Cysylltu â ni

Economi

mudiadau cymdeithas sifil yn croesawu FEAD newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140220PHT36565_originalMae sefydliadau cymdeithas sifil wedi croesawu cymeradwyaeth Senedd Ewrop i’r Gronfa newydd ar gyfer Cymorth Ewropeaidd i’r Mwyaf Amddifad (FEAD) ddoe, 25 Chwefror. Mae'r gymeradwyaeth hon yn dangos yn glir bod yr Undeb Ewropeaidd wedi ymrwymo i gydlyniant cymdeithasol a'r frwydr yn erbyn tlodi. Fodd bynnag, mae llawer i'w wneud o hyd cyn i'r help a addawyd gyrraedd y rhai mwyaf agored i niwed.

Mae cymeradwyo'r Gronfa Cymorth Ewropeaidd i'r Mwyaf Amddifad yn nodi diwedd trafodaethau hir ac anodd. Mae'r gronfa newydd yn gwneud cyfraniad sylweddol at ddarparu nwyddau a chefnogaeth i ddinasyddion sy'n byw mewn tlodi ac allgáu cymdeithasol. Ond, dylid integreiddio'r FEAD i strategaethau gwrth-dlodi cenedlaethol ehangach a chynhwysfawr er mwyn cynyddu ei effeithiau i'r eithaf ar lefel genedlaethol. Dyma'r ffordd fwyaf effeithiol i sicrhau y bydd yn ategu ymyrraeth yr aelod-wladwriaethau ac nid yn ei le.

"Efallai na fydd dosbarthu pecynnau cymorth bob amser yn ymddangos yn beth da i'w wneud. Rydyn ni'n ymwybodol o'r pryderon gan rai aelod-wladwriaethau ynglŷn â chefnogi'r Gronfa newydd," meddai Eberhard Lueder o Swyddfa'r UE y Groes Goch. "Ond mae yna theori, ac yno yw'r realiti yr ydym yn ei wynebu yn ein gwaith yn y cymunedau lleol. Ar draws Ewrop rydym yn gweld mwy a mwy o bobl yn brwydro i fynd trwy'r mis. Maent yn gofyn am help i ymdopi ag anghenion dybryd. Ni allwn eu gadael ar ôl. ”

hysbyseb

Mae'r FEAD yn dilyn cynlluniau cymorth bwyd yr UE a grëwyd ym 1987 i wneud gwell defnydd o wargedau bwyd yn y sector amaeth. Cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd sefydlu Cronfa newydd o fewn polisïau cydlyniant cymdeithasol, a rhoi nid bwyd ond pobl yng nghanol y sylw. Mae sefydliadau cymdeithas sifil hefyd yn croesawu cyflwyno cwmpas ehangach o gymorth materol ac ansylweddol i'w gwmpasu gan y Gronfa. Gall aelod-wladwriaethau nawr addasu i anghenion gwirioneddol, gan ddewis rhwng bwyd, dillad, eitemau cartref, neu weithgareddau cynhwysiant cymdeithasol (ynghyd â ESF).

Galwodd Caritas Europa, Eurodiaconia, Rhwydwaith Gwrth-dlodi Ewropeaidd (EAPN), Ffederasiwn Sefydliadau Cenedlaethol Ewrop sy'n Gweithio gyda'r Digartref (FEANTSA) a Swyddfa UE y Groes Goch dro ar ôl tro am greu cronfa newydd sy'n cynnwys cyrff anllywodraethol ar bob cam, yn syml i'w weithredu a'i gyllidebu'n iawn.

"Mae cydweithrediad rhagorol sefydliadau cymdeithas sifil Ewropeaidd trwy gydol proses ddeddfwriaethol yr UE ynghylch FEAD wedi ein galluogi i ddatblygu Cronfa a all wirioneddol ddiwallu anghenion sefydliadau lleol sy'n cyfrannu at liniaru tlodi," meddai'r ASE Emer Costello. "Mae'r ehangu yn ehangu. o gwmpas y Gronfa i gymorth bwyd, bydd cymorth materol a chynhwysiant cymdeithasol yn caniatáu i'r Gronfa dargedu'r rhai mwyaf difreintiedig yn ein cymunedau trwy ystod eang o ymyriadau yn unol â realiti a thraddodiadau lleol. "

hysbyseb

Bellach, gelwir ar aelod-wladwriaethau i gynnwys cyrff anllywodraethol mewn modd ystyrlon ar wahanol gamau'r rhaglennu, a defnyddio'r gronfa hon ar gyfer cefnogaeth ddiamod y rhai mwyaf agored i niwed ac sydd wedi'u gwahardd, sydd ymhellach i ffwrdd o'r farchnad lafur, ac i seilio eu gweithredoedd ar amddiffyn a hyrwyddo urddas pob person a'i hawliau sylfaenol, ac wrth geisio lles pawb.

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd