Cysylltu â ni

Economi

gwaith heb ei ddatgan: Arolwg yn datgelu broblem eang

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

undeclared-fotolia_30173663_subscriptionMae tua un o bob deg Ewropeaidd (11%) yn cyfaddef eu bod wedi prynu nwyddau neu wasanaethau yn cynnwys gwaith heb ei ddatgan yn y flwyddyn flaenorol, tra bod 4% yn cyfaddef eu bod nhw eu hunain wedi derbyn tâl heb ei ddatgan yn gyfnewid am waith. At hynny, talwyd un o bob 30 (3%) yn rhannol mewn arian parod gan ei gyflogwr ('cyflog amlen'). Dyma rai o ganfyddiadau arolwg Eurobaromedr sy'n dangos bod gwaith heb ei ddatgan yn parhau i fod yn eang yn Ewrop, er bod maint a chanfyddiad y broblem yn amrywio o wlad i wlad.

Disgwylir i'r problemau a nodwyd yn yr arolwg gael sylw mewn cynnig gan y Comisiwn ym mis Ebrill i lansio Llwyfan Ewropeaidd ar atal ac atal gwaith heb ei ddatgan a fyddai'n anelu at gynyddu cydweithredu rhwng aelod-wladwriaethau i fynd i'r afael â'r mater yn fwy effeithiol.

"Mae gwaith heb ei ddatgan nid yn unig yn datgelu gweithwyr i amodau gwaith peryglus ac enillion is ond hefyd yn amddifadu llywodraethau o refeniw ac yn tanseilio ein systemau amddiffyn cymdeithasol. Mae angen i aelod-wladwriaethau weithredu polisïau i annog gwaith heb ei ddatgan neu annog ei drawsnewid yn waith rheolaidd, ac i weithio'n agosach. gyda'n gilydd i frwydro yn erbyn y ffrewyll hon. Dyma pam ym mis Ebrill y bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cynnig lansio platfform Ewropeaidd ar atal ac atal gwaith heb ei ddatgan, a fyddai'n gwella cydweithredu rhwng arolygiadau llafur a chyrff gorfodi ledled Ewrop, "meddai Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Comisiynydd Cynhwysiant László Andor.

hysbyseb

Mae'r arolwg Eurobarometer, a gynhaliwyd mewn 28 o wledydd yr UE, yn dangos:

 1. Mae 11% o ymatebwyr yn cyfaddef eu bod wedi prynu nwyddau neu wasanaethau yn cynnwys gwaith heb ei ddatgan yn y flwyddyn flaenorol, tra bod 4% yn cyfaddef eu bod wedi cyflawni gweithgareddau â thâl heb eu datgan.
 2. Mae 60% yn nodi mai prisiau is yw'r prif reswm dros brynu nwyddau neu wasanaethau heb eu datgan, ac mae 22% yn sôn am ffafrio ffrindiau.
 3. Mae 50% yn sôn am y buddion i'r ddau barti fel y prif resymau dros weithio ar sail heb ei ddatgan, mae 21% yn sôn am yr anhawster i ddod o hyd i swydd reolaidd, 16% y canfyddiad bod trethi yn rhy uchel, a 15% yn absenoldeb incwm arall. Mae De Ewrop yn arbennig o debygol o sôn am anhawster dod o hyd i swydd reolaidd (41%) neu fod heb ffynhonnell incwm arall (26%).
 4. Mae Ewropeaid yn gwario swm canolrif blynyddol o € 200 ar nwyddau neu wasanaethau heb eu datgan, tra bod y canolrif blynyddol a enillir gan y rhai sy'n gwneud gwaith heb ei ddatgan yn € 300.
 5. atgyweirio ac adnewyddu cartrefi (29%), atgyweirio ceir (22%), glanhau cartrefi (15%) a bwyd (12%) yw'r nwyddau neu'r gwasanaethau heb eu datgan y mae galw mawr amdanynt.
 6. Mae Ewropeaid yn gwneud gwaith heb ei ddatgan yn bennaf ym maes atgyweirio ac adnewyddu cartrefi (19%), garddio (14%), glanhau (13%) a gwarchod plant (12%).
 7. Latfia, Yr Iseldiroedd ac Estonia sydd â'r gyfran uchaf o ymatebwyr sy'n darparu gwaith heb ei ddatgan (11%). Fodd bynnag, mae gwahaniaethau cenedlaethol pwysig mewn agweddau a chanfyddiadau o'r hyn yw gwaith heb ei ddatgan yn ogystal ag yn natur a maint y gwasanaethau dan sylw.
 8. Dywed 3% o'r ymatebwyr eu bod yn derbyn rhan o'u cyflog 'arian parod mewn llaw', arfer sy'n fwy tebygol mewn cwmnïau llai. Mae cyfran yr incwm blynyddol a dderbynnir fel cyflogau amlen ar ei uchaf yn Ne Ewrop (69%), ac yna Dwyrain a Chanol Ewrop (29%), tra bod gwledydd cyfandirol a Nordig yn cofrestru lefelau is (17% a 7% yn y drefn honno).

Mae'r 2013 Datblygiadau Cyflogaeth a Chymdeithasol yn Ewrop Mae adolygiad (ESDE) yn darparu dadansoddiad pellach o'r canfyddiadau hyn. O'i gymharu ag arolwg blaenorol yn 2007, hyd yn oed os yw maint cyffredinol y gwaith heb ei ddatgan yn ymddangos yn eithaf sefydlog, mae yna rai datblygiadau penodol i wlad benodol:

 1. Gostyngodd y cyflenwad o waith heb ei ddatgan yn sydyn mewn rhai gwledydd, megis Latfia, tra cynyddodd ychydig yn Sbaen a Slofenia.
 2. Nodwyd cynnydd ysblennydd yn y galw am waith heb ei ddatgan yng Ngwlad Groeg, Cyprus, Malta a Slofenia.
 3. Mae nifer yr achosion o 'gyflogau arian parod mewn llaw' wedi lleihau yn ystod yr argyfwng, yn enwedig yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop, ond cynyddodd yng Ngwlad Groeg.

Mae dadansoddiad pellach o effaith yr argyfwng ar nifer yr achosion heb eu datgan yn awgrymu bod gwanhau marchnadoedd llafur er 2007 wedi arwain at gynnydd yn y cyflenwad preifat o waith heb ei ddatgan, er bod y cysylltiad â thlodi cynyddol yn llawer llai amlwg. Fodd bynnag, ymddengys bod diweithdra uwch a thlodi cynyddol yn cynyddu'r derbyniad o 'gyflogau amlen'. Ymddengys hefyd nad yw lefel y trethiant yn effeithio'n uniongyrchol ar lefel y gwaith heb ei ddatgan, ond gall canfyddiad pobl o wasanaethau cyhoeddus a pha mor dda y mae refeniw treth yn cael ei wario gael effaith.

hysbyseb

Mae dadansoddiad ESDE hefyd yn cynnwys adolygiad o sawl mesur llwyddiannus a gymerwyd mewn gwahanol aelod-wladwriaethau i frwydro yn erbyn gwaith heb ei ddatgan. Mae mesurau o'r fath yn cynnwys:

 1. Cymhellion i ffurfioli gweithgareddau heb eu datgan, megis symleiddio gweinyddol, cymhellion treth uniongyrchol i brynwyr neu dalebau gwasanaeth;
 2. mesurau i feithrin morâl treth uwch a diwylliant o ymrwymiad, er enghraifft trwy ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth, a;
 3. gwell canfod a chosbau llymach.

Y camau nesaf

Ym mis Ebrill 2014, mae disgwyl i'r Comisiwn gynnig creu Llwyfan Ewropeaidd ar atal ac atal gwaith heb ei ddatgan, a fyddai'n dod â gwahanol gyrff gorfodi aelod-wladwriaethau ynghyd, megis arolygiadau llafur, awdurdodau nawdd cymdeithasol, treth ac ymfudo, a rhanddeiliaid eraill. Byddai'r Llwyfan yn gwella cydweithredu ar lefel yr UE er mwyn atal a rhwystro gwaith heb ei ddatgan yn fwy effeithlon ac effeithiol.

Cefndir

Cyfwelodd yr Eurobarometer â 26,563 o ymatebwyr o wahanol grwpiau cymdeithasol a demograffig ym mhob aelod-wladwriaeth. Mae ei ganlyniadau yn adeiladu ar ganlyniadau arolwg cychwynnol yn 2007, yr ymgais gyntaf i fesur gwaith heb ei ddatgan ar sail yr UE gyfan. Mae'r ddau arolwg wedi canolbwyntio ar gyflenwi a phrynu gwasanaethau / nwyddau unigol a 'chyflogau amlen', felly nid ydynt yn cynnwys pob math o waith heb ei ddatgan o fewn cwmnïau.

gwaith heb ei ddatgan yn cael ei ddiffinio fel yr holl weithgareddau taledig sy'n gyfreithlon o ran eu natur ond nad ydyn nhw'n cael eu datgan i awdurdodau cyhoeddus, gan ystyried gwahaniaethau yn y rheoliadau mewn aelod-wladwriaethau. Mae'r syniad hwn wedi'i integreiddio yn y Strategaeth Gyflogaeth Ewropeaidd ac, er 2001, mae'n cael sylw yn y canllawiau cyflogaeth i aelod-wladwriaethau.

Ebrill 2012 Pecyn cyflogaeth tanlinellwyd eisoes y gallai trawsnewid gwaith anffurfiol neu heb ei ddatgan yn gyflogaeth reolaidd helpu i leihau diweithdra, yn ogystal â'r angen am well cydweithredu rhwng aelod-wladwriaethau.

Yng nghanol 2013, cynhaliodd y Comisiwn ymgynghoriad cam cyntaf gyda chynrychiolwyr cyflogwyr a gweithwyr ar lefel yr UE ar fesurau posibl yr UE yn y dyfodol i gynyddu cydweithredu rhwng awdurdodau gorfodi cenedlaethol (IP / 13 / 650). Dilynwyd hyn gan ymgynghoriad ail gam ar ddechrau 2014.

Mwy o wybodaeth

Eurobarometer 'Gwaith heb ei ddatgan yn yr UE'
Gwefan László Andor
Dilynwch László Andor ar Twitter
Tanysgrifiwch i e-bost rhad ac am ddim y Comisiwn Ewropeaidd cylchlythyr ar gyflogaeth, materion cymdeithasol a chynhwysiant

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd