ASEau llaith i lawr honiadau o adferiad economaidd o flaen uwchgynhadledd Mawrth UE

| Mawrth 13, 2014 | 0 Sylwadau

EuroCoinsInHandGenericPA_largeRoedd ASEau yn anghytuno ag Arlywydd y Comisiwn José Manuel Barroso a Dimitrios Kourkoulas, ar gyfer Llywyddiaeth Gwlad Groeg, fod adferiad economaidd ar y ffordd, yn nadl 12 Mawrth ar uwchgynhadledd ddiwethaf yr UE cyn yr etholiadau Ewropeaidd. Fe wnaethant feirniadu’r methiant i gefnogi busnesau bach a chanolig, sbarduno twf ac ymladd diweithdra a thrafod sut i gysoni cystadleurwydd diwydiannol â thargedau hinsawdd.

Dywedodd Kourkoulas, dirprwy weinidog tramor Gwlad Groeg, y byddai uwchgynhadledd yr wythnos nesaf yn canolbwyntio ar dwf, swyddi a chystadleurwydd. “Rydym yn agosáu at ddiwedd cylch economaidd. Mae canlyniadau'r argyfwng yn dal i gael eu teimlo. Mae'r twf yn fregus ac anwastad. Ond mae’n debyg bod y gwaethaf y tu ôl i ni, ”meddai, gan bwysleisio“ na all fod cystadleurwydd diwydiannol heb bolisi hinsawdd cydlynol ac i’r gwrthwyneb ”.

Roedd yr Arlywydd Barroso hefyd yn optimistaidd, gan ddweud bod rhagolygon economaidd wedi cael eu hadolygu i fyny gan 1.5% ar gyfer eleni ac 2% ar gyfer y flwyddyn nesaf. “Mae twf yn dychwelyd yn Ewrop ac mae hyn hefyd yn wir am yr aelod-wladwriaethau mwyaf agored i niwed,” meddai, gan bwysleisio mai’r prif flaenoriaethau oedd ymladd diweithdra o hyd, cwblhau’r undeb bancio a lleihau dibyniaeth ar ynni, yn enwedig yng ngoleuni’r argyfwng yn Wcráin.

Tynnodd Joseph Daul (EPP, FR) sylw at bwysigrwydd busnesau bach a chanolig fel grym gyrru economi Ewrop a rhybuddiodd: “Oni bai bod gennym ni gysoni treth, cyllidol a chymdeithasol go iawn, yna byddwn yn parhau i weld busnesau bach a chanolig yn mynd yn fethdalwr.” Roedd cannoedd o fusnesau bach a chanolig yn mynd yn fethdalwr. diflannu bob dydd, gan adael miliynau o weithwyr heb swyddi, meddai. Ychwanegodd, er bod Ewrop ymhell ar y blaen o ran polisi hinsawdd, oni bai bod gwledydd fel China yn dilyn yr un peth, byddem yn y pen draw yn gwthio cwmnïau Ewropeaidd i fyny yn erbyn y wal.

Beiodd Hannes Swoboda (S&D, AT) y Cyngor am ei ddiffyg dewrder, ei ddiffyg gweledigaeth a'i ddiffyg arweiniad. Yr uwchgynhadledd nesaf fyddai “busnes fel arfer”, gydag “ymrwymiadau annelwig, yn chwilio am yr enwadur cyffredin isaf”, meddai. Pwysleisiodd fod dewis arall yn lle cyni: “polisi twf, polisi o greu swyddi, creu incwm” ac roedd yn gobeithio y byddai arweinwyr yr UE yn cyflwyno neges gadarnhaol i ddinasyddion am unwaith.

Dywedodd Guy Verhofstadt (ALDE, BE) nad oeddem mewn cyfnod o dwf ond o farweidd-dra economaidd. Pwysleisiodd: “Ni fyddwn yn gwella os na fyddwn yn creu, yn gyntaf oll, yr undeb bancio”, gan mai’r flaenoriaeth gyntaf oedd sefydlu system a allai drosglwyddo arian o fanciau i’r economi go iawn.

Dywedodd Rebecca Harms (Gwyrddion / EFA, DE) y dylai hwn hefyd fod yn gyfle i bwyso a mesur cyflawniadau Barroso. Ar ddiwedd dau dymor yn y swydd, roedd gennym “Ewrop wedi’i rhannu rhwng y Gogledd a’r De” o hyd, a dylai Barroso egluro beth oedd wedi mynd o’i le, mynnodd. Tynnodd sylw hefyd nad oes angen i bolisi hinsawdd niweidio’r economi: “A fyddech yn dweud bod yr Almaen yn anialwch diwydiannol oherwydd bod ganddi bolisi hinsawdd uchelgeisiol?” Gofynnodd, gan ychwanegu: “Ni allwch gefnogi syniadau mor wirion mewn gwirionedd.”

Mae busnesau bach a chanolig yn cael eu “tagu mewn biwrocratiaeth” oherwydd rheolau’r UE i amddiffyn yr amgylchedd, meddai Jan Zahradil (ECR, CZ), a gredai fod “polisi hinsawdd wedi bod yn fiasco llwyr”, gan arwain at “godiad 20% ym mhrisiau trydan cyfanwerthol a 17% yn codi i fusnesau ”.

Condemniodd Gabi Zimmer (GUE / NGL, DE) reolaeth argyfwng yr UE a fethodd. Dywedodd fod y toriadau creulon mewn gwariant cyhoeddus yng ngwledydd yr UE yn “rhoi’r baich ar y rhai nad oes a wnelont ddim ag achosi’r argyfwng”.

Dywedodd Nigel Farage (EFD, y DU) “Mae’r freuddwyd Ewropeaidd yn dadfeilio.” Beirniadodd “unochrogiaeth economaidd yr UE ar newid yn yr hinsawdd, sy’n dinistrio swyddi yn Ewrop” gan dynnu sylw at echdynnu nwy siâl yn yr Unol Daleithiau ac echdynnu glo yn Tsieina .

Ym marn Andrew Henry William Brons (Gogledd Iwerddon, y DU), byddai diwygiadau Semester Ewropeaidd yn golygu “rhaid i economi cyflog cymharol uchel neu grŵp o economïau sy’n cofleidio ideoleg byd-eangiaeth a’r broses globaleiddio ostwng cyflogau i gystadlu â’r rhai sy’n dod i’r amlwg economïau ”.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Economi, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *