Cysylltu â ni

Economi

UE-Kosovo: trafodaethau ffurfiol ar gyfer Cytundeb Sefydlogi a Chymdeithas casgliad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

FoNet-FILE-IZJAVAŠtefan Füle, yn siarad yn y Cyngor Cenedlaethol ar Integreiddio Ewropeaidd yn Kosovo, 6 Mai 2014.

"Llywydd Madame, Prif Weinidog, Gweinidogion, Aelodau'r Cynulliad, Cyfranogwyr, Foneddigion a Boneddigion,

"Dyma'r trydydd tro i mi gael yr anrhydedd o siarad â chi yn y fforwm hwn mewn cymaint o flynyddoedd. Byddai rhywun yn cael maddeuant am feddwl ei fod wedi dod yn rhan o ddefod gwanwyn yn Kosovo ac os ydyw, rwy'n mawr obeithio y traddodiad yma i aros. Bob tro y byddwn yn cwrdd, mae gennym achlysur pwysig i'w nodi. Yn 2012, cefais y pleser o lansio ein Astudiaeth Ddichonoldeb ar gyfer Cytundeb Sefydlogi a Chymdeithasu. Y llynedd, roeddwn yn hapus i adrodd ichi fod Kosovo wedi cwrdd â'r blaenoriaethau allweddol a nodwyd yn ein hastudiaeth, a ganiataodd imi gynnig cyflwyno'r cyfarwyddebau negodi ar gyfer Cytundeb o'r fath i'r Cyngor. Nid yw eleni'n eithriad; Rwy'n wirioneddol falch o allu cadarnhau hynny ddydd Gwener diwethaf (2 Mai) ), daethom â'r trafodaethau ffurfiol i ben ar gyfer Cytundeb Sefydlogi a Chymdeithasu rhwng yr UE a Kosovo. Mae hwn yn gyflawniad pwysig y gall pob un ohonom gymryd clod amdano a llongyfarch ein hunain.

hysbyseb

"Hoffwn hefyd achub ar y cyfle hwn i'ch cyfarch a'ch canmol am eich dewrder a'ch aeddfedrwydd gwleidyddol fel y dangosir ar 23 Ebrill. Mae cytundeb Kosovo i fandad newydd EULEX a sefydlu'r Llys Arbennig yn gam allweddol yn hynt Kosovo yn yr UE a datganiad go iawn i'r byd. Mae'n dweud bod Kosovo ar agor, nad oes ganddo ddim i'w guddio ac nad oes arno ofn y gorffennol. Mae hefyd yn arwydd o ffydd Kosovo yn rheolaeth y gyfraith.

"Fel y gwyddoch, gwnaethom nodi rheolaeth y gyfraith a goresgyn etifeddiaeth y gorffennol fel blaenoriaethau allweddol yn ein Strategaeth Ehangu y llynedd. Mae llywodraethu economaidd a chystadleurwydd yn un arall. Mae angen i Kosovo wneud mwy i ddarparu rhagolygon ar gyfer dyfodol llewyrchus i'w dinasyddion. Mae angen i Kosovo ddod yn lle y mae pobl eisiau buddsoddi ynddo, man lle mae gan yr ifanc bersbectif o adeiladu gyrfa, lle gall pobl gael swyddi. Mae angen i Kosovo gytuno ar frys ar raglen ar gyfer datblygu economaidd-gymdeithasol a fydd yn helpu i droi hyn. gweledigaeth yn realiti.

"Mae'r Undeb Ewropeaidd yn eich helpu gyda hyn. Bydd y Cytundeb Sefydlogi a Chymdeithasu yn rhoi sicrwydd i fuddsoddwyr y dyfodol fod Kosovo yn lle diogel i wneud busnes. Bydd ein cyllid IPA yn parhau i ddarparu cymorth technegol ac ariannol i chi i helpu i adeiladu gallu, i ennill sgiliau newydd, glanhau amgylchedd Kosovo, ac uwchraddio ac ehangu ei seilwaith. Yn ei dro, mae angen i Kosovo barhau i gyflawni diwygiadau. Mae angen iddo barhau i adeiladu pontydd i'w chymdogion. Mae angen iddo barhau i gynnig pob cymuned ethnig. cyfran yn nyfodol cyfunol Kosovo. Mae Kosovo wedi gwneud cynnydd mawr, ond mae cryn dipyn i'w wneud eto ac mae diwygiadau pwysig yn cymryd amser.

hysbyseb

"Yn anad dim, fodd bynnag, mae llwyddiant wrth adeiladu cymdeithas lewyrchus yn dibynnu ar weledigaeth a rennir ar gyfer y dyfodol ar gyfer eich gwlad. Mae integreiddio'r UE yn ymdrech ar y cyd. Ni ddylai barn amrywiol ar y modd fod yn broblem, ar yr amod bod pob un yn canolbwyntio ar yr amcan a rennir a'r nod cyffredin. Fel y dywedais y llynedd, mae profiad gyda gwledydd eraill wedi dangos bod cynnydd tuag at Ewrop yn gofyn am gonsensws cenedlaethol eang. Am y rheswm hwn mae'r Cyngor hwn - a chyfranogiad ynddo gan bawb - mor bwysig.

"Rwy'n credu bod gan y neges hon gyseinedd penodol ar hyn o bryd. Mae'n debygol y bydd etholiadau cyffredinol yn cael eu galw unrhyw ddiwrnod. Ymgyrchu yw'r amser pan fyddai heddluoedd gwleidyddol eisiau gwahaniaethu eu hunain oddi wrth eu cystadleuwyr a'u cystadleuwyr, yn hytrach na phwysleisio'r tebygrwydd maen nhw'n ei rannu. Mae'n hanfodol bwysig i ddyfodol Kosovo yn yr UE bod yr etholiadau'n cael eu cynnal yn unol â safonau rhyngwladol, bod y broses yn effeithlon ac yr ymdrinnir ag unrhyw afreoleidd-dra yn gyflym. Gobeithio y bydd y profiad cadarnhaol gyda'r etholiadau lleol diweddar yn ysbrydoliaeth.

"Dylai'r ymgyrchu a'r etholiadau drosodd, y lluoedd gwleidyddol yn Kosovo gasglu gweledigaeth a rennir o ddyfodol Ewropeaidd Kosovo. Pwy bynnag sy'n ennill, bydd angen iddynt barchu'r ymrwymiadau rhyngwladol y mae Kosovo wedi ymrwymo iddynt, gan ganolbwyntio ar y blaenoriaethau a nodwyd yn ein Astudiaeth Ddichonoldeb a Adroddiad Cynnydd, cymryd rhan yn y Deialog â Serbia, cefnogi EULEX yn ei waith amhrisiadwy a gweithio'n galed i barhau ar y cynnydd trawiadol a wnaed yn ystod cyfnod fy mandad fel Comisiynydd ehangu.

“Gobeithio y bydd Cyngor Cenedlaethol Integreiddio Ewropeaidd y Gwanwyn nesaf yn gallu cadarnhau bod agenda diwygio’r UE Kosovo ar y trywydd iawn, bod llofnod a chasgliad y Cytundeb Sefydlogi a Chymdeithas ar fin digwydd, bod y Deialog â Serbia wedi sicrhau canlyniadau pwysig pellach, a bod dyfodol Ewropeaidd Kosovo yn sicr.

"Diolch am eich sylw."

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd