Cysylltu â ni

Economi

Grŵp EIB: Ymateb cryf i argyfwng

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

delweddauFel rhan annatod o ymateb yr Undeb Ewropeaidd i'r argyfwng, cynyddodd Grŵp EIB ei gefnogaeth ariannol yn sylweddol yn 2013 i hyrwyddo twf a swyddi yn Ewrop.

Darparodd y grŵp, a oedd yn cynnwys Banc Buddsoddi Ewrop a Chronfa Fuddsoddi Ewrop, gefnogaeth wrth-gylchol gref i'r economi, gan ariannu hyd at € 75.1 biliwn, cynnydd o 37% o'i gymharu â 2012. O fewn yr UE, y swm a gyrhaeddwyd € 67.1bn (cynnydd o 42%). Yn arbennig o bwysig yw'r mynediad sylweddol well at gyllid ar gyfer busnesau bach a chanolig (BBaChau) a sicrheir gan Grŵp EIB. Busnesau bach a chanolig yw asgwrn cefn economi Ewrop. Llywydd Grŵp EIB Werner Hoyer (llun): “Daeth ein cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig ein cyfraniad polisi mwyaf, sef cyfanswm o € 21.9bn. Mae hwn yn uchafbwynt erioed! "

Llofnododd Banc Buddsoddi Ewrop fenthyciadau gwerth € 18.5bn ar gyfer busnesau bach a chanolig a chapiau canol, ac ar yr un pryd ymrwymodd Cronfa Fuddsoddi Ewrop € 3.4bn. Roedd hyn yn caniatáu i'r grŵp, ynghyd â phartneriaid buddsoddi preifat, ddefnyddio mwy na € 50bn i gefnogi busnesau bach a chanolig. At ei gilydd, derbyniodd cyfanswm o 230,000 o gwmnïau gefnogaeth uniongyrchol neu anuniongyrchol trwy weithgaredd Grŵp EIB. Mae'r busnesau hyn yn cyflogi 2.8 miliwn o bobl ledled Ewrop.

hysbyseb

Yn ogystal, roedd gan Grŵp EIB ffocws clir ar ymchwil ac arloesi, gan ddarparu € 17.2bn mewn cymorth ariannol i gynyddu cystadleurwydd economi Ewrop. Y Banc yw cyfranddaliwr mwyafrif yr EIF ac, er mwyn ehangu rôl y gronfa, penderfynodd Bwrdd yr EIB ym mis Rhagfyr 2013 gryfhau'r gronfa trwy gynnydd cyfalaf a mandad ehangach. Dywedodd yr Arlywydd Hoyer: “Mae’r EIF yn offeryn pwerus iawn ar gyfer mynd i’r afael â bylchau yn y farchnad trwy ddefnyddio ecwiti, gwarantau a benthyca cynhyrchion i oresgyn y cyfyngiadau cyllido presennol ar gyfer busnesau.”

Fel banc yr UE, parhaodd yr EIB i roi pwyslais cryf ar flaenoriaethau allweddol eraill yr UE, gan arwyddo benthyciadau gwerth € 19 biliwn yn fyd-eang ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd a € 15.9 biliwn ar gyfer seilwaith strategol. Hefyd, cyflwynodd y Banc offerynnau newydd wedi'u teilwra fel y Cyfleuster Cyllid Masnach, cronfa warant busnesau bach a chanolig a bondiau prosiect.

Ym mis Gorffennaf 2013, lansiodd yr EIB raglen gyflogaeth ieuenctid bwrpasol 'Sgiliau a Swyddi - Buddsoddi ar gyfer Ieuenctid' i ategu brwydr Ewrop yn erbyn diweithdra ymhlith pobl ifanc. Roedd gan y rhaglen gyfaint benthyca cychwynnol o € 6bn. Dywedodd yr Arlywydd Hoyer: “Rwy’n falch iawn bod ymrwymiad cychwynnol y rhaglen wedi’i ragori’n sylweddol. Mewn dim ond chwe mis mae'r EIB wedi darparu benthyciadau gwerth cyfanswm o € 9.1bn i fynd i'r afael â diweithdra ymhlith pobl ifanc. Mae hwn yn gyflawniad mawr! ”

hysbyseb

Parhaodd yr EIB i chwarae ei rôl ryngwladol er gwaethaf yr argyfwng yn Ewrop. Yn 2013, darparodd y Banc € 7.7bn i brosiectau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Trwy ei weithgareddau cyllido aeth y Banc ymlaen i ychwanegu gwerth fel ffordd bwysig o sianelu buddsoddiad rhyngwladol i'r UE, gyda bron i hanner ei fondiau'n cael eu gosod gyda buddsoddwyr y tu allan i'r Undeb. Yn 2013 cyflawnodd y Banc un o'i raglenni cyllido mwyaf erioed - € 72bn - gan aros y rhaglen fwyaf o bell ffordd gan unrhyw sefydliad cyllido rhyngwladol.

Adlewyrchir cryfder ariannol y Banc yn ei ddigonolrwydd cyfalaf, a wellodd o 23.1% i 28.7% yn 2013, yn dilyn cynnydd cyfalaf a benderfynwyd gan gyfranddalwyr y Banc, 28 aelod-wladwriaeth yr UE, yn 2012. Ansawdd asedau’r Arhosodd y banc yn gryf, gyda benthyciadau â nam ar oddeutu 0.2% o'r portffolio, tra bod hylifedd sy'n dod i gyfanswm o € 66bn yn cael ei gynnal ar lefelau darbodus. Cyfanswm yr asedau ar ddiwedd y flwyddyn 2013 oedd € 512bn, tra cynyddodd eu cronfeydd eu hunain i bron i € 58bn.

Wrth edrych ymlaen, bydd Grŵp EIB yn parhau â'i gefnogaeth gwrth-gylchol ar gyfer twf a swyddi yn Ewrop. Mae’r dasg hon yn flaenoriaeth, o ystyried hyd a dyfnder yr argyfwng, sy’n cael effeithiau negyddol ar dwf hirdymor Ewrop. Dywedodd yr Arlywydd Hoyer: “Mae buddsoddiad yn parhau i fod yn is na lefelau cyn-argyfwng bron ym mhobman yn Ewrop ac yn rhwystro potensial twf aelod-wladwriaethau. Hefyd, rydyn ni ar ei hôl hi o ran cystadleurwydd byd-eang oherwydd bod gwledydd y tu allan i'r UE yn buddsoddi ar lefel lawer uwch mewn technoleg ac arloesedd na'r UE a mwyafrif ei Aelod-wladwriaethau. ”

Felly mae'n rhaid i Ewrop gymryd camau pellach. “Rhaid i ni fuddsoddi mwy. Yn benodol, mae'n rhaid i ni fuddsoddi llawer mwy mewn ymchwil a datblygu, arloesi a seilwaith yr 21ain ganrif er mwyn cynyddu ein cystadleurwydd. Heddiw, gallwn wneud hyn o hyd o safle cryfder. Ond os na fyddwn yn wynebu’r heriau, byddwn yn cael amser anodd iawn, o ystyried y gystadleuaeth fyd-eang, ”meddai’r llywydd, gan ychwanegu y bydd Grŵp EIB yn parhau i wneud cyfraniad sylweddol tuag at fynd i’r afael â’r heriau cyfredol yn Ewrop.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd