Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Mae ASEau Amaethyddiaeth yn cymeradwyo delio â'r Cyngor ar hyrwyddo cynnyrch fferm yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20140407PHT42639_originalCymeradwywyd cytundeb â Chyngor Gweinidogion yr UE ar fesurau i hybu gwerthiant cynnyrch fferm yr UE yn yr UE a thramor ac i adfer hyder defnyddwyr pe bai tarfu ar y farchnad gan y Pwyllgor Amaethyddiaeth ar 8 Ebrill.

"Bydd y fargen hon yn gwella ymhellach hyrwyddo cynhyrchion fferm yr UE ledled y byd. Bydd mesurau newydd yn helpu ffermwyr yr UE a'r diwydiant bwyd i hybu eu gwerthiant dramor ac i gydgrynhoi eu safle ar farchnad sengl yr UE", meddai rapporteur y Senedd, Esther Herranz García (EPP , ES). Cymeradwywyd y cytundeb o 31 pleidlais i bump, gyda dau yn ymatal.
Yn dilyn arweiniad y Senedd, cytunodd Cyngor y Gweinidogion a’r Comisiwn Ewropeaidd i ganiatáu hyrwyddo cynnyrch fferm yr UE ar farchnad sengl yr UE ac nid mewn trydydd gwledydd yn unig.

Gallai ymgyrchoedd gwybodaeth yn yr UE ac mewn trydydd gwledydd ganolbwyntio ar y safonau diogelwch bwyd uchel, lles anifeiliaid, olrhain a chynaliadwyedd y mae'n rhaid i gynhyrchwyr yr UE eu cyrraedd.
Cynyddodd cyfraniad yr UE

hysbyseb

Dylai cyllid ar gyfer ymgyrchoedd gwybodaeth a hyrwyddo ddod yn gyfan gwbl gan yr UE a’r sefydliad sy’n cynnig, a thrwy hynny eithrio aelod-wladwriaethau rhag cyfrannu, meddai’r fargen.

Ond i wneud iawn am ddiffyg cyllid posibl gan gynhyrchwyr, dilynodd y tri sefydliad arweiniad y Senedd a galluogi'r UE i gynyddu ei gyfran o'r cyllid.

Dylai fod gan bob ymgyrch hyrwyddo a gwybodaeth gymwys yn yr UE a thramor hawl i gyd-ariannu 70% - 80%, i fyny o'r 50% - 60% a gynigiwyd gan y Comisiwn.
Os bydd aflonyddwch difrifol yn y farchnad neu golli hyder defnyddwyr, dylid cynyddu cyfran yr UE i 85% a gellid ei chynyddu pum pwynt canran arall os yw'r sefydliad arfaethedig o aelod-wladwriaeth sydd mewn anhawster ariannol, yn ôl y fargen. .

hysbyseb

Mesurau hyblyg i ddelio ag argyfyngau
Ar gais y Senedd, caniateir i'r Comisiwn lansio ymgyrchoedd prydlon i unioni aflonyddwch difrifol yn y farchnad a cholli hyder defnyddwyr, fel yr un yn 2011, pan gafodd ciwcymbrau Sbaen eu beio ar gam am achosi achos o E.coli.

Rhestr hirach o'r cynhyrchion dan sylw
Mae'r fargen hefyd yn ychwanegu cwrw, siocled, bara a chrwst, pasta, halen, corn melys, a chotwm at y rhestr o gynhyrchion sy'n gymwys ar gyfer yr ystod lawn o fesurau hyrwyddo a gefnogir gan yr UE. Gellir ychwanegu cynhyrchion pysgod a dyframaethu at y rhestr hon ar yr amod eu bod wedi'u bwndelu mewn ymgyrch hyrwyddo neu wybodaeth gyda chynhyrchion fferm cymwys eraill, yn ychwanegu'r testun y cytunwyd arno.

Sicrhaodd y Senedd hefyd y gallai gwinoedd wedi'u cynnwys â dynodiad tarddiad gwarchodedig (PDO) ac arwydd daearyddol gwarchodedig (PGI) fod yn gymwys i gael cefnogaeth yr UE ar yr amod bod ymgyrchoedd hyrwyddo yn cael eu noddi gan sefydliadau o sawl aelod-wladwriaeth. Ar gyfer ymgyrchoedd a ddyluniwyd gan sefydliad (au) o un aelod-wladwriaeth, dim ond pe bai'n cael ei bwndelu â chynhyrchion cymwys eraill y gellid ychwanegu gwin at y rhestr.
Y camau nesaf

Bydd y cytundeb dros dro yn cael ei drafod gan y Senedd lawn yn ei sesiwn lawn ddiwethaf yn Strasbwrg (14 - 17 Ebrill) cyn yr etholiadau Ewropeaidd. Os bydd y Senedd yn pleidleisio drosto, yna bydd angen i'r Cyngor ei gymeradwyo'n ffurfiol o hyd.

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd