Cysylltu â ni

Economi

offeryn deinamig ar gyfer democratiaeth uniongyrchol yn yr UE: Dysgu o ddwy flynedd gyntaf Fenter Dinasyddion Ewropeaidd '

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

RTEmagicC_2d03fd5735Cyfarfu nifer llethol o ymgyrchwyr a rhanddeiliaid Menter Dinasyddion Ewropeaidd (ECI) o amrywiol sefydliadau a sefydliadau ym Mhwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) i drafod y gwersi a ddysgwyd hyd yma ac i lunio rhestr o argymhellion i wneud yr offeryn hwn ar eu cyfer. democratiaeth uniongyrchol yn fwy effeithiol a hawdd ei defnyddio.

Diwrnod ECI 2014, y trydydd digwyddiad o'r fath, ei drefnu gan yr EESC mewn partneriaeth gyda: Pwyllgor y Rhanbarthau, y Gwasanaeth Gweithredu Dinasyddion Ewropeaidd, Democratiaeth Rhyngwladol, Sefydliad Menter a Refferendwm Ewrop, yr Ymgyrch ECI, EurActiv a EuroNews. Ysgogi trafodaethau, areithiau ysbrydoledig ac awyrgylch positif marcio y gynhadledd a oedd yn ceisio tynnu sylw at agweddau cadarnhaol y cyfweliad gwybyddol manwl er mwyn sicrhau ei fod yn parhau i ddatblygu.

Yn ystod ei araith agoriadol, dywedodd llywydd EESC, Henri Malosse: "Ni ddylid trin yr ECI fel teclyn y Comisiwn Ewropeaidd mwyach, ond fel offeryn safonol y model newydd o lywodraethu UE." Gan fod yr ECIs wedi ysgogi nifer llethol o weithredwyr annibynnol newydd yr UE wrth gyflwyno pynciau newydd i'r UE sydd y tu allan i gylch lobïwyr Brwsel, mae gennym gyfle o'r diwedd i glywed pryderon Ewropeaid mewn modd uniongyrchol iawn.

hysbyseb

Fel y dywedodd yr Ombwdsmon Ewropeaidd, Emily O'Reilly: “Yr ECI yw'r allwedd i rymuso dinasyddion yr UE i gymryd rhan weithredol yn y broses o wneud penderfyniadau yn yr UE." Addawodd yr Ombwdsmon fod yn wyliadwrus o ran y ffordd y mae'r offeryn hwn yn cael ei ddefnyddio. Mae mwy na phum miliwn o Ewropeaid eisoes wedi ymuno â dros ugain ECI gwahanol gyda dadleuon diddorol iawn ar lefel genedlaethol ac UE - arwydd calonogol iawn o ddiddordeb pobl a'u cyfranogiad gweithredol.

Mae rhai o'r materion a drafodwyd yn y tri labordy ECI a drefnwyd gan y EESC cynnwys ECI ymgyrchu, cyfyngiadau cyfreithiol a heriau, a'r effaith ar lefel wleidyddol a sefydliadol yn yr UE.

Roedd yr angen dybryd i leihau rhwystrau casglu llofnodion, cysoni'r broses ar draws aelod-wladwriaethau a chynyddu posibiliadau effaith ymhlith y prif faterion cyffredin yr hoffai rhanddeiliaid ac ymgyrchwyr eu datrys. At hynny, rhoddwyd ystyriaeth ddifrifol i ymestyn yr amser casglu llofnodion, ynghyd â gwella'n sylweddol y telerau ar gyfer ystyried ECIs llwyddiannus ym mhroses gyfreithiol y Comisiwn ar gyfer penderfyniadau polisi.

hysbyseb

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd