Cysylltu â ni

Economi

Ewrop streiciau ymdrin cwblhau undeb bancio

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Y Comisiynydd Ewropeaidd dros Farchnad Fewnol a Gwasanaethau Mae Barnier yn cynnal cynhadledd newyddion ar ailstrwythuro'r banc ym mhencadlys y Comisiwn Ewropeaidd ym MrwselReuters / Laurent Dubrule

Cymerodd Ewrop y cam olaf i gwblhau undeb bancio ar 19 Mawrth, gydag asiantaeth i gau banciau ardal yr ewro sy'n methu, ond ni fydd cyd-gefnogaeth gan y llywodraeth i dalu costau cau.

Mae'r gwaith arloesol yn dod â chamymddygiad i ben gyda Senedd Ewrop, a berswadiodd wledydd ardal yr ewro i gryfhau'r cynllun. Mae'n cwblhau ail golofn undeb bancio, sy'n dechrau ar ddiwedd y flwyddyn pan fydd Banc Canolog Ewrop yn cymryd yr awenau fel corff gwarchod.

hysbyseb

Mae'r cytundeb yn golygu bod gan yr ECB y modd i gau banciau y mae'n penderfynu eu bod yn rhy wan i oroesi, gan atgyfnerthu ei rôl fel goruchwyliwr wrth iddo baratoi i gynnal archwiliadau iechyd ar y sector sy'n dal i fod yn fregus.

Dywedodd Llywydd Banc Canolog Ewrop (ECB), Mario Draghi, fod cynlluniau i ganiatáu i'r 'gronfa ddatrys' neu'r gronfa lanhau fenthyg i ychwanegu at ei hun yn edrych yn addawol a bod y cynllun gwneud penderfyniadau i gau banc wedi'i symleiddio.

"Y pwynt rydyn ni wedi'i wneud erioed bod angen mecanwaith sy'n cael ei ariannu'n iawn ac mae'r cytundeb mewn gwirionedd yn gwella'r cyllid presennol," meddai Draghi wrth newyddiadurwyr wrth iddo fynd i gyfarfod o arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd.

hysbyseb

"Ar y cyfan gwnaethom gynnydd i gael undeb bancio gwell."

Dywedodd Michel Barnier, y comisiynydd Ewropeaidd sy'n gyfrifol am reoleiddio, y byddai'r cynllun yn helpu i ddod â "diwedd ar oes y cynorthwywyr enfawr".

“Bydd ail biler undeb bancio yn caniatáu i argyfyngau banc gael eu rheoli’n fwy effeithiol,” meddai.

Mae'r cytundeb yn ei gwneud hi'n anoddach i wledydd yr UE herio'r ECB os yw'r banc canolog yn sbarduno cau banciau, ac yn sefydlu cronfa wrth gefn gyffredin o € 55 biliwn dros wyth mlynedd - yn gyflymach na'r disgwyl ond yn llawer hirach nag yr oedd corff gwarchod yr ECB wedi gobeithio.

Ond nid oedd gan y system newydd, a ildiodd Barnier yn berffaith, ddiffygion.

Ar gyfer un, mae'r gronfa ddatrys yn fach ac, ym marn corff gwarchod ECB, byddai'n cael ei gwario'n gyflym. I unioni y bydd y gronfa'n gallu benthyca i ailgyflenwi arian a wariwyd.

Fodd bynnag, ni fydd llywodraethau ardal yr Ewro yn dod at ei gilydd i wneud yn rhatach ac yn haws iddo wneud hynny.

Nid yw gwledydd 18 ardal yr ewro yn bwriadu talu ar y cyd y gost o ddelio â methiannau banc unigol, sy'n rhan ganolog o'r cynllun gwreiddiol ar gyfer undeb bancio.

Gwrthwynebodd yr Almaen bwysau o Sbaen a Ffrainc i wneud consesiwn o'r fath. Croesawodd ei weinidog cyllid Wolfgang Schaeuble reolau newydd sy'n gorfodi credydwyr banc i gymryd colledion a bod "yr atebolrwydd cydfuddiannol ... yn parhau i gael ei ddiystyru" - cyfeiriad at rannu baich cwymp banc.

Ni fydd ychwaith unrhyw warchodaeth ar y cyd o ddyddodion.

Bron i saith mlynedd ers i fenthyciwr busnesau bach yr Almaen IKB ddod yn ddioddefwr cyntaf Ewrop o’r argyfwng ariannol byd-eang, mae’r rhanbarth yn dal i gael trafferth codi ei heconomi allan o’r doldrums ac mae banciau’n cymryd llawer o’r bai am beidio â benthyca.

Bwriad yr undeb bancio, a glanhau llyfrau banciau a fydd yn cyd-fynd ag ef, yw adfer eu hyder yn ei gilydd. Mae hefyd i fod i atal gwladwriaethau dyledus rhag cysgodi'r banciau sy'n prynu eu bondiau, sy'n cael eu trin yn y gyfraith fel rhai 'di-risg' er gwaethaf diffyg Gwlad Groeg ym mhob enw ond enw.

O dan y cytundeb a gyrhaeddwyd, bydd cronfa sy'n cynnwys ardollau ar fanciau yn cael ei chronni dros wyth mlynedd, yn hytrach na 10 fel y rhagwelwyd yn wreiddiol. Rhennir deugain y cant o'r gronfa ymhlith gwledydd o'r dechrau a 60% ar ôl dwy flynedd.

Mae hefyd yn rhagweld y bydd yn rhoi'r brif rôl i Fanc Canolog Ewrop o ran cau banc, gan gyfyngu ar y cyfle i weinidogion gwlad herio symudiad o'r fath.

Dywedodd Mark Wall, prif economegydd parth ewro Deutsche Bank, y byddai rheolau newydd i orfodi colledion ar ddeiliaid bond banciau cythryblus yn lleihau’r baich ar y gronfa ond rhybuddiodd fod ei faint yn rhy gymedrol. "Mae cronfa draws-Ewropeaidd o faint € 55bn yn codi rhai aeliau o ran graddfa," meddai.

Bydd y gronfa'n gallu benthyg yn erbyn ardollau banc yn y dyfodol ond ni fydd yn gallu dibynnu ar gronfa achub ardal yr ewro i godi credyd. Mae beirniaid yn dweud bod hyn yn golygu mai'r prif gyfrifoldeb am fenthycwyr problemus oedd aros gyda'u gwledydd cartref ac na fydd yr undeb bancio byth yn cyrraedd ei enw.

"Yr allwedd i'r undeb bancio yw awdurdod sydd â dylanwad ariannol. Nid oes ganddyn nhw felly nid oes gennym undeb bancio," meddai Paul De Grauwe o Ysgol Economeg Llundain.

"Yr holl syniad oedd torri'r cofleidiad marwol rhwng banc ac sofran. Ond pe bai argyfwng bancio yn ffrwydro eto, byddai'n ôl i sut yr oedd yn 2008 gyda phob gwlad ar ei phen ei hun."

Dywedodd Carsten Brzeski, economegydd yn ING, fod y broses gwneud penderfyniadau i gau banc yn rhy gymhleth ac yn hirwyntog.

Amlygwyd breuder a natur wleidyddol banciau Ewrop trwy fenthyca benthyciwr gwladwriaeth Awstria Hypo Alpe Adria HAABI.UL.

Bydd Fienna yn noddi banc drwg i arwahanu tua € 18bn o fenthyciadau drwg a estynnwyd gan y banc ar ôl i Joerg Haider, y gwleidydd cywir iawn a lywodraethodd ei dalaith gartref, gynyddu'r gweithgareddau yn gynharach.

Er gwaethaf effaith y banc ar ddyled genedlaethol, mae llawer o wleidyddion yn teimlo nad oes gan Awstria fawr o ddewis. Pe bai undeb bancio ar waith, ni fyddai'r sefyllfa fawr yn wahanol.

Ffeithiau allweddol am undeb bancio Ewrop

(Adrodd ychwanegol gan Martin Santa a Jan Strupczewski ym Mrwsel; Golygu gan Catherine Evans a Susan Fenton)

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd