Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Comisiwn yn lansio Arsyllfa Marchnad Llaeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cow_and_milk_churn_Newtownmanor _-_ geograph.org_.uk _-_ 799328Mae Arsyllfa Marchnad Llaeth Ewropeaidd newydd yn cael ei lansio heddiw (16 Ebrill) gan y Comisiynydd Amaethyddiaeth a Datblygu Gwledig Dacian Cioloş. Yng ngoleuni diwedd y drefn cwota llaeth ar 31 Mawrth 2015, bydd yr Arsyllfa yn cryfhau gallu'r Comisiwn i fonitro'r farchnad laeth ac yn helpu'r sector i addasu i'r amgylchedd newydd, ar ôl rhyw 30 mlynedd o dan drefn cwota.

Nod yr Arsyllfa yw cynyddu tryloywder a darparu'r data marchnad mwyaf cywir, fel y gall actorion y gadwyn gyflenwi llaeth wneud penderfyniadau busnes gwybodus a gall y Comisiwn wneud penderfyniadau polisi gwybodus. Gan ddechrau o'i lansiad y prynhawn yma (16h), bydd Arsyllfa Marchnad Llaeth Ewrop yn darparu rhyngwyneb gwe sengl gyda chyfoeth o ddata crai ar gyfer rhanddeiliaid yn y sector llaeth. Ar ben hynny, bydd yn dilyn ac yn dadansoddi tueddiadau'r gorffennol a'r presennol ym marchnadoedd llaeth yr UE a'r byd, cynhyrchu, cydbwysedd rhwng cyflenwad a galw, costau cynyrchiadau, safbwyntiau marchnadoedd ac ati.

Dywedodd y Comisiynydd Cioloş: "Mae'r PAC newydd yn cryfhau rôl rhanddeiliaid wrth sicrhau datblygiad cytbwys o'r sector llaeth. Er mwyn iddynt allu gwneud hynny, mae arnom angen tryloywder data a dadansoddiad cywir o'r farchnad. Ychwanegodd gwir yr Arsyllfa yn wir. bydd gwerth yn yr asesiad adeiladol o wahanol ddadansoddiadau marchnad. Bydd yn offeryn hanfodol ar gyfer gwneud penderfyniadau gan y Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau. "

hysbyseb

Yn dilyn ymlaen o'r cysyniad a gafodd ei arnofio gyntaf gan y Comisiynydd Cioloș yn y Cynhadledd Llaeth ym mis Medi 2013, bydd yr Arsyllfa yn darparu tryloywder data, wedi'i ategu gan ddadansoddiad o'r farchnad, adroddiadau rhagolygon tymor byr a rhagolygon tymor canolig, yn ogystal â chan gyfarfodydd rheolaidd bwrdd economaidd. Bydd y bwrdd hwn sy'n cynnwys rhanddeiliaid y farchnad laeth yn trafod y data ac yn ychwanegu gwybodaeth a mewnwelediad perthnasol gwerthfawr nad yw ar gael yn rhwydd o'r ystadegau. Bydd cyfarfodydd Arsyllfa'r Farchnad Llaeth yn cael eu hadlewyrchu mewn adroddiadau a fydd hefyd ar gael i'r cyhoedd.

Cefndir

Bydd diddymu'r system gwota llaeth yn 2015, y cytunwyd arni yn 'Archwiliad Iechyd CAP' 2008, yn creu cyd-destun newydd i weithredwyr economaidd sydd wedi bod yn delio â chwotâu llaeth ers eu cyflwyno ym 1984. Paratoi'r sector ar gyfer yr amgylchedd gweithredu newydd hwn. , datblygwyd cyfres o offerynnau newydd yng nghyd-destun 2012 'Pecyn Llaeth', yn benodol ar gydweithrediad ymhlith ffermwyr llaeth. Ar ben hynny, bu'r sector llaeth yn destun trafodaethau dwys yn ystod trafodaethau diwygio'r PAC y llynedd a'r cytundeb terfynol (MEMO / 13 / 621) yn darparu mwy o gyfeiriadedd y farchnad gyda rhwyd ​​ddiogelwch wedi'i hatgyfnerthu i ffermwyr yng nghyd-destun ansicrwydd allanol - yn bennaf trwy daliadau uniongyrchol, ond hefyd gydag opsiynau ar gyfer rheoli risg o dan Raglenni Datblygu Gwledig a chronfa wrth gefn argyfwng marchnad hyblyg newydd rhag ofn anawsterau yn y farchnad.

hysbyseb

Mwy o wybodaeth

Arsyllfa Marchnad Llaeth Ewrop wefan (yn weithredol heddiw (16 Ebrill) am 16h).

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd