Cysylltu â ni

Cyngor y Gweinidogion Economaidd a Chyllid (ECOFIN)

Paratoi Gweinidogion Economaidd a Chyllid Cyngor: Brwsel, 6 May

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

ecofinBydd Cyngor Gweinidogion Economaidd a Chyllid yr UE (ECOFIN) yn cael ei gynnal ym Mrwsel ar 6 Mai am 11h. Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cael ei gynrychioli gan Siim Kallas, Is-lywydd a chomisiynydd dros dro ar gyfer materion economaidd ac ariannol a’r auro, ac Algirdas Šemeta, comisiynydd sy’n gyfrifol am drethiant ac undeb tollau, archwilio a gwrth-dwyll.

Cyfarwyddeb Rhiant-Atodol: Cau bylchau mewn trethiant cwmni (ET)

Bydd y Cyngor yn ceisio dod i gytundeb gwleidyddol ar gau bwlch pwysig yn y Gyfarwyddeb Rhiant-Is-gwmni a ddefnyddiwyd gan rai cwmnïau i ddianc rhag trethiant.

hysbyseb

Ym mis Tachwedd 2013, diwygiadau i'r Gyfarwyddeb Rhiant-Gyfrannol, a oedd yn cynnwys atal trefniadau cynllunio treth penodol (trefniadau benthyg hybrid) rhag elwa o eithriadau treth (arfaethedig y ComisiwnIP / 13 / 1149). Gyda'r gwelliant hwn, ni fydd cwmnïau bellach yn gallu manteisio ar wahaniaethau yn y ffordd y mae aelod-wladwriaethau yn trethu dosraniadau elw o fewn grwpiau, er mwyn osgoi talu unrhyw dreth o gwbl. Y canlyniad fydd y gall y Gyfarwyddeb Rhiant-Atodol barhau i sicrhau chwarae teg i fusnesau yn y Farchnad Sengl, heb agor cyfleoedd ar gyfer cynllunio treth ymosodol.

Roedd y cynnig hwn yn un o'r camau a gyhoeddwyd gan y Comisiwn yn ei Gynllun Gweithredu i frwydro yn erbyn twyll ac osgoi talu treth (IP / 12 / 1325).

Treth Trafodiad Ariannol (ET)

hysbyseb

Bydd Llywyddiaeth Gwlad Groeg ar y Cyngor yn cyflwyno sefyllfa o waith ar y Dreth Trafodiad Ariannol cyffredin. Penderfynodd un ar ddeg o Aelod-wladwriaethau ym mis Chwefror 2014 fwrw ymlaen â'r Dreth Trafodiad Ariannol (FTT) trwy gydweithrediad gwell (IP / 13 / 115). Sail eu trafodaethau fu'r cynnig Treth Trafodiad Ariannol gwreiddiol, a gyflwynwyd gan y Comisiwn yn 2011. Mae 3 amcan craidd i'r cynnig Treth Trafodiad Ariannol (FTT) hwn. Yn gyntaf, cryfhau'r Farchnad Sengl trwy leihau nifer y dulliau cenedlaethol dargyfeiriol o drethu ariannol. Yn ail, sicrhau bod y sector ariannol yn gwneud cyfraniad teg i refeniw cyhoeddus. Yn drydydd, cefnogi mesurau rheoleiddio i annog y sector ariannol i gymryd rhan mewn gweithgareddau mwy cyfrifol, wedi'u hanelu at yr economi go iawn. Ers lansio gwell cydweithredu, bu nifer o weithgorau technegol i drafod y cynnig, gan gynnwys pob un o'r 28 Aelod-wladwriaeth, yn ogystal â chyfarfodydd rhwng yr 11 Aelod-wladwriaeth yn unig, ar lefel dechnegol a gwleidyddol.

Gweithdrefn Anghydraddoldebau Macro-economaidd: adolygiadau manwl (SOC)

Disgwylir i'r Cyngor fabwysiadu casgliadau sy'n cymeradwyo canfyddiadau'r Comisiwn sy'n deillio o'r Adolygiadau Mewn Dyfnder (IDR) a gynhaliwyd i economïau 17 aelod-wladwriaeth. Cyflwynwyd yr adolygiadau hyn ar 5 Mawrth yng nghyd-destun y Weithdrefn Anghydraddoldeb Macro-economaidd (MIP) (IP / 14 / 216 MEMO / 14 / 158) ac yn dilyn casgliadau'r Adroddiad Mecanwaith Rhybudd (AMR) a gyhoeddwyd ar Dachwedd 14 2013.

O'r gwledydd a archwiliwyd, canfu'r Comisiwn anghydbwysedd mewn 14 aelod-wladwriaeth (Gwlad Belg, Bwlgaria, Croatia, yr Almaen, Iwerddon, yr Eidal, Slofenia, Sbaen, Ffrainc, Hwngari, yr Iseldiroedd, y Ffindir, Sweden a'r Deyrnas Unedig) tra na nodwyd anghydbwysedd yn tair Aelod-wladwriaeth (Denmarc, Lwcsembwrg a Malta). O'r gwledydd ag anghydbwysedd, mewn tri achos canfuwyd eu bod yn ormodol (Croatia, yr Eidal a Slofenia). Ar 5 Mawrth, dywedodd yr Is-lywydd Rehn: "Ar y cyfan, mae anghydbwysedd macro-economaidd, a gronnodd dros nifer o flynyddoedd, yn cilio'n raddol, ond ar yr un pryd mae pryderon newydd wedi codi, sy'n gofyn am sylw agosach. Adlewyrchir hyn yng nghasgliadau'r Comisiwn ar y 17 aelod-wladwriaeth dan graffu. "

Bydd y Comisiwn yn parhau gyda'r monitro penodol ar weithredu polisi ar gyfer gwledydd sydd ag anghydbwysedd gormodol ac ar gyfer gwledydd ardal yr ewro y mae'r anghydbwysedd yn gofyn am "gamau polisi pendant" ar eu cyfer. Yn benodol, mae'r Comisiwn yn disgwyl i Aelod-wladwriaethau sydd ag anghydbwysedd ymateb i'r canfyddiadau hyn yn eu Rhaglenni Diwygio Cenedlaethol (NRP) a bydd gwaith dilynol polisi yn digwydd yn y pecyn Semester Ewropeaidd sydd ar ddod ym mis Mehefin.

Mwy o wybodaeth

Dilyniant i gyfarfodydd Gweinidogion a Llywodraethwyr Cyllid G20 (10-11 Ebrill) a'r Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF) / Banc y Byd (13 Ebrill) yn Washington (SOC)

Bydd y Comisiwn yn hysbysu'r Cyngor o brif ganlyniadau Cyfarfodydd y Gwanwyn a gynhaliwyd 10-13 Ebrill yn Washington, lle canolbwyntiodd y trafodaethau ar yr economi fyd-eang a strategaethau twf G20, diwygio'r Gronfa Ariannol Ryngwladol (IMF), a rheoleiddio ariannol. Dywedodd yr Is-lywydd Kallas: "Rydym o'r farn bod angen cydweithredu rhyngwladol strwythuredig pellach yn y meysydd rheoleiddio ariannol, ac rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i weithio gyda'n partneriaid rhyngwladol yn hyn o beth."

Roedd consensws eang ymhlith gweinidogion a llywodraethwyr yn Washington bod yr economi fyd-eang wedi bod yn gwella’n raddol, ond ar gyflymder gwahaniaethol. Roedd aelodau G20 ym mis Mawrth wedi darparu brasluniau cyntaf o'u strategaethau twf ar gyfer uwchgynhadledd Brisbane. Roedd Gweinidogion a Llywodraethwyr yn Washington o'r farn nad oedd y rhain eto'n llawn yn unol â'r amcan y cytunwyd arno ym mis Chwefror o ychwanegu mwy na 2% o dwf CMC ar gyfer y G20 yn ei gyfanrwydd dros bum mlynedd. Felly ymrwymodd aelodau G20 i ychwanegu mesurau newydd at eu strategaethau twf.

O ran diwygio'r Gronfa Ariannol Ryngwladol, ni wnaed cynnydd digonol ar y cwota a chytunwyd ar ddiwygiadau llywodraethu yn 2010 a'r 15fed Adolygiad Cyffredinol o Gwotâu (GRQ) gan gynnwys fformiwla cwota newydd. Cytunwyd i roi'r Unol Daleithiau tan ddiwedd y flwyddyn i gadarnhau diwygiad 2010.

Dywedodd Kallas: "Ein blaenoriaeth o hyd yw i holl aelodau’r IMF gadarnhau Cwota a Diwygio Llywodraethu 2010 cyn gynted â phosibl. Rydym yn rhoi pwys mawr ar sicrhau’r amcan hwn. Mae pob un o 28 Aelod-wladwriaeth yr UE eisoes wedi’i gadarnhau’n llawn. Rydym yn annog pob IMF aelod-wledydd nad ydynt eto wedi ei gadarnhau i wneud hynny'n gyflym. Mae gweithredu Cwota a Diwygio Llywodraethu IMF 2010 yn allweddol i gyfreithlondeb y Gronfa a bydd yn arwain at strwythur llywodraethu sy'n adlewyrchu realiti economi'r byd yn well. "

Gwnaed cynnydd ar fframwaith gwyliadwriaeth cryfach y gronfa, gan gynnwys trwy'r Strategaeth Gwyliadwriaeth Ariannol, dadansoddiad gwell o gysylltiadau macro-ariannol mewn ymgynghoriadau Erthygl IV, a chyngor wedi'i deilwra ar hyrwyddo twf cynhwysol a chreu swyddi. Pwysleisiwyd yr angen i sicrhau sylfaen adnoddau gadarn ar gyfer y Gronfa Ariannol Ryngwladol. Y prif faterion a drafodwyd ar ddiwygio rheoliadol ariannol oedd digonolrwydd gallu amsugno colledion banciau sy'n bwysig yn systematig yn achos datrys, ac aelodaeth y Bwrdd Sefydlogrwydd Ariannol (FSB).

Mwy o wybodaeth

https://www.g20.org/official_resources/communique_meeting_g20_finance_ministers_and_central_bank_governors_washington_10

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2014/pr14169.htm

http://www.imf.org/External/spring/2014/imfc/statement/eng/EC.pdf

Parhau Darllen
hysbyseb

Bancio

#SustainableFinance - Mae grŵp arbenigol y Comisiwn yn galw am adborth ar system ddosbarthu ledled yr UE

cyhoeddwyd

on

Daeth Grŵp Arbenigol Technegol ar Gyllid Cynaliadwy a sefydlwyd gan y Comisiwn ym mis Gorffennaf Mae 2018 wedi lansio galwad am adborth ar weithredu'r UE i ddatblygu system ddosbarthu unedig ar draws yr UE - neu tacsonomeg - ar gyfer gweithgareddau economaidd sy'n gynaliadwy yn yr amgylchedd.

Daw'r cyhoeddiad o'r UE Cynllun Gweithredu Cyllid Cynaliadwy bod y Comisiwn wedi cyhoeddi ym mis Mawrth 2018 ac yn dilyn ymlaen Cynnig deddfwriaethol y Comisiwn ar dacsonomeg yr UE a gyflwynwyd ym mis Mai 2018. Cam wrth gam, bydd y Comisiwn yn nodi gweithgareddau sy'n gymwys fel rhai 'cynaliadwy', gan ystyried arferion a mentrau presennol y farchnad a thynnu ar gyngor y Grŵp Arbenigol Technegol.

Mewn menter gyntaf, mae'r grŵp yn rhannu ei ganlyniadau rhagarweiniol ar sut y gellid gosod system o'r fath yn ei le, ac ar yr un pryd yn gofyn am fewnbwn technegol gan randdeiliaid ac arbenigwyr â diddordeb. Gwahoddir cyfranogwyr i roi sylwadau ar y gweithgareddau arfaethedig cyntaf sy'n cyfrannu'n sylweddol at liniaru newid yn yr hinsawdd ac i ateb cwestiynau ynghylch defnyddioldeb tacsonomeg.

hysbyseb

Y nod yn y pen draw yw datblygu system sy'n rhoi eglurder i fusnesau a buddsoddwyr ar ba weithgareddau sy'n cael eu hystyried yn gynaliadwy fel eu bod yn cymryd penderfyniadau mwy gwybodus. Rhagwelir hefyd nifer o weithdai i gasglu arbenigedd technegol gan bartïon â diddordeb. Dylai'r gwahoddiad am adborth helpu'r grŵp arbenigol technegol i ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid ac arbenigwyr a bydd yn cau ar 22 Chwefror 2019.

Mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb
Parhau Darllen

Cyngor y Gweinidogion Economaidd a Chyllid (ECOFIN)

#ECOFIN - Mae'r Comisiwn yn croesawu'r cynnydd a gyflawnwyd ar y ffordd i system TAW ddiwygiedig yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r cynnydd a wnaed gan aelod-wladwriaethau ar y gwelliannau sydd eu hangen yn fawr o ran sut mae Treth Ar Werth (TAW) yn gweithio yn yr UE.

Gwelodd y cytundeb o weinidogion cyllid yr UE yn Lwcsembwrg gytundebau ar nifer o ffeiliau yn y maes hwn, a dylai pob un ohonynt helpu i redeg system TAW yr UE o ddydd i ddydd, sydd mewn angen brys i ddiwygio pellgyrhaeddol pellach.

"Mae ffigurau newydd a ryddhawyd gan y Comisiwn ychydig wythnosau yn ôl yn dangos bod aelod-wladwriaethau yn dal i golli € 150 biliwn mewn TAW bob blwyddyn. Mae cytundebau heddiw yn gam arall tuag at fynd i’r afael â’r broblem honno a newid rheolau TAW er gwell. Nawr yw’r amser i gipio’r momentwm a chytuno ar atebion ar gyfer y problemau mwy sylfaenol sy'n wynebu'r system heddiw, "meddai'r Comisiynydd Materion Economaidd ac Ariannol, Trethi a Thollau Pierre Moscovici yn dilyn y cytundebau.

hysbyseb

Mae'r mesurau y cytunwyd arnynt yn cynnwys:

- Rheolau newydd i wella gweithrediad y system TAW gyfredol o ddydd i ddydd nes bod y strategaeth ddiwygio TAW gyffredinol wedi'i rhoi ar waith. Dylai'r 'atebion cyflym' hyn a elwir yn lleihau costau cydymffurfio a chynyddu sicrwydd cyfreithiol i fusnesau. Ar ôl i Senedd Ewrop gyhoeddi ei hadroddiad ar y ffeil hon, dylai'r rheolau newydd fod yn orfodadwy erbyn 2020.

- Mesur newydd i ganiatáu i aelod-wladwriaethau alinio'r cyfraddau TAW y maent yn eu gosod ar gyfer e-gyhoeddiadau, a drethir ar hyn o bryd ar y gyfradd safonol yn y mwyafrif o aelod-wladwriaethau, gyda'r drefn fwy ffafriol sydd mewn grym ar hyn o bryd ar gyfer cyhoeddiadau printiedig traddodiadol. Y penderfyniad yw'r cam olaf i sicrhau bod triniaeth anghyfartal y ddau gynnyrch - papur yn erbyn digidol - yn dod yn beth o'r gorffennol. Mae'r cytundeb hwn yn argoeli'n dda ar gyfer trafodaethau sydd ar ddod ar gynnig diweddaraf y Comisiwn i sicrhau bod gan aelod-wladwriaethau fwy o hyblygrwydd i bennu cyfraddau TAW fel y gwelant yn dda.

hysbyseb

- Mabwysiadu rheolau newydd yn ffurfiol i gyfnewid mwy o wybodaeth a hybu cydweithredu ar dwyll TAW troseddol rhwng awdurdodau treth cenedlaethol ac awdurdodau gorfodaeth cyfraith. Bydd gwybodaeth TAW a gwybodaeth am gangiau trefnus sy'n ymwneud â'r achosion mwyaf difrifol o dwyll TAW bellach yn cael eu rhannu'n systematig â chyrff gorfodi'r UE. Bydd gwell cydgysylltiad ymchwilio rhwng aelod-wladwriaethau eu hunain a chyda chyrff yr UE yn sicrhau bod gweithgaredd troseddol sy'n symud yn gyflym yn cael ei olrhain a'i drin yn gyflymach ac yn fwy effeithiol.

Ar wahân, fe wnaeth gweinidogion heddiw fabwysiadu rheolau wedi'u hatgyfnerthu'n ffurfiol i reoli llif arian anghyfreithlon i mewn ac allan o'r UE, mesur allweddol yn y frwydr yn erbyn ariannu terfysgaeth. Bydd mabwysiadu ffurfiol heddiw tynhau rheolaethau arian parod ar bobl sy'n dod i mewn neu'n gadael yr UE gyda € 10,000 neu fwy mewn arian parod, yn galluogi awdurdodau i weithredu ar symiau yn is na'r trothwy datganiad o € 10,000 lle mae amheuon o weithgarwch troseddol ac yn ymestyn rheolaethau tollau i arian parod a anfonir mewn parseli post neu lwythi nwyddau, i gardiau rhagdaledig ac i nwyddau gwerthfawr megis aur. Unwaith y bydd Senedd Ewrop wedi cadarnhau'r rheolau cytunedig, bydd y ddeddfwriaeth yn cael ei chyhoeddi yng Nghyfnodolyn Swyddogol yr Undeb Ewropeaidd a bydd yn dod i rym 20 diwrnod yn ddiweddarach.

Cefndir

Mae'r system Treth Ar Werth gyffredin (TAW) yn chwarae rhan bwysig ym Marchnad Sengl Ewrop. Mae TAW yn ffynhonnell refeniw fawr a chynyddol yn yr UE, gan godi dros € 1 triliwn yn 2015, sy'n cyfateb i 7% o Gynnyrch Mewnwladol Crynswth yr UE. Mae un o adnoddau'r UE ei hun hefyd yn seiliedig ar TAW. Mae astudiaethau diweddar wedi nodi bod oddeutu € 150 biliwn mewn refeniw TAW yn mynd ar goll bob blwyddyn oherwydd problemau gyda chasglu TAW a thwyll TAW.

Mae'r mesurau y cytunwyd arnynt heddiw yn dilyn ymlaen ar y Cynllun Gweithredu ar TAW tuag at un ardal TAW yr UE a gyflwynwyd ym mis Ebrill 2016 a'r Cynigion y Comisiwn ar gyfer diwygio system TAW yr UE yn ddwfn a gyflwynwyd ym mis Hydref 2017.

Dylai Aelod-wladwriaethau nawr symud ymlaen a chytuno cyn gynted â phosibl ar y diwygiad llawer ehangach i gwtogi ar dwyll TAW yn system yr UE, fel y cynigiwyd y Comisiwn y llynedd. Byddai'r adfer yn gwella a moderneiddio'r system ar gyfer llywodraethau a busnesau fel ei gilydd, gan wneud y system yn fwy cadarn a symlach i'w defnyddio ar gyfer cwmnïau.

Ar yr un pryd, mae'r Comisiwn eleni hefyd wedi cynnig diwygiadau newydd i alluogi aelod-wladwriaethau i osod cyfraddau TAW fel y gwêl yn dda.

Mwy o wybodaeth

TAW Pecyn Marchnad Sengl Ddigidol

Cynllun Gweithredu ar TAW

Datganiad i'r wasg ar gydweithrediad gweinyddol

Datganiad i'r wasg ar y datrysiadau cyflym

Parhau Darllen

Cyngor y Gweinidogion Economaidd a Chyllid (ECOFIN)

Cytundeb ar dri ffeil treth bwysig a ddisgwylir o lywydd olaf diwethaf Llywyddiaeth Estonia yr UE

cyhoeddwyd

on

Mae gweinidogion cyllid yr UE yn ymgynnull ym Mrwsel i gefnogi casgliadau Cyngor yr UE ar drethu yr economi ddigidol, mabwysiadu pecyn TAW e-fasnach trawsffiniol a chadarnhau'r rhestr o awdurdodaethau nad ydynt yn gydweithredol ar faterion treth.

Mae pob un o'r ffeiliau hyn wedi bod yn flaenoriaethau llywyddiaeth cyngor Estonia'r UE. Cyngor Ecofin hefyd yw'r olaf o lywyddiaeth Estonia'r UE.

Pwysleisiodd Toomas Tõniste, gweinidog cyllid Estonia, yn cadeirio'r cyfarfod bwysigrwydd y casgliadau ar drethu elw yn oes yr economi ddigidol.

hysbyseb

“Nid newid arall yn y rheolau treth yn unig yw trethiant yr economi ddigidol, rydym yn chwilio am gonsensws arloesol a fydd yn mynd â rheolau trethiant i’r oes ddigidol,“ meddai Tõniste. ”Mae Estonia wedi nodi’n glir ei fod yn un o’n blaenoriaethau a gobeithio y gall y Comisiwn Ewropeaidd a'r OECD symud ymlaen ar sail casgliadau heddiw. Yr hyn sydd ei angen arnom nesaf, yw dull byd-eang. "

Mae dau bwnc trethiant arall ar yr agenda hefyd: y rhestr o awdurdodaethau anweithredol a phecyn TAW e-fasnach trawsffiniol. "Mae'r rhestr o awdurdodaethau yn alwad glir i bawb ddilyn y rheolau rhyngwladol y cytunwyd arnynt ar gyfer trethiant teg," meddai Tõniste.

Disgwylir i'r pecyn TAW e-fasnach gael ei fabwysiadu heb drafodaeth. Prif amcanion y pecyn yw gwneud e-fasnach trawsffiniol yn haws i fentrau bach a chanolig a sicrhau cystadleuaeth deg o fewn yr UE.

hysbyseb

Bydd dau adroddiad undeb bancio hefyd yn cael eu trafod gan weinidogion a'u trosglwyddo i lywyddiaeth Bwlgaria newydd. Mae materion sy'n ymwneud â phroses semester Ewrop a pholisïau cyllidebol Romania a'r DU hefyd ar yr agenda.

Mwy o wybodaeth.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd