Cysylltu â ni

Economi

ASEau llaith i lawr honiadau o adferiad economaidd o flaen uwchgynhadledd Mawrth UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

EuroCoinsInHandGenericPA_largeRoedd ASEau yn anghytuno ag Arlywydd y Comisiwn José Manuel Barroso a Dimitrios Kourkoulas, ar gyfer Llywyddiaeth Gwlad Groeg, fod adferiad economaidd ar y ffordd, yn nadl 12 Mawrth ar uwchgynhadledd ddiwethaf yr UE cyn yr etholiadau Ewropeaidd. Fe wnaethant feirniadu’r methiant i gefnogi busnesau bach a chanolig, sbarduno twf ac ymladd diweithdra a thrafod sut i gysoni cystadleurwydd diwydiannol â thargedau hinsawdd.

Dywedodd Kourkoulas, dirprwy weinidog tramor Gwlad Groeg, y byddai uwchgynhadledd yr wythnos nesaf yn canolbwyntio ar dwf, swyddi a chystadleurwydd. "Rydyn ni'n agosáu at ddiwedd cylch economaidd. Mae canlyniadau'r argyfwng yn dal i gael eu teimlo. Mae twf yn fregus ac anwastad. Ond mae'n debyg bod y gwaethaf y tu ôl i ni," meddai, gan bwysleisio "na all fod cystadleurwydd diwydiannol heb polisi hinsawdd cydlynol ac i'r gwrthwyneb ".

Roedd yr Arlywydd Barroso hefyd yn optimistaidd, gan ddweud bod rhagolygon economaidd wedi cael eu hadolygu i fyny 1.5% ar gyfer eleni a 2% ar gyfer y flwyddyn nesaf. "Mae twf yn dychwelyd yn Ewrop ac mae hyn hefyd yn wir am yr aelod-wladwriaethau mwyaf agored i niwed," meddai, gan bwysleisio mai'r prif flaenoriaethau oedd ymladd diweithdra o hyd, cwblhau'r undeb bancio a lleihau dibyniaeth ar ynni, yn enwedig yng ngoleuni'r argyfwng yn Wcráin.

Tynnodd Joseph Daul (EPP, FR) sylw at bwysigrwydd busnesau bach a chanolig fel grym gyrru economi Ewrop a rhybuddiodd: "Oni bai bod gennym ni gysoni treth, cyllidol a chymdeithasol go iawn, yna byddwn yn parhau i weld busnesau bach a chanolig yn mynd yn fethdalwr." Roedd cannoedd o fusnesau bach a chanolig yn diflannu bob dydd, gan adael miliynau o weithwyr heb swyddi, meddai. Ychwanegodd, er bod Ewrop ymhell ar y blaen o ran polisi hinsawdd, oni bai bod gwledydd fel China yn dilyn yr un peth, byddem yn y pen draw yn gwthio cwmnïau Ewropeaidd i fyny yn erbyn y wal.

hysbyseb

Beiodd Hannes Swoboda (S&D, AT) y Cyngor am ei ddiffyg dewrder, ei ddiffyg gweledigaeth a'i ddiffyg arweiniad. Yr uwchgynhadledd nesaf fyddai "busnes fel arfer", gydag "ymrwymiadau annelwig, yn edrych am yr enwadur cyffredin isaf", meddai. Pwysleisiodd fod dewis arall yn lle cyni: "polisi twf, polisi o greu swyddi, creu incwm" ac roedd yn gobeithio y byddai arweinwyr yr UE yn cyflwyno neges gadarnhaol i ddinasyddion am unwaith.

Dywedodd Guy Verhofstadt (ALDE, BE) nad oeddem mewn cyfnod o dwf ond o farweidd-dra economaidd. Pwysleisiodd: "Ni fyddwn yn gwella os na fyddwn yn creu, yn gyntaf oll, yr undeb bancio", gan mai'r flaenoriaeth gyntaf oedd sefydlu system a allai drosglwyddo arian o fanciau i'r economi go iawn.

Dywedodd Rebecca Harms (Gwyrddion / EFA, DE) y dylai hwn hefyd fod yn gyfle i bwyso a mesur cyflawniadau Barroso. Ar ddiwedd dau dymor yn y swydd, roedd gennym "Ewrop wedi'i rhannu rhwng y Gogledd a'r De" o hyd, a dylai Barroso egluro beth oedd wedi mynd o'i le, mynnodd. Tynnodd sylw hefyd nad oes angen i bolisi hinsawdd niweidio'r economi: "A fyddech chi'n dweud bod yr Almaen yn anialwch diwydiannol oherwydd bod ganddi bolisi hinsawdd uchelgeisiol?" gofynnodd hi, gan ychwanegu: "Ni allwch gefnogi syniadau mor wirion mewn gwirionedd."

hysbyseb

Mae busnesau bach a chanolig yn cael eu "tagu mewn biwrocratiaeth" oherwydd rheolau'r UE i ddiogelu'r amgylchedd, meddai Jan Zahradil (ECR, CZ), a gredai fod "polisi hinsawdd wedi bod yn fiasco llwyr", gan arwain at "gynnydd o 20% ym mhrisiau trydan cyfanwerthol a 17% yn codi i fusnesau ".

Condemniodd Gabi Zimmer (GUE / NGL, DE) reolaeth fethiant yr UE ar argyfwng. Dywedodd fod y toriadau gwariant cyhoeddus creulon yng ngwledydd yr UE yn "rhoi'r baich ar y rhai nad oes a wnelont ddim ag achosi'r argyfwng".

Dywedodd Nigel Farage (EFD, y DU) "Mae'r freuddwyd Ewropeaidd yn dadfeilio." Beirniadodd "unochrogiaeth economaidd yr UE ar newid yn yr hinsawdd, sy'n dinistrio swyddi yn Ewrop" a thynnodd sylw at echdynnu nwy siâl yn yr UD ac echdynnu glo yn Tsieina.

Ym marn Andrew Henry William Brons (Gogledd Iwerddon, y DU), byddai diwygiadau Semester Ewropeaidd yn golygu bod yn rhaid i "economi â chyflog cymharol uchel neu grŵp o economïau sy'n cofleidio ideoleg byd-eangiaeth a'r broses globaleiddio ostwng cyflogau i gystadlu â'r rhai sy'n dod i'r amlwg economïau ".

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd