Cysylltu â ni

Economi

Dim goddefgarwch ar gyfer ffugio yr ewro: cynnig y Comisiwn yn clirio problemau olaf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

eurosHeddiw (6 Mai) mae gweinidogion cyllid yr UE wedi cefnogi mesurau a fydd yn atgyfnerthu amddiffyniad yr ewro ac arian cyfred arall trwy fesurau cyfraith droseddol (IP / 13 / 88). Bydd y mesurau newydd yn cynnwys cosbau llymach ar gyfer troseddwyr ac offer gwell ar gyfer ymchwiliad trawsffiniol. Mae'r gyfarwyddeb ei gefnogi gan Senedd Ewrop ar 16 2014 Ebrill (MEMO / 14 / 303) A disgwylir i fynd i mewn i rym ym Mehefin 2014.

Dywedodd Johannes Hahn, comisiynydd sy'n gyfrifol am gyfiawnder yn ystod absenoldeb etholiadol yr Is-lywydd Viviane Reding: "Bydd y mesurau newydd hyn yn helpu i amddiffyn un o'n hasedau mwyaf gwerthfawr: yr ewro. Rhaid i ddinasyddion a busnesau allu ymddiried mai'r arian sydd ganddyn nhw yn eu pocedi yw dilys. Ac mae'n rhaid cosbi troseddwyr sy'n ceisio tanseilio cryfder yr ewro yn briodol. Mae ardystiad heddiw yn nodi penderfyniad cryf i amddiffyn ein harian cyfred ar gyfer busnesau a dinasyddion gonest ac yn anfon rhybudd amlwg i droseddwyr. "

Dywedodd y Comisiynydd Trethi, Tollau, Ystadegau, Archwilio a Gwrth-Dwyll Algirdas Šemeta: "Bydd y rheolau newydd hyn yn erbyn ffugio ewro yn rhoi hwb i hyder yn ein harian cyffredin, ac yn helpu i amddiffyn busnesau a dinasyddion gonest rhag dod i ben ag arian ffug yn eu pocedi. Er bod y testun olaf wedi cael llai o frathiad nag y byddai'r Comisiwn wedi'i hoffi, serch hynny mae'n gam pwysig ymlaen lle'r ydym yn sefyll heddiw. Mae'r ewro wedi'i amddiffyn yn well rhag troseddwyr, diolch i'r gyfraith newydd hon a fabwysiadwyd heddiw. "

hysbyseb

Ers yr ewro ei gyflwyno yn 2002, amcangyfrifir nwyddau ffug bod hyn wedi costio i'r UE o leiaf € 500 miliwn. Mae ffigyrau diweddar a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn dangos bod cyfanswm o 175,900 ddarnau arian ewro ffug yn cael eu tynnu allan o gylchrediad y llynedd. Yn ôl y ffigurau diweddaraf gan y Banc Canolog Ewrop, 353,000 arian papur ewro ffug eu tynnu'n ôl yn yr ail hanner 2013.

Mae'r mesurau a gynigiwyd gan y Comisiwn yn sicrhau'r newidiadau canlynol:

  • Bydd y gyfarwyddeb yn gosod y terfyn isaf ar gyfer cosbau uchaf mewn aelod-wladwriaethau: rhaid i'r sancsiynau uchaf fod o leiaf wyth mlynedd ar gyfer cynhyrchu ac o leiaf bum mlynedd ar gyfer dosbarthu nodiadau a darnau arian ffug.
  • Bydd hefyd yn sicrhau y gellir defnyddio offer ymchwilio ar gyfer troseddau cyfundrefnol neu achosion difrifol y darperir ar eu cyfer mewn cyfraith genedlaethol mewn achosion o ffugio, a thrwy hynny wella ansawdd ymchwilio trawsffiniol yn y maes hwn.
  • Bydd yn bosibl dadansoddi ffugiadau a atafaelwyd yn gynharach yn ystod achos barnwrol, a fydd yn gwella canfod ewros ffug ac yn atal eu cylchrediad.

Yn dilyn cytundeb gwleidyddol gyda'r Cyngor yn y cyfarfod trilogue (MEMO 14 / 123), Mae'r bleidlais yn y Ewropeaidd ar 16 Ebrill cefnogi'r gyfarwyddeb (MEMO / 14 / 303) a chefnogaeth y Cyngor heddiw, mae disgwyl i'r gyfarwyddeb gael ei llofnodi gan Arlywydd Senedd Ewrop a Llywydd y Cyngor ar 15 Mai 2014. Ar ôl cyhoeddi'r gyfarwyddeb yn y Cyfnodolyn Swyddogol, y disgwylir ym mis Mehefin 2014 , bydd gan aelod-wladwriaethau ddwy flynedd i drosi'r rheolau newydd yn gyfraith genedlaethol.

hysbyseb

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau Cyffredin: MEMO/ 14 / 334
Homepage Comisiynydd Algirdas Šemeta
Homepage Comisiynydd Johannes Hahn sydd wedi cymryd cyfrifoldeb dros dro ar gyfer y portffolio cyfiawnder tan 26 2014 May

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen

EU

Wythnos o'n blaenau: Y wladwriaeth rydyn ni ynddi

cyhoeddwyd

on

Y darn mawr set yr wythnos hon fydd anerchiad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU) Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd von der Leyen i Senedd Ewrop yn Strasbwrg. Mae'n syniad a fenthycwyd o'r Unol Daleithiau, pan fydd Arlywydd yr Unol Daleithiau yn annerch y Gyngres ar ddechrau pob blwyddyn yn nodi ei gynlluniau (ac mae wedi bod yn un hyd yma) ar gyfer y flwyddyn i ddod. 

Rwyf bob amser yn rhyfeddu at hunanhyder America a chred bron yn anorchfygol mai America yw'r genedl fwyaf ar y ddaear. Er bod meddwl eich bod chi jyst yn wych mae'n rhaid i chi fod yn gyflwr meddwl pleserus, mae cyflwr parlous yr UD ar gymaint o lefelau ar hyn o bryd yn gwneud i mi feddwl y gallai'r llygad Ewropeaidd hynod feirniadol sy'n bwrw ar eu lot fod yn safbwynt iachach. Eto i gyd, weithiau byddai'n braf pe gallem gydnabod nifer o fanteision yr UE a bod ychydig yn fwy 'Ewropeaidd a balch'.

Mae'n anodd mesur faint o ddiddordeb sydd gan SOTEU y tu allan i'r rhai sy'n ymwneud fwyaf â gweithgareddau'r UE. Fel rheol, nid yw Ewropeaid, heblaw am grŵp bach o'r rhai mwyaf defosiynol, yn mynd o gwmpas yn curo ynglŷn â pha mor fawr yw'r UE yn fawr, neu'n gyffredinol yn frwd ynglŷn â'i gyfeiriad. Er y gallem fod wedi myfyrio ar y gwrthffeithiol, mae'r DU wedi rhoi golwg amlwg iawn i bob dinesydd o'r UE o “beth os?" 

hysbyseb

O edrych ar ble mae'r byd, mae'r UE yn edrych fel ei fod mewn cyflwr iachach na'r mwyafrif - mae gan hyn ystyr lythrennol eleni hefyd, mae'n debyg mai ni yw'r cyfandir mwyaf brechiedig ar y ddaear, mae yna gynllun uchelgeisiol i godi tâl ar ein heconomi allan o mae ei gwymp pandemig a'r cyfandir wedi tynnu ei ên allan ac wedi penderfynu gwneud dim llai nag arwain y byd ar fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Yn bersonol, rwy'n teimlo ymchwydd mawr o obaith o'r ffaith ein bod yn ymddangos ein bod wedi penderfynu gyda'n gilydd bod digon yn ddigonol gyda'r rhai yn yr UE sydd am wrth gefn ar werthoedd democrataidd a rheolaeth y gyfraith. 

Bydd sawl cynnig yn dod gan y Comisiwn yr wythnos hon: bydd Vestager yn cyflwyno'r cynllun ar gyfer 'Degawd Digidol Ewrop'; Bydd Borrell yn nodi cynlluniau'r UE ar gyfer cysylltiadau â'r rhanbarth Indo-Môr Tawel; Bydd Jourova yn amlinellu cynllun yr UE ar amddiffyn newyddiadurwyr; a bydd Schinas yn cyflwyno pecyn yr UE ar ymateb i argyfwng iechyd a pharodrwydd. 

Sesiwn lawn y Senedd ydyw, wrth gwrs. Heblaw am SOTEU, trafodir y sefyllfa ddyngarol yn Afghanistan a chysylltiadau'r UE â llywodraeth Taliban; mae rhyddid y cyfryngau a rheolaeth y gyfraith yng Ngwlad Pwyl, yr Undeb Iechyd Ewropeaidd, Cerdyn Glas yr UE ar gyfer ymfudwyr medrus iawn a hawliau LGBTIQ i gyd yn destun trafodaeth.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd