Cysylltu â ni

Economi

Araith: 'Mae dyfodol y Balcanau Gorllewinol o fewn yr Undeb Ewropeaidd'

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

image_30Comisiynydd Ehangu a Pholisi Cymdogaeth Ewropeaidd Štefan Füle yng Nghynhadledd Weinidogol yr UE-Balcanau Gorllewinol, Thessalonikki, 8 Mai 2014.

"Gweinidogion, gwesteion o fri, foneddigion a boneddigesau,

"Hoffwn ddiolch i Arlywyddiaeth Gwlad Groeg am fy ngwahodd i'r gynhadledd heddiw. Ni allai'r amseru fod yn fwy priodol. Ychydig dros ddeng mlynedd yn ôl, chwaraeodd Gwlad Groeg ran flaenllaw wrth ddod â'r Balcanau Gorllewinol ar frig yr agenda wleidyddol. chwistrellwyd ysgogiad newydd i berthynas yr Undeb Ewropeaidd â'r Balcanau Gorllewinol gan arwain at Ddatganiad Thessaloniki 2003 - Datganiad lle ailadroddodd yr Undeb Ewropeaidd ei gefnogaeth ddigamsyniol i bersbectif Ewropeaidd y Balcanau Gorllewinol. Nid oedd unrhyw amwysedd. Roedd y Datganiad yn nodi'n glir. bod dyfodol y Balcanau Gorllewinol o fewn yr Undeb Ewropeaidd, persbectif sydd wedi'i gyhoeddi'n gyson gan y Cyngor Ewropeaidd ers hynny.

hysbyseb

"Mae ehangu'r Balcanau Gorllewinol yn ymwneud â dod â heddwch, sefydlogrwydd a ffyniant. Mae'r cytundeb hanesyddol rhwng Serbia a Kosovo yn dangos yn glir bwysigrwydd ehangu ar gyfer cymodi. Mae hefyd yn dangos pwysigrwydd cydweithredu rhanbarthol a chysylltiadau cymdogol da wrth oresgyn cymynroddion hanesyddol y rhanbarth. Nid yw’n syndod bod y rôl y mae ehangu yn ei chwarae wrth gadw Ewrop yn sefydlog a heddychlon mor amlwg yn y dyfyniad am y Wobr Heddwch Nobel a ddyfarnwyd i’r Undeb Ewropeaidd yn 2012.

"Eleni, rydym yn nodi degfed pen-blwydd yr ehangiad mwyaf yn yr Undeb Ewropeaidd a ddaeth â sefydlogrwydd ac aduno Ewrop ar ôl blynyddoedd o ymraniad artiffisial yn ystod y Rhyfel Oer. Trawsnewidiodd fy ngwlad. Trawsnewidiodd fy mywyd fy hun. Trawsnewidiodd Ewrop gyfan. Fe adferodd obaith ac urddas i filiynau o bobl. Rhoddodd ryddid a diogelwch i bobl ganolbwyntio ar ddatblygu eu syniadau heb boeni am sut i'w hamddiffyn na'u cuddio, y rhyddid i ryddhau eu potensial llawn. Ac ni wnaethant wastraffu amser i mewn. ei ryddhau. Er mwyn rhoi un enghraifft, mewn dim ond chwe blynedd rhwng 2002 a 2008, cynhyrchodd deinameg economaidd yr Aelod-wladwriaethau newydd dair miliwn o swyddi newydd.

"Boneddigion a boneddigesau,

hysbyseb

“Er bod ehangu wedi helpu’r Aelod-wladwriaethau hen a newydd a’r Undeb Ewropeaidd yn ei gyfanrwydd yn economaidd, ar yr un pryd, mae llawer o amheuon wedi codi, ond roeddent yn ymwneud yn fwy â lefel parodrwydd yr Aelod-wladwriaethau newydd nag ynghylch ehangu ei hun. pam yr wyf wedi ei gwneud yn flaenoriaeth i'm mandad gryfhau hygrededd y broses ehangu ymhellach. Rydym wedi rhoi hanfodion yn gyntaf, gan gadw'r broses yn llym ond yn deg; gan ganolbwyntio ar werthoedd ac egwyddorion, gan gynnwys parch at hawliau sylfaenol a rhyddid mynegiant.

"Mae ein mynnu ar hygrededd mewn ffordd yn ailadrodd y stori ehangu wreiddiol:

"Ddwy flynedd yn ôl fe wnaethom ganolbwyntio ar y cyntaf o dair colofn y stori hon - Rheol y Gyfraith oedd un o'r meysydd allweddol. Mae ein" dull newydd "fel y'i gelwir yn golygu yr eir i'r afael â diffygion ym mhob gwlad yn gynnar ac yn gyson trwy gydol y broses dderbyn a chynnydd. yn yr ardal hon sy'n pennu cyflymder cyffredinol y broses dderbyn.

"Y llynedd, gwnaethom ychwanegu'r ail biler, llywodraethu economaidd a chystadleurwydd a thwf, y mae angen iddo fod yn sail i'r agenda ddiwygio ym mhob gwlad i'w gwneud yn gynaliadwy.

"Eleni rydym yn canolbwyntio ar drydydd a philer olaf y stori ehangu newydd sydd ar gryfhau sefydliadau democrataidd a gweinyddiaeth gyhoeddus, gyda mwy o bwyslais ar anghenion dinasyddion a busnes. Rydym wedi symud o dicio blychau i sefydlu recordiau cadarn. Dyna'r unig ffordd i sicrhau bod gwledydd sy'n ymgeisio yn dod i mewn i'r Undeb Ewropeaidd wedi'u paratoi'n llawn.

"Wrth edrych ymlaen, rwy'n gweld tair blaenoriaeth ar gyfer ehangu:

"1. Parhau â'r broses a ddechreuwyd gennym bedair blynedd yn ôl i gryfhau hygrededd ac ochr wleidyddol ehangu ac i ddod â buddion ehangu yn agosach at y dinasyddion;

"2. sicrhau bod y ddau bolisi a aeth gyda'r Undeb Ewropeaidd o'r cychwyn cyntaf - ehangu ar un ochr a dyfnhau'r integreiddiad ar yr ochr arall - yn rhyngweithio hefyd yn y dyfodol mewn ffordd atgyfnerthu er budd yr Undeb Ewropeaidd; a

"3. trwy ehangu, dod yn fwy ac yn gryfach, i fod mewn sefyllfa well i wynebu'r canlyniadau a defnyddio'r cyfleoedd i globaleiddio.

"Boneddigion a boneddigesau,

"Wrth i Ewrop ddangos yr arwyddion cyntaf o ddod i'r amlwg o'r argyfwng, mae hon yn foment allweddol i'r Balcanau Gorllewinol geisio denu mwy o fuddsoddiad sydd mor bwysig i'r rhanbarth.

"Dyna pam yr wyf yn croesawu’n fawr fod y drafodaeth heddiw yn gorffen gyda sesiwn prynhawn ar ysgogwyr allweddol ar gyfer twf a swyddi: sef cysylltedd trafnidiaeth ac ynni. Mae hyn yn cyd-fynd yn dda â’r dull newydd o lywodraethu economaidd, wedi’i gyfeirio at chwe gwlad y Gorllewin. Balcanau, y cefais y pleser o'u lansio ym mhencadlys EBRD yn Llundain fis Chwefror diwethaf. Gadewch imi amlinellu'n fyr yr hyn y mae'n ei olygu yn ymarferol:

"Yn gyntaf, bydd y chwe llywodraeth yn cryfhau cydgysylltiad diwygiadau economaidd.

"Yn ail, bydd yr Undeb Ewropeaidd, ynghyd â Sefydliadau Ariannol Rhyngwladol, yn darparu gwell cefnogaeth polisi ac ariannol.

"Yn drydydd, bydd hyn yn gwneud rhanbarth y Balcanau Gorllewinol yn fwy deniadol i fuddsoddwyr cyhoeddus a phreifat ac o ganlyniad dylai gyfrannu at well sefyllfa economaidd er budd y dinasyddion.

"Dim ond os bydd y gwledydd yn gwella'r hinsawdd fuddsoddi ac yn creu y bydd buddsoddiadau'n digwydd:

• Yr amodau ar gyfer twf cynaliadwy, sy'n angenrheidiol i greu swyddi newydd;

• yr amodau i helpu i ddenu buddsoddiad uniongyrchol o dramor;

• yr amodau lle gall busnesau fod yn gystadleuol a ffynnu, a;

• yr amodau a fydd yn ail-ysbrydoli ysbryd entrepreneuriaid a busnesau bach a chanolig (BBaChau).

"Mae'r anghenion buddsoddi yn y rhanbarth yn sylweddol. Roeddwn i felly wrth fy modd gyda'r cytundeb ym mis Tachwedd y llynedd rhwng sefydliadau ariannol Ewropeaidd a rhyngwladol i ddwysáu eu cydweithrediad ar fuddsoddiadau seilwaith allweddol yn chwe gwlad y Balcanau Gorllewinol gan gynnwys prosiectau trafnidiaeth ac ynni â blaenoriaeth. Gwneir hyn trwy Fframwaith Buddsoddi'r Balcanau Gorllewinol i sicrhau bod adnoddau'n llifo trwy un biblinell.

“Rwy’n cadarnhau’r ymrwymiad a gymerais yn ôl ym mis Tachwedd, hynny yw defnyddio hyd at € 1 biliwn o’r Offeryn newydd ar gyfer Cymorth Cyn Derbyn ar gyfer buddsoddi mewn seilwaith yn chwe buddiolwr yr IPA yn rhanbarth y Balcanau Gorllewinol ar gyfer cyfnod rhaglennu 2014-2020. Ynghyd â chronfeydd gan y Sefydliadau Ariannol Rhyngwladol, nod cronfeydd yr UE yw denu cyfalaf preifat a allai ariannu buddsoddiad o leiaf € 10bn yn y Balcanau Gorllewinol, gan dargedu blaenoriaethau allweddol y gwledydd buddiolwyr.

"Boneddigion a boneddigesau,

"Yn fy nghyflwyniad, fe wnes i gydnabod y rôl allweddol a chwaraeodd Gwlad Groeg yn 2003 wrth gefnogi persbectif Ewropeaidd y Balcanau Gorllewinol. Gadewch imi ddod i'r casgliad trwy danlinellu bod y gynhadledd heddiw yn dangos yn bendant bod gan Wlad Groeg, fel aelod-wladwriaeth, ran fawr i'w chwarae o hyd. yn y rhanbarth ynghyd â'r aelod-wladwriaethau eraill wrth hyrwyddo agenda Ewropeaidd y rhanbarth ymhellach a chael effaith gadarnhaol ac uniongyrchol ar fywydau dinasyddion. Diolch am eich sylw. "

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Lansio diwrnod organig blynyddol yr UE

cyhoeddwyd

on

Ar 24 Medi dathlodd Senedd Ewrop, y Cyngor a'r Comisiwn lansiad 'diwrnod organig yr UE' blynyddol. Llofnododd y tri sefydliad ddatganiad ar y cyd yn sefydlu o hyn ymlaen bob 23 Medi fel diwrnod organig yr UE. Mae hyn yn dilyn i fyny ar y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ar 25 Mawrth 2021, a gyhoeddodd y byddai diwrnod o'r fath yn cael ei greu i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig.

Yn y seremoni arwyddo a lansio, dywedodd y Comisiynydd Amaeth Janusz Wojciechowski: “Heddiw rydym yn dathlu cynhyrchu organig, math cynaliadwy o amaethyddiaeth lle mae cynhyrchu bwyd yn cael ei wneud mewn cytgord â natur, bioamrywiaeth a lles anifeiliaid. Mae 23 Medi hefyd yn gyhydnos hydrefol, pan fo dydd a nos yr un mor hir, yn symbol o gydbwysedd rhwng amaethyddiaeth a'r amgylchedd sy'n ddelfrydol ar gyfer cynhyrchu organig. Rwy’n falch ein bod ni, ynghyd â Senedd Ewrop, y Cyngor, ac actorion allweddol y sector hwn yn cael lansio’r diwrnod organig blynyddol hwn o’r UE, yn gyfle gwych i godi ymwybyddiaeth o gynhyrchu organig a hyrwyddo’r rôl allweddol y mae’n ei chwarae wrth drosglwyddo i fod yn gynaliadwy. systemau bwyd. ”

Nod cyffredinol y Cynllun Gweithredu ar gyfer datblygu cynhyrchu organig yw hybu cynhyrchiant a defnydd cynhyrchion organig yn sylweddol er mwyn cyfrannu at gyflawni targedau strategaethau Fferm i Fforc a Bioamrywiaeth megis lleihau'r defnydd o wrteithwyr, plaladdwyr. a gwrth-ficrobialau. Mae angen yr offer cywir ar y sector organig i dyfu, fel y nodir yn y Cynllun Gweithredu. Wedi'i strwythuro o amgylch tair echel - hybu defnydd, cynyddu cynhyrchiant, a gwella cynaliadwyedd y sector ymhellach -, cyflwynir 23 o gamau i sicrhau twf cytbwys yn y sector.

hysbyseb

Camau Gweithredu

Er mwyn hybu defnydd, mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys gweithredoedd fel hysbysu a chyfathrebu am gynhyrchu organig, hyrwyddo'r defnydd o gynhyrchion organig, ac ysgogi mwy o ddefnydd o organig mewn ffreuturau cyhoeddus trwy gaffael cyhoeddus. Ar ben hynny, i gynyddu cynhyrchiant organig, mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn parhau i fod yn offeryn allweddol ar gyfer cefnogi'r trawsnewid i ffermio organig. Bydd yn cael ei ategu gan, er enghraifft, ddigwyddiadau gwybodaeth a rhwydweithio ar gyfer rhannu arferion gorau ac ardystiad ar gyfer grwpiau o ffermwyr yn hytrach nag ar gyfer unigolion. Yn olaf, er mwyn gwella cynaliadwyedd ffermio organig, bydd y Comisiwn yn neilltuo o leiaf 30% o'r gyllideb ar gyfer ymchwil ac arloesi ym maes amaethyddiaeth, coedwigaeth ac ardaloedd gwledig i bynciau sy'n benodol i'r sector organig neu'n berthnasol iddo.

Cefndir

hysbyseb

Mae nifer o fuddion pwysig i gynhyrchu organig: mae gan gaeau organig oddeutu 30% yn fwy o fioamrywiaeth, mae anifeiliaid sy'n cael eu ffermio'n organig yn mwynhau lefel uwch o les anifeiliaid ac yn cymryd llai o wrthfiotigau, mae gan ffermwyr organig incwm uwch ac maen nhw'n fwy gwydn, ac mae defnyddwyr yn gwybod yn union beth ydyn nhw yn cael diolch i'r logo organig yr UE.

Mwy o wybodaeth

Y cynllun gweithredu ar gyfer datblygu'r sector organig

Strategaeth Fferm i Fforc

Strategaeth Bioamrywiaeth

Cipolwg ar ffermio organig

Polisi Amaethyddol Cyffredin

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd