Cysylltu â ni

Economi

Rhaid i ranbarthau fod yn rhan o gydlyniant i ategu llywodraethu economaidd yr UE meddai CPMR

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Anffurfiol-ECOFIN-Vilnius_13092013Ar wahoddiad Rogier Van Der Sande, aelod o Fwrdd Taleithiol Zuid-Holland, yr Cynhadledd Rhanbarth Morwrol Ymylol Ewrop (CPMR) Swyddfa Wleidyddol cyfarfod yn Leiden, yr Iseldiroedd ar 14 Chwefror.

Yn ystod y dadleuon, a agorwyd gan Gomisiynydd y Brenin yn Nhalaith Zuid-Holland, Jaap Smit, amlygodd cynrychiolwyr y CPMR mai cydlyniant yw prif bolisi buddsoddi Ewrop ac y gallant ategu llywodraethu economaidd yr UE yn well i ysgogi twf a swyddi, ond mae'n rhaid cymryd y dimensiwn tiriogaethol. i ystyriaeth.

“Nid yw’r CPMR yn anghytuno â’r ffaith bod angen dull cydgysylltiedig a chadarn i fonitro sefydliadau ariannol a pholisïau cyllidol er mwyn osgoi argyfwng. Fodd bynnag, credwn na all llywodraethu economaidd yr UE ddibynnu ar broses o'r brig i lawr yn unig. Byddai gadael rhanbarthau allan o'r broses berchnogaeth yn peryglu llywodraethu economaidd cyffredinol yr UE. Rhaid inni beidio ag anghofio bod methiant strategaeth Lisbon oherwydd absenoldeb ymdeimlad o berchnogaeth gan actorion tiriogaethol ac economaidd-gymdeithasol, ”meddai CPMR a Llywydd Cyngor Rhanbarthol Skåne (SE) Annika Annerby Jansson.

hysbyseb

“Yn ôl egwyddor sybsidiaredd, o ran yr argymhellion gwlad-benodol, dim ond aelod-wladwriaethau y gall y Comisiwn Ewropeaidd fynd i’r afael â nhw. Fodd bynnag, ni ellir cyflawni targedau ar lefel genedlaethol os gwnaed penderfyniadau heb wrando ar y lefel ranbarthol a lleol, ”ychwanegodd Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol Polisi Rhanbarthol a Threfol DG, Nicholas Martyn, gan danlinellu y bydd cyllid yn y dyfodol yn caniatáu i ranbarthau“ chwarae yn ôl eu cryfderau. ”.

Yn ystod sesiwn forwrol y cyfarfod, aeth y cynrychiolwyr i'r afael â dimensiwn amgylcheddol Ewrop forwrol, wedi'i gryfhau trwy'r Gyfarwyddeb Fframwaith Strategaeth Forol (MSFD). Yn ôl y CPMR, mae angen i'r dull newydd hwn a'r gyfarwyddeb bosibl ar gynllunio gofodol morwrol a rheolaeth arfordirol integredig barchu sybsidiaredd. Galwodd y CPMR hefyd ar aelod-wladwriaethau i gadarnhau cyfeiriadau clir at dwf glas ac egni adnewyddadwy morwrol - fel echel ar gyfer polisi diwydiannol yr UE - yng nghasgliadau’r Cynghorau Ewropeaidd nesaf sy’n ymroddedig i ddiwydiannau a materion morwrol.

Yn ôl ASE Gesine Meissner, diolch i’w Llywydd Corine Lepage a chyda chefnogaeth y CPMR, bu Rhyng-grŵp Moroedd ac Ardaloedd Arfordirol Senedd Ewrop yn llwyddiannus ac mae heddiw’n blatfform da. “Ers i mi redeg eto ar gyfer yr etholiadau Ewropeaidd, rwy’n barod i fod yn llywydd y rhyng-grŵp hwn yn y tymor nesaf. Chwaraeodd CPMR ran bwysig wrth weithio gyda ni, ac rydym yn gobeithio cadw cysylltiadau da yn y dyfodol. Mae nifer y rhyng-grwpiau yn Senedd Ewrop yn gyfyngedig, felly mae'n bwysig iawn ystyried materion morwrol fel ynysoedd neu fasnau môr. ”

hysbyseb

Wrth siarad ar hygyrchedd a chludiant morwrol, cyflwynodd José Anselmo, arweinydd tîm yn DG Move sy'n cynrychioli'r Comisiwn Ewropeaidd, y cyd-destun Ewropeaidd newydd ar gyfer y Coridorau TEN-T a'r Cyfleuster Cysylltu Ewrop, gan ganolbwyntio'n benodol ar ragolygon y Rhanbarthau. “Am y tro cyntaf mae rhanbarthau morwrol yn hanfodion yn y rhwydwaith TEN-T. Nid oes coridor sengl nad yw’n cychwyn nac yn gorffen gyda phorthladd. ” Yn enwedig ar y CPMR, dywedodd Anselmo hefyd: “Unwaith y bydd y cydlynydd newydd ar draffyrdd y môr yn cael ei benodi eleni, bydd astudiaeth map ffordd fyd-eang yn cael ei lansio a bydd angen cyfraniad pob un ohonoch chi: os ydych chi am chwarae a rôl arbennig byddwn yn hoffi defnyddio'ch rhwydwaith yn fawr iawn. "

Yn ystod y Swyddfa Wleidyddol, cymerodd Cynghorydd Cynrychiolaeth Barhaol Gwlad Groeg ar Bolisi Cydlyniant a Chronfeydd Strwythurol Eleftherios Stavropoulos, yn cynrychioli Llywyddiaeth Gwlad Groeg, a Norbert Van Den Hove, cyfarwyddwr dros dro cronfeydd strwythurol, gweinidogaeth materion economaidd yr Iseldiroedd, ran yn y dadleuon.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd