnad ynni a phroffesiynau rheoledig. Mae angen moderneiddio systemau ymchwil hefyd.
 4. Diweithdra a datblygiadau cymdeithasol: Gwnaed cynnydd gan aelod-wladwriaethau i foderneiddio eu marchnadoedd llafur a dros amser dylai hyn helpu i integreiddio mwy o bobl i'r gweithlu. Dylai'r ffocws nawr fod ar gynyddu cefnogaeth a hyfforddiant gweithredol i'r di-waith - gan gynnwys trwy wella gwasanaethau cyflogaeth cyhoeddus a chyflwyno Gwarantau Ieuenctid - yn ogystal â moderneiddio systemau addysg. Dylai aelod-wladwriaethau hefyd fonitro cyflogau fel eu bod yn cefnogi cystadleurwydd a galw domestig, a dylent sicrhau bod systemau amddiffyn cymdeithasol yn cyrraedd y rhai mwyaf agored i niwed.
 5. Gweinyddiaeth gyhoeddus: Mae sawl aelod-wladwriaeth yn edrych i wneud eu sectorau cyhoeddus yn fwy effeithlon, gan gynnwys trwy wella cydweithredu rhwng gwahanol haenau o lywodraeth. Dylai'r ffocws fod ar symud gwasanaethau cyhoeddus ar-lein a lleihau biwrocratiaeth.

Mae'r AGS hefyd yn gwneud argymhellion ar sut i ddyfnhau'r Semester Ewropeaidd. Mae angen cryfhau perchnogaeth genedlaethol o argymhellion gwlad-benodol ar lefel yr UE felly dylai aelod-wladwriaethau gynnwys seneddau cenedlaethol, partneriaid cymdeithasol a dinasyddion yn fwy yn y broses i sicrhau bod diwygiadau allweddol yn cael eu deall a'u derbyn. Dylai aelod-wladwriaethau Ardal yr Ewro neilltuo mwy o amser i gydlynu diwygiadau mawr - yn enwedig mewn marchnadoedd llafur a chynhyrchion - cyn iddynt gael eu mabwysiadu ar lefel genedlaethol. Ac mae angen i Aelod-wladwriaethau weithredu'r argymhellion gwlad-benodol y maen nhw'n eu derbyn bob gwanwyn yn well. Bydd y Comisiwn yn darparu mewnbwn ar y materion hyn i'r Cyngor Ewropeaidd ym mis Rhagfyr.

Adroddiad Mecanwaith Rhybudd: Tuag at adferiad cytbwys

Mae Adroddiad Mecanwaith Rhybudd 2014 (AMR), sy'n lansio cylch blynyddol nesaf y Weithdrefn Anghydraddoldebau Macro-economaidd, yn darparu dadansoddiad gwrthrychol o economïau aelod-wladwriaethau yn seiliedig ar fwrdd sgorio o ddangosyddion sy'n mesur cystadleurwydd mewnol ac allanol.

Eleni mae'r AMB wedi darganfod bod sawl aelod-wladwriaeth yn gwneud cynnydd o ran lleihau eu diffygion cyfrif cyfredol a gwrthdroi colledion mewn cystadleurwydd. Fodd bynnag, mae'r AMB yn dangos bod angen cynnydd pellach i fynd i'r afael â dyled uchel a sefyllfa buddsoddi rhyngwladol net yr economïau mwyaf dyledus, tra bod gwargedion cyfrifon cyfredol uchel yn parhau mewn rhai gwledydd, gan awgrymu lefelau aneffeithlon o bosibl o arbed a buddsoddi a'r angen i gryfhau domestig. galw.

Mae'r AMR yn argymell adolygiad manwl o ddatblygiadau economaidd yn aelod-wladwriaethau 16, sydd â gwahanol heriau a risgiau posibl a allai orlifo i weddill ardal yr ewro a'r UE ehangach. Nid yw'r AMB yn rhagfarnu canlyniadau'r adolygiadau hyn, sy'n ceisio asesu a oes anghydbwysedd yn bodoli, ac a yw anghydbwysedd a nodwyd yn flaenorol yn parhau neu'n bod yn ddi-sail.

 1. Canfuwyd bod Sbaen a Slofenia yn profi anghydbwysedd gormodol yn y rownd flaenorol o adolygiadau manwl a gyhoeddwyd fis Ebrill diwethaf. Felly, bydd yr adolygiadau manwl sydd ar ddod yn asesu dyfalbarhad neu ddad-dynnu'r anghydbwysedd gormodol, a chyfraniad y polisïau a weithredir gan yr Aelod-wladwriaethau hyn i oresgyn yr anghydbwysedd hwn.
 2. Canfuwyd yn Ffrainc, yr Eidal a Hwngari, yn y rownd flaenorol o adolygiadau manwl, eu bod yn profi anghydbwysedd sy'n gofyn am gamau polisi pendant. Bydd yr adolygiad manwl sydd ar ddod yn asesu dyfalbarhad anghydbwysedd.
 3. Ar gyfer yr Aelod-wladwriaethau eraill y nodwyd yn flaenorol eu bod yn profi anghydbwysedd (Gwlad Belg, Bwlgaria, Denmarc, Malta, yr Iseldiroedd, y Ffindir, Sweden a'r Deyrnas Unedig), bydd yr adolygiad manwl yn helpu i asesu i ba raddau y mae anghydbwysedd yn parhau neu wedi cael ei oresgyn. . Yn yr un modd ag y nodir anghydbwysedd ar ôl y dadansoddiadau manwl yn yr adolygiadau manwl, dylid dod i'r casgliad bod anghydbwysedd wedi'i oresgyn hefyd ar ôl ystyried yr holl ffactorau perthnasol yn briodol mewn adolygiad manwl arall.
 4. Bydd adolygiadau manwl hefyd yn cael eu paratoi ar gyfer yr Almaen a Lwcsembwrg er mwyn craffu’n well ar eu safleoedd allanol a dadansoddi datblygiadau mewnol, a dod i’r casgliad a yw’r naill neu’r llall o’r gwledydd hyn yn profi anghydbwysedd.
 5. Yn olaf, mae angen adolygiad manwl hefyd ar gyfer Croatia, aelod newydd o'r UE, o ystyried yr angen i ddeall natur a'r risgiau posibl sy'n gysylltiedig â'r sefyllfa allanol, perfformiad masnach a chystadleurwydd, yn ogystal â datblygiadau mewnol.

Adroddiad Cyflogaeth ar y Cyd Drafft: Canolbwyntio ar swyddi a datblygiadau cymdeithasol

Mae'r Adroddiad Cyflogaeth ar y Cyd drafft, sydd ynghlwm wrth yr AGS, yn dangos bod rhai arwyddion calonogol bod diweithdra wedi stopio codi, a bod aelod-wladwriaethau wedi gwneud cynnydd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ar ddiwygio'r farchnad lafur. Fodd bynnag, mae diweithdra yn dal i fod yn annerbyniol o uchel - yn enwedig diweithdra ymhlith pobl ifanc a thymor hir - ac, yn ôl data a gyflwynwyd mewn sgorfwrdd newydd o ddangosyddion cyflogaeth a chymdeithasol a gynhwysir yn yr adroddiad am y tro cyntaf, dargyfeiriadau parhaus mewn diweithdra, diweithdra ymhlith pobl ifanc, incwm cartrefi, mae cyfraddau anghydraddoldeb a thlodi wedi cronni ar draws aelod-wladwriaethau, yn enwedig o fewn ardal yr ewro.

Felly mae'n hanfodol parhau i ymdrechu i wella gwytnwch marchnadoedd llafur. Bydd hefyd yn bwysig hybu creu swyddi mewn sectorau sy'n tyfu'n gyflym, gan gyfrannu at leihau anghydraddoldebau a thlodi dros amser wrth gryfhau amddiffyniad cymdeithasol a gwneud buddsoddiadau cymdeithasol wedi'u targedu.

Adroddiad Integreiddio'r Farchnad Sengl: Gwneud i'r farchnad sengl weithio'n well

Mae ail adroddiad blynyddol y Comisiwn ar integreiddio'r Farchnad Sengl yn cyflwyno dadansoddiad o gyflwr integreiddio'r Farchnad Sengl mewn ardaloedd sydd â'r potensial twf uchaf. Mae adroddiad eleni yn canfod, er bod cynnydd wedi'i wneud o ran diwygio'r sectorau ariannol, digidol a thrafnidiaeth, mae gwaith i'w wneud o hyd i gael buddsoddiad i lifo, creu swyddi a gwella boddhad defnyddwyr yn y meysydd hyn. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at ddiffyg cynnydd penodol wrth agor marchnadoedd ynni, lle nad yw 14 aelod-wladwriaeth wedi trosi trydydd pecyn ynni'r UE yn gyfraith genedlaethol eto - ddwy flynedd ar ôl y dyddiad cau. Mae hefyd yn dangos nad yw aelod-wladwriaethau wedi gweithredu Cyfarwyddeb Gwasanaethau'r UE yn llawn eto, a allai hybu twf cyffredinol hyd at 2.6% o CMC yn y pump i ddeng mlynedd nesaf.

Y camau nesaf

Ddydd Gwener 15 Tachwedd bydd y Comisiwn yn mabwysiadu barn ar y cynlluniau cyllidebol drafft a gyflwynwyd gan aelod-wladwriaethau ardal yr ewro 13 (heb gynnwys gwledydd 4 o dan raglenni cymorth macro-economaidd) ac yn cynnig barn y Cyngor ar y Rhaglenni Partneriaeth Economaidd a gyflwynwyd gan aelod-wladwriaethau ardal yr ewro 5 o dan y Diffyg Gormodol. Gweithdrefn. Bydd y Comisiwn hefyd yn darparu trosolwg o ragolygon cyllidebol ardal yr ewro yn ei gyfanrwydd, a bydd yn adrodd ar gamau a gymerwyd gan wledydd nad ydynt yn ardal yr ewro yn y Weithdrefn Diffyg Gormodol.

Bydd yr Arolwg Twf Blynyddol yn cael ei drafod gan weinidogion cenedlaethol (yn y Cyngor) a'i gymeradwyo gan arweinwyr yr UE yn eu huwchgynhadledd ym mis Mawrth 2014. Mae'r Comisiwn hefyd yn edrych ymlaen at gyfraniad Senedd Ewrop.

Bydd yr Adroddiad Mecanwaith Rhybudd yn cael ei drafod gan weinidogion cyllid ac arweinwyr yr UE ym mis Rhagfyr, a fydd yn cytuno ar y prif feysydd ar gyfer cydgysylltu polisïau a diwygiadau economaidd ymhellach. Yn y cyfamser, bydd y Comisiwn yn paratoi adolygiadau manwl ar gyfer y gwledydd 16 a nodwyd yn yr Adroddiad Mecanwaith Rhybudd, a gyhoeddir yng ngwanwyn 2014.

Cefndir

Mae'r Semester Ewropeaidd, a gyflwynwyd yn 2010, yn sicrhau bod aelod-wladwriaethau'n trafod eu cynlluniau cyllidebol ac economaidd â'u partneriaid yn yr UE ar adegau penodol trwy gydol y flwyddyn. Mae hyn yn caniatáu iddynt wneud sylwadau ar gynlluniau ei gilydd ac yn galluogi'r Comisiwn i roi arweiniad polisi mewn da bryd, cyn i benderfyniadau gael eu gwneud ar lefel genedlaethol. Mae'r Comisiwn hefyd yn monitro a yw aelod-wladwriaethau'n gweithio tuag at y targedau cyflogaeth, addysg, arloesi, hinsawdd a lleihau tlodi yn strategaeth twf tymor hir yr UE, Ewrop 2020.

Mae'r cylch yn cychwyn ym mis Tachwedd bob blwyddyn (gweler y graffig isod) gydag Arolwg Twf Blynyddol y Comisiwn (blaenoriaethau economaidd cyffredinol ar gyfer yr UE), sy'n rhoi arweiniad polisi i aelod-wladwriaethau ar gyfer y flwyddyn ganlynol. Mae argymhellion gwlad-benodol a gyhoeddir yn y gwanwyn yn cynnig cyngor wedi'i deilwra i aelod-wladwriaethau ar ddiwygiadau strwythurol dyfnach, sy'n aml yn cymryd mwy na blwyddyn i'w cwblhau.

Mae gwyliadwriaeth gyllidebol Ardal yr Ewro yn dwysáu tua diwedd y flwyddyn, gydag aelod-wladwriaethau'n cyflwyno cynlluniau cyllidebol drafft, sy'n cael eu hasesu gan y Comisiwn a'u trafod gan weinidogion cyllid ardal yr ewro. Mae'r Comisiwn hefyd yn adolygu'r safbwynt cyllidol yn ardal yr ewro yn ei gyfanrwydd.

Mae'r Comisiwn yn monitro gweithrediad blaenoriaethau a diwygiadau trwy gydol y flwyddyn, gan ganolbwyntio ar ardal yr ewro ac aelod-wladwriaethau sydd â phroblemau cyllidol neu ariannol. Am fwy o fanylion gweler MEMO / 13 / 979

Am ragor o wybodaeth, cliciwch yma.

Gwefan 2020 Ewrop

MEMO / 13 / 970 Trydydd Adroddiad Mecanwaith Rhybudd ar anghydbwysedd macro-economaidd mewn aelod-wladwriaethau

MEMO / 13 / 976 Adroddiad Cyflogaeth ar y Cyd Drafft - cwestiynau cyffredin

MEMO / 13 / 979 Esboniodd llywodraethu economaidd yr UE

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

Uwchgynadleddau UE

Mae'r UE-UD yn lansio Cyngor Masnach a Thechnoleg i arwain trawsnewid digidol byd-eang ar sail gwerthoedd

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn lansiad y Cyngor Masnach a Thechnoleg (TTC) yn Uwchgynhadledd yr UE-UD ym mis Mehefin gan Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ac Arlywydd yr UD Joe Biden, cyhoeddodd yr UE a’r Unol Daleithiau ar 9 Medi y manylion ar gyfer ei gyfarfod cyntaf ar 29 Medi 2021 yn Pittsburgh, Pennsylvania. Bydd yn cael ei gyd-gadeirio gan Is-lywyddion Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd Margrethe Vestager a Valdis Dombrovskis, ynghyd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Antony Blinken, yr Ysgrifennydd Masnach Gina Raimondo, a Chynrychiolydd Masnach Katherine Tai.

Cyhoeddodd cyd-gadeiryddion TTC: “Mae'r cyfarfod agoriadol hwn o Gyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD (TTC) yn nodi ein cyd-ymrwymiad i ehangu a dyfnhau masnach a buddsoddiad trawsatlantig ac i ddiweddaru'r rheolau ar gyfer economi'r 21ain ganrif. Gan adeiladu ar ein gwerthoedd democrataidd a rennir a pherthynas economaidd fwyaf y byd, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ers yr Uwchgynhadledd i nodi'r meysydd lle gallwn gymryd camau pendant i sicrhau bod polisïau masnach a thechnoleg yn cyflawni i'n pobl. Ar y cyd â'r TTC, mae'r UE a'r UD wedi ymrwymo ac yn edrych ymlaen at ymgysylltu cadarn a pharhaus ag ystod eang o randdeiliaid i sicrhau bod canlyniadau'r cydweithrediad hwn yn cefnogi twf eang yn y ddwy economi ac yn gyson â'n gwerthoedd cyffredin. . ”

Bydd deg gweithgor y TTC yn mynd i’r afael â set amrywiol o heriau, gan gynnwys cydweithredu ar safonau technoleg, heriau masnach fyd-eang a diogelwch cadwyn gyflenwi, technoleg hinsawdd a gwyrdd, diogelwch a chystadleurwydd TGCh, llywodraethu data a llwyfannau technoleg, camddefnyddio technoleg yn bygwth diogelwch a hawliau dynol, rheolaethau allforio, sgrinio buddsoddiad, a mynediad at, a defnyddio technolegau digidol gan fentrau bach a chanolig. Mae'r datganiad llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Banc Canolog Ewrop (ECB)

'Nid yw'r fenyw am dapro' - Lagarde

cyhoeddwyd

on

Gan aralleirio diweddar Brif Weinidog Prydain a’r monetarist Margaret Thatcher, mewn ymadrodd y byddai’n annhebygol o fod wedi ei draethu, cyhoeddodd Llywydd Banc Canolog Ewrop, Christine Lagarde, heddiw ‘nad yw’r ddynes am dapro’.

Yn seiliedig ar gyd-asesiad o amodau cyllido a'r rhagolygon chwyddiant, mae cyngor llywodraethol y banc canolog wedi penderfynu y gall pryniannau asedau net o dan y rhaglen prynu brys pandemig (PEPP) barhau, ond ar gyflymder mwy cymedrol.  

Cytunodd y cyngor hefyd i gadw cyfraddau llog fel y maent, gan ddweud eu bod yn disgwyl i gyfraddau llog allweddol yr ECB aros ar eu lefelau presennol neu is nes ei fod yn gweld chwyddiant yn cyrraedd dau y cant, ond yn caniatáu ar gyfer cyfnod dros dro lle gall chwyddiant godi'n gymedrol. uwchlaw ei darged.

hysbyseb

Rhagolwg chwyddiant

Cydnabu Lagarde fod pobl mewn llawer o wledydd ardal yr ewro yn profi codiadau mewn prisiau, ond dywedodd pan fydd y banc yn “edrych o dan groen chwyddiant” mae eu rhagolygon yn eu harwain i gredu y bydd yn 1.5% erbyn diwedd y gorwel a ragwelir.

Amlygodd Lagarde effaith prisiau ynni, ond tynnodd sylw hefyd at y codiadau mewn prisiau oherwydd tagfeydd cadwyn gyflenwi sy'n gysylltiedig â'r economi yn agor eto. Mae'r banc yn rhagweld y bydd hyn dros dro i raddau helaeth, ond mae'n cydnabod y gallai arwain at bwysau wyneb i waered ar brisiau os bydd yn parhau am fwy o amser na'r disgwyl. 

hysbyseb

O ran cyflogau, dywedodd Lagarde nad oedd yr ECB wedi gweld tystiolaeth eto o gynnydd sylweddol mewn prisiau, ond y bydd yn rhoi sylw i hyn wrth i drafodaethau ddigwydd yn yr hydref. Beth bynnag, mae hi'n disgwyl i dwf cyflog fod yn gymedrol ac yn raddol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd