Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Gwella masnach mewn nwyddau amaethyddol wedi'u prosesu

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

155902ff9d522e2b2435c421d081-grandeMae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu pleidlais Senedd Ewrop heddiw ar ei gynnig i ddiweddaru'r drefn fasnach ar gyfer cynhyrchion amaethyddol wedi'u prosesu (PAPs). Mae PAPs yn nwyddau a geir trwy brosesu cynhyrchion amaethyddol sylfaenol, fel melysion, siocledi, pastas, poptai, bisgedi, gwirodydd, diodydd meddal. 

Yr UE yw allforiwr mwyaf y byd o gynhyrchion amaethyddol wedi'u prosesu, gyda chyfanswm gwerth o € 41.7 biliwn mewn allforion. Bydd y rheoliad newydd yn hwyluso masnach PAPS rhwng yr UE a gwledydd y tu allan i'r UE. Ei nod yw diweddaru'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer gweithredu cytundebau masnach ffafriol yr UE a ddaeth i ben gyda gwledydd y tu allan i'r UE. Mae hefyd yn darparu ar gyfer rhoi ad-daliadau allforio i rai PAPau pan fydd aflonyddwch yn y farchnad yn digwydd (er enghraifft cwymp ym mhrisiau cynnyrch amaethyddol y byd o ganlyniad i gynhaeaf toreithiog).

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Antonio Tajani, comisiynydd diwydiant ac entrepreneuriaeth: "Y diwydiant bwyd yw sector gweithgynhyrchu mwyaf yr UE o ran cyflogaeth a gwerth ychwanegol. Mae ei drefn fasnach yn arbennig o bwysig ar gyfer twf y sector ac roedd angen symleiddio'r rheolau perthnasol. Felly, rydym yn dibynnu ar gytundeb y Cyngor sydd ar ddod i fabwysiadu'r Rheoliad yn derfynol. "

hysbyseb

Mae'r bleidlais heddiw yn ymwneud â chynnig gan Gomisiwn 2013 i addasu'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer cyfundrefn fasnach yr UE ar gyfer cynhyrchion amaethyddol wedi'u prosesu i Gytundeb Lisbon, yn benodol i'w ddarpariaethau ar weithredoedd dirprwyedig a gweithredu. Mae'r rheoliad newydd yn diweddaru'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer gweithredu bargeinion masnach dwyochrog, yn enwedig o ran amodau masnach ffafriol y mae'r UE yn eu cyfaddef i wledydd partner masnach ar ffurf dyletswyddau mewnforio gostyngedig neu sero a chwotâu tariff, yn gyfnewid am amodau mynediad gwell i'r farchnad ar gyfer Cynhyrchion yr UE. Mae hefyd yn diweddaru'r fframwaith cyfreithiol ar gyfer rhoi ad-daliadau ar gyfer allforio rhai bwydydd, gan greu rhwyd ​​ddiogelwch y gellir ei sbarduno mewn achosion o aflonyddwch yn y farchnad megis amrywiadau cryf ym mhrisiau marchnad amaethyddol y byd oherwydd amodau hinsawdd neu ddyfalu.

O ganlyniad, disgwylir i'r rheoliad gyfrannu at gyflawni amcanion y Polisi Amaethyddol Cyffredin yn effeithlon ac yn benodol at sefydlogi marchnadoedd, sicrhau bod cyflenwadau ar gael a darparu bwyd i ddefnyddwyr am brisiau rhesymol.

Camau Nesaf

hysbyseb

Disgwylir i'r Cyngor gymeradwyo'r cynnig ar 14 Ebrill. Ar ôl mabwysiadu'r testun cyfreithiol sylfaenol hwn, bydd y Comisiwn yn mabwysiadu'r gweithredoedd dirprwyedig a gweithredu angenrheidiol cyn bo hir i reoleiddio'n fanwl yr amrywiol faterion sydd wedi'u cynnwys yn y rheoliad (megis trwyddedau mewnforio, tollau mewnforio, cwotâu tariff, ad-daliadau allforio, tystysgrifau ad-daliad, ac ati. .).

Mae'r deddfau hyn yn arbennig o bwysig i'r diwydiant cynhyrchu bwyd, sef prif ddefnyddiwr cynhyrchion amaethyddol sylfaenol a gynhyrchir gan yr UE fel siwgr, llaeth, grawnfwydydd ac wyau o bell ffordd. Y diwydiant bwyd a diodydd yw sector gweithgynhyrchu mwyaf yr Undeb o ran gwerth ychwanegol a swyddi. Mae 289,000 o gwmnïau, y mwyafrif ohonynt o gwmnïau bach neu ganolig, yn cymryd rhan. Gyda'i gilydd maent yn cynhyrchu trosiant blynyddol o fwy na € 1 triliwn ac yn cyflogi 4.6 miliwn o bobl. Gyda mewnforion gwerth € 11.8bn, cyfanswm balans masnach yr UE yn y cynhyrchion hynny oedd € 30bn yn 2012. Mae hyn yn cyfateb i gynnydd blynyddol o 13.2% ar gyfartaledd ers 2008.

Deddfwriaeth yr UE ar Gynhyrchion Amaethyddol wedi'u Prosesu

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd