Cysylltu â ni

Blogfan

Sylw: Marchnadoedd cyfalaf a strategaeth dwf yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

 Adam Jacobs Chwef 2013Gan Adam Jacobs (llun), Cyfarwyddwr, Pennaeth Rheoleiddio Marchnadoedd, AIMA

Fe wnaeth argyfwng ariannol 2008 daflu i mewn i leddfu gwendidau'r sector bancio, gan ysgogi gwaharddiadau enfawr y wladwriaeth a chamau goruchwylio pendant gan genhedloedd yr G20.

Ond mae hyn wedi gadael cyfyng-gyngor i lunwyr polisi yn yr UE. Sut maen nhw'n sicrhau nad yw adeiladu system ariannol fwy sefydlog a gwydn yn dod ar draul twf economaidd? Mae rheolau newydd wedi ei gwneud yn ofynnol i fanciau leihau faint o arian y maent yn ei fenthyca, sydd yn ei dro yn golygu bod cwmnïau Ewropeaidd - yn enwedig lleng y rhanbarth o fentrau bach a chanolig (BBaChau) - yn llai abl i gael gafael ar y cyfalaf sydd ei angen arnynt gallu buddsoddi yn eu busnes a thyfu.

hysbyseb

Mae hyn wedi arwain at ddiddordeb cynyddol ar ran llunwyr polisi'r UE yn y rôl y gallai cyllid y farchnad - y cyfeirir ati weithiau fel rhan o'r system 'bancio cysgodol' - ei chwarae o ran llenwi'r bwlch benthyca a chaniatáu i gwmnïau gael mynediad i'r cyfalaf y maent yn ei wneud. angen am dwf.

Yn ei ffurf symlaf, mae cyllid y farchnad yn seiliedig ar fodel lle gall busnesau godi cyfalaf gan fuddsoddwyr trwy gyhoeddi cyfranddaliadau a bondiau - trwy gyrchu marchnadoedd cyfalaf.

Mae Ewrop yn rhanbarth diddorol i'w ystyried, oherwydd ei fod wedi'i nodweddu gan wahaniaethau rhwng gwledydd o ran y cydbwysedd rhwng cyllid y farchnad a benthyca ar sail banc. Roeddem ni yn AIMA, corff diwydiant y gronfa gwrychoedd fyd-eang, yn awyddus i archwilio'r gwahaniaethau hyn, i weld a allai hyn ddarparu mewnwelediadau ehangach i strwythur ariannol byd-eang a'i esblygiad yn y dyfodol. Yn benodol, beth mae gwahaniaethau yn y balans rhwng benthyca banciau a marchnadoedd cyfalaf yn ei olygu ar gyfer twf economaidd? A yw marchnadoedd cyfalaf yn cynnig ffynhonnell gyllid sy'n cael effeithiau gorlifo cadarnhaol ar yr economi?

hysbyseb

Gofynnodd AIMA i ddau academydd blaenllaw o’r Almaen yn y maes hwn - Christoph Kaserer, athro cyllid, cadeirydd rheolaeth ariannol a marchnadoedd cyfalaf, Ysgol Reolaeth TUM, Munich; a Marc Steffen Rapp, athro cyllid, Grŵp Cyfrifeg a Chyllid, Ysgol Busnes ac Economeg, Philipps-Universität Marburg - i archwilio'r cwestiynau hyn. Mae eu gwaith wedi arwain at gyhoeddi astudiaeth newydd, o'r enw Marchnadoedd cyfalaf a thwf economaidd - Tueddiadau tymor hir a heriau polisi, a lansiwyd ym Mrwsel ar 20fed Mawrth.

Canfyddiad allweddol yr astudiaeth yw bod y cydbwysedd rhwng cyllid y farchnad a benthyca banciau o bwys a bod gorddibyniaeth ar fanciau yn dod ar gost o ran twf economaidd is.

Yn arwyddocaol, mae awduron yr astudiaeth wedi rhoi ffigur ar effaith economaidd marchnadoedd cyfalaf “dyfnach” (mwy a mwy hylifol). Maent yn amcangyfrif y gallai tyfu marchnadoedd stoc a bondiau cyfun yn Ewrop draean gynyddu cyfradd twf gwirioneddol hirdymor mewn CMC y pen oddeutu 20%, wrth i farchnadoedd stoc a bond wella ailddyrannu cyfalaf ar draws diwydiannau.

Fel y gwyddom, mae cronfeydd gwrych yn ddarparwyr pwysig o hylifedd, rheoli risg a darganfod prisiau mewn marchnadoedd cyfalaf. Mae'r astudiaeth yn canfod bod y sbectrwm ehangach o reolwyr asedau - o fuddsoddwyr goddefol i fuddsoddwyr deinamig a gweithredol fel cronfeydd gwrych - yn ategu effeithiolrwydd marchnadoedd cyfalaf ymhellach, o ran gwella hylifedd y farchnad ac o ran darparu cyfalaf ar gyfer busnes a allai fod yn fwy peryglus. buddsoddiadau.

Mae rhai o'r canfyddiadau mwyaf trawiadol yn ymwneud ag effaith gadarnhaol marchnadoedd stoc a'u cyfranogwyr ar dwf economaidd. Dywed yr awduron fod marchnadoedd stoc yn ffynonellau cyllid defnyddiol ar gyfer buddsoddiadau peryglus tymor hir. Maent yn darparu tystiolaeth bod gan gwmnïau mewn economïau banc lai o hyblygrwydd yn eu penderfyniadau cyllido ac felly'n dilyn strategaeth ariannu fwy ceidwadol. Gallai hyn arwain at danfuddsoddi mewn Ymchwil a Datblygu.

Daw buddion pellach o welliannau mewn llywodraethu corfforaethol sy'n cael eu gyrru gan gyfranogwyr y farchnad stoc. Yn benodol, mae cyfranddalwyr gweithredol fel cronfeydd gwrych yn gallu sicrhau newidiadau llywodraethu cadarnhaol yn y cwmnïau y maent yn buddsoddi ynddynt, yn rhinwedd eu harbenigedd a'u parodrwydd i ymgysylltu â rheolaeth cwmni.

Mwy o gydgyfeirio

Mae'r astudiaeth hefyd yn archwilio i ba raddau y mae economïau yn yr UE a oedd yn draddodiadol yn cael eu hystyried yn fanc wedi coleddu marchnadoedd cyfalaf yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae'n awgrymu bod yr hen wahaniaethau rhwng strwythur economaidd banciau rhannau o Ewrop a strwythur mwy marchnad-seiliedig y DU (a'r UD) yn diflannu'n gyflym.

Er enghraifft, roedd cyfalafu marchnad stoc ar gyfartaledd mewn economïau Ewropeaidd â systemau ariannol yn seiliedig ar fanciau - y gwyddys yn hanesyddol eu bod yn llawer is nag mewn economïau â systemau ariannol ar y farchnad - yn 35% o CMC yn ystod y 1990au, ond cynyddodd i 58% drosodd y cyfnod 2000 i 2012. Dros yr un cyfnod, dim ond o 110 i 117 y cant y cynyddodd cyfalafu marchnad stoc mewn economïau Ewropeaidd sy'n seiliedig ar y farchnad. Yr hyn y mae hyn yn ei olygu yw bod twf y farchnad stoc, mewn termau cymharol, yn llawer mwy amlwg mewn economïau Ewropeaidd banc.

Mae cydgyfeirio hefyd wedi bod yn amlwg ar y lefel ficro. Heddiw, mae cwmnïau Ewropeaidd yn tueddu i ddibynnu llawer mwy ar ariannu ecwiti nag yn y 1990au. Ac mae gwahaniaethau mewn strwythurau cyfalaf rhwng gwahanol wledydd Ewropeaidd wedi dod yn llai amlwg yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yn yr un modd, mae lefel y crynhoad perchnogaeth mewn cwmnïau rhestredig, y gwyddys yn hanesyddol ei fod yn uwch mewn economïau banc, wedi dod yn fwy cytbwys dros amser wrth i berchnogaeth ddod yn fwy gwasgaredig mewn cwmnïau sydd wedi'u lleoli mewn economïau banc.

Rhaglen bolisi i gefnogi marchnadoedd cyfalaf

Mae'r astudiaeth yn mynd ymlaen i archwilio sut y gallai llunwyr polisi yn yr UE adeiladu rhaglen bolisi sy'n anelu at gefnogi datblygiad marchnadoedd cyfalaf a manteisio ar eu potensial i dyfu heb ei ddefnyddio.

Yn amlwg, gallai marchnadoedd cyfalaf wneud cyfraniad pwysig i strategaeth dwf yr UE. Gellid cryfhau marchnadoedd cyfalaf trwy wella ansawdd hawliau amddiffyn cyfranddalwyr lleiafrifol, yn yr un modd ag y gellid gwella rôl buddsoddwyr sefydliadol annibynnol. Mae'r astudiaeth hefyd yn nodi y gallai rheolau cynilion ymddeol a deddfau treth gael eu cynllunio mewn ffordd sy'n annog rhan fwy o arbedion cenedlaethol i gael eu buddsoddi trwy farchnadoedd cyfalaf, a fyddai hefyd yn helpu cynlluniau pensiwn wedi'u hariannu i ddarparu ar gyfer poblogaeth sy'n heneiddio. Ac, yn olaf, mae'n werth ystyried sut y gallai rheolau treth wella'r rôl y mae marchnadoedd stoc yn ei chwarae.

Byddai llywodraethau’r UE yn elwa o bolisi marchnadoedd cyfalaf datblygedig sy’n cydnabod mai nodwedd hanfodol o system ariannol sefydlog yw cael marchnadoedd cyfalaf cryf gyda’r amrywiaeth angenrheidiol o gyfranogwyr allweddol. O ran trosi hyn yn gamau deddfwriaethol a rheoliadol, credwn y gellid ystyried y camau pendant canlynol:

  • Datblygu cerbyd cronfa bensiwn y gellir ei farchnata ledled Ewrop o dan set gyson o reolau.
  • Diwygio gofynion llywodraethu corfforaethol Ewropeaidd gyda'r bwriad o gryfhau amddiffyniad cyfranddalwyr.
  • Datblygu fframwaith wedi'i gysoni ar gyfer cychwyn benthyciadau y tu allan i'r sector bancio.
  • Datblygu fframwaith ansolfedd wedi'i gysoni a'i gryfhau ledled yr UE.
  • Adolygiad o'r rheolau presennol ar gyfer securitisations i sicrhau bod y farchnad yn gallu gweithredu'n effeithiol.
  • Osgoi homogeneiddio cyfranogwyr marchnadoedd ariannol sy'n ymestyn dulliau rheoleiddio o un sector i sectorau sydd â modelau busnes hollol wahanol.

Yn y pen draw, credwn y gallai rhaglen bolisi gydlynol ac uchelgeisiol ar hyd y llinellau hyn helpu i ddarparu ffynonellau cyllid ychwanegol ar gyfer yr economi go iawn, wrth sicrhau sector ariannol cryfach.

 

Parhau Darllen
hysbyseb

Rwsia

Rhaid i’r UE fod yn barod i beidio â chydnabod etholiadau Duma Rwseg meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Rwsia [nid: 114228]

“Mae angen ailwampio polisi Ewrop vis-à-vis Rwsia. Rhaid inni atal bygythiadau Rwseg, cynnwys ymyrraeth Rwsiaidd yn yr UE a'i chymdogaeth a chefnogi grymoedd pro-ddemocrataidd yn Rwsia yn strategol. Mae'n rhaid i ni weithio ar y rhagdybiaeth bod newid yn bosibl yn y wlad hon ac mai 'democratiaeth yn gyntaf' yw ein tasg gyntaf yn ein perthynas â Rwsia. Gall Rwsia fod yn ddemocratiaeth, ”meddai Andrius Kubilius ASE o EPP cyn dadl lawn 14 Medi ar ddyfodol cysylltiadau gwleidyddol yr UE-Rwsia.

Mae Adroddiad seneddol, a ysgrifennodd Kubilius ac a fydd yn cael ei bleidleisio heddiw (15 Medi), yn pwysleisio y dylai Ewrop ymgysylltu â Moscow ar faterion o ddiddordeb cyffredin, megis rheoli arfau, adeiladu heddwch, diogelwch byd-eang neu newid yn yr hinsawdd. Fodd bynnag, dylai cydweithredu o'r fath gael ei gyflyru'n llym gan barodrwydd y Kremlin i gadw at hawliau dynol a deddfau rhyngwladol. “Ni ddylai’r cydweithrediad mewn rhai meysydd penodol arwain at unrhyw gonsesiynau ar werthoedd yr UE ac ni ddylai fyth ddiystyru’r goblygiadau i’n partneriaid. Mae angen mwy o ddewrder arnom wrth gymryd safiad cryf o ran cyfundrefn Kremlin i amddiffyn hawliau dynol. Rhaid i ni sicrhau bod unrhyw ymgysylltiad pellach â’r Kremlin yn dibynnu ar barodrwydd Mr Putin i roi diwedd ar ymosodiadau, argraffiadau a bygythiadau y tu mewn a thu allan i Rwsia, ”tanlinellodd Kubilius.

hysbyseb

Mae'r adroddiad yn pwysleisio ymhellach bod yn rhaid i'r UE fod yn barod i beidio â chydnabod Dwma Rwseg ac i atal y wlad rhag gwasanaethau seneddol rhyngwladol, gan gynnwys un Cyngor Ewrop, rhag ofn bod etholiadau seneddol yr wythnos hon yn Rwsia yn cael eu cydnabod fel twyllodrus. “Rhaid bod gan bobl yn Rwsia’r hawl i ddewis, fel pobl mewn unrhyw wlad ddemocrataidd arall. Pan fydd chwaraewyr gwrthblaid allweddol a gwrthwynebwyr plaid sy'n rheoli Rwseg yn y carchar neu o dan arestiad tŷ, yna nid oes dewis. Mae gormes parhaus Kremlin o holl ymgeiswyr yr wrthblaid, y cyfryngau rhydd neu gyrff anllywodraethol yn tanseilio cyfreithlondeb a thegwch yr etholiadau. Rydym yn ailadrodd bod yn rhaid rhyddhau arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny yn ogystal â phawb a gefnogodd yn ystod protestiadau heddychlon, ”daeth Kubilius i’r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen

Yr Almaen

Mae cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen yn amddiffyn ymgeisydd y canghellor wedi'i orfoleddu

cyhoeddwyd

on

By

Mae cyd-arweinwyr plaid Werdd yr Almaen Robert Habeck ac Annalena Baerbock, sydd hefyd yn ymgeisydd ar gyfer canghellor y Gwyrddion, yn gwrando ar arweinydd cymdeithas NABU, Christian Unselt, wrth iddynt fynd am dro ar rostiroedd gwarchodfa natur Basn Biesenthaler ar ôl cyflwyno rhaglen amddiffyn yr hinsawdd ar unwaith yn Biesenthal ger Bernau, gogledd-ddwyrain yr Almaen Awst 3, 2021. Tobias Schwarz / Pool trwy REUTERS

Fe wnaeth cyd-arweinydd Gwyrddion yr Almaen ddydd Sul (8 Awst) amddiffyn ymgeisydd y blaid am ganghellor yn etholiad ffederal y mis nesaf, a rhoi hwb i awgrymiadau y dylai gymryd ei lle ar ôl iddi wneud cyfres o gamgymeriadau costus, yn ysgrifennu Paul Carrel, Reuters.

Ymchwyddodd yr ecolegwyr yn fyr yn yr arolygon barn i basio bloc ceidwadol y Canghellor Angela Merkel ar ôl iddynt enwi Annalena Baerbock (llun) fel ymgeisydd eu canghellor ym mis Ebrill, ond maent wedi pylu ers hynny.

Mae ymgyrch gwallus Baerbock wedi cynnwys camgymeriadau yn ei hailddechrau a sgandal dros daliad bonws Nadolig y methodd â’i ddatgan i’r senedd. Mae Baerbock hefyd wedi dweud bod craffu rhywiaethol yn ei dal yn ôl. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae Ms Baerbock yn addas ar gyfer swyddfa'r canghellor, a'n tasg ni yw sicrhau bod y Gwyrddion yn gryf," meddai cyd-arweinydd y blaid, Robert Habeck, wrth y darlledwr ZDF mewn cyfweliad.

Pan ofynnwyd a ddylai'r Gwyrddion ddisodli Baerbock gydag ef fel ymgeisydd eu canghellor, ymatebodd Habeck: "Na, nid dadl mo honno."

Gan ychwanegu at wae'r Gwyrddion, bydd y blaid yn cael ei heithrio o'r balot yn nhalaith Saarland yn etholiad cenedlaethol Medi 26 oherwydd afreoleidd-dra wrth ddewis ymgeiswyr rhanbarthol yn dilyn ffraeo mewnol.

hysbyseb

"Cafodd ymgyrch y Gwyrddion ychydig o broblemau ond ... rwy'n edrych ymlaen at fis Awst a mis Medi," meddai Habeck, sy'n gyd-arweinydd y blaid gyda Baerbock. "Mae popeth yn bosibl."

Dangosodd arolwg barn a gyhoeddwyd yn gynharach ddydd Sul lefel lluniadu Democratiaid Cymdeithasol (SPD) gogwydd chwith gyda’r Gwyrddion ar 18%, y tu ôl i geidwadwyr Merkel ar 26%. Mae Merkel, sydd mewn grym er 2005, yn bwriadu sefyll i lawr ar ôl yr etholiad. Darllen mwy.

Dangosodd arolwg barn INSA, mewn pleidlais uniongyrchol ddamcaniaethol dros y canghellor, fod ymgeisydd SPD Olaf Scholz ymhell ar y blaen, gyda chefnogaeth o 27%. Roedd Armin Laschet Ceidwadol wedi gwanhau ar 14%, un pwynt ar y blaen i Baerbock, ar 13%.

Cyflwynodd y Gwyrddion "raglen amddiffyn hinsawdd brys" ddydd Mawrth, gyda'r nod o ailosod eu hymgyrch. Darllen mwy.

Parhau Darllen

Bargen Werdd Ewrop

Rhaid i deuluoedd incwm isel a pherchnogion tai dosbarth canol beidio â thalu am Green Deal meddai EPP

cyhoeddwyd

on

Mae'r Grŵp EPP eisiau i Ewrop ddod yn niwtral yn yr hinsawdd erbyn 2050. "Rhaid i'r trawsnewidiad pellgyrhaeddol hwn o'n heconomïau a'n cymdeithasau gael ei wneud mewn ffordd graff, oherwydd rydym am frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd gydag arloesedd, cystadleurwydd a swyddi Ewropeaidd. Rydym am wneud hynny. trowch y trawsnewidiad angenrheidiol yn gyfle. Rydyn ni eisiau dad-garbonio, nid dad-ddiwydiannu! Rydyn ni nid yn unig eisiau gosod targedau, ond rydyn ni'n dod o hyd i'r ffordd orau i Ewrop gyrraedd y targedau hyn, gyda ffocws arbennig ar hydrogen ac mewn rhai achosion, nwy, fel technoleg pontio, "meddai Esther de Lange ASE, is-gadeirydd y Grŵp EPP sy'n gyfrifol am yr economi a'r amgylchedd.

Daw ei datganiad cyn cyflwyniad y Comisiwn Ewropeaidd o'r pecyn 'Fit for 55' fel y'i gelwir, pecyn cyfraith mamoth o ddeddfau ynni a hinsawdd gyda'r nod o drosi'r nod lleihau CO55 o 2% yn rheolau newydd pendant ar gyfer trafnidiaeth, diwydiant, adeiladau a sectorau eraill.

"Rhaid i ni fod yn wyliadwrus iawn ynglŷn â phwy sy'n troedio'r bil ar gyfer y Fargen Werdd. Ni all fod yn deuluoedd incwm isel, perchnogion tai dosbarth canol na pherchnogion ceir mewn ardaloedd gwledig heb drafnidiaeth gyhoeddus sy'n gorfod talu'r bil uchaf," ychwanegodd de Lange, gan egluro bod y Grŵp EPP eisiau offeryn cymdeithasol credadwy i fynd i’r afael â thlodi gwresogi a symudedd o fewn a rhwng aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Mae'r Grŵp EPP eisiau hyrwyddo ceir glân. "Rydym am flaenoriaethu datblygiad cerbydau glân, symudedd trydan a thanwydd allyriadau sero. Nid ydym am i'r ddadl am allyriadau CO2 o geir droi yn frwydr ideolegol arall o ddogmas. Rhaid i ddiwydiant ceir Ewrop gadw ei gystadleurwydd byd-eang a rhaid iddo aros arweinwyr technoleg a thueddwyr ar gyfer ceir glân ar gyfer Ewrop a gweddill y byd. Bydd llawer hefyd yn dibynnu ar gyflwyno isadeiledd gwefru. Mae'r Grŵp EPP felly'n mynnu bod y Comisiwn yn adrodd yn rheolaidd ar y cynnydd a wneir yma a'i oblygiadau ar gyfer gwireddu'r Targedau lleihau CO2, "daeth de Lange i'r casgliad.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd