Cysylltu â ni

Economi

Ewrop Tymor Hir Buddsoddwyr gymdeithas (ELTI) yn lansio Cynllun Gweithredu 2014

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

image-lwythoCynhaliodd y gymdeithas ELTI, a gafodd ei chreu o’r newydd gan fuddsoddwyr tymor hir yr Undeb Ewropeaidd, ei Chynulliad Cyffredinol cyntaf ym Mrwsel ar 14 Tachwedd 2014. Ar ôl ethol ei Bwrdd, cymeradwyodd yr aelodau Gynllun Gweithredu 2014 gan ganolbwyntio’n gryf ar wella buddsoddiad tymor hir yn Ewrop. fel allwedd i adferiad economaidd.

Wedi'i lansio ar 5 Gorffennaf 2013 ym Mharis gan 16 o sefydliadau ariannol Ewropeaidd, penododd y Cynulliad Cyffredinol y bwrdd rheoli1, gydag Arlywydd Banc Buddsoddi Ewrop, Dr Werner Hoyer yn llywydd, HBOR Cadeirydd y bwrdd MM Anton Kovacev a Llywydd Cassa Depositi e Prestiti (CDP) Franco Bassanini fel is-lywyddion a M Dominique de Crayencour fel ysgrifennydd cyffredinol ELTI.

Cymeradwyodd y Cynulliad Cyffredinol hefyd y cynllun gweithredu ar gyfer 2014 gyda'r flaenoriaeth i ddatblygu pob amod ffafriol i fuddsoddiad tymor hir a chydweithredu'n weithredol ymhlith Aelodau i gefnogi'r economi go iawn. Y nod yw helpu i feithrin twf a chyflogaeth gynaliadwy, effeithlon o ran adnoddau, sy'n gynhwysol yn gymdeithasol ac yn arloesol.

hysbyseb

Blaenoriaeth ELTI yn ei fandad cyntaf fydd gweithio ar atal rhwystrau a datblygu cymhellion i ariannu buddsoddiad tymor hir. Mae hyn yn cynnwys methiannau yn y farchnad, yr amgylchedd rheoleiddio, rheolau adrodd ac offerynnau ariannol priodol. Bydd hefyd yn archwilio cyfleoedd yn eu plith ar gyfer buddsoddiadau tymor hir cyffredin, yn enwedig yn yr offerynnau ariannol arloesol yn y Fframwaith Ariannol Amlflwydd nesaf (2014-2020), yn benodol ar gyfer seilwaith, arloesi, effeithlonrwydd adnoddau a busnesau bach a chanolig. Heddiw, mae ELTI yn dwyn ynghyd 17 Aelod, gan gynnwys pedwar sefydliad sefydlu'r Clwb Buddsoddwyr Hirdymor (LTIC)2, y mae cyfanswm eu hasedau yn EUR € 2 triliwn.

Dywedodd Werner Hoyer yn Llywydd ELTI: “Mae cymdeithas ELTI yn brosiect Ewropeaidd go iawn. Yn dilyn cynnydd cyfalaf EIB, mae'n ffordd arall eto i luosi ein heffaith trosoledd ar y cyd wrth ffedereiddio cryfder ariannol ein sefydliadau ar gyfer twf a chyflogaeth trwy fuddsoddiad tymor hir. ” Ychwanegodd: “Mae’n anrhydedd ac yn hapus fy mod yn gallu gwneud y cysylltiad rhwng gwaith Banc yr UE a holl Aelodau cenedlaethol ELTI sy’n dilyn yr un amcan o gefnogi polisi’r UE”

Cefndir

hysbyseb

Wrth sefydlu’r Gymdeithas ar Orffennaf 5, datganodd yr aelodau sefydlu “(…) sefydlu ymhlith ei gilydd gymdeithas ddielw ryngwladol o’r enw“ Cymdeithas Buddsoddwyr Tymor Hir Ewrop (ELTI) ”, yn unol â Deddf Gwlad Belg ar 27 Mehefin 1921 ar cymdeithasau elw, cymdeithasau a sefydliadau rhyngwladol dielw.

Fe wnaethant ddatgan, fel aelodau o Glwb Sefydliadau’r Undeb Ewropeaidd sy’n arbenigo mewn Credyd Tymor Hir (ISLTC), eu bod yn barod i fynd ymhellach, gydag aelodau’r Undeb Ewropeaidd o Glwb y Buddsoddwyr Tymor Hir (LTIC), yn eu cydweithredu ac ymuno â'u hymdrechion i hyrwyddo a gwella buddsoddiad tymor hir, gan gydgyfeirio'n llawn â'r amcanion a'r mentrau a ddatblygwyd gan yr Undeb Ewropeaidd.

Bydd Cymdeithas Buddsoddwyr Tymor Hir Ewrop, ELTI (aisbl) yn agored i aelodaeth o'r holl sefydliadau cyllido tymor hir Ewropeaidd sydd â diddordeb, gan gyflawni'r amodau a ragwelir yn ei Statudau cysylltiedig; bydd yn datblygu ar lefel yr Undeb Ewropeaidd y camau a gyflawnwyd yn benodol gan y LTIC a bydd yn disodli'r “cytundeb cydweithredu (2011 - 2015)” a lofnodwyd gan Sefydliadau'r Undeb Ewropeaidd sy'n arbenigo mewn Credyd Tymor Hir (ISLTC).

Nid oes gan y Gymdeithas unrhyw bwrpas masnachol ac mae'n dilyn yr amcanion dielw canlynol ar lefel ryngwladol:

  • Cynrychioli, hyrwyddo ac amddiffyn buddiannau cyffredin ei aelodau;
  • cryfhau cydweithredu, gan gynnwys ar lefel weithredol, rhwng sefydliadau ariannol Ewropeaidd yn ogystal â gyda sefydliadau eraill yr UE sy'n gweithredu fel arianwyr tymor hir;
  • datblygu'r cysyniad o fuddsoddiad tymor hir yn y sector economaidd ac ariannol;
  • hyrwyddo ymchwil academaidd ar fuddsoddiadau tymor hir
  • hysbysu'r UE a'i sefydliadau am rôl a photensial yr aelodau fel sefydliadau ac asiantaethau ar gyfer cyllido tymor hir;
  • cryfhau mynediad yr aelodau i wybodaeth am faterion sy'n ymwneud â'r UE, a;
  • cyfnewid gwybodaeth a phrofiadau ymhlith aelodau a gyda sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol sy'n rhannu diddordeb y gymdeithas mewn hyrwyddo buddsoddiad tymor hir.

Aelodau ELTI:

• Bwlgaria: Banc Datblygu Bwlgaria BDB

• Croatia: Hrvatska banka za obnovu i razvitak HBOR

• Gweriniaeth Tsiec: Ceskomoravska zarucni a rozvojova banka CMZRB

• Ffrainc: Caisse des Dépôts CDC

• Yr Almaen: KFW Bankengruppe KFW

• Gwlad Groeg: Banc Cenedlaethol Gwlad Groeg NBG

• Hwngari: MFB Banc Datblygu Hwngari MFB

• Yr Eidal: Cassa Depositi e Prestiti CDP

• Latfia: Banc Morgais a Banc Tir Latfia

• Malta: Banc Valletta BOV

• Gwlad Pwyl: Banc Gospodarstwa Krajowego BGK

• Portiwgal: Banco Português do Investimento BPI

• Slofenia: Slovenska izvozna yn razvojna banka SID

• Sbaen: ICO Swyddogol Instituto de Crédito

• Sweden: Corfforaeth Credyd Allforio Sweden AB Svensk Exportkredit SEK

• Twrci: Turkije Sinai Kalkinma Bankasi AS TSKB

• Sefydliad amlochrog: Banc Buddsoddi Ewropeaidd EIB

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd