Cysylltu â ni

Economi

Cymorth gwladwriaethol: Comisiwn yn cymeradwyo cymorth ailstrwythuro ar gyfer banc Groeg Eurobank

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

downloadMae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod bod cynllun ailstrwythuro Eurobank Group yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd y cynllun yn galluogi'r banc i ddod yn hyfyw yn y tymor hir heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol. Mae Gwlad Groeg wedi ymrwymo i set gynhwysfawr o fesurau sy'n ymwneud ag ailstrwythuro gweithgareddau Eurobank a pholisi credyd y grŵp.

Ar sail y cynllun, mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE y cymorth ailstrwythuro a roddwyd gan Wlad Groeg i Eurobank Ergasias SA, gan gynnwys ailgyfalafu gan y Gronfa Sefydlogrwydd Ariannol Hellenig (HFSF) yn 2012 a 2013, yn ogystal ag ôl-osod yr HFSF ar yr ailgyfalafu parhaus. Mae'r Comisiwn hefyd wedi cymeradwyo caffaeliad Eurobank o Nea Proton Bank a New Hellenic Postbank, y bydd ei integreiddio o fewn Eurobank yn atgyfnerthu hyfywedd y grŵp heb ystumio cystadleuaeth yn ormodol.

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn sy’n gyfrifol am bolisi cystadlu Joaquín Almunia: “Mae ailstrwythuro Eurobank yn gam pwysig ymlaen i sector bancio Gwlad Groeg. Mae'r cynllun ailstrwythuro a gymeradwywyd heddiw yn atgyfnerthu hyfywedd y banc ac yn sicrhau y bydd yn ddigon cryf i gefnogi adferiad yng Ngwlad Groeg trwy ddarparu credyd i'r economi go iawn. "

hysbyseb

Cynllun ailstrwythuro Eurobank

Er 2008, mae Gwlad Groeg a'r HFSF wedi rhoi cefnogaeth cyfalaf a hylifedd dro ar ôl tro i Eurobank Ergasias SA Agorodd y Comisiwn ymchwiliad manwl ym mis Gorffennaf 2012 i asesu a oedd y mesur yn unol â rheolau'r UE ar gymorth gwladwriaethol i fanciau yn ystod yr argyfwng (gweler. IP / 12 / 860).

Mae cynllun ailstrwythuro Eurobank yn rhedeg tan 2018. Ei nod yn bennaf yw ailffocysu'n ddyfnach ar weithgareddau bancio craidd yng Ngwlad Groeg a dychwelyd y gweithrediadau hyn i broffidioldeb cryf:

hysbyseb
  • Mae Eurobank eisoes wedi dechrau rhesymoli ei rwydwaith canghennau yng Ngwlad Groeg ac wedi dargyfeirio is-gwmnïau yn Nhwrci a Gwlad Pwyl. Er 2012, trosodd a phrynodd ddyled is-orfodol yn ôl ar ddisgownt sylweddol er mwyn cynhyrchu cyfalaf. Ni thalwyd difidend mewn arian parod er 2008 a gostyngodd perchnogaeth cyfranddalwyr hanesyddol o dan 2% yn dilyn ailgyfalafu HFSF. Bydd y banc yn parhau i ailstrwythuro a dileu ei weithrediadau rhyngwladol, cael gwared ar weithgareddau nad ydynt yn rhai craidd yng Ngwlad Groeg a gwella ei effeithlonrwydd gweithredol a'i elw llog net, yn benodol trwy leihau ei gostau ymhellach.
  • Ymrwymodd Gwlad Groeg hefyd y bydd Eurobank yn gweithredu fframwaith llywodraethu corfforaethol a pholisi credyd darbodus yn seiliedig ar arferion masnachol cadarn, yn enwedig o ran trafodion gyda'i chyfranddalwyr a'i reolwyr.

Bydd yr ymrwymiadau hyn yn cael eu monitro gan ymddiriedolwr.

Mae'r Comisiwn hefyd yn nodi'n gadarnhaol, ar gyfer cynnydd cyfalaf cyfredol Eurobank, y mae HFSF yn ei ôl-bacio, bod pris tanysgrifio'r cyfranddaliadau newydd wedi'i bennu ar sail dau werthusiad annibynnol o werth teg y banc. Bydd hyn yn osgoi gwanhau'r gormod o HFSF sy'n berchen ar fwy na 90% o Eurobank ers ei ailgyfalafu yn 2013. Ar ben hynny, os bydd yn rhaid i'r HFSF chwistrellu swm sylweddol o gyfalaf yng nghyd-destun yr ailgyfalafu parhaus, mae Gwlad Groeg wedi ymrwymo i ddileu gweithgareddau rhyngwladol y banc ymhellach. Fe wnaeth hyn alluogi'r Comisiwn i fabwysiadu penderfyniad cyn i'r cynnydd cyfalaf gau.

Yn ei asesiad, mae'r Comisiwn wedi ystyried y ffaith nad yw anawsterau Eurobank yn dod yn bennaf o gymryd risg gormodol ond o'r argyfwng sofran a'r dirwasgiad hirfaith a dwfn cysylltiedig a ddechreuodd yn 2008. Felly cytunodd y Comisiwn i a lleihau maint llai nag ar gyfer achosion ailstrwythuro eraill a gymeradwywyd eisoes gan y Comisiwn, yn enwedig yn y farchnad ddomestig lle derbyniodd y Comisiwn nad yw'r banc yn dileu ei fantolen dros y cyfnod ailstrwythuro.

Fodd bynnag, mae'r mesurau ailstrwythuro a llywodraethu pellgyrhaeddol i'w gweithredu, megis lleihau gweithrediadau rhyngwladol a gweithgareddau nad ydynt yn rhai craidd yng Ngwlad Groeg, cyfraniad cyfranddalwyr a chredydwyr israddol neu ailstrwythuro gweithrediadau masnachol yng Ngwlad Groeg, yn darparu mesurau diogelwch digonol i gyfyngu. ystumiadau’r gystadleuaeth a grëwyd gan y cymorth gwladwriaethol a sicrhau bod y banc a’i berchnogion yn cyfrannu’n ddigonol at gost ailstrwythuro ac ailgyfalafu’r banc.

Felly mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo'r holl fesurau cymorth cyfalaf a hylifedd.

Caffaeliadau Nea Proton Bank a New Hellenic Postbank gan Eurobank

Ym mis Gorffennaf 2012 (gweler IP / 12 / 854) a Mai 2013, roedd y Comisiwn wedi agor ymchwiliadau manwl i'r cymorth gwladwriaethol sylweddol a roddwyd i Nea Proton Bank a Hellenic Postbank newydd, y banciau pontydd a oedd yn harboli gweithgareddau Proton Bank a Hellenic Postbank yn eu tro. Ym mis Gorffennaf 2013, cynigiwyd y ddau fanc ar werth. Dewiswyd Eurobank fel y cynigydd a ffefrir ar gyfer y ddau.

O dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, ac yn benodol o dan y Cyfathrebu Ailstrwythuro (gweler IP / 09 / 1180), fel rheol ni chaniateir i fanciau a dderbyniodd gymorth gwladwriaethol brynu asedau yn ystod y cyfnod ailstrwythuro, er mwyn osgoi torfoli buddsoddwyr sy'n gweithredu heb gymorth gwladwriaethol ac i sicrhau bod y cymorth wedi'i gyfyngu'n llwyr i gost ailstrwythuro.

Fodd bynnag, yn yr achos hwn, ni chyflwynodd unrhyw fuddsoddwyr heb gymorth gynigion dilys ar gyfer y ddau fanc pont yn ystod y prosesau gwerthu agored, tryloyw ac anwahaniaethol. Mae Eurobank hefyd yn elwa o synergeddau gyda'r ddau fanc ac o'u sylfaen adneuo fawr, sydd yn ei dro yn atgyfnerthu hyfywedd Eurobank ac yn lleihau costau ailstrwythuro Eurobank a'r endidau a gaffaelwyd. Yn ogystal, ni fydd y trafodion yn sbarduno unrhyw gymorth gwladwriaethol ychwanegol i Eurobank yn y dyfodol ers i'r endidau a gaffaelwyd gael eu cyfalafu'n ddigonol. Yn olaf, nid oedd yr un o'r ddwy lan bont yn hyfyw ar sail annibynnol, fel bod angen eu gwerthu i grŵp hyfyw i adfer sefydlogrwydd ariannol. Felly bydd y ddau fanc yn gadael y farchnad fel cystadleuwyr ymreolaethol. Yn yr amgylchiadau eithriadol hyn, roedd y Comisiwn o'r farn nad oedd y caffaeliadau yn rhwystr i ailstrwythuro Eurobank. Mae'r Comisiwn hefyd wedi cymeradwyo'r cymorth a dderbyniwyd gan Nea Proton Bank a Hellenic Postbank newydd ar sail cynllun ailstrwythuro Eurobank.

Cefndir

Mae Eurobank yn darparu gwasanaethau bancio cyffredinol yn bennaf yn Nwyrain a De Ddwyrain Ewrop, gyda ffocws ar Wlad Groeg, lle ef yw'r pedwerydd banc mwyaf o ran benthyciadau ac adneuon net. Mae wedi elwa o gymorth sylweddol gan y wladwriaeth, gan gynnwys gwarantau gwladol a chymorth cyfalaf a roddwyd gan y Wladwriaeth yn 2009 a'r HFSF yn 2012 a 2013. Yn benodol, tanysgrifiodd Gwlad Groeg yn 2009 € 950 miliwn o gyfranddaliadau dewis ac mae'r HFSF wedi chwistrellu ers 2012 yn agos at € 6 biliwn o gyfalaf i mewn i Eurobank.

Er mwyn ymdrin ag anghenion cyfalaf a nodwyd gan Fanc Gwlad Groeg yn fframwaith profion straen, mae angen cyfalaf ychwanegol o € 2.864bn ar Eurobank. Mae'r HFSF yn ôl-stopio'r cynnydd cyfalaf, oherwydd, yn ôl cyfraith Gwlad Groeg, mae'n rhaid iddo danysgrifio unrhyw gyfranddaliadau sy'n weddill o Eurobank rhag ofn na fydd galw digonol gan fuddsoddwyr preifat. Mae'r Comisiwn yn croesawu bod ymyrraeth HFSF bellach yn cael ei sbarduno dim ond os nad yw trosi offerynnau cyfalaf israddedig presennol yn gyfranddaliadau yn darparu digon o gyfalaf, yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol a fabwysiadwyd ym mis Gorffennaf 2013 (gweler IP / 13 / 672).

Asesodd y Comisiwn y mesurau a roddwyd i Eurobank o dan y rheolau cymorth gwladwriaethol ar gyfer ailstrwythuro banciau yn ystod yr argyfwng (gweler IP / 13 / 672 a MEMO / 13 / 886). Nod y rheolau hyn yw adfer hyfywedd tymor hir banciau, gan sicrhau bod y cymorth wedi'i gyfyngu i'r lleiafswm sy'n angenrheidiol i gyflawni'r canlyniad hwn heb wastraffu arian trethdalwyr a chyfyngu ar ystumiadau'r gystadleuaeth a ddaw yn sgil y cymorthdaliadau, sy'n rhoi cymorth. banciau mantais dros eu cystadleuwyr na dderbyniodd unrhyw gymorth gwladwriaethol o'r fath.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad hwn ar gael o dan y rhif achos SA.34825 yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol ar y cystadleuaeth Gwefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi cael eu datrys. Cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau cymorth gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn cael eu rhestru yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd