Cysylltu â ni

Economi

ECB Llywydd Draghi yn dathlu cynnydd ond yn dweud twf yn fregus

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

World-Economic-Forum-2014Dywedodd Mario Draghi, Llywydd, Banc Canolog Ewrop, wrth gyfranogwyr Cyfarfod Blynyddol 44th Fforwm Economaidd y Byd yn Davos-Klosters, y Swistir bod Ewrop ar y ffordd i adfer ond mae'n rhaid i lywodraethau aros yn ymrwymedig i ddiwygiadau strwythurol. "Mae'r adferiad yn digwydd yn raddol ond mae'r risgiau i'r anfantais," meddai Draghi.

Cyfeiriodd Draghi at farchnadoedd stoc ffyniannus a dywedodd fod yr adferiad a ddechreuodd gydag allforion bellach yn symud i'w fwyta, er bod twf yn parhau'n fregus ac anwastad. Mae rhai data economaidd, megis hyder a chynhyrchu diwydiannol, wedi bod yn achlysurol dda ac weithiau nid ydynt mor dda, gan greu sefyllfa debyg i'r un yn yr Unol Daleithiau flwyddyn a hanner yn ôl, meddai. Mae diweithdra "wedi sefydlogi ond mae'n parhau i fod yn uchel iawn".

Canmolodd Gwlad Groeg, Portiwgal, Sbaen a'r Eidal i weithredu rhai diwygiadau strwythurol yn llwyddiannus, ond dywedodd na allant ymlacio eu hymdrechion, a bod gwledydd eraill, gan gynnwys y rhai yng nghanol Ewrop, yn gorfod gwneud cynnydd hefyd. Galwodd y rhagolygon am gynnydd o'r fath yn gadarnhaol "ers ym mhob cwr bellach mae ymwybyddiaeth eang o angen am ddiwygiadau".

hysbyseb

Ni ddylid anwybyddu cyfuno ariannol, dywedodd Draghi; mae'n rhaid gwneud mwy o dwf rhagweithiol trwy dorri trethi, torri'r rhan fwyaf o wariant y llywodraeth, a chynyddu gwariant ar seilwaith. Mewn llawer o wledydd mae'n rhaid i ddeddfwriaeth gael ei newid i ostwng diweithdra ieuenctid.

Dywedodd Draghi fod chwyddiant yn debygol o aros o dan y targed 2% am y ddwy flynedd nesaf, ac mewn ymateb i'r sefyllfa hon, mae'r Banc Canolog Ewropeaidd (ECB) eisoes wedi nodi y bydd yn cadw cyfraddau llog yn isel am gyfnod estynedig. Gan fod disgwyliadau canolig ar gyfer chwyddiant yn cael eu hangor yn 2%, dylai chwyddiant symud yn raddol i'r targed, yn enwedig ar ôl i wledydd ymylol gwblhau eu haddasiadau mewn prisiau cymharol.

Ailddatganodd pe bai difrod dan fygythiad, "Fe fyddem yn defnyddio'r holl offerynnau y mae ein mandad yn eu caniatáu" i ymladd. Dywedodd na ddisgwyliodd amddiffyniad, ond roedd yn ymwybodol y gallai risgiau godi os yw chwyddiant isel iawn yn parhau.

hysbyseb

Dywedodd Draghi fod sefyllfa'r system fancio Ewropeaidd yn "ddramatig well" na blwyddyn yn ôl. Bydd y profion straen sydd i ddod yn gwella hyder ymhellach yn y system fancio trwy gynyddu tryloywder.

Ar gyfer y dyfodol, dywedodd Draghi y nod yw cael "un goruchwyliwr ac un rheoleiddiwr ar gyfer pob banciau yn Ewrop". Dywedodd "barn yr ECB yw y dylai fod llinell amser gyflym ar gyfer torri'r cysylltiad rhwng banciau a sofrannau" trwy greu cronfa Ewropeaidd, yn annibynnol ar lywodraethau cenedlaethol, i fanciau wrth gefn mewn trafferthion.

Mae'r Cyfarfod Blynyddol 2014 yn digwydd o 22 i 25 Ionawr o dan y thema, Ail-lunio'r Byd: Canlyniadau i Gymdeithas, Gwleidyddiaeth a Busnes. Mae cymryd rhan yn eleni dros arweinwyr 2,500 o bron i wledydd 100, gan gynnwys ffigurau cyhoeddus 300, arweinwyr busnes 1,500 a chynrychiolwyr o gymdeithas sifil, academia, y cyfryngau a'r celfyddydau.

Cyd-gadeiryddion y Cyfarfod Blynyddol 2014 yw: Aliko Dangote, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Grŵp Dangote, Nigeria; Kris Gopalakrishnan, Llywydd, Cydffederasiwn Diwydiant Indiaidd (CII); Is-Gadeirydd, Infosys, India; Jiang Jianqing, Cadeirydd y Bwrdd, Banc Diwydiannol a Masnachol Tsieina, Gweriniaeth Pobl Tsieina; Joseph Jimenez, Prif Swyddog Gweithredol, Novartis, y Swistir; Christophe de Margerie, Cadeirydd a Phrif Swyddog Gweithredol, Cyfanswm, Ffrainc; Marissa Mayer, Prif Swyddog Gweithredol, Yahoo, UDA a Judith Rodin, Llywydd, Rockefeller Foundation, UDA.

Mae rhagor o wybodaeth am y Cyfarfod Blynyddol 2014 ar gael yma.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd