Cysylltu â ni

Economi

Amodau gwaith: Comisiynydd Andor a ILO gyfarwyddwr cyffredinol yn cytuno i atgyfnerthu cydweithio ar iechyd a diogelwch yn y gwaith

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

arwyddlun_enMae'r Comisiynydd Cyflogaeth, Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant László Andor a Chyfarwyddwr Cyffredinol y Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) Guy Ryder wedi cytuno i gynyddu cydweithredu ym maes iechyd a diogelwch yn y gwaith fel modd i wella synergedd a hyrwyddo cysondeb yn y ffordd alwedigaethol. rhoddir sylw i heriau diogelwch ac iechyd ar lefel fyd-eang, ac felly mynd i'r afael yn well â'r her allweddol hon ledled y byd. Mae'r cytundeb yn cyd-fynd â'r cynhadledd ar amodau gwaith a gynhaliwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ym Mrwsel heddiw (28 Ebrill), mae'r Diwrnod y Byd ar gyfer Diogelwch ac Iechyd yn y Gwaith. Ledled y byd, bob 15 eiliad mae gweithiwr yn marw o ddamwain neu afiechyd sy'n gysylltiedig â gwaith ac mae 160 o weithwyr yn cael damwain sy'n gysylltiedig â gwaith.

"Mae gwella diogelwch ac iechyd yn y gwaith ym mhob gwlad yn flaenoriaeth i'r ILO a ninnau. Rydym eisoes yn cyflawni gweithredoedd llwyddiannus ar y cyd, er enghraifft y compact cynaliadwyedd ym Mangladesh. Trwy gynyddu ein cydweithrediad byddwn yn fwy effeithiol yn ein hymdrechion i gwella diogelwch ac iechyd galwedigaethol ledled y byd, "meddai'r Comisiynydd Andor.

"Mae Diwrnod y Byd ar gyfer Diogelwch ac Iechyd yn y Gwaith yn cadarnhau hawl pob gweithiwr i amgylchedd gwaith diogel ac iach. Ac eto mae cymaint mwy i'w wneud o hyd - ac y gellir ei wneud - i leihau nifer yr achosion o farwolaethau sy'n gysylltiedig â'r gweithle. , anafiadau a salwch Heddiw, rydym yn galw ar bawb sydd â rôl i'w chwarae ym maes diogelwch gweithwyr - ar lefelau byd-eang, rhanbarthol, cenedlaethol a gweithle - i weithio gyda'i gilydd ac i weithredu gydag ymdeimlad o frys gwirioneddol sydd gan yr ILO a'r UE partneriaeth ragorol ar ddiogelwch ac iechyd yn y gwaith, a byddwn yn atgyfnerthu ein cydweithrediad yn y maes hwn, "ychwanegodd Cyfarwyddwr Cyffredinol yr ILO Guy Ryder.

hysbyseb

Cytunodd Andor a Ryder i wella eu cydweithrediad oherwydd bod y Comisiwn Ewropeaidd a'r Sefydliad Llafur Rhyngwladol:

  • Meddu ar fudd i'r ddwy ochr mewn cefnogi gweithgareddau ei gilydd, yn enwedig o ran cydweithredu wrth hyrwyddo diogelwch ac iechyd galwedigaethol mewn economïau sy'n dod i'r amlwg, gweithredu'r agenda waith weddus a gwella amodau gwaith mewn cadwyni cyflenwi byd-eang;
  • rhannu dull ataliol o fynd i'r afael â chlefydau gwrth alwedigaethol a chysylltiedig â gwaith, yn benodol trwy fynd i'r afael â risgiau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg sy'n gysylltiedig ag iechyd corfforol a meddyliol, sy'n gysylltiedig â thechnolegau newydd a phatrymau trefniadaeth gwaith newydd. Yn y fframwaith hwn, maent yn cytuno ar yr angen i archwilio posibiliadau i wella cydweithredu ym maes atal ac ar gasglu data ar glefydau galwedigaethol a chysylltiedig â gwaith;
  • cydnabod y rôl hanfodol a chwaraeir gan arolygiadau llafur wrth atal, cynghori a gorfodi ar lefel menter a chydnabod y rôl ategol y gallai mentrau cydymffurfio preifat ei chwarae wrth wella amodau gwaith. Mae'r ddau ohonyn nhw'n tynnu sylw at yr angen i atgyfnerthu gallu sefydliadau archwilio a gorfodi llafur a rôl cymorth technegol a meithrin gallu i'r nod hwnnw ac ,;
  • rhannu dealltwriaeth gyffredin o'r angen i atgyfnerthu'r diwylliant diogelwch galwedigaethol a llywodraethu iechyd teiran ar bob lefel ac felly bwysigrwydd hyrwyddo cyfranogiad gweithredol llywodraethau, cyflogwyr a sefydliadau gweithwyr wrth ddatblygu polisïau a rhaglenni OSH.

Gofynnir i'r Cyfarfod Lefel Uchel, sy'n cynnwys cynrychiolwyr lefel uchel y Comisiwn ac ILO, ddilyn y cytundeb rhwng y Comisiwn Andor a'r Cyfarwyddwr Cyffredinol Ryder.

Cefndir

hysbyseb

Cynhaliwyd arolwg Eurobaromedr diweddar ar amodau gwaith yn y 28 aelod-wladwriaeth (IP / 14 / 467), mae mwyafrif bach o Ewropeaid (57%) o'r farn bod amodau gwaith yn eu gwlad wedi dirywio yn ystod y pum mlynedd diwethaf, hyd yn oed os yw mwy na thri chwarter (77%) yn fodlon â'u hamodau gwaith eu hunain. Mae gwahaniaethau eang hefyd yn lefelau boddhad ymhlith aelod-wladwriaethau.

Mae'r UE yn dibynnu ar set gynhwysfawr o bolisïau a deddfwriaeth sy'n anelu at gefnogi gwell amodau gwaith yn yr UE, gan gynnwys safonau gofynnol cyfraith llafur a diogelwch galwedigaethol ac iechyd. Y llynedd, cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd ddau Fframwaith Ansawdd ar Ailstrwythuro (IP / 13 / 1246) ac ar Hyfforddeiaethau (IP / 13 / 1200). Mabwysiadwyd y Fframwaith Ansawdd ar Hyfforddeiaethau gan Gyngor Gweinidogion yr UE ym mis Mawrth 2014 (IP / 14 / 236).

Ar 7 Ebrill 2014, lansiodd yr Asiantaeth Ewropeaidd ar gyfer Diogelwch yn y Gwaith yn y Gwaith (EU-OSHA) yr ymgyrch Rheoli Straen Gweithleoedd Iach i godi ymwybyddiaeth am y risgiau seicolegol, corfforol a chymdeithasol sy'n gysylltiedig â straen yn y gwaith (gweler. IP / 14 / 386).

Mwy o wybodaeth

ILO- Iechyd a diogelwch yn y gwaith
Cynhadledd ar Amodau Gwaith, Brwsel, 28 Ebrill 2014
Compact Cynaliadwyedd ar gyfer Bangladesh
Hawliau yn y gwaith
Ailstrwythuro
Gwefan László Andor
Dilynwch László Andor ar Twitter
Tanysgrifiwch i e-bost rhad ac am ddim y Comisiwn Ewropeaidd cylchlythyr ar gyflogaeth, materion cymdeithasol a chynhwysiant

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd