Cysylltu â ni

lywodraethu economaidd

map ffordd Comisiwn i ddiwallu anghenion cyllido tymor hir economi Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

01Heddiw (27 Mawrth) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu pecyn o fesurau i ysgogi ffyrdd newydd a gwahanol o ddatgloi cyllid tymor hir a chefnogi dychweliad Ewrop i dwf economaidd cynaliadwy. Bydd angen buddsoddiad hirdymor sylweddol o dan y strategaeth Ewrop 2020 a'r Pecyn hinsawdd ac ynni 2030, mewn seilwaith, technolegau newydd ac arloesi, Ymchwil a Datblygu a chyfalaf dynol. Amcangyfrifir bod anghenion buddsoddi ar gyfer rhwydweithiau seilwaith trafnidiaeth, ynni a thelathrebu o bwysigrwydd yr UE yn unig yn € 1 triliwn am y cyfnod hyd at 2020 fel y nodwyd gan y Cyfleuster Cysylltu Ewrop.

Mae'r argyfwng economaidd ac ariannol wedi effeithio ar allu'r sector ariannol i sianelu arian i'r economi go iawn, yn enwedig i fuddsoddiad tymor hir. Mae Ewrop bob amser wedi dibynnu’n helaeth ar fanciau sy’n ariannu’r economi go iawn (daw dwy ran o dair o’r cyllid gan fanciau, o’i gymharu ag un rhan o dair yn yr UD). Gan fod banciau yn dad-drosoli, mae llai o arian ar gael i bob sector o'r economi - er enghraifft llai na thraean o fusnesau bach a chanolig yr Iseldiroedd a Gwlad Groeg a dim ond tua hanner busnesau bach a chanolig Sbaen a'r Eidal a gafodd y swm llawn o gredyd y gwnaethant gais amdano yn 2013.

Mae'n hanfodol gweithredu i adfer yr amodau ar gyfer twf a buddsoddiad cynaliadwy ac yn rhannol mae hynny'n golygu dod o hyd i ffyrdd newydd o sianelu cronfeydd i fuddsoddiad tymor hir. Ymgynghoriad Papur Gwyrdd y Comisiwn ar ariannu tymor hir economi Ewropeaidd ym mis Mawrth 2013 (IP / 13 / 274) cychwyn dadl eang ac arwain at ymatebion o bob rhan o'r economi. Mae'r pecyn o fesurau a fabwysiadwyd heddiw yn cynnwys cyfathrebiad ar ariannu'r economi yn y tymor hir, cynnig deddfwriaethol ar gyfer rheolau newydd ar gyfer cronfeydd pensiwn galwedigaethol a chyfathrebiad ar ariannu torf. Mae'r cyfathrebu ar ariannu tymor hir yn adeiladu ar yr ymatebion i'r ymgynghoriad ac ar y ddadl mewn fforymau rhyngwladol fel y G20 a'r OECD. Mae'n nodi mesurau penodol y gall yr UE eu cymryd i hyrwyddo cyllid tymor hir.

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Marchnad a Gwasanaethau Mewnol, Michel Barnier: "Rydyn ni wedi bod yn uchelgeisiol yn ein hagenda rheoleiddio ariannol, gyda chanlyniadau cadarnhaol ar gyfer sefydlogrwydd a hyder ariannol. Gan fod yr adferiad economaidd yn codi, mae'n rhaid i ni fod yr un mor uchelgeisiol yn ein cefnogaeth i dwf yn Ewrop. mae angen cyllido tymor hir mawr i ariannu twf cynaliadwy - y math o dwf sy'n cynyddu cystadleurwydd ac yn creu swyddi mewn ffordd graff, gynaliadwy a chynhwysol. Rhaid i'n system ariannol adennill a chynyddu ei gallu i ariannu'r economi go iawn. Mae hyn yn cynnwys banciau hefyd. fel buddsoddwyr sefydliadol fel yswirwyr a chronfeydd pensiwn. Ond mae angen i ni hefyd arallgyfeirio ffynonellau cyllid yn Ewrop a gwella mynediad at gyllid ar gyfer busnesau bach a chanolig eu maint yw asgwrn cefn economi Ewrop. Rwy'n hyderus bod y set o fesurau a gyflwynwyd bydd heddiw yn cyfrannu at wella gallu marchnadoedd cyfalaf Ewrop i sianelu arian i'n hanghenion tymor hir. "

O ran sefydliadau ar gyfer darpariaeth ymddeol galwedigaethol, ychwanegodd y Comisiynydd Barner: "Mae pob cymdeithas Ewropeaidd yn wynebu her gyfun o ddarpariaeth ar gyfer ymddeol yn erbyn cefndir o boblogaeth sy'n heneiddio, ac o fuddsoddi yn y tymor hir i greu twf. Mae cronfeydd pensiwn galwedigaethol ar gyffordd y rheini dwy her Mae ganddyn nhw dros € 2.5 triliwn o asedau dan reolaeth gyda gorwel tymor hir, ac mae 75 miliwn o Ewropeaid yn dibynnu i raddau helaeth arnyn nhw am eu pensiwn ymddeol. Bydd y cynnig deddfwriaethol heddiw yn gwella llywodraethu a thryloywder cronfeydd o'r fath yn Ewrop, gan wella sefydlogrwydd ariannol. yn ogystal â hyrwyddo gweithgaredd trawsffiniol, i ddatblygu cronfeydd pensiwn galwedigaethol ymhellach fel buddsoddwyr tymor hir allweddol. ”

Dywedodd yr Is-lywydd Materion Economaidd ac Ariannol ac ewro Olli Rehn: "Rhaid i ni wneud gwell defnydd o arian cyhoeddus i gynyddu effaith buddsoddiad cynhyrchiol ar dwf a chreu swyddi i'r eithaf. Mae hyn yn golygu creu synergeddau a hwyluso mynediad at gyllid ar gyfer adnewyddu seilwaith allweddol Mae gan gyllidebau cenedlaethol a'r UE, yn ogystal â banciau hyrwyddo ac asiantaethau credyd allforio, ran i'w chwarae. Er mwyn helpu busnesau bach a chanolig i gael yr adnoddau sydd eu hangen arnynt i fuddsoddi ac ehangu, mae'n rhaid i ni hyrwyddo gwarantu o ansawdd uchel i hwyluso eu mynediad i. cyllid y farchnad gyfalaf. "

hysbyseb

Ychwanegodd yr Is-lywydd Diwydiant ac Entrepreneuriaeth Antonio Tajani: “Bydd y mentrau uchelgeisiol a gyflwynir heddiw yn cyfrannu at wneud y system ariannol yn well wrth sianelu adnoddau tuag at fuddsoddiadau tymor hir, sydd eu hangen i sicrhau safle Ewrop ar lwybr twf cynaliadwy. Mae'r argyfwng ariannol wedi effeithio ar allu'r sector ariannol i sianelu arian i'r economi go iawn. Mae busnesau bach a chanolig yn benodol yn cyfrannu'n allweddol at dwf cynaliadwy, ond maent yn dal i'w chael yn heriol cael cyllid, yn enwedig yn yr economïau ymylol. Nod y mentrau a gyflwynir heddiw yw datgloi adnoddau cyllido ychwanegol i'r economi go iawn ac mae gan bob un nod cyffredin: hyrwyddo'r farchnad sengl trwy greu'r amodau gorau ar gyfer twf a chystadleurwydd yn Ewrop. "

Prif elfennau

Mae'r cyfathrebu ar ariannu tymor hir yn cyflwyno set o gamau penodol y bydd y Comisiwn yn eu cymryd i wella cyllid tymor hir economi Ewrop (MEMO / 14 / 238). Dadorchuddir dau o'r gweithredoedd hyn heddiw:

  • Cynnig i adolygu'r rheolau ar gyfer cronfeydd pensiwn galwedigaethol (adolygu Cyfarwyddeb 2003 / 41 / EC ar weithgareddau a goruchwyliaeth sefydliadau ar gyfer darpariaeth ymddeol galwedigaethol - Cyfarwyddeb IORP) i gefnogi datblygiad pellach math pwysig o fuddsoddwr tymor hir yn yr UE (MEMO / 14 / 239);
  • cyfathrebiad ar ariannu torf i gynnig opsiynau cyllido amgen i fusnesau bach a chanolig (MEMO / 14 / 240).

Gellir grwpio'r gweithredoedd o amgylch chwe phrif faes:

1. Symud ffynonellau preifat o ariannu tymor hir: mae'r camau gweithredu'n cynnwys cwblhau manylion y fframwaith darbodus ar gyfer banciau a chwmnïau yswiriant mewn ffordd sy'n cefnogi buddsoddiadau tymor hir yn yr economi go iawn, symbylu mwy o arbedion pensiwn personol ac archwilio ffyrdd i feithrin mwy. llif arbedion trawsffiniol a rhinweddau cyfrif cynilo posibl yr UE.

Yn y cyd-destun hwn, dylai cynnig deddfwriaethol heddiw ar gyfer rheolau newydd ar gronfeydd pensiwn galwedigaethol (IORP 2) gyfrannu at fwy o fuddsoddiad tymor hir. Mae tri phrif amcan i'r cynnig:

  • sicrhau bod aelodau'r cynllun pensiwn yn cael eu diogelu'n iawn rhag risgiau;
  • medi buddion y farchnad sengl ar gyfer pensiynau galwedigaethol yn llawn trwy gael gwared ar rwystrau i ddarparu gwasanaethau trawsffiniol;
  • i atgyfnerthu gallu cronfeydd pensiwn galwedigaethol i fuddsoddi mewn asedau ariannol sydd â phroffil economaidd tymor hir a thrwy hynny gefnogi cyllido twf yn yr economi go iawn.

2. Gwneud gwell defnydd o arian cyhoeddus: meithrin gweithgaredd banciau hyrwyddo cenedlaethol (sefydliadau ariannol, a grëwyd gan lywodraethau, sy'n darparu cyllid at ddibenion datblygu economaidd) a hyrwyddo gwell cydweithredu ymhlith cynlluniau credyd allforio cenedlaethol presennol (sefydliadau sy'n gweithredu fel cyfryngwr rhwng llywodraethau cenedlaethol ac allforwyr i gyhoeddi cyllid allforio). Mae'r ddau o'r rhain yn chwarae rhan bwysig mewn cyllido tymor hir.

3. Datblygu marchnadoedd cyfalaf Ewropeaidd: hwyluso mynediad busnesau bach a chanolig i farchnadoedd cyfalaf ac i gronfeydd buddsoddi mwy trwy greu marchnad eilaidd hylif a thryloyw ar gyfer bondiau corfforaethol, adfywio marchnadoedd gwarantu gan roi ystyriaeth ddyledus i'r risgiau yn ogystal â natur wahaniaethol cynhyrchion o'r fath. , a gwella amgylchedd yr UE ar gyfer bondiau dan do a lleoliad preifat.

4. Gwella mynediad busnesau bach a chanolig at gyllid: mae'r camau a nodir yn y cyfathrebu ar ariannu tymor hir yn cynnwys gwella gwybodaeth gredyd am fusnesau bach a chanolig, adfywio'r ddeialog rhwng banciau a busnesau bach a chanolig ac asesu arferion gorau ar helpu busnesau bach a chanolig i gael mynediad at farchnadoedd cyfalaf. Mae codi ymwybyddiaeth a darparu gwybodaeth am brosiectau hefyd ymhlith elfennau allweddol y camau a gyflwynwyd yn y cyfathrebu ar ariannu torf a fabwysiadwyd heddiw, lle mae'r Comisiwn yn cynnig:

  • Hyrwyddo arferion gorau'r diwydiant, codi ymwybyddiaeth a hwyluso datblygiad label o ansawdd;
  • monitro datblygiad marchnadoedd cyllido torfol a fframweithiau cyfreithiol cenedlaethol yn agos, a;
  • asesu'n rheolaidd a oes angen unrhyw fath o gamau pellach gan yr UE - gan gynnwys gweithredu deddfwriaethol. Y nod yw nodi'r materion y gallai fod angen mynd i'r afael â nhw er mwyn cefnogi twf cyllid torfol.

5. Denu cyllid preifat i seilwaith i'w gyflawni yn Ewrop 2020: cynyddu argaeledd gwybodaeth am gynlluniau buddsoddi mewn seilwaith a gwella'r ystadegau credyd ar fenthyciadau seilwaith.

6. Gwella'r fframwaith ehangach ar gyfer cyllid cynaliadwy: gwella'r drefn llywodraethu corfforaethol ar gyfer cyllido tymor hir, er enghraifft o ran ymgysylltu â chyfranddalwyr (trwy ddiwygio'r Gyfarwyddeb Hawliau Cyfranddalwyr - disgwylir i'r cynnig gael ei fabwysiadu'n fuan), perchnogaeth gweithwyr, adrodd ar lywodraethu corfforaethol, a materion amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethu (ESG).

Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma, yma a yma.

lywodraethu economaidd

Mae'r trafodaethau'n cychwyn ymhlith ASEau ac ASau cenedlaethol ar #EconomicGovernance

cyhoeddwyd

on

Yn yr agoriad, dan gadeiryddiaeth Cadeirydd y Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol, Irene Tinagli (S&D, IT), gwelwyd ymyriadau gan wleidyddion gorau Ewrop yn arwain gweithrediad llywodraethu economaidd a'i ddiwygiadau.

Amlygodd Tinagli y meysydd lle mae cynnydd yn fwyaf dybryd ac y mae Senedd Ewrop yn gweithio arno, gan gynnwys cwblhau'r undeb bancio ac undeb y marchnadoedd cyfalaf, diwygio pensaernïaeth llywodraethu economaidd ac yn fwy penodol, gwneud llywodraethu economaidd yn fwy atebol yn ddemocrataidd.

Cyflwynodd Is-lywydd Gweithredol y Comisiwn Dombrovskis a'r Comisiynydd Gentiloni gynlluniau'r sefydliad i adolygu pensaernïaeth llywodraethu economaidd. Nododd Llywydd yr Ewro-grŵp Centeno pa weinidogion cyllid fyddai'n cael eu blaenoriaethu yn ystod y misoedd nesaf. Cyflwynodd Zdravko Marić, cadeirydd presennol ECOFIN, flaenoriaethau Llywyddiaeth Croateg y Cyngor.

hysbyseb

Cyflwynodd Fabio Panetta, aelod o Fwrdd Gweithredol yr ECB hefyd agwedd ariannol Ardal yr Ewro a disgrifiodd y camau y mae'r ECB yn dal i'w hystyried yn angenrheidiol i gyflawni'r undeb economaidd ac ariannol (EMU).

Gallwch wylio'r agor dadl yma.

Bydd y cyfarfod yn parhau ddydd Mawrth a dydd Mercher gyda dadleuon ymhlith seneddwyr ar drethi, gwasanaethau ariannol yn ogystal â'r frwydr yn erbyn tlodi a chyllideb hirdymor yr UE (MFF).

hysbyseb

Gellir dod o hyd i'r holl wybodaeth am y crynhoad yma, gan gynnwys yr holl ddolenni i wahanol we-ffrydiau'r sesiynau. Mae'r rhaglen yn yma.

Cefndir

Mae Wythnos Seneddol Ewrop, fel y gŵyr y cyfarfod, yn dwyn ynghyd Seneddwyr o bob rhan o’r UE, gwledydd ymgeisydd ac arsylwyr i drafod materion economaidd, cyllidebol a chymdeithasol. Mae'n cynnwys Cynhadledd Semester Ewrop a'r Gynhadledd Ryng-seneddol ar Sefydlogrwydd, Cydlynu Economaidd a Llywodraethu yn yr Undeb Ewropeaidd.

Y nod yw cynyddu goruchwyliaeth ddemocrataidd ar lywodraethu economaidd yr UE ac mae'n rhoi cyfle i gyfnewid gwybodaeth am arferion gorau wrth weithredu cylchoedd Semester.

Parhau Darllen

Bancio

#Cryptocurrencies: I ddefnyddio neu wrthod?

cyhoeddwyd

on

Ar Dachwedd mae 29 bitcoin wedi cracio cofnod arall trwy gyrraedd $ 11 000 yn y pris. Mae'r arian cyfred digidol mwyaf wedi codi i swm anhygoel o fwy na 1,000 y cant eleni. Mae hyn wedi cynyddu cyfalafu cryptocurrencies cyfanswm i $ 300 biliwn, gan gynnwys cyfalafu $ 161bn bitcoin. Yr ail arian digidol mwyaf Etherium sy'n berchen ar $ 46bn arall o'r gyfran gyfan.

Mae'r gyfradd twf cryptocurrencies sy'n tyfu erioed yn gysylltiedig yn uniongyrchol ag ymgyrchoedd codi arian digidol (offrymau arian cychwynnol, ICO). Cynhaliwyd mwy na 200 ohonynt yn ystod misoedd 10 o 2017, gyda chyfanswm y buddsoddiadau o gwmpas $ 3.5bn.

hysbyseb

Mae cyrff rheoleiddiol yn talu mwy o sylw gan fod nifer y trafodion blociau yn cynyddu ar lefel genedlaethol a thrawswladol. Mae sefyllfa fyd-eang mewn perthynas â'r arian digidol ychydig yn amrywio: Gibraltar, Ynys Manaw, Ynysoedd y Cayman, a Mauritius yw'r partiswyr agored y datblygiad cryptocurrencies, tra bod eraill fel Tsieina, De Corea a Fietnam yn gwahardd cylchrediad mewnol o arian digidol.

Nid yw'r Undeb Ewropeaidd wedi datblygu ymagwedd gyffredin eto tuag at reoleiddio arian cyfred a threfniadau ICO, ond mae cyrff cenedlaethol ac Ewropeaidd yn ystyried datblygu fframweithiau diogelwch twyll a dyfalu am fuddsoddwyr preifat a gwariant economïau cenedlaethol.

Meddai llywodraethwr Banc y Ffrainc, Francois Villeroy de Galhau ym mis Mehefin na all sefydliad cyhoeddus ddarparu hyder Bitcoin, yn golygu bod y rhai sy'n defnyddio cryptocurrencies heddiw yn gwneud hynny ar eu pen eu hunain. Disgrifiodd Carl-Ludwig Thiele, aelod o fwrdd Bundesbank, arian cyfred digidol a Bitcoin fel mwy o plaything hapfasnachol na ffurf taliad. Ar yr un pryd, mae'r Bundesbank wedi bod yn astudio'r broses o gymhwyso technoleg blockchain yn ei systemau talu oherwydd i'r gyfarwyddeb PSD2 ddod i rym. Crëodd De Nederlandsche Bank, banc canolog yr Iseldiroedd, gyda'i cryptocurrency ei hun o'r enw DNBcoin ar gyfer cylchrediad mewnol i ddeall sut mae'n gweithio ac yna dywedir bod blocynnau yn berthnasol yn naturiol o fewn y system trafodion ariannol.

hysbyseb

Soniodd Ewald Nowotny, aelod o gyngor llywodraeth y Banc Canolog Ewropeaidd, a grybwyllwyd ym mis Tachwedd bod deddfwrwyr a bancwyr canolog yn trafod y modelau o reoleiddio cryptocurrencies. Fodd bynnag, mae'r fframweithiau cyfreithiol gwirioneddol yn darparu ar gyfer gohebiaeth prosiectau ICO â rheoleiddio ariannol a buddsoddi. Amlygodd yr Awdurdod Gwarantau a Marchnadoedd Ewropeaidd (ESMA) y risgiau sy'n gysylltiedig â'i ddatganiadau ar gyfer buddsoddwyr a chwmnïau.

"Mae'r mecanweithiau sy'n caniatáu i cryptoinvestors asesu risgiau posibl mewn perthynas â phrosiectau'r ICO. Y mwyaf arwyddocaol ohonynt yw asesiad cydymffurfiad cychwynnol y prosiect sy'n cynnig darnau arian i'r gofynion rheoliadol, gan gynnwys cyfarwyddebau fel 2003/71 / EC (cyfarwyddeb Prosbectws), 2015/849 / EP (Pedwerydd Cyfarwyddeb Gwyngalchu Arian), 2004/39 / EC (Cyfarwyddeb Marchnadoedd mewn offerynnau ariannol - MiFID), 2011/61 / EU (Cyfarwyddeb Rheolwyr Cronfeydd Buddsoddi Amgen - AIFMD), "esboniodd Alexander Zaitsev, cyfarwyddwr gweithredol y Threesixty Elements, cwmni buddsoddi SA sy'n dod â RAISON i'r farchnad Ewropeaidd, y platfform symudol wedi'i seilio ar AI sydd wedi'i gynllunio i drin buddsoddiadau a chyllid personol.

"Ffactorau eraill a allai gymeradwyo diwydrwydd dyladwy prosiect ICO yw'r tîm ysgutorion arbenigol a'r cynllun gweithredu cam wrth gam manwl a ddisgrifir mewn dogfen bapur gwyn gynhwysfawr," ychwanegodd Zaitsev. "Yn ogystal â hynny, mae'n werth atgoffa bod buddsoddiadau menter yn gysylltiedig â risgiau a phrosiectau sy'n dal addewidion incwm mawr mewn cyfnodau amser byr yw'r rhai sothach a priori. Mae dull rhesymol ac archwiliad cefndir prosiect trylwyr yn hanfodol i sicrhau buddsoddiadau crypto."

Felly, atebolrwydd y datblygwr i'r fframweithiau rheoleiddio ariannol ac ymgysylltu cynghorwyr proffesiynol yw'r rhannau o strategaeth syml a fydd yn sicrhau buddsoddiadau prosiectau ICO Ewropeaidd o fewn system gyfreithiol weithredol yr UE.

Mae chwaraewyr marchnad arian arbenigol rhyngwladol a marchnad arian digidol yn tybio bod y duedd fyd-eang ar gyfer datblygu dull rheoleiddio cyffredin yn ateb anghenion cyfredol ac y gallant chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau buddiannau cryptoinvestors. Yn ôl y prif swyddog gweithredol yn US Global Investors, un o'r cwmnïau buddsoddi technolegol rhyngwladol mwyaf, bydd cymdeithas yn fuan yn rhoi mwy o ymddiriedaeth mewn arian digidol: "Beth mae bitcoin wedi'i wneud, mae wedi deffro pawb i rym y dechnoleg blockchain (yr cyfriflyfr sylfaenol sy'n cefnogi bitcoin), fel e-byst deffrodd pawb i fyny i'r rhyngrwyd. Ar y dechrau nid oedd pobl yn ymddiried yn y rhyngrwyd. "

Parhau Darllen

lywodraethu economaidd

#Eurozone: Rhagolwg economaidd Hydref 2017 - twf parhaus mewn cyd-destun polisi sy'n newid

cyhoeddwyd

on

Mae economi ardal yr ewro ar y trywydd iawn i dyfu ar ei gyflymder cyflymaf mewn degawd eleni, gyda rhagolwg twf CMC go iawn yn 2.2%. Mae hyn yn sylweddol uwch na'r disgwyl yn y gwanwyn (1.7%). Mae economi yr UE yn gyffredinol hefyd yn bwrw golwg ar ddisgwyliadau gyda thwf cadarn o 2.3% eleni (i fyny o 1.9% yn y gwanwyn).

Yn ôl ei Ragfyriad yr Hydref a ryddhawyd ar 9 Tachwedd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn disgwyl i dwf barhau yn ardal yr ewro ac yn yr UE yn 2.1% yn 2018 ac yn 1.9% yn 2019 (Gwanwyn Rhagolwg: 2018: 1.8% yn ardal yr ewro, 1.9% yn yr UE).

Mae'r datganiad i'r wasg lawn ar gael ym mhob iaith yma.

Mae Rhagolwg Economaidd 2017 yr Hydref ar gael yma.

hysbyseb

Mae sylwadau'r Comisiynydd Moscovici ar gael yma.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd