Cysylltu â ni

Economi

Ymgynghoriad cyhoeddus ar y Strategaeth 2020 Ewrop: Tuag at strategaeth twf ôl-argyfwng ar gyfer Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

2020Heddiw (5 Mai), mae'r Comisiwn wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar-lein ar Strategaeth Ewrop 2020, cynllun twf a swyddi tymor hir yr UE. Bydd yr ymgynghoriad ar agor tan 31 Hydref 2014. Trwy'r ymgynghoriad cyhoeddus hwn, mae'r Comisiwn yn ceisio barn yr holl bobl a sefydliadau sydd â diddordeb ar Strategaeth Ewrop 2020.

Nod yr ymgynghoriad yw tynnu gwersi o bedair blynedd gyntaf y strategaeth a sicrhau ei bod yn gweithredu fel strategaeth ôl-argyfwng effeithiol ar gyfer twf a swyddi yn Ewrop. Mae'n ymdrin â chwmpas, natur, offerynnau, perchnogaeth a chyflawniad strategaeth Ewrop 2020, a bydd yn darparu tystiolaeth bwysig ar gyfer yr adolygiad canol tymor o'r strategaeth, a drefnwyd ar gyfer 2015.

Mae llawer wedi'i wneud yn ystod y blynyddoedd diwethaf i gynorthwyo aelod-wladwriaethau i ddatblygu eu polisïau cenedlaethol. Nawr yw'r amser iawn i bwyso a mesur Ewrop 2020 ac i feddwl beth ddylai ei ffocws fod yn y blynyddoedd i ddod. Nid yn unig yr ydym yn agosáu at bwynt hanner ffordd y strategaeth ond rydym hefyd yn dod i'r amlwg o'r argyfwng gwaethaf sy'n wynebu ein heconomïau. Mae hefyd yn amserol archwilio lle mae pethau'n sefyll wrth i'r UE baratoi ar gyfer arweinyddiaeth wleidyddol newydd yn dilyn etholiadau Senedd Ewrop.

hysbyseb

Paratoi ar gyfer yr ymgynghoriad cyhoeddus

Ar 5 Mawrth 2014, gosododd y Comisiwn y seiliau ar gyfer yr ymgynghoriad cyhoeddus trwy gyhoeddi Cyfathrebu, 'Gan ystyried strategaeth Ewrop 2020 ar gyfer twf craff, cynaliadwy a chynhwysol', dadansoddi sut mae gweithrediad y strategaeth yn datblygu ar lefel yr UE a chenedlaethol (gweler MEMO / 14 / 149).

Canfu fod cynnydd ar dargedau 2020 wedi bod yn gymysg. Mae'r UE ar y trywydd iawn i gyrraedd neu ddod yn agos at ei dargedau addysg, hinsawdd ac ynni, ond - o ystyried maint yr heriau - mae oddi ar y trywydd iawn ar ei nodau cyflogaeth, ymchwil a datblygu a lleihau tlodi. Fodd bynnag, mae'r canlyniadau a'r rhagolygon yn amrywio'n fawr ar draws aelod-wladwriaethau.

hysbyseb

Y camau nesaf

Bydd y Comisiwn yn tynnu ar y cyfraniadau y mae'n eu derbyn yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus pan fydd yn cyflwyno cynigion ar gyfer yr adolygiad canol tymor o strategaeth Ewrop 2020 yn gynnar yn 2015. Dilynir hyn gan drafodaeth yng Nghyngor Ewropeaidd gwanwyn y flwyddyn nesaf.

Cefndir

Lansiwyd Strategaeth Ewrop 2020 yn 2010, yn erbyn cefndir argyfwng digynsail. Mae'n nodi gweledigaeth ar gyfer twf craff, cynaliadwy a chynhwysol ar gyfer Ewrop erbyn 2020, yn seiliedig ar bum prif darged:

  • Cael o leiaf 75% o bobl 20-64 oed mewn cyflogaeth erbyn 2020;
  • buddsoddi 3% o CMC mewn ymchwil a datblygu erbyn 2020;
  • torri allyriadau nwyon tŷ gwydr o leiaf 20%, cynyddu cyfran yr ynni adnewyddadwy i 20% a gwella effeithlonrwydd ynni 20% erbyn 2020;
  • lleihau cyfraddau gadael ysgolion i lai na 10% a chynyddu cyfran y bobl ifanc sydd â gradd neu ddiploma trydydd lefel io leiaf 40% erbyn 2020, a;
  • sicrhau bod 20 miliwn yn llai o bobl mewn perygl o dlodi neu allgáu cymdeithasol erbyn 2020.

Mae cynnydd ar Strategaeth Ewrop 2020 yn cael ei fonitro yn ystod y Semester Ewropeaidd, calendr yr UE ar gyfer cydlynu polisïau economaidd, cyllidebol a chymdeithasol. Mae amcanion y strategaeth wedi'u hymgorffori yng nghamau amrywiol y Semester Ewropeaidd, ac maent wedi'u hintegreiddio yn ei blaenoriaethau ac yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeirir at aelod-wladwriaethau bob gwanwyn.

Cefnogir Ewrop 2020 gan y farchnad sengl, y fframwaith ariannol aml-flwyddyn ac agenda masnach yr UE. Yn ogystal, mae saith menter flaenllaw wedi ategu hynny, sef prosiectau mewn meysydd sy'n beiriannau pwysig ar gyfer twf: Agenda ddigidol ar gyfer Ewrop, yr Undeb Arloesi, Ieuenctid ar Symud, Ewrop sy'n Effeithlon ar Adnoddau, Polisi Diwydiannol ar gyfer Globaleiddio Era, Agenda ar gyfer Sgiliau a Swyddi Newydd a'r Llwyfan Ewropeaidd yn Erbyn Tlodi.

Lluniwyd y strategaeth fel partneriaeth rhwng yr UE a'i aelod-wladwriaethau, ac mae ei llwyddiant yn dibynnu ar ymrwymiad a chyfranogiad llywodraethau cenedlaethol, seneddau, awdurdodau lleol a rhanbarthol, partneriaid cymdeithasol, rhanddeiliaid a chymdeithas sifil. Dyna pam ei bod yn hanfodol cael barn pawb sy'n ymwneud â gweithredu'r strategaeth, a dysgu o'u profiadau a'u harferion gorau.

Mwy o wybodaeth

Mae'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gael trwy Eich Llais yn Ewrop neu ar y Gwefan 2020 Ewrop.
Mae Cyfathrebiad mis Mawrth, 'Gan ystyried strategaeth Ewrop 2020 ar gyfer twf craff, cynaliadwy a chynhwysol' ar gael yma.
Mae data gwlad wrth wlad ar Ewrop 2020 ar gael yn yr atodiadau i Gyfathrebiad mis Mawrth
I gael mwy o wybodaeth am Ewrop 2020

Twitter: # Ewrop2020

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd