Cysylltu â ni

Economi

Dim goddefgarwch am ffugio ewro: Mae cynnig y Comisiwn Ewropeaidd yn clirio'r rhwystr terfynol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

euros_lgAr 6 Mai, cefnogodd gweinidogion cyllid yr UE fesurau a fydd yn atgyfnerthu amddiffyn yr ewro ac arian cyfred arall trwy fesurau cyfraith droseddol (IP / 13 / 88). Bydd y mesurau newydd yn cynnwys cosbau llymach ar gyfer troseddwyr ac offer gwell ar gyfer ymchwiliad trawsffiniol. Mae'r gyfarwyddeb ei gefnogi gan Senedd Ewrop ar 16 2014 Ebrill (MEMO / 14 / 303) A disgwylir i fynd i mewn i rym ym Mehefin 2014.

Dywedodd Johannes Hahn, comisiynydd sy'n gyfrifol am gyfiawnder yn ystod absenoldeb etholiadol yr Is-lywydd Viviane Reding: "Bydd y mesurau newydd hyn yn helpu i amddiffyn un o'n hasedau mwyaf gwerthfawr: yr ewro. Rhaid i ddinasyddion a busnesau allu ymddiried bod yr arian sydd ganddyn nhw yn eu pocedi yn ddilys. Ac mae'n rhaid cosbi troseddwyr sy'n ceisio tanseilio cryfder yr ewro yn briodol. Mae ardystiad heddiw yn nodi penderfyniad cryf i amddiffyn ein harian cyfred ar gyfer busnesau a dinasyddion gonest ac yn anfon rhybudd amlwg i droseddwyr. "

Dywedodd y Comisiynydd Trethi, Tollau, Ystadegau, Archwilio a Gwrth-Dwyll Algirdas Šemeta: "Bydd y rheolau newydd hyn yn erbyn ffugio ewro yn rhoi hwb i hyder yn ein harian cyffredin, ac yn helpu i amddiffyn busnesau a dinasyddion gonest rhag dod i ben ag arian ffug yn eu pocedi. Er bod y testun olaf wedi cael llai o frathiad nag y byddai'r Comisiwn wedi'i hoffi, serch hynny mae'n gam pwysig ymlaen lle'r ydym yn sefyll heddiw. Mae'r ewro wedi'i amddiffyn yn well rhag troseddwyr, diolch i'r gyfraith newydd hon a fabwysiadwyd heddiw. "

hysbyseb

Ers yr ewro ei gyflwyno yn 2002, amcangyfrifir nwyddau ffug bod hyn wedi costio i'r UE o leiaf € 500 miliwn. Mae ffigyrau diweddar a gyhoeddwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn dangos bod cyfanswm o 175,900 ddarnau arian ewro ffug yn cael eu tynnu allan o gylchrediad y llynedd. Yn ôl y ffigurau diweddaraf gan y Banc Canolog Ewrop, 353,000 arian papur ewro ffug eu tynnu'n ôl yn yr ail hanner 2013.

Mae'r mesurau a gynigiwyd gan y Comisiwn yn sicrhau'r newidiadau canlynol:

  • Bydd y gyfarwyddeb yn gosod y terfyn isaf ar gyfer cosbau uchaf mewn aelod-wladwriaethau: Rhaid cosbau uchaf fod o leiaf wyth mlynedd ar gyfer cynhyrchu ac o leiaf bum mlynedd ar gyfer dosbarthu nodiadau ffug a darnau arian.
  • Bydd hefyd yn sicrhau y gellir defnyddio offer ymchwilio ar gyfer troseddau cyfundrefnol neu achosion difrifol a ddarperir yn y gyfraith genedlaethol mewn achosion o ffugio, gan wella ansawdd yr ymchwiliad trawsffiniol yn y maes hwn.
  • Dadansoddi a atafaelwyd Bydd ffugiadau yn bosibl yn gynharach yn ystod achosion barnwrol, a fydd yn gwella canfod ewro ffug ac atal eu cylchrediad.

Camau nesaf: Yn dilyn cytundeb gwleidyddol gyda'r Cyngor yn y cyfarfod trilogue (MEMO 14 / 123), Mae'r bleidlais yn y Ewropeaidd ar 16 Ebrill cefnogi'r gyfarwyddeb (MEMO / 14 / 303) a chefnogaeth y Cyngor, mae disgwyl i'r gyfarwyddeb gael ei llofnodi gan Lywydd y Cyngor ar 13 Mai 2014 a Llywydd Senedd Ewrop ar 15 Mai 2014. Ar ôl cyhoeddi'r gyfarwyddeb yn y Cyfnodolyn Swyddogol, y disgwylir hynny ym mis Mehefin 2014, bydd gan aelod-wladwriaethau ddwy flynedd i drosi'r rheolau newydd yn gyfraith genedlaethol.

hysbyseb

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau Cyffredin: MEMO/ 14 / 334
Homepage Comisiynydd Algirdas Šemeta
Homepage Comisiynydd Johannes Hahn sydd wedi cymryd cyfrifoldeb dros dro ar gyfer y portffolio cyfiawnder tan 26 2014 May
Dilynwch Comisiynydd Šemeta ar Twitter: @ASemetaEU
Dilynwch Cyfiawnder yr UE ar Twitter: @EU_Justice
Dilynwch y Comisiynydd Hahn ar Twitter; @JHahnEU
Ffugio
Comisiwn Ewropeaidd - polisi cyfraith droseddol

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd