Cysylltu â ni

Economi

Callanan: 'Mae'r cytundeb ar gyllideb saith mlynedd yr UE yn dangos y gellir lleihau costau a chynyddu gwerth trethdalwr'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Wrth i ASEau baratoi i bleidleisio o’r diwedd ar gymeradwyo cyllideb yr UE 2014-2020, fe wnaeth arweinydd grŵp Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewropeaidd Martin Callanan ASE (Yn y llun) wedi dweud bod y cytundeb yn dangos - er gwaethaf llawer o ystumio gan ASEau dros y naw mis diwethaf - ei bod yn bosibl lleihau gwariant yn yr UE wrth addasu blaenoriaethau i ychwanegu gwerth.

Wrth siarad yn y ddadl y bore yma cyn y bleidlais, dywedodd Callanan fod galwadau’r senedd am godiadau cyllidebol sylweddol, trethi’r UE, a diwedd ar ad-daliadau, i gyd wedi cael eu had-dalu. Er y bydd grŵp yn cael ei sefydlu i edrych i mewn i 'Adnoddau Hunan' yr UE, fel y'u gelwir, atgoffodd Callanan ASEau bod llywodraethau cenedlaethol yn cadw rheolaeth ar y mater hwn o dan unfrydedd felly ni fyddai'n 'colli llawer o gwsg' dros ei greu.

Dywedodd Callanan hefyd fod yr ECR yn gyffredinol yn cefnogi llawer o’r rhaglenni gwariant sy’n cael eu mabwysiadu heddiw a fydd yn parhau i gefnogi Aelodau mwy newydd yr UE, yn helpu i adeiladu seilwaith cryfach yn y Farchnad Sengl, ac yn ariannu meysydd fel ymchwil trawsffiniol.

hysbyseb

Dywedodd:

"Wel, dyma ni naw mis yn ddiweddarach. Gwariwyd llawer iawn o aer poeth. Gwnaed llawer o fygythiadau nad ydynt erioed wedi dod i'r fei. Ac yn greiddiol mae gennym y fargen MFF y bu ein Llywodraethau cenedlaethol yn ei thrafod ym mis Chwefror.

"Mae fy ngrŵp bob amser wedi dweud y dylai'r gyllideb saith mlynedd nesaf gyflawni dwy egwyddor allweddol: yn gyntaf, ei lleihau, ac yn ail, ei ail-flaenoriaethu i ffwrdd o benawdau nad ydynt yn ychwanegu gwerth economaidd mewn economi fyd-eang yn yr 21ain ganrif. Mae'r MFF hwn, yn ein barn ni, cam bach i'r cyfeiriad cywir.

hysbyseb

"Ni aeth mor bell ag y byddem wedi gobeithio. Fodd bynnag, mae'n dangos y gellir lleihau costau'r UE a chynyddu'r gwerth i drethdalwyr.

"Mae'r bleidlais heddiw yn nodi penllanw proses hir a ddechreuodd sawl blwyddyn yn ôl pan ddechreuodd y senedd hon ddrafftio adroddiad pwyllgor SURE. Yna cynigiodd y pwyllgor hwnnw gynnydd o bum y cant yn y gyllideb. Roedd am gael Adnoddau Eich Hun a threthi newydd ar unrhyw beth o hedfan i werthiannau i CO2 Galwodd am ddileu ad-daliadau cenedlaethol y gellir eu cyfiawnhau’n llawn. Diolch byth nad oes bron dim o hyn wedi dod i’r fei.

"Dim ond ym maes Adnoddau Eich Hun y mae'r senedd wedi cyflawni consesiwn bach a fydd yn gweld gaggle o ddynion doeth annibynnol, fel y'u gelwir, o'r tri sefydliad yn breuddwydio am lu o ffyrdd newydd i wario mwy o arian trethdalwyr ar eu prosiectau anifeiliaid anwes yr UE. Beth bynnag, yn sicr nid wyf yn mynd i golli llawer o gwsg dros y Grŵp hwn. Mae'r Cytuniad yn glir bod Eich Adnoddau Eich Hun yn aros o fewn pŵer y Cyngor o dan unfrydedd ac rwy'n credu, yng nghalon ein calonnau, ein bod i gyd yn gwybod na fydd yn digwydd. Oherwydd y byddai adnoddau newydd eu hunain yn newid y berthynas rhwng yr UE a llywodraethau cenedlaethol yn sylfaenol. Yn lle bod yn weision iddynt, byddai'n dod yn feistr arnynt, gan eu gorfodi i godi refeniw i'w wario ar ba bynnag gynllun newydd sy'n cymryd ffansi'r Siambr hon. Y rhai sy'n galw am newydd Yr Adnoddau Eich Hun yw'r un bobl sy'n galw'n gyson am 'Mwy o Ewrop' â'r ateb i'n holl farn. Fel pe bai taflu arian at y broblem rywsut yn ei datrys. Yn lle, yn union fel y mae angen Ewrop well arnom, felly rydym ni angen gwariant gwell a mwy effeithiol.

"Dyna pam rydym yn gyffredinol yn croesawu canlyniad y trafodaethau ar y gwahanol reoliadau gwariant. Bydd llawer o'r rhaglenni hyn yn helpu i hyrwyddo ymchwil trawsffiniol, i blygio'r tyllau yn seilwaith y Farchnad Sengl, a chefnogi Aelodau mwy newydd yr Undeb. Fodd bynnag, mae'r rhaglenni hyn yn aml-flwyddyn eu natur, ac maent yn dibynnu ar sicrwydd. Bydd yr osgo a welsom gan lawer yn y senedd hon ers mis Chwefror - ond yn enwedig ers yr haf - yn ei gwneud hi'n anodd i lawer fod yn weithredol. Ionawr 1af.

"Rwy'n cytuno â'r senedd hon mewn un maes pwysig fodd bynnag. Mae rheolaeth gyllidebol y Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn warthus. Ni allwn ac ni ddylem ddod i ben mewn sefyllfa lle rydym yn dychwelyd yn rheolaidd i lywodraethau cenedlaethol yn union fel Oliver Twist yn gofyn yn gyson am fwy A phan fydd gorwariant yn digwydd, rhaid gwneud arbedion o fannau eraill i wneud iawn. Mae'n bryd i'r UE ddysgu byw o fewn ein gallu. Nid yw canlyniad boddhaol yn y trafodaethau hyn yn lleddfu ein galwadau am ddiwygio cyllidebol gwreiddiau a changhennau.

"Ar y cyfan, Mr Llywydd, mae'r cytundeb hwn yn cynrychioli cyfaddawd teg rhwng y gogledd, y de, y dwyrain a'r gorllewin; rhwng cyfranwyr net a derbynwyr net. Naw mis yn ddiweddarach ac rydym yn pleidleisio ar gytundeb sydd yn sylfaenol yr un fath ag yr oedd ym mis Chwefror. Mae'r senedd hon wedi ystumio ac ymlwybro yn ystod y broses ddiflino hon ond mewn gwirionedd gallwn fod yn glir bod synnwyr cyffredin y Cyngor wedi trechu. I ni, mae'n dangos ei bod yn bosibl gwneud i'r UE wneud llai a'i wneud yn well. "

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd