Cysylltu â ni

Economi

Cwblhau undeb bancio UE: pleidleisiau Senedd Ewrop ar dri testunau deddfwriaethol allweddol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

euro_coins_and_banknotes_shutterstockErs dechrau'r yr argyfwng ariannol, yr Undeb Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau wedi cymryd rhan mewn ailwampio sylfaenol o reoleiddio banc a goruchwyliaeth. Gan fod yr argyfwng ariannol esblygu ac yn troi i mewn i'r argyfwng ddyled ardal yr ewro yn 2010 / 11 daeth yn amlwg bod, ar gyfer gwledydd hynny sy'n rhannu arian cyfred, mwy wedi ei wneud, yn enwedig i dorri'r cylch dieflig rhwng banciau a chyllid cenedlaethol.

Ym mis Mehefin 2012, penaethiaid y wladwriaeth a'r llywodraeth y cytunwyd arnynt i greu undeb bancio canoli cyflwyno rheolau ar draws yr UE ar gyfer yr ardal yr ewro (ac unrhyw ddiffyg ewro Aelod-wladwriaethau sydd am ymuno).

Mae pob testunau y mae'r undeb bancio yn cael ei adeiladu yn awr mewn grym, neu ar fin cael eu mabwysiadu gan y senedd Ewropeaidd yn ystod ei sesiwn lawn nesaf. Byddant yn cael eu hategu gan Gytundeb Rhynglywodraethol i gael ei lofnodi gan aelod-wladwriaethau ym mis Mai.

hysbyseb

Ar 15 Ebrill, bydd Senedd Ewrop bleidleisio ar y tri testunau allweddol i gwblhau'r gwaith deddfwriaethol sy'n sail i'r undeb bancio.

  • Cyfarwyddeb Adfer a Datrys Banc (BRRD) - Rapporteur Gunnar Hökmark
  • Cyfarwyddeb (Ail-lunio) ar Gynlluniau Gwarant Adnau (DGS) - Rapporteur Peter Simon
  • Rheoliad ar y Mecanwaith Datrys Sengl (SRM) Rapporteur Elisa Ferreira

Ar yr achlysur hwn, bydd y Comisiynydd Barnier yn cymryd rhan mewn cynhadledd i'r wasg ar y cyd â'r tri adroddwyr.

Cefndir

hysbyseb

Mae'r diwygio dwys y sector bancio Ewropeaidd yn anelu at wneud yn fwy cadarn a gwydn, er mwyn lleihau effaith y methiannau banc posibl, a sicrhau bod y sector ariannol ar y gwasanaeth yr economi go iawn.

Amlygodd argyfwng ardal yr ewro y cylch a allai fod yn ddieflig rhwng banciau a dyled sofran. Daeth yr angen am undeb economaidd ac ariannol dyfnach wedi'i lywodraethu'n well a dyfnach i arian sengl weithio yn y tymor hir. Er mwyn torri'r cylch hwnnw, nid yw sector ariannol mwy cadarn yn ddigon. Yn benodol ar gyfer gwledydd sy'n rhannu arian cyfred, mae angen dull dyfnach a mwy integredig - yn y bôn gan sicrhau bod y rheolau yn cael eu cyflawni'n ganolog ar gyfer pob un o'r 28 Aelod-wladwriaeth.

Dyma pam yr ymrwymodd penaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth i undeb bancio ym mis Mehefin 2012. Datblygwyd y weledigaeth ymhellach yng nghynllun y Comisiwn Ewropeaidd ar gyfer undeb economaidd ac ariannol ym mis Tachwedd 2012.

Mae cymal cyntaf yr undeb bancio bellach ar waith gyda'r Mecanwaith Goruchwylio Sengl: yr ECB fydd goruchwyliwr eithaf pob un o'r 6,000 o fanciau yn ardal yr ewro o hydref 2014. Yn y cyfamser, asesiad cynhwysfawr o iechyd ariannol y banciau. yn cael ei gynnal.

Ar 15 Ebrill Senedd Ewrop i fod i fabwysiadu yr ail gymal yr undeb bancio, Mecanwaith Datrys Sengl, a fydd yn caniatáu argyfyngau banc i gael eu rheoli'n fwy effeithiol, ynghyd â dau cynigion deddfwriaethol y mae'r undeb bancio yn adeiladu y Gyfarwyddeb ddiwygiedig ar Adnau Cynllun a'r Adfer Banc a Chyfarwyddeb Datrys Gwarantau.

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd