Cysylltu â ni

Economi

Latfia yn dod yn aelod-wladwriaeth 18th i fabwysiadu ewro

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

LatfiaEuroCoinsAr ôl i Latfia fabwysiadu'r ewro am hanner nos heno (31 Rhagfyr) - ar 15 pen-blwydd lansio'r ewro yn aelod-wladwriaethau 1999 - 18 a bydd 333 miliwn o Ewropeaid yn rhannu'r un arian. Mae hwn yn gamp fawr i Latfia ac i ardal yr ewro yn gyffredinol. Yfory, bydd Latfiaid yn dechrau tynnu arian ewro yn ôl a thalu am eu prynu mewn ewro. Mae hyn wedi bod yn bosibl diolch i baratoadau trylwyr cyn cyflwyno'r arian sengl.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, José Manuel Barroso: "Rwy’n falch iawn o groesawu Latfia fel deunawfed aelod ardal yr ewro. Mae hwn yn ddigwyddiad o bwys, nid yn unig i Latfia, ond i ardal yr ewro ei hun, sy’n parhau i fod yn sefydlog, yn ddeniadol ac yn agored i aelodau newydd. Yn achos Latfia, mae'n ganlyniad ymdrechion trawiadol a phenderfyniad diwyro'r awdurdodau a phobl Latfia. Diolch i'r ymdrechion hyn, a wnaed yn dilyn argyfwng economaidd dwfn, bydd Latfia yn mynd i mewn i ardal yr ewro yn gryfach nag erioed, gan anfon anogaeth. neges i wledydd eraill sy'n cael addasiad economaidd anodd. Ar ran y Comisiwn Ewropeaidd a minnau, hoffwn longyfarch yn ddiffuant i Latfia a dymuniadau gorau ar gyfer y dyfodol. "

Dywedodd Olli Rehn, is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd sy'n gyfrifol am faterion economaidd ac ariannol a'r ewro: "Rwyf am groesawu Latfia i'r ewro yn gynnes. Mae'ch ymdrechion wedi talu ar ei ganfed ac mae adferiad economaidd cryf eich gwlad yn cynnig neges glir o anogaeth. i wledydd Ewropeaidd eraill sy'n cael addasiad economaidd anodd. Mae ymuno â'r ewro yn nodi cwblhau taith Latfia yn ôl i galon wleidyddol ac economaidd ein cyfandir, ac mae hynny'n rhywbeth i bob un ohonom ei ddathlu. "

hysbyseb

O yfory, bydd yr ewro yn disodli'r lleisiau fel arian Latfia yn raddol. Bydd cyfnod cylchrediad deuol o bythefnos, lle bydd y ddau arian yn cylchredeg ochr yn ochr â'i gilydd er mwyn caniatáu i lafau Latfia dynnu'n ôl yn raddol. Wrth dderbyn taliad mewn lats, rhoddir y newid mewn ewro.

1) Cyflwyno arian ewro yn economi Latfia

Mae banciau masnachol wedi derbyn arian parod a darnau arian o flaen llaw gan Fanc Canolog Latfia, Banc Latfia, ac yn eu tro mae wedi cyflenwi arian ewro i siopau a busnesau eraill.

hysbyseb

Mae cyfanswm o becynnau cychwyn 800,000 gyda darnau arian ewro sy'n dwyn ochrau cenedlaethol Latfia wedi bod ar gael i'r cyhoedd ers 10 Rhagfyr. At hynny, mae pecynnau cychwyn 70,000 wedi'u cynnig i fanwerthwyr.

Ar 1 Ionawr, bydd Banc Latfia yn newid symiau diderfyn o hetiau yn ewro ar y gyfradd trosi swyddogol (1 EUR = 0.702804 LVL) am gyfnod diderfyn o amser ac yn rhad ac am ddim. Bydd banciau masnachol yn darparu gwasanaethau cyfnewid arian diderfyn yn rhad ac am ddim tan 30 Mehefin 2014 a swyddfeydd post tan 31 Mawrth 2014.

Bydd bron pob peiriant rhifo awtomatig yn Latfia yn dosbarthu arian papur yr ewro o fewn 30 munud cyntaf 1 Ionawr 2014. Er mwyn hwyluso'r broses, mae rhai banciau wedi ymestyn oriau busnes. Ar 1 Ionawr, bydd 22 cangen o’r tair banc mwyaf ar agor yn ystod y prynhawn. Bydd sawl banc yn defnyddio staff ychwanegol ar gyfer gweithrediadau arian parod mewn canghennau yn ystod y cyfnod cylchrediad deuol. Ni fydd swyddfeydd post yn agor ar 1 Ionawr, ond yn erbyn arfer arferol byddant yn gwneud hynny y dydd Sadwrn canlynol (4 Ionawr 2014).

2) Trosi prisiau

Bu'n rhaid arddangos prisiau mewn lats ac ewro ers 1 Hydref 2013 a bydd y rheol hon yn berthnasol tan 30 Mehefin 2014. Er mwyn mynd i'r afael â phryderon defnyddwyr ynghylch codiadau prisiau ac arferion camdriniol yn y cyfnod newid, ymgyrch 'Cyflwynydd Ewro Teg' ei lansio ym mis Gorffennaf 2013. Mae'n galw ar fusnesau (ee manwerthwyr, sefydliadau ariannol, siopau rhyngrwyd) i ymrwymo i beidio â chamddefnyddio'r newid er eu helw eu hunain, parchu'r rheolau newid a darparu'r cymorth angenrheidiol i'w cleientiaid.

Mae'r Ganolfan Diogelu Hawliau Defnyddwyr yn monitro cydymffurfiad â'r gofynion ar gyfer arddangos a throsi prisiau yn ystod y cyfnod arddangos deuol a gweithrediad yr ymgyrch Cyflwynydd Ewro Teg yn benodol. Efallai y bydd yn gosod dirwyon ac yn rhoi enwau mentrau nad ydyn nhw'n arsylwi Memorandwm Cyflwynydd Ewro Teg ar 'restr ddu' sydd ar gael i'r cyhoedd.

Cefndir

Ar 5 Mawrth eleni, gofynnodd Latfia'n ffurfiol i'r Comisiwn gyflwyno adroddiad cydgyfeiriant anghyffredin gyda'r nod o ymuno â'r ewro o 1 Ionawr 2014.

Ar 5 Mehefin, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod Latfia yn bodloni'r meini prawf ar gyfer mabwysiadu'r ewro (am fanylion yr asesiad IP / 13 / 500). Ar 9 Gorffennaf, cymerodd gweinidogion cyllid yr UE y penderfyniad ffurfiol gan agor y ffordd i Latfia fabwysiadu'r ewro.

Wedi hynny, dechreuodd Latfia baratoi'r newid i'r ewro trwy weithredu ei gynllun newid cenedlaethol, gan ddarparu'r holl fanylion ar gyfer trefniadaeth cyflwyno'r ewro a thynnu'r hetiau yn ôl. Mae'r set hon, er enghraifft, yr amserlen ar gyfer cyflenwi arian yr ewro i fanciau masnachol ac i fanwerthwyr, y rheolau ar gyfer cyfnewid arian parod i ddinasyddion i'w defnyddio cyn ac ar ôl ei 'diwrnod un' o'r ewro, y strategaeth ar gyfer addasu cyfrifon banc, electronig. systemau taliadau a pheiriannau ATM i'r ewro ac ati.

Ategwyd y paratoadau ar gyfer y newid gan ymgyrch gyfathrebu gynhwysfawr gan awdurdodau Latfia. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a'r Banc Canolog Ewropeaidd wedi cyfrannu at yr ymdrechion hyn.

Mwy o wybodaeth

Neges fideo yr Arlywydd Barroso ar Latfia yn ymuno ag ardal yr ewro

Gwefan y Comisiwn Ewropeaidd ar baratoadau ewro Latfia

Gwefan newid cenedlaethol Latfia

Am fwy o wybodaeth am yr ewro

Fideo o gyfarchion gan benaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth yr UE a gwledydd ardal yr ewro

Lluniau o dynnu arian papur ewro cyntaf yn seremonïol a yma

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd