Cysylltu â ni

Economi

Yn agosach at yr UE: Cyllid ychwanegol ar gyfer Georgia a Moldofa

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

downloadHeddiw (6 May), cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd becyn cymorth ar gyfer Georgia a Gweriniaeth Moldova, gwerth € 60 miliwn. Bydd y pecyn cymorth hwn yn helpu sefydliadau cyhoeddus, dinasyddion a'r gymuned fusnes i fanteisio ar fanteision a chyfleoedd y Cytundebau Cymdeithas gyda'r UE, gan gynnwys y posibilrwydd o fynediad i farchnad yr UE. 

Dywedodd Comisiynydd Polisi Cymdogaeth Ewropeaidd Štefan Füle: "Mae Georgia a Gweriniaeth Moldofa wedi ymrwymo'n wirioneddol i newid mawr yn eu perthynas â'r Undeb Ewropeaidd, yn seiliedig ar werthoedd sylfaenol a rennir. Bydd Cytundebau'r Gymdeithas yn gwneud y newid hwnnw'n bosibl, a byddant yn agor y posibilrwydd. cysylltiadau masnach cryfach â'r farchnad Ewropeaidd. A bydd ein cymorth yn parhau i gyd-fynd â'r broses hon. "

Mae cefnogaeth i Weriniaeth Moldofa (€ 30m) yn targedu cystadleurwydd busnesau bach, datblygu deddfwriaeth genedlaethol yn unol â safonau ansawdd yr UE a hyrwyddo cyfleoedd allforio a buddsoddi, ymgyrchoedd cyfathrebu a gwybodaeth ar y cytundeb masnach gyda'r UE. Mae cefnogaeth i Georgia (€ 30m) yn canolbwyntio ar foderneiddio sefydliadau cyhoeddus sy'n gysylltiedig â gweithredu'r Cytundeb Cymdeithas, cystadleurwydd busnesau gwledig a chyfleoedd masnach gyda'r UE a gwarchod hawliau lleiafrifoedd a grwpiau agored i niwed.

hysbyseb

Rhoddir cyllid ar gyfer y pecyn hwn i Georgia a Gweriniaeth Moldofa trwy fecanwaith 'mwy am fwy' yr Offeryn Cymdogaeth Ewropeaidd newydd: y rhaglen ymbarél aml-wlad. Mae'r mecanwaith hwn yn gwobrwyo cynnydd mewn diwygiadau democrataidd gyda dyraniadau ariannol atodol. Daw dyraniadau rheolaidd o dan Raglen Weithredu Flynyddol 2014 yn ddiweddarach eleni.

Cefndir

Mae'r Offeryn Cymdogaeth Ewropeaidd newydd 2014-2020 (sy'n disodli'r Offeryn Cymdogaeth a Phartneriaeth Ewropeaidd 2007-2013) yn adlewyrchu dull sy'n seiliedig ar gymhelliant: po fwyaf y mae gwlad wedi ymrwymo i ddiwygiadau ac yn gwneud cynnydd, y mwyaf o gymorth y gall ei ddisgwyl gan yr UE .

hysbyseb

Mae rhaglenni ymbarél aml-wlad yn hwyluso gweithrediad y dull seiliedig ar gymhelliant trwy ddyrannu cyllid atodol i gymdogion dethol, yn unol â'u cynnydd wrth adeiladu democratiaeth ddwfn a chynaliadwy ('mwy am fwy').

Mae'r mecanwaith boddhaol hwn yn adeiladu ar brofiad blaenorol rhaglenni GWANWYN (Cefnogaeth i Bartneriaeth, Diwygiadau a Thwf Cynhwysol) a rhaglenni EaPIC (Cydweithredu ac Integreiddio Partneriaeth Ddwyreiniol) a ariannwyd yn 2011-2013.

Gwledydd y Dwyrain yw Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Gweriniaeth Moldova a'r Wcráin.

Mae'r cyllid

Mae cydran Partneriaeth Ddwyreiniol y rhaglen ymbarél aml-gwlad 2014 yn gyfanswm o € 100 miliwn, wedi'i ddyrannu i dair gwlad: Georgia (€ 30m), Gweriniaeth Moldova (€ 30m) a'r Wcráin (€ 40m).

Mae'r dyraniadau ar gyfer Georgia a Gweriniaeth Moldova yn ariannu rhan gyntaf y cymorth ar gyfer y ddwy wlad yn 2014. Bydd pecynnau cymorth mwy cynhwysfawr (Rhaglenni Gweithredu Blynyddol) yn dilyn yn y misoedd nesaf.

Mae'r dyraniad ar gyfer Wcráin yn rhan o gyfanswm cyllideb y pecyn cymorth arbennig ar gyfer Wcráin (€ 365m, a fabwysiadwyd ar 29 Ebrill).

Bydd y dyraniadau rhaglenni ymbarél aml-wlad ar gyfer partneriaid De Cymdogaeth yn cael eu mabwysiadu yn ystod 2014.

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd