Cysylltu â ni

Economi

Cynhadledd 'Gwarant Ieuenctid: Gwneud iddo Ddigwydd'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

BallymunBydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cynnal cynhadledd ym Mrwsel ar 8 Ebrill i drafod cynnydd tuag at fynd i'r afael â diweithdra ymhlith pobl ifanc drwy'r Gwarant Ieuenctid a sut mae gwledydd yr UE yn gweithredu'r cynllun. Bydd y gynhadledd 'Gwarant Ieuenctid: Gwneud iddo Ddigwydd' yn cael ei hagor gan Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd, José Manuel Barroso. Ymhlith y siaradwyr mae Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant Comisiynydd László Andor a Chyfarwyddwr Cyffredinol y Rhyngwladol Sefydliad Llafur Guy Ryder.

Cyn y gynhadledd, dywedodd yr Arlywydd Barroso: "Gyda diweithdra ymhlith pobl ifanc yn annerbyniol o uchel ledled yr UE, mae angen i ni wneud rhywbeth ar frys i helpu pobl ifanc i gael swyddi. Mae Gwarantau Ieuenctid wedi profi eu gwerth mewn sawl aelod-wladwriaeth, a dyna pam mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi profi camodd i mewn i argymell eu bod yn cael eu gweithredu ledled yr UE. Ac rydym wedi ategu hyn gydag o leiaf € 6 biliwn o gyllid pwrpasol gan y Fenter Cyflogaeth Ieuenctid y mae'n rhaid i aelod-wladwriaethau ei ddefnyddio'n dda yn awr. Mae hwn yn ymrwymiad ar y lefel uchaf sy'n rydym wrthi'n gweithio i roi gobaith i bobl ifanc ar gyfer y dyfodol. "

Dywedodd y Comisiynydd Andor "Nid yw'r Warant Ieuenctid yn fusnes fel arfer. Mae'n bolisi uchelgeisiol ac arloesol ar gyfer cyflogaeth ieuenctid sy'n targedu canlyniad clir: bod pob person ifanc yn cael cyfle da yn y farchnad lafur o fewn pedwar mis. Mae hyn yn gofyn am fuddsoddiad a llawer o newidiadau strwythurol o ran sut mae pobl ifanc yn cael eu cefnogi i symud o'r ysgol i'r gwaith. Ni allwn ddisgwyl i ragolygon swydd pob person ifanc wella o un diwrnod i'r nesaf. Ond rydym yn disgwyl i bob aelod-wladwriaeth weithredu'r Warant Ieuenctid yn brydlon er mwyn rhoi cyfle go iawn i bawb ".

hysbyseb

Bydd y gynhadledd yn edrych ar fesurau a gyflwynwyd ac arfaethedig i weithredu'r Warant Ieuenctid, gydag enghreifftiau o arfer da. Bydd yn rhoi sylw arbennig at yr heriau a wynebir gan weithredu gwledydd gyda'r diweithdra ymysg pobl ifanc uchaf a bydd yn trafod sut y gall arian yr UE orau yn cael ei ddefnyddio i gefnogi'r Gwarant Ieuenctid. Bydd cynrychiolwyr y ILO, OECD ac Awstralia (ar ran y Llywyddiaeth cylchdroi y G20) rhowch y drafodaeth ar ddiweithdra ymhlith pobl ifanc mewn cyd-destun byd-eang ac yn dangos sut Ewrop Gwarant Ieuenctid yn ymwneud â mesurau cyflogaeth ieuenctid economïau mawr eraill. Bydd y partneriaid cymdeithasol hefyd yn cymryd rhan ac yn trafod pa newidiadau systemig yn cael eu hangen i wella cyfateb sgiliau ag anghenion y farchnad lafur. Hefyd, bydd yn bwysig fod cyfranogiad y sector preifat, a bydd y gynhadledd yn trafod cyfraniadau concrid gan gwmnïau sy'n ymwneud â'r Gynghrair Ewropeaidd ar gyfer Prentisiaethau i wella argaeledd prentisiaethau a datblygu systemau hyfforddi Dal.

Gall y rhaglen lawn i'w gweld ar y webpage digwyddiad, O ble y bydd gwylwyr hefyd yn gallu webstream y gynhadledd.

Cefndir

hysbyseb

Gyda 5.5 miliwn o bobl o dan oed 25 methu dod o hyd gwaith, diweithdra ymhlith pobl ifanc yn parhau i fod yn un o'r anawsterau mwyaf sy'n wynebu Ewrop. Dyma pam mae'r Comisiwn wedi bod yn gweithio ar fesurau i helpu mynd i'r afael hwn, sef y Gwarant Ieuenctid, a gynigiwyd ym mis Rhagfyr 2012 ac a fabwysiadwyd gan Gyngor Gweinidogion yr UE ym mis Ebrill 2013.

Gwarant Ieuenctid yn un o'r diwygiadau strwythurol mwyaf hanfodol a brys y mae'n rhaid i aelod-wladwriaethau gyflwyno i'r afael â diweithdra ymhlith pobl ifanc a gwella ysgol i trawsnewidiadau yn gweithio.

Rhaid i aelod-wladwriaethau gynnig yr holl bobl ifanc hyd at 25 oed i swydd o ansawdd, parhad addysg, prentisiaeth neu hyfforddeiaeth o fewn pedwar mis o adael addysg ffurfiol neu ddod yn ddi-waith. Mae'r rhesymeg yn syml: mae'n rhaid i Aelod-wladwriaethau sicrhau bod pobl ifanc yn derbyn cyngor personol i naill ai yn eu galluogi i ddod o hyd i swydd addas i'w addysg, sgiliau a phrofiad neu i gaffael y addysg, sgiliau a phrofiad sy'n uniongyrchol berthnasol i gynyddu eu siawns o ddod o hyd i swydd yn y dyfodol.

Mae'r Comisiwn yn annog pob aelod wladwriaeth i sefydlu Warant Ieuenctid gyda chymorth o gymorth ariannol o Gronfa Gymdeithasol Ewrop, sy'n werth mwy na € 80bn o 2014-20, ac oddi wrth y Fenter Cyflogaeth Ieuenctid (Yei) gyda chyllideb o € frontloaded 6.4bn (prisiau presennol) ar gyfer 2014 2015 a.

Mae'r Gwarant Ieuenctid yn cael ei ategu gan Fframwaith Ansawdd ar gyfer Hyfforddeiaethau, a fabwysiadwyd gan Gyngor Gweinidogion yr UE ar 10fed Mawrth (gweler IP / 14 / 236), Er mwyn galluogi pobl ifanc i ennill profiad gwaith o ansawdd uchel dan amodau diogel, a chan y Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Prentisiaethau, A lansiwyd gan y Comisiwn ym mis Gorffennaf 2013 i wella ansawdd a chyflenwi prentisiaethau ar draws yr UE (gweler IP / 13 / 634).

Mwy o wybodaeth

dudalen Digwyddiad ar wefan Cyflogaeth DG
diweithdra ymhlith pobl ifanc
Fframwaith Ansawdd ar Hyfforddeiaethau
Gwefan László Andor
Dilynwch László Andor ar Twitter
Tanysgrifiwch i e-bost rhad ac am ddim y Comisiwn Ewropeaidd cylchlythyr ar gyflogaeth, materion cymdeithasol a chynhwysiant

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd