Cysylltu â ni

Economi

Mae sêr ffilm yn ymuno i annog 'Robin Hood Tax' yn Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

84731scrDaeth rhai o sêr ffilm mwyaf Ewrop ynghyd i lansio a ffilm fer newydd Newyddion y Dyfodol heddiw (18 Chwefror) dan gyfarwyddyd David Yates o Harry Potter, sy'n dwyn i'r amlwg botensial enfawr 'Treth Robin Hood'.
Daw'r ffilm allan bum mlynedd yn ddiweddarach o ddechrau'r dirwasgiad dyfnaf yn Ewrop yn hanes diweddar, sydd wedi achosi dioddefaint eang nid yn unig yn yr UE ond ledled y byd. Gydag 11 gwlad Ewropeaidd bellach yn ceisio gweithredu Treth Trafodiad Ariannol (FTT) eleni, a allai gynhyrchu hyd at € 37 biliwn y flwyddyn, mae'r fideo yn tynnu sylw y gellid defnyddio'r refeniw nid yn unig i leddfu'r straen ar wasanaethau cyhoeddus sydd dan fygythiad yn Ewrop. , ond hefyd i fynd i'r afael â thlodi a newid yn yr hinsawdd mewn gwledydd tlawd. Mae'r ffilm, a gynhyrchwyd gyda chefnogaeth yr asiantaeth ryngwladol Oxfam a'i phartneriaid, yn digwydd ddeng mlynedd o nawr mewn Ewrop sydd wedi gweld yr holl FTT yn gweithredu'r FTT yn effeithiol. chwaraewyr ac eithrio'r DU. Wrth i gynrychiolwyr o'r Almaen, Ffrainc a Sbaen dynnu sylw at lwyddiannau'r dreth, mae Prydain yn mygu colli'r cyfle i gyflwyno'r dreth 0.05% o offerynnau ariannol fel cyfranddaliadau, bondiau a deilliadau.

Yn cynrychioli pedair gwlad ledled yr Undeb Ewropeaidd, mae'r ffilm yn tynnu sylw at y gwahanol rolau y mae pob gwlad yn eu chwarae yn y broses. Mae'r actorion o Brydain, Bill Nighy, sy'n chwarae banciwr gresynu, ac Andrew Lincoln, ill dau yn cynrychioli gwlad sydd, ar hyn o bryd, yn amharod i fabwysiadu'r hyn a elwir yn Robin Hood Tax. Yn y cyfamser, mae'r Almaenwr Heike Makatsch, Clémence Poesy o Ffrainc, a Javier Cámara o Sbaen, sy'n chwarae bancwyr ychydig yn fwy gleeful, yn hanu o wledydd sy'n dal yr allwedd i lwyddiant grŵp FTT EU11.

Mae'r ffilm yn cael ei lansio y diwrnod cyn cyfarfod Franco-Almaeneg allweddol ym Mharis lle mae disgwyl i weinidogion nodi eu cyd-weledigaeth o'r dreth.

Andrew Lincoln, seren y teledu Mae'r Dead Cerdded, meddai: "Ar ôl chwe blynedd o adferiad sigledig a gostwng safonau byw, mae'n bryd i'n harweinwyr fod yn uchelgeisiol a gweithredu er budd y bobl a'r blaned.

hysbyseb

Cyfarwyddwr David Yates, sy'n fwyaf adnabyddus am gyfarwyddo'r pedair ffilm olaf yn y Harry Potter cyfres, meddai: "Cytunais i gyfarwyddo'r ffilm oherwydd bod Treth Robin Hood yn syniad syml ond gwych. Mae angen i ni ddysgu gwersi'r argyfwng ariannol a sicrhau bod banciau a chronfeydd gwrychoedd yn gweithio er budd cymdeithas nid y ffordd arall. o gwmpas. "

"Mae'n anghyffredin y gallai treth gasglu cefnogaeth mor anhygoel gan bobl ledled Ewrop, ond mae Treth Robin Hood yn amlwg yn ffordd deg o sicrhau bod y rhai sy'n gyfrifol am yr argyfwng economaidd yn talu i glirio'r llanastr a achosodd."

Clémence Poesy, o Harry Potter a Yn Bruges enwogrwydd, meddai: “Pe bai Ffrainc a’r deg gwlad arall o ddifrif yn ystyried bwrw ymlaen â’r dreth yn penderfynu gwneud hynny, gallai hyd at € 37bn gael ei godi bob blwyddyn. Gwario’r arian hwn ar y frwydr yn erbyn tlodi, gan gynnwys y pandemig AIDS ledled y byd, a newid yn yr hinsawdd yw’r peth iawn i’w wneud. ”

hysbyseb

Bill Nighy, seren Cariad dweud y gwir a Pirates of the Caribbean, meddai: “Bedair blynedd ar ôl lansio ymgyrch Treth Robin Hood, mae’r dreth fach hon a allai wneud cymaint o ddaioni ar fin dod yn realiti. Mae Ffrainc, yr Almaen a naw gwlad Ewropeaidd arall ar fin ei chyflwyno. Byddai'n destun gofid mawr pe bai gweddill y byd yn cael eu dal ar ochr anghywir hanes. ”

“Ni fydd cyflwyno’r dreth ar ei phen ei hun yn ddigon, mae angen buddsoddi’r biliynau y bydd yn eu codi i fynd i’r afael â thlodi gartref a thramor ac ymladd newid yn yr hinsawdd.”

Javier Cámara, seren Addysg Drwg a Rydw i mor Gyffrous, meddai: “Gyda disgwyl i hyd at wyth miliwn o Sbaenwyr syrthio i dlodi erbyn 2025, mae treth Robin Hood yn cyflwyno cyfle i leddfu dioddefaint gwaethaf y rheini nid yn unig yn Ewrop, ond ledled y byd hefyd. ”

Heike Makatsch, a serennodd ochr yn ochr â Nighy yn Cariad dweud y gwir, meddai: “Mae arweinwyr Ewropeaidd wedi treulio digon o amser yn siarad am Dreth Robin Hood. Mae'n bryd nawr mynd o ddifrif, gwthio'r dadleuon anfri yn erbyn y dreth o'r lobi ariannol a gweithredu treth deg a allai helpu miliynau o bobl ledled Ewrop ac yn y byd sy'n datblygu. ”

Mwy o wybodaeth

I lawrlwytho fersiwn hi-res y ffilm, cliciwch yma.
I lawrlwytho lluniau, cliciwch yma.        

Am gefndir pellach ar dreth Robin Hood, cliciwch yma.

 

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd