Cysylltu â ni

Economi

Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Menter Cyflogaeth Ieuenctid: offerynnau Bywyd ar gyfer adferiad cyfoethog swydd-

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ieuenctid-diweithdraMae'r Cronfa Gymdeithasol Ewrop Mae (ESF) yn chwarae rhan sylfaenol wrth gefnogi buddsoddiad aelod-wladwriaethau mewn cyfalaf dynol a thrwy hynny gryfhau cystadleurwydd economi Ewrop wrth iddi ddod i'r amlwg o'r argyfwng. Bob blwyddyn mae'r ESF yn cynorthwyo mwy na 15 miliwn o bobl trwy eu helpu i uwchraddio eu sgiliau, hwyluso eu hintegreiddio i'r farchnad lafur, brwydro yn erbyn allgáu cymdeithasol a thlodi a gwella effeithlonrwydd gweinyddiaethau cyhoeddus.

Yn y cyfnod 2014-2020, bydd yr ESF hefyd yn allweddol wrth helpu aelod-wladwriaethau i ymateb i flaenoriaethau ac argymhellion yr UE ar gyfer diwygiadau polisi cenedlaethol ym meysydd polisïau gweithredol y farchnad lafur, polisïau cynhwysiant cymdeithasol a chyflogaeth, gallu sefydliadol a diwygio gweinyddiaeth gyhoeddus. . Bydd y buddsoddiadau hyn yn cyfrannu at ddiwygiadau Ewrop 2020 ac yn helpu miliynau o ddinasyddion i gael swydd neu i wella eu sgiliau i wneud hynny yn y dyfodol, gan dargedu yn aml y rhai sydd anoddaf eu cyrraedd ac weithiau na chânt eu cynnwys yn ddigonol gan systemau cenedlaethol.

Mae dyrannu adnoddau polisi cydlyniad yn y cyfnod ariannol 2014 2020-rhwng y Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ac felly'r gyllideb derfynol pob cronfa) yn cael ei benderfynu mewn trafodaethau dwyochrog rhwng y Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau. Mae'r hyblygrwydd hwn yn sicrhau bod adnoddau'r UE yn cael eu dyrannu yn y ffordd fwyaf effeithiol o fynd i'r afael â'r heriau allweddol pob unigolyn wynebau Aelod-wladwriaeth, yn enwedig ar y ffordd i gyrraedd y targedau strategaeth Ewrop 2020.

hysbyseb

Fodd bynnag, gan gydnabod pwysigrwydd allweddol o gyfalaf dynol ar gyfer adfer cystadleurwydd yr UE ac yn ei roi ar lwybr twf call, gwyrdd a chynhwysol, am y tro cyntaf yn hanes y polisi cydlyniant yr UE, cyfran ESF lleiafswm gyfreithiol rwymol ym mhob aelod-wladwriaeth eu gosod allan. Mae hyn yn golygu y bydd yn rhaid i'r ESF i gynrychioli o leiaf 23.1% o fewn y cyllid polisi cydlyniant yn y cyfnod 2014 2020-felly'n rhoi diwedd ar y gostyngiad graddol y gyfran ESF o'r gyllideb polisi cydlyniant yr UE dros y 25 mlynedd diwethaf.

Dull i sefydlu isafswm cyfranddaliadau ESF cenedlaethol

Fel man cychwyn, ni all y gyfran o'r ESF ym mhob aelod-wladwriaeth fod yn is na'r gyfran o'r ESF o'r adnoddau Cronfeydd Strwythurol yn y cyfnod 2007 2013-. Er mwyn adlewyrchu pwysigrwydd allweddol y ESF i gefnogi cyflogaeth yn y pwynt yma ar hyn o bryd, mae'r gyfran 2007 2013-gael ei gynyddu ymhellach gymesur i'r her cyflogaeth ym mhob aelod-wladwriaeth fel y mynegir gan ei gyfradd gyflogaeth priodol. Gall y fethodoleg fanwl ar gyfer penderfynu ar y cyfrannau lleiafsymiol ESF yn Atodiad IX Rheoliad 1303 / 2013. Mae'r deillio lleiaf rhannu ESF ac i gael eu parchu yn cael eu nodi yn y tabl canlynol dyraniadau lleiafswm cyfatebol.

hysbyseb

cyflogaeth Ieuenctid

Yn ychwanegol at y gefnogaeth ESF a fydd yn deillio o drafodaethau dwyochrog fel yr eglurwyd uchod, bydd aelod-wladwriaethau sy'n dioddef o ddiweithdra ymhlith pobl ifanc yn uchel yn elwa o gefnogaeth a dynnir o ddyraniad arbennig o € 3 biliwn (€ 3.2bn mewn prisiau cyfredol) i ymladd diweithdra ymhlith pobl ifanc o dan y Menter Cyflogaeth Ieuenctid (YEI). Bydd yr arian hwn yn cael ei gyfeirio i gefnogi pobl ifanc nad ydyn nhw mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant mewn rhanbarthau sy'n profi cyfraddau diweithdra ymhlith pobl ifanc uwch na 25%. Bydd yn rhaid ategu'r gefnogaeth arbennig hon o leiaf yr un swm o ddyraniadau ESF yr Aelod-wladwriaethau ac yn benodol helpu'r Aelod-wladwriaethau i weithredu eu Cynlluniau Gweithredu Gwarant Ieuenctid (MEMO / 14 / 13).

Mae dyraniad yr amlen arbennig € 3bn bob aelod wladwriaeth yn nodi yn y tabl canlynol:

 

rhaid i * aelod-wladwriaethau i gyfateb symiau hyn gan o leiaf yr un symiau o'u dyraniad Cronfa Gymdeithasol Ewrop.

Canolbwyntio cyllid a phartneriaeth

Bydd canolbwyntio cyllid ar gyfer y canlyniadau cyflawni yn hanfodol yn y cyfnod 2014 2020-: bydd y ESF yn canolbwyntio ei ymyriadau ar nifer gyfyngedig o flaenoriaethau er mwyn sicrhau màs critigol digon uchel o gyllid i gael effaith wirioneddol. Bydd y blaenoriaethau hyn yn cael ei benderfynu yn y Cytundebau Partneriaeth a Rhaglenni Gweithredol yn deillio o drafodaethau dwyochrog rhwng y Comisiwn a phob aelod-wladwriaeth.

Fodd bynnag, ar wahân i'r clustnodi orfodol o ESF i cymorth ieuenctid yn yr aelod-wladwriaethau Yei-gymwys, bydd yn rhaid i bob aelod wladwriaeth i ddyrannu o leiaf 20% o'i amlen Cronfa Gymdeithasol Ewrop cyffredinol i fesurau cymorth cynhwysiant cymdeithasol. Bydd hyn yn sicrhau màs critigol o gymorth i helpu pobl mewn anawsterau a'r rhai o grwpiau dan anfantais i gael sgiliau a swyddi a chael yr un cyfleoedd â phobl eraill i integreiddio i mewn i'r farchnad lafur. Drwy wneud hynny, bydd yr ESF yn cyfrannu'n sylweddol at y targed 2020 UE i leihau nifer y bobl mewn tlodi erbyn 20 miliwn.

Bydd y ESF yn cael ei rhoi ar waith mewn cydweithrediad agos rhwng awdurdodau cyhoeddus, partneriaid cymdeithasol a chyrff sy'n cynrychioli'r gymdeithas sifil ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol drwy gydol y cylch rhaglen gyfan.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd