Cysylltu â ni

Economi

Gwyngalchu arian: ASEau yn pleidleisio i roi terfyn ar anhysbysrwydd perchnogion cwmnïau ac ymddiriedolaethau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20130916PHT20039_originalByddai'n rhaid rhestru perchnogion cwmnïau ac ymddiriedolaethau yn y pen draw mewn cofrestrau cyhoeddus yng ngwledydd yr UE, o dan reolau gwrth-wyngalchu arian drafft wedi'u diweddaru a gymeradwywyd gan y pwyllgorau Materion Economaidd a Chyfiawnder a Materion Cartref ar 20 Chwefror. Mae casinos wedi'u cynnwys yng nghwmpas y rheolau drafft, ond mae'r aelod-wladwriaethau yn gadael penderfyniadau i eithrio gwasanaethau gamblo eraill sy'n peri risg isel.

"Mae canlyniad y bleidlais hon yn gam mawr ymlaen yn y frwydr yn erbyn osgoi talu treth ac yn alwad glir am fwy o dryloywder. Gyda'r bleidlais hon mae'r Senedd wedi dangos, o'r chwith i'r dde, ei bod o blaid cofrestrau perchnogaeth fuddiol cyhoeddus, ac felly yn anfon signal cryf at y Cyngor ar gyfer trafodaethau sydd ar ddod ar y ffeil. Trwy gymeradwyo sefydlu cofrestrau perchnogaeth fuddiol, mae'r pwyllgorau wedi dangos eu bod o ddifrif yn eu galw i dorri o'r diwedd gyda'r traddodiad o berchnogaeth cwmnïau cudd, "meddai'r Pwyllgor Rhyddid Sifil. Rapporteur Judith Sargentini (Gwyrddion / EFA, NL).

"Am flynyddoedd, mae troseddwyr yn Ewrop wedi defnyddio anhysbysrwydd cwmnïau a chyfrifon alltraeth i guddio eu trafodion ariannol. Bydd creu cofrestr perchnogaeth fuddiol ledled yr UE yn helpu i godi gorchudd cyfrinachedd o gyfrifon alltraeth ac o gymorth mawr i'r frwydr yn erbyn gwyngalchu arian. ac osgoi talu treth yn amlwg, "meddai rapporteur y Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol Krišjānis Kariņš (EPP, LV). "Mae heddiw yn ddiwrnod da i ddinasyddion sy'n ufudd i'r gyfraith, ond yn ddiwrnod lousy i droseddwyr," ychwanegodd.

hysbyseb

Cofrestrau cyhoeddus perchnogion buddiol: Ymddiriedolaethau wedi'u cynnwys

O dan y gyfarwyddeb gwrth-wyngalchu arian (AMLD), fel y'i diwygiwyd gan ASEau, byddai cofrestrau canolog cyhoeddus - na ragwelwyd yng nghynnig cychwynnol y Comisiwn - yn rhestru gwybodaeth am berchnogion buddiol eithaf pob math o drefniadau cyfreithiol, gan gynnwys cwmnïau, sefydliadau a ymddiriedolaethau. "Pe byddem wedi penderfynu gadael ymddiriedolaethau, er enghraifft, y tu allan i gwmpas y ddeddfwriaeth newydd hon, yna byddai wedi eu gwneud yn gyfrwng perffaith ar unwaith i droseddwyr sy'n dymuno osgoi trethiant neu wyngalchu eu harian anghyfreithlon i'r system ariannol," meddai Sargentini .

Byddai'n rhaid i aelod-wladwriaethau sicrhau bod cofrestrau "ar gael i'r cyhoedd ar ôl adnabod yr unigolyn sy'n dymuno cyrchu'r wybodaeth ymlaen llaw trwy gofrestru ar-lein sylfaenol", dywed ASEau. Serch hynny, fe wnaethant fewnosod sawl darpariaeth yn yr AMLD diwygiedig i amddiffyn preifatrwydd data ac i sicrhau mai dim ond y wybodaeth leiaf sy'n angenrheidiol sy'n cael ei rhoi yn y gofrestr. Er enghraifft, byddai cofrestrau'n dangos pwy sydd y tu ôl i ymddiriedolaeth benodol, ond ni fyddent yn datgelu manylion am yr hyn sydd ynddo na beth yw ei bwrpas.

hysbyseb

Pwy a beth?

Byddai'r rheolau drafft yn berthnasol i fanciau a sefydliadau ariannol, a hefyd i archwilwyr, cyfreithwyr, cyfrifwyr, notari, cynghorwyr treth, rheolwyr asedau, ymddiriedolaethau a gwerthwyr tai go iawn.

Os cânt eu gwneud yn fwriadol, byddai gweithgareddau fel trosi eiddo, neu guddio ei wir natur, ffynhonnell a pherchnogaeth, p'un ai mewn aelod-wladwriaeth neu yn y drydedd wlad, yn cael eu trin fel gwyngalchu arian. Byddai'r un peth yn berthnasol i gymryd rhan yn y gweithgareddau hyn neu eu hwyluso.

Mae gwasanaethau gamblo hefyd wedi'u cynnwys yng nghwmpas yr AMLD, ond - ac eithrio casinos - mae ASEau yn ei gadael i aelod-wladwriaethau benderfynu a ddylid eithrio gweithgareddau gamblo nad ydynt yn fygythiad o wyngalchu arian.

Rhestrwch yn ôl risg

Lle mae ychydig o risg o gamwedd, oherwydd natur gyfyngedig gweithgaredd ariannol a'i drothwy isel, gallai aelod-wladwriaethau eithrio rhai gweithgareddau a phobl o gwmpas y gyfraith ddrafft. Fodd bynnag, gallant hefyd ymestyn ei gwmpas i gwmpasu achosion lle mae risg uchel o wyngalchu arian. Lle mae aelod-wladwriaethau'n nodi risgiau uchel, dylent archwilio cefndir a phwrpas yr holl drafodion cymhleth ac anghyffredin.

Nod y rheolau drafft yw ffrwyno byrbwylldra wrth sefydlu perthnasoedd busnes trwy adnabod y cwsmer ar sail gwybodaeth a dogfennau a gafwyd o ffynhonnell ddibynadwy. Dylid gwirio trafodion achlysurol, a wneir mewn un gweithrediad neu sawl un sy'n gysylltiedig, pan fyddant yn gyfanswm o € 15,000 neu fwy. Ar gyfer nwyddau y telir amdanynt mewn arian parod, y trothwy fyddai € 7,500 neu fwy. Dylai casinos fod yn wyliadwrus ynghylch trafodion o € 2,000 neu fwy, ychwanegodd ASEau.

Personau sy'n agored i wleidyddiaeth

Hefyd eglurodd y pwyllgorau ddarpariaethau ar “bersonau sy’n agored i wleidyddiaeth”, hy pobl sydd â risg uwch nag arfer o lygredd oherwydd y swyddi gwleidyddol sydd ganddynt. Mae'r AMLD diwygiedig yn cynnwys pobl "ddomestig" sy'n agored i wleidyddiaeth (hy y rhai sydd neu a ymddiriedwyd gan aelod-wladwriaeth â swyddogaeth gyhoeddus amlwg), yn ogystal ag unigolion "tramor" sy'n agored i wleidyddiaeth a'r rheini mewn sefydliadau rhyngwladol. Mae penaethiaid gwladwriaeth, aelodau llywodraeth, aelodau seneddau neu "gyrff deddfwriaethol tebyg", a barnwyr goruchaf lys ymhlith y rhai sydd wedi'u cynnwys.

Mae darpariaethau allweddol yr AMLD ar gyfer ymladd gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth yn cael eu hategu gan y Rheoliad Trosglwyddo Cronfeydd, a bleidleisiwyd yn y pwyllgorau ddydd Iau diwethaf, sy'n anelu at wella olrhain talwyr a thalwyr a'u hasedau. Mae'r Cenhedloedd Unedig yn amcangyfrif bod arian sy'n cael ei lansio'n fyd-eang mewn blwyddyn yn cyfateb i 2-5% o CMC byd-eang.

Y camau nesaf

Mae gwelliannau'r pwyllgorau i gael eu pleidleisio gan y Senedd gyfan ym mis Mawrth. Bydd y Senedd newydd a etholir ym mis Mai yn dechrau trafod y ddeddfwriaeth gyda'r Comisiwn Ewropeaidd a Chyngor y Gweinidogion, a fydd yn cael ei gadeirio gan yr Eidal, yn ail hanner eleni.

Canlyniad pleidlais y pwyllgor ar y penderfyniad deddfwriaethol: 45 pleidlais i un, gydag un yn ymatal

Yn y gadair: Kinga GÖNCZ (S&D, HU) a Sharon BOWLES (ALDE, UK)

Gwrth- # MoneyLaundering #funds

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen

Uwchgynadleddau UE

Mae'r UE-UD yn lansio Cyngor Masnach a Thechnoleg i arwain trawsnewid digidol byd-eang ar sail gwerthoedd

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn lansiad y Cyngor Masnach a Thechnoleg (TTC) yn Uwchgynhadledd yr UE-UD ym mis Mehefin gan Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ac Arlywydd yr UD Joe Biden, cyhoeddodd yr UE a’r Unol Daleithiau ar 9 Medi y manylion ar gyfer ei gyfarfod cyntaf ar 29 Medi 2021 yn Pittsburgh, Pennsylvania. Bydd yn cael ei gyd-gadeirio gan Is-lywyddion Gweithredol y Comisiwn Ewropeaidd Margrethe Vestager a Valdis Dombrovskis, ynghyd ag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Antony Blinken, yr Ysgrifennydd Masnach Gina Raimondo, a Chynrychiolydd Masnach Katherine Tai.

Cyhoeddodd cyd-gadeiryddion TTC: “Mae'r cyfarfod agoriadol hwn o Gyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD (TTC) yn nodi ein cyd-ymrwymiad i ehangu a dyfnhau masnach a buddsoddiad trawsatlantig ac i ddiweddaru'r rheolau ar gyfer economi'r 21ain ganrif. Gan adeiladu ar ein gwerthoedd democrataidd a rennir a pherthynas economaidd fwyaf y byd, rydym wedi bod yn gweithio'n galed ers yr Uwchgynhadledd i nodi'r meysydd lle gallwn gymryd camau pendant i sicrhau bod polisïau masnach a thechnoleg yn cyflawni i'n pobl. Ar y cyd â'r TTC, mae'r UE a'r UD wedi ymrwymo ac yn edrych ymlaen at ymgysylltu cadarn a pharhaus ag ystod eang o randdeiliaid i sicrhau bod canlyniadau'r cydweithrediad hwn yn cefnogi twf eang yn y ddwy economi ac yn gyson â'n gwerthoedd cyffredin. . ”

Bydd deg gweithgor y TTC yn mynd i’r afael â set amrywiol o heriau, gan gynnwys cydweithredu ar safonau technoleg, heriau masnach fyd-eang a diogelwch cadwyn gyflenwi, technoleg hinsawdd a gwyrdd, diogelwch a chystadleurwydd TGCh, llywodraethu data a llwyfannau technoleg, camddefnyddio technoleg yn bygwth diogelwch a hawliau dynol, rheolaethau allforio, sgrinio buddsoddiad, a mynediad at, a defnyddio technolegau digidol gan fentrau bach a chanolig. Mae'r datganiad llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Banc Canolog Ewrop (ECB)

'Nid yw'r fenyw am dapro' - Lagarde

cyhoeddwyd

on

Gan aralleirio diweddar Brif Weinidog Prydain a’r monetarist Margaret Thatcher, mewn ymadrodd y byddai’n annhebygol o fod wedi ei draethu, cyhoeddodd Llywydd Banc Canolog Ewrop, Christine Lagarde, heddiw ‘nad yw’r ddynes am dapro’.

Yn seiliedig ar gyd-asesiad o amodau cyllido a'r rhagolygon chwyddiant, mae cyngor llywodraethol y banc canolog wedi penderfynu y gall pryniannau asedau net o dan y rhaglen prynu brys pandemig (PEPP) barhau, ond ar gyflymder mwy cymedrol.  

Cytunodd y cyngor hefyd i gadw cyfraddau llog fel y maent, gan ddweud eu bod yn disgwyl i gyfraddau llog allweddol yr ECB aros ar eu lefelau presennol neu is nes ei fod yn gweld chwyddiant yn cyrraedd dau y cant, ond yn caniatáu ar gyfer cyfnod dros dro lle gall chwyddiant godi'n gymedrol. uwchlaw ei darged.

hysbyseb

Rhagolwg chwyddiant

Cydnabu Lagarde fod pobl mewn llawer o wledydd ardal yr ewro yn profi codiadau mewn prisiau, ond dywedodd pan fydd y banc yn “edrych o dan groen chwyddiant” mae eu rhagolygon yn eu harwain i gredu y bydd yn 1.5% erbyn diwedd y gorwel a ragwelir.

Amlygodd Lagarde effaith prisiau ynni, ond tynnodd sylw hefyd at y codiadau mewn prisiau oherwydd tagfeydd cadwyn gyflenwi sy'n gysylltiedig â'r economi yn agor eto. Mae'r banc yn rhagweld y bydd hyn dros dro i raddau helaeth, ond mae'n cydnabod y gallai arwain at bwysau wyneb i waered ar brisiau os bydd yn parhau am fwy o amser na'r disgwyl. 

hysbyseb

O ran cyflogau, dywedodd Lagarde nad oedd yr ECB wedi gweld tystiolaeth eto o gynnydd sylweddol mewn prisiau, ond y bydd yn rhoi sylw i hyn wrth i drafodaethau ddigwydd yn yr hydref. Beth bynnag, mae hi'n disgwyl i dwf cyflog fod yn gymedrol ac yn raddol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd