Cysylltu â ni

Economi

Un triliwn ewro i fuddsoddi yn nyfodol Ewrop: fframwaith cyllideb yr UE 2014-2020

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ewros2Heddiw (19 Tachwedd) pleidleisiodd Senedd Ewrop o blaid Fframwaith Ariannol Amlflwydd (MFF) yr UE ar gyfer y blynyddoedd 2014 i 2020. Mae cydsyniad yr EP yn clirio'r ffordd i'r Cymeradwyaeth derfynol gan y Cyngor yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae dwy flynedd a hanner o drafodaethau dwys, ers i'r Comisiwn gyflwyno ei gynigion ar 29 Mehefin 2011, wedi dod i ben.

Croesawodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, José Manuel Barroso, y bleidlais heddiw: "Mae hwn yn ddiwrnod gwych i Ewrop. Mae Senedd Ewrop wedi rhoi ei bendith olaf i gyllideb Ewrop rhwng 2014 a 2020, a thrwy hynny ddod â thrafodaethau hir i ben yn llwyddiannus. Nawr, gall y Cyngor seliwch y fargen yn fuan. Bydd yr Undeb Ewropeaidd yn buddsoddi bron i € 1 triliwn mewn twf a swyddi rhwng 2014 a 2020. Mae cyllideb yr UE yn gymedrol o ran maint o’i chymharu â chyfoeth cenedlaethol. Ond mae cyllideb blwyddyn sengl yn cynrychioli mwy o arian - ym mhrisiau heddiw - na’r cynllun Marshall cyfan yn ei amser! Gall ein cyllideb fodern, sy'n canolbwyntio ar y dyfodol, wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl. Bydd yn helpu i gryfhau a chynnal yr adferiad sydd ar y gweill ledled yr Undeb Ewropeaidd. Mae cyllid fel y gallwn adeiladu ein ffordd allan o'r argyfwng, cefnogaeth ariannol i'r rheini sydd o dan y llinell dlodi neu'n chwilio am swydd, cyfleoedd buddsoddi i gwmnïau bach, a chymorth i gymunedau lleol, ffermwyr, ymchwilwyr a myfyrwyr. yn fargen sy'n helpu pob teulu ledled Ewrop. Mae Ewrop yn rhan o'r ateb. "

Gwyliwch neges fideo yr Arlywydd Barroso.

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Janusz Lewandowski, sy'n gyfrifol am raglennu cyllideb ac ariannol: "Rydym wedi ei wneud o'r diwedd; gyda'r bleidlais heddiw yn Senedd Ewrop gallwn ddarparu rhagweladwyedd cyllid i ryw 20 miliwn o fentrau bach a chanolig Ewropeaidd, miliynau o'r bobl dlotaf ynddynt y byd, rhyw 100,000 o drefi a rhanbarthau yn ogystal â miloedd o labordai a phrifysgolion: mae Ewrop wedi cyflawni! Bydd gennych arian Ewropeaidd i fuddsoddi mewn twf economaidd, mewn ymchwil, mewn addysg, i helpu'r ifanc yn ddi-waith ac mewn cymorth dyngarol ar gyfer y nesaf saith mlynedd. Ni allaf feddwl am neges well y gallai Ewrop ei hanfon at ei dinasyddion ychydig fisoedd cyn yr etholiadau Ewropeaidd nesaf: Mae Ewrop yn gweithio, mae Ewrop yn gweithio!"

Mae Fframwaith Ariannol Amlflwydd yr UE 2014-2020 yn caniatáu i'r Undeb Ewropeaidd fuddsoddi hyd at € 960 biliwn mewn ymrwymiadau (1.00% GNI yr UE) a € 908.4bn mewn taliadau (0.95% GNI yr UE). Mae offerynnau ar gyfer amgylchiadau annisgwyl (fel y Gronfa Cymorth Brys, Cronfa Globaleiddio Ewrop, y Gronfa Undod a'r offeryn Hyblygrwydd) a'r Gronfa Datblygu Ewropeaidd y tu allan i nenfydau'r MFF. Os cânt eu gweithredu'n llawn, maent yn cynrychioli € 36.8bn ychwanegol (neu 0.04% o GNI yr UE). Mae fframwaith cyllideb yr UE 2014-2020 yn diffinio blaenoriaethau gwariant sydd wedi'u hanelu at dwf cynaliadwy, swyddi a chystadleurwydd yn unol â strategaeth dwf yr UE Ewrop 2020. Er enghraifft, o'i gymharu â'r fframwaith cyfredol, mae Pennawd 1A (Cystadleurwydd ar gyfer twf a chyflogaeth) yn cael ei gynyddu o EUR 91.5 biliwn (= 9.2% o'r gyllideb) i € 125.6bn (13.1% o'r gyllideb)1.

12 uchafbwynt

hysbyseb

Mae cyllideb y dyfodol yn gyllideb fodern i'r Undeb Ewropeaidd yn yr 21ain ganrif. Isod mae 12 uchafbwynt sy'n dangos nifer o ddatblygiadau arloesol pwysig ac sy'n dangos gwerth ychwanegol Ewropeaidd clir y gyllideb.

 • Gall pobl sy'n chwilio am swydd ddibynnu ar gefnogaeth o gyllideb yr UE yn y dyfodol, sy'n darparu cyfraniad sylweddol at greu swyddi trwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Bydd o leiaf € 70bn (hy tua € 10bn y flwyddyn) ar gael o dan yr ESF ar gyfer hyn, gan ategu gweithredu cenedlaethol yn y maes hwn. Bydd y Fenter Cyflogaeth Ieuenctid newydd sy'n gysylltiedig â'r ESF ac sy'n werth o leiaf € 6bn yn cefnogi gweithrediad y Warant Ieuenctid yn y blynyddoedd 2014-2015. Yn gyffredinol, bydd y polisi cydlyniant diwygiedig yn sicrhau bod hyd at € 366.8bn ar gael2 buddsoddi yn rhanbarthau, dinasoedd a'r economi go iawn yn Ewrop. Dyma fydd prif offeryn buddsoddi’r UE ar gyfer cyflawni nodau Ewrop 2020: creu twf a swyddi, mynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a dibyniaeth ar ynni, a lleihau tlodi ac allgáu cymdeithasol. Bydd hyn yn cael ei gynorthwyo trwy dargedu Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop at flaenoriaethau allweddol fel cefnogaeth i fentrau bach a chanolig lle mai'r amcan yw dyblu cefnogaeth o € 70bn i € 140bn dros y saith mlynedd. Bydd cyfeiriadedd canlyniadau cryfach a chronfa wrth gefn perfformiad newydd ym mhob Cronfa Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd sy'n cymell prosiectau da. Yn olaf, bydd effeithlonrwydd mewn polisi cydlyniant, datblygu gwledig a'r gronfa bysgodfeydd hefyd yn gysylltiedig â llywodraethu economaidd i annog cydymffurfiaeth aelod-wladwriaethau ag argymhellion yr UE o dan y Semester Ewropeaidd.
 • Gall mwy o bobl ifanc nag erioed o'r blaen gynllunio eu harhosiad dramor gyda chefnogaeth gan raglen newydd Erasmus + yr Undeb Ewropeaidd. Wedi'i anelu at hybu sgiliau a chyflogadwyedd, bydd gan y rhaglen gyllideb o bron i € 15bn3, sydd fwy na 40% yn uwch na'r lefelau cyfredol mewn termau real. Bydd mwy na 4 miliwn o bobl yn derbyn cefnogaeth i astudio, hyfforddi, gweithio neu wirfoddoli dramor, gan gynnwys 2 filiwn o fyfyrwyr addysg uwch, 650,000 o fyfyrwyr hyfforddiant galwedigaethol a phrentisiaid, yn ogystal â mwy na 500,000 yn mynd ar gyfnewidfeydd ieuenctid neu'n gwirfoddoli dramor. Bydd hyd at 200,000 o fyfyrwyr sy'n cynllunio gradd Meistr lawn dramor, y mae grantiau neu fenthyciadau cenedlaethol ar gael yn anaml ar eu cyfer, yn elwa o gynllun gwarantu benthyciad newydd sy'n cael ei redeg gan Gronfa Fuddsoddi Ewrop. Bydd 600 o bartneriaethau mewn chwaraeon, gan gynnwys digwyddiadau dielw Ewropeaidd, hefyd yn derbyn cyllid. Mae dwy ran o dair o'r gyllideb yn cael ei ddyrannu i gyfleoedd dysgu dramor i unigolion, yn yr UE a thu hwnt; bydd y gweddill yn cefnogi partneriaethau rhwng sefydliadau addysgol, sefydliadau ieuenctid, busnesau, awdurdodau lleol a rhanbarthol a chyrff anllywodraethol, yn ogystal â diwygiadau i foderneiddio addysg a hyfforddiant ac i hyrwyddo arloesedd, entrepreneuriaeth a chyflogadwyedd.
 • Bydd diwylliant Ewropeaidd, sinema, teledu, cerddoriaeth, llenyddiaeth, y celfyddydau perfformio, treftadaeth a meysydd cysylltiedig yn elwa o gefnogaeth gynyddol o dan raglen Ewrop Greadigol newydd yr UE. Gyda chyllideb o bron i € 1.5bn4 dros y saith mlynedd nesaf (mewn termau real 9% yn fwy na'r lefelau cyfredol) bydd y rhaglen yn rhoi hwb i'r sectorau diwylliannol a chreadigol, sy'n ffynhonnell fawr o swyddi a thwf. Bydd Prifddinasoedd Diwylliant Ewrop, Label Treftadaeth Ewropeaidd, Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd a'r pum gwobr Ewropeaidd (Gwobr yr UE am Dreftadaeth Ddiwylliannol / Gwobrau Europa Nostra, Gwobr yr UE am Bensaernïaeth Gyfoes, Gwobr Llenyddiaeth yr UE, Gwobrau Torwyr Ffiniau Ewrop, a Prix MEDIA) hefyd yn derbyn cefnogaeth gan Ewrop Greadigol.
 • Bydd ymchwil ac arloesi a ariennir gan yr UE yn gwneud mwy i wella ansawdd bywyd Ewropeaid a gwella cystadleurwydd byd-eang yr UE. Mae'r rhaglen newydd ar gyfer ymchwil ac arloesi Horizon 2020 wedi'i chyfarparu â chyllideb o bron i € 80bn5 - tua 30% yn fwy nag yn y fframwaith cyfredol mewn termau real. Mae Horizon 2020 yn amlwg yn ganolbwynt i ymgyrch yr UE i greu twf a swyddi newydd yn Ewrop. Gall ymchwilwyr a busnesau ledled Ewrop ddibynnu ar gefnogaeth yr UE sydd wedi'i chynyddu a'i symleiddio'n gryf. Bydd yn rhoi hwb i ymchwil lefel uchaf yn Ewrop, gan gynnwys y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd, yn cryfhau arweinyddiaeth ddiwydiannol mewn arloesi gan gynnwys trwy fuddsoddi mewn technolegau allweddol, mwy o fynediad at gyfalaf a chefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a bydd yn helpu i fynd i'r afael â heriau cymdeithasol mawr fel newid yn yr hinsawdd. , datblygu trafnidiaeth a symudedd cynaliadwy, gwneud ynni adnewyddadwy yn fwy fforddiadwy, sicrhau diogelwch bwyd, neu ymdopi â her poblogaeth sy'n heneiddio. Yn bwysig iawn, bydd hefyd yn helpu i bontio'r bwlch rhwng ymchwil a'r farchnad trwy, er enghraifft, helpu menter arloesol i ddatblygu eu datblygiadau technolegol yn gynhyrchion hyfyw sydd â photensial masnachol go iawn. Bydd cydweithredu rhyngwladol yn flaenoriaeth bwysig yn Horizon 2020. O dan Horizon 2020, bydd Camau Gweithredu Marie Skłodowska-Curie yn derbyn mwy na € 6bn yn 2014-20206 - 30% yn fwy na'r lefelau cyfredol. Bydd hyn yn caniatáu i'r UE gefnogi mwy na 65,000 o ymchwilwyr. Bydd y Sefydliad Arloesi a Thechnoleg Ewropeaidd (EIT) yn derbyn EUR 2.7 biliwn yn 2014-20207 i wella cysylltiadau rhwng addysg uwch, ymchwil a busnes, ac i gefnogi cychwyniadau entrepreneuraidd a hyfforddiant ôl-raddedig arbenigol.
 • Mentrau bach a chanolig yw asgwrn cefn economi Ewrop sy'n cyfrif am oddeutu 99% o holl fusnesau Ewrop ac yn darparu dwy o bob tair swydd yn y sector preifat. Diolch i'r rhaglen COSME newydd, gallant ddisgwyl € 2.3bn8 mewn cefnogaeth i feithrin eu cystadleurwydd a hybu twf a swyddi yn Ewrop. COSME yw rhaglen gyntaf yr UE sydd wedi'i thargedu at fusnesau bach a chanolig a bydd yn hwyluso eu mynediad i farchnadoedd y tu mewn a'r tu allan i'r UE ac yn cynnig mynediad haws at gyllid trwy warantau benthyciad a chyfalaf risg.
 • Mae twf a swyddi yn Ewrop yn dibynnu'n hanfodol ar fuddsoddi mewn seilwaith. Mae dinasyddion a busnesau yn cael eu rhwystro yn rhy aml o lawer oherwydd bod y rhwydweithiau seilwaith ledled Ewrop, boed hynny mewn trafnidiaeth, ynni neu TGCh, yn anghyflawn, yn aneffeithlon neu ddim yn bodoli. Gyda € 33.3bn (€ 26.3bn ar gyfer trafnidiaeth9, € 5.9bn ar gyfer ynni, € 1.1bn ar gyfer digidol)10, y Cyfleuster Cysylltu Ewrop (CEF) newydd fydd yr offeryn allweddol ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith strategol ar lefel Ewropeaidd. Bydd yn helpu i adeiladu’r ffyrdd, y rheilffyrdd, y gridiau trydan a’r piblinellau nwy, a’r isadeiledd a’r gwasanaethau ar gyfer y Farchnad Sengl Ddigidol trwy ddod â’r gefnogaeth ariannol hanfodol sydd ei hangen i gau’r cysylltiadau coll yn rhwydweithiau seilwaith Ewrop na fyddent fel arall yn cael eu hadeiladu. Bydd gwell rhyng-gysylltiadau yn gwella cyfleoedd busnes a diogelwch ynni, ac yn gwneud gwaith a theithio yn haws. Mae o fudd i ddinasyddion a busnesau fel ei gilydd, ar draws yr holl aelod-wladwriaethau. Ym maes trafnidiaeth bydd y Cyfleuster Cysylltu Ewrop yn helpu i wireddu'r polisi seilwaith trafnidiaeth newydd a hir-ddisgwyliedig lle bydd naw prif goridor yn asgwrn cefn ar gyfer cludo ym marchnad sengl Ewrop ac yn chwyldroi cysylltiadau Dwyrain-Gorllewin. Ym maes seilwaith ynni, mae'r Cyfleuster Cysylltu Ewrop yn hanfodol i gyflawni prif amcanion polisi ynni, ynni fforddiadwy i bob defnyddiwr, diogelwch cyflenwad a chynaliadwyedd. Bydd y CEF, ynghyd â'r atebion ar gyfer cyflymu rhoi trwyddedau a chymhellion rheoliadol a gyflwynwyd gan y rheoliadau canllawiau TEN-E newydd, nawr yn gwella'r hinsawdd fuddsoddi ar gyfer y prosiectau hyn yn sylweddol. Y CEF hefyd yw'r rhaglen fuddsoddi gyntaf erioed ar lefel yr UE mewn rhwydweithiau band eang ac isadeileddau gwasanaethau digidol i helpu i wneud y Farchnad Sengl ddigidol yn realiti.
 • Mae arian cyhoeddus prin yn cynyddu'r angen i ddatgloi ffynonellau cyllid eraill ac felly'n cynhyrchu effaith trosoledd ar gyfer cyllideb yr UE o'i gymharu â chyllid grant syth. Dyma union bwrpas offerynnau ariannol, megis benthyciadau, gwarantau, ecwiti ac offerynnau rhannu risg eraill, y gellir eu defnyddio'n ehangach yng nghyllideb 2014-2020. Fe'u gweithredir mewn cydweithrediad â Banc Buddsoddi Ewrop (EIB), Cronfa Buddsoddi Ewrop (EIF) a banciau hyrwyddo cenedlaethol. Pwrpas yr offerynnau hyn yw mynd i'r afael â methiannau penodol yn y farchnad mewn meysydd fel cyllido i fusnesau bach a chanolig, prosiectau ymchwil a datblygu, effeithlonrwydd ynni a seilwaith allweddol. Er enghraifft, bydd Menter Busnesau Bach a Chanolig newydd y Comisiwn yn cefnogi benthyca banciau i fusnesau bach a chanolig mewn aelod-wladwriaethau yr effeithir arnynt yn arbennig gan yr argyfwng ariannol trwy warantau benthyciad rhannol ac offerynnau gwarantu. Mae offeryn arloesol arall, y fenter Bondiau Prosiect, yn darparu sianel ariannu amgen, heblaw banciau ar gyfer prosiectau seilwaith allweddol fel rheilffyrdd, traffyrdd a rhwydweithiau trosglwyddo ynni. Mae felly'n agor y prosiectau hyn ar gyfer buddsoddwyr sefydliadol, megis cronfeydd pensiwn a chwmnïau yswiriant, gan geisio llif arian sefydlog, hirdymor, wrth ddatblygu dewis arall yn lle benthyciadau banc traddodiadol fel ffynhonnell cyllid. Defnyddir offerynnau ariannol mewn rhaglenni fel COSME (cyllid busnesau bach a chanolig), Horizon 2020 (Ymchwil ac Arloesi), Erasmus + (ar gyfer ei gynllun gwarantu benthyciad - gweler pwynt 2) a'r Cyfleuster Cysylltu Ewrop (seilwaith).
 • Mae cyllideb yr UE ar gyfer 2014-2020 yn nodi cam mawr ymlaen wrth drawsnewid Ewrop yn economi carbon isel glân a chystadleuol. Bydd o leiaf 20% o'r gyllideb gyfan yn cael ei wario ar brosiectau a pholisïau sy'n gysylltiedig â'r hinsawdd. Mae'r ymrwymiad o 20% yn treblu'r gyfran gyfredol o 6-8% a gallai gynhyrchu cymaint â € 180bn mewn cyllid hinsawdd ym mhob prif faes gwariant, gan gynnwys cronfeydd strwythurol, ymchwil, amaethyddiaeth, polisi morwrol a physgodfeydd, a datblygu.
 • Mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP) diwygiedig yn ymateb cryf gan yr UE i heriau mawr heddiw, megis diogelwch bwyd, newid yn yr hinsawdd a thwf cynaliadwy a chreu swyddi mewn ardaloedd gwledig. Mae hefyd yn ymateb yn well i ddisgwyliadau pobl: Bydd taliadau uniongyrchol yn decach ac yn wyrddach. Bydd ffermwyr hefyd yn mwynhau safle cryfach o fewn y gadwyn cynhyrchu bwyd a bydd y PAC newydd wedi'i dargedu'n fwy, yn effeithlon ac yn fwy tryloyw. Mae'n cefnogi amaethyddiaeth sy'n canolbwyntio ar y farchnad (er enghraifft heb ddim mwy o gymorthdaliadau allforio, a ddaeth i ben yn raddol dros y blynyddoedd diwethaf). Roedd cynhyrchion amaethyddol yn cynrychioli cyfran uchel o 7% yn allforion yr UE yn 2011 gyda gwerth o fwy nag EUR 100bn - mwy na cheir neu fferyllol. Felly mae'r PAC yn yrrwr pwysig ar gyfer swyddi a thwf craff, cynaliadwy a chynhwysol. Am 50 mlynedd, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin wedi bod yn bolisi gwirioneddol Ewropeaidd o bwysigrwydd strategol. Gan ei fod yn wir bolisi Cymunedol, daw mwy na 70% o'r cyllid amaethyddol yn Ewrop heddiw o'r UE ac nid bellach o goffrau cenedlaethol neu ranbarthol. Bydd ei gyfran yn MFF 2014-2020 fel a ganlyn: € 312.7bn neu 29% ar gyfer gwariant sy'n gysylltiedig â'r farchnad a chymhorthion uniongyrchol (piler 1); a € 95.6bn neu 9% ar gyfer datblygu gwledig (piler 2).11 Yn dal i fod yn 1984 roedd y PAC cyffredinol yn cyfrif am oddeutu 70% o gyfanswm cyllideb yr UE.
 • Bydd y rheolau cyllido yn llawer symlach ac felly'n haws eu deall i fuddiolwyr ac yn llai tueddol o gael gwallau. Gyda'i gilydd mae tua 120 o fesurau symleiddio yn cael eu cyflwyno. Er enghraifft: Mewn polisi cydlyniant, bydd datblygu gwledig a chronfa pysgodfeydd yr UE yn cael ei symleiddio trwy reolau cyffredin ar gyfer yr holl Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd hyn yn ogystal â rheolau cyfrifyddu symlach, gofynion adrodd wedi'u targedu'n fwy a mwy o ddefnydd o dechnoleg ddigidol (“e- cydlyniant ”). Yn COSME, gweithredir dull "biwrocratiaeth sero" a hyrwyddir e-gyflwyno ac e-adrodd. Mae Horizon 2020 yn darparu symleiddio mawr trwy un set o reolau ar gyfer yr holl gyllid ymchwil ac arloesi a ddarparwyd yn flaenorol trwy wahanol raglenni.
 • Mae Ewrop agored a mwy diogel yn hanfodol i'n dinasyddion. Bydd cyllideb y dyfodol yn helpu i sicrhau y gall gweithgareddau'r UE sy'n ysgogi twf economaidd, diwylliannol a chymdeithasol ddatblygu mewn amgylchedd sefydlog, cyfreithlon a diogel. Bydd yn helpu pobl i deimlo'n gartrefol wrth fyw, teithio, astudio neu wneud busnes mewn aelod-wladwriaethau eraill. Bydd cyllideb y dyfodol yn cefnogi cydweithredu ar gyfraith sifil a throseddol, yn caniatáu i bobl arfer eu hawliau fel dinasyddion yr UE a hyrwyddo cydraddoldeb. Bydd hefyd yn darparu cyllid i fynd i’r afael â materion trawsffiniol, megis lloches, ymfudo, rheoli ffiniau a fisâu, a’r frwydr yn erbyn trosedd a therfysgaeth. Bydd gallu'r UE i ymateb yn gyflym ac yn effeithiol i argyfwng sy'n gysylltiedig â mudo neu ddiogelwch yn cael ei gynyddu trwy fecanwaith ymateb brys. Bydd y symiau a ragwelir ar gyfer dinasyddion, lloches, ymfudo, iechyd, defnyddwyr a diogelwch o dan y Pennawd 3 fel y'i gelwir yn cynyddu 26.5% o'i gymharu â'r cyfnod blaenorol.
 • Fel chwaraewr byd-eang cyfrifol bydd yr UE yn parhau i ymgysylltu â gweddill y byd. Bydd y berthynas â'n cymdogaeth agos, y Dwyrain a'r De, a gyda'n partneriaid strategol yn parhau i fod yn brif flaenoriaeth. Wrth i gyd-ddibyniaeth fyd-eang dyfu mae angen hyrwyddo ein diogelwch a'n ffyniant y tu hwnt i'n ffiniau. Dyna pam mai'r amcan cyffredinol ar gyfer gweithredu allanol o dan y Fframwaith Ariannol Amlflwydd (MFF) newydd fydd sicrhau bod yr UE yn parhau i fod yn bartner dylanwadol ac effeithiol sy'n hyrwyddo democratiaeth, heddwch, undod, sefydlogrwydd, lleihau tlodi a ffyniant, yn ein uniongyrchol. Cymdogaeth yr UE ac ar draws y byd ehangach. Mae'n parhau i fod yn gwbl ymrwymedig i gyflawni Nodau Datblygu'r Mileniwm. Bydd cyllid yr UE yn canolbwyntio hyd yn oed yn fwy ar helpu'r tlotaf yn y byd trwy ganolbwyntio cefnogaeth ar lai o wledydd (fel Affrica Is-Sahara) a llai o sectorau (fel twf cynaliadwy a chynhwysol a llywodraethu da). Ar ben hynny bydd yr UE yn cynnal ei ymdrechion i atal argyfwng er mwyn cadw heddwch a chryfhau diogelwch rhyngwladol. Bydd ein hofferynnau cymorth allanol hefyd yn cryfhau ymgysylltiad yr UE â thrydydd gwledydd ar faterion sy'n peri pryder byd-eang, megis newid yn yr hinsawdd, diogelu'r amgylchedd ac ansefydlogrwydd rhanbarthol, ac yn caniatáu i'r UE ymateb yn gyflym ac yn effeithiol i drychinebau naturiol a wnaed gan ddyn o amgylch y byd.

Mwy o wybodaeth

Darllenwch yr MEMO / 13/1004 gyda Chwestiynau Cyffredin, tablau a graffiau ar MFF 2014-2020

Ewch i'r wefan ar Fframwaith Ariannol Amlflwydd 2014-2020

a'r rhaglenni cyllido unigol yr UE

Gwybod mwy am y ffigurau fesul rhaglen mewn prisiau cyfredol a 2011

Gwybod mwy am ddyraniadau cenedlaethol o dan y Polisi Amaethyddol Cyffredin

a Polisi Cydlyniant

Darllenwch MEMO / 13/1006 gyda thestun llawn neges fideo yr Arlywydd Barroso

Darllenwch yr MEMO / 13/79 am yr MFF

Fframwaith Ariannol Amlflwydd (MFF)

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd