Cysylltu â ni

Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR)

Diwrnod Morwrol Ewropeaidd 2014: Arloesi ar gyfer defnydd cynaliadwy o'n moroedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

logo_emd_cmjn_enGall arloesi ac ymchwil yn yr economi forwrol ysgogi twf Ewropeaidd ac adferiad swyddi wrth sicrhau dyfodol cynaliadwy i foroedd, cefnforoedd Ewrop, a phawb y mae eu bywoliaeth yn dibynnu arnynt. Dyna ganolbwynt eleni Diwrnod Morwrol Ewropeaidd a gynhaliwyd yn Bremen, yr Almaen, ar 19-20 Mai a fydd yn cynnal cyfnewid syniadau rhwng arbenigwyr, rhanddeiliaid o bob sector morwrol a llunwyr polisi o bob rhan o'r UE.

Dywedodd Maria Damanaki, Comisiynydd Materion Morwrol a Physgodfeydd, y digwyddiad: "Mae economi Ewrop yn dal i fod mewn dyfroedd tila ac mae'n ddyletswydd arnom i gynyddu pob diferyn o botensial i helpu i'w adfer. Mae gan ein moroedd a'n cefnforoedd y potensial hwn yn helaeth. Rydym wedi ymrwymo i archwilio'r ffordd orau y gallant ein helpu i greu swyddi a thwf - ond mewn ffordd nad yw'n cyfaddawdu ar ein hecosystemau. Mae'r Diwrnod Morwrol Ewropeaidd yn achlysur i'r gymuned forwrol drafod sut i sicrhau bod twf a chynaliadwyedd yn mynd law yn llaw yn yr economi las. "

Mae agenda Twf Glas y Comisiwn Ewropeaidd yn ceisio gwneud cynaliadwyedd yn gonglfaen ar gyfer twf morwrol, ac felly bydd wrth wraidd y trafodaethau yn Bremen. Wedi'i osod yn erbyn cefndir o gyhoeddiadau diweddar gan yr UE ar Arloesi Glas (IP / 14 / 536), Cynllunio Gofodol Morwrol (IP / 14 / 459), twristiaeth arfordirol a morwrol (IP / 14 / 171) ac egni'r cefnfor (IP / 14 / 36), bydd y digwyddiad yn dwyn ynghyd bob sector o'r economi forwrol i drafod sut y gallant gydweithredu, rhannu mewnwelediadau, a gwneud twf cynaliadwy yn realiti.

hysbyseb

Bydd y Comisiynydd Damanaki yn ymuno â Bremen gan Weinidog Trafnidiaeth Ffederal yr Almaen, a Seilwaith Digidol Alexander Dobrindt, Jens Böhrnsen, Llywydd Senedd Dinas Hanseatig Rydd Bremen, Martin Günthner, Seneddwr Materion Economaidd, Llafur a Phorthladdoedd y Hanseatig Rhydd. Dinas Bremen, yn ogystal â gweinidogion a phersonoliaethau Ewropeaidd eraill yn y gynhadledd ddeuddydd.

Gyda gweithdai 21 wedi'u trefnu gan randdeiliaid, dwy sesiwn lawn gyda phrif siaradwyr, sesiynau lefel uchel, arddangosfa arbennig ar faterion morwrol, digwyddiadau cyhoeddus a digwyddiad rhwydweithio arloesol, bydd y gynhadledd yn ganolbwynt trafod a rhannu arfer gorau ar draws y ddwy. dyddiau.

Bydd Dinas Bremen yn cychwyn Diwrnod Morwrol Ewrop trwy ddathliadau ar hyd glannau afon Weser ar 18 Mai, gyda digwyddiadau cerddoriaeth fyw, arddangosfeydd o sefydliadau ymchwil, ymweliadau â llongau ymchwil, digwyddiadau teuluol a dathliadau eraill. Mae'r holl ddigwyddiadau cyhoeddus yn ogystal â Chynhadledd Diwrnod Morwrol Ewrop yn rhad ac am ddim ac yn agored i'r cyhoedd.

hysbyseb

Cefndir

Trefnir 7fed rhifyn Cynhadledd Diwrnod Morwrol Ewrop gan y Comisiwn Ewropeaidd mewn partneriaeth â Gweinyddiaeth Drafnidiaeth, Adeiladu a Datblygu Trefol Ffederal yr Almaen a Gweinyddiaeth Materion Economaidd, Llafur a Phorthladdoedd Dinas Hanseatig Rydd Bremen. Thema'r gynhadledd eleni yw 'Arloesi sy'n gyrru Twf Glas'.

Crëwyd Diwrnod Morwrol Ewropeaidd trwy ddatganiad teiran gan Arlywyddion y Comisiwn Ewropeaidd, Senedd Ewrop a Chyngor yr UE ar 20 Mai 2008. Mae'n cael ei ddathlu bob blwyddyn ar ac o gwmpas 20 Mai a'i nod yw codi gwelededd Ewrop Forwrol. Cynhaliwyd y rhifynnau blaenorol o Ddiwrnod Morwrol Ewropeaidd ym Mrwsel (2008), Rhufain (2009), Gijon (2010), Gdansk (2011), Gothenburg (2012) a Valetta (2013) yn y drefn honno.

Mwy o wybodaeth

Am yr holl fanylion am y gynhadledd a'r rhaglen gyflawn, cliciwch yma. Gweler hefyd: 'Arloesi Glas: Dileu'r tagfeydd ar gyfer buddsoddiad cynaliadwy yn ein moroedd' Araith y Comisiynydd ar Arloesi Glas (8 Mai 2014): SPEECH / 14 / 362

Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR)

Rheolau pysgota: teledu cylch cyfyng gorfodol ar gyfer rhai cychod i wrthweithio toriadau

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd wedi mabwysiadu ei safbwynt negodi ar y system Rheoli Pysgodfeydd newydd, a fydd yn diwygio'r rheolau sydd wedi llywodraethu gweithgareddau pysgota'r UE er 2010. sesiwn lawn  PECH

Erbyn 401 pleidlais o blaid, 247 yn erbyn a 47 yn ymatal, cytunodd ASEau i ddefnyddio technolegau newydd i orfodi rheolau pysgota yn well a gwella diogelwch a thryloywder. Maen nhw hefyd yn mynnu bod yn rhaid i ddefnyddwyr wybod pryd, ble a sut mae'r cynhyrchion maen nhw'n eu prynu yn cael eu dal.

Dylai'r defnydd o gamerâu ar fwrdd (CCTV) i gynnal gwiriadau ar rwymedigaethau glanio fod yn orfodol ar gyfer “canran leiaf” o longau sy'n hwy na 12 metr ac y nodwyd eu bod yn “peri risg difrifol o ddiffyg cydymffurfio”. Bydd yr offer hefyd yn cael ei osod fel cosb atodol ar gyfer pob cwch sy'n cyflawni dau doriad difrifol neu fwy. Dylid cynnig cymhellion i gychod sy'n barod i fabwysiadu teledu cylch cyfyng yn wirfoddol fel dyraniad cwotâu ychwanegol neu gael gwared ar eu pwyntiau torri.

hysbyseb

Mae ASEau yn cefnogi’r cynnig i gysoni sancsiynau a mynnu bod “Cofrestr o droseddau’r Undeb Ewropeaidd” yn cael ei sefydlu i ganoli gwybodaeth gan yr holl aelod-wladwriaethau. Maen nhw hefyd yn galw am “system briodol o sancsiynau” am droseddau a gyflawnir gan bysgotwyr hamdden.

Lleihau gwastraff, cynyddu diogelwch a thryloywder

Yn unol ag UE Strategaeth Fferm-i-Fforc, Mae'r Senedd yn mynnu bod yn rhaid olrhain tarddiad cynhyrchion pysgodfa a dyframaeth trwy'r gadwyn fwyd gyfan, gan gynnwys cynhyrchion wedi'u prosesu a'u mewnforio. Dylai data ar y rhywogaeth o bysgod, y lleoliad, y dyddiad a'r amser y cafodd ei ddal, a'r math o gêr a ddefnyddiwyd fod ar gael.

hysbyseb

lara AGUILERA (S&D, ES), rapporteur, meddai: “Fe wnaethon ni gymryd camau pwysig tuag at gael rheolau cyffredin. Rhaid i arolygiadau ar bysgodfeydd yn Sbaen beidio â bod yn wahanol i'r rhai yn Nenmarc, Gwlad Pwyl neu'r Eidal. Rhaid eu cysoni ac yn fwy effeithlon, heb arwain at fwy o fiwrocratiaeth i'r sector. ”

Mewn ymdrech i leihau sbwriel morol, mae ASEau yn cytuno y dylai fod yn ofynnol i bob llong hysbysu awdurdodau cenedlaethol pan fyddant yn colli offer pysgota ac i gario'r offer angenrheidiol ymlaen i'w adfer.

Dylai fod gan bob cwch ddyfais geolocation hefyd sy'n caniatáu iddynt gael eu lleoli a'u hadnabod yn awtomatig, mesur y bernir ei fod yn angenrheidiol i wella diogelwch ar y môr, yn ôl y testun mabwysiedig.

Mae'r Senedd hefyd yn cynnig cynyddu maint y gwall a dderbynnir ar bwysau rhai rhywogaethau a amcangyfrifir gan bysgotwyr ar fwrdd y llong (ymyl goddefgarwch).

Camau Nesaf

Gyda'r bleidlais heddiw, mae'r Senedd bellach yn barod i ddechrau trafodaethau gyda'r Cyngor. Yn ôl y cynnig cyfredol, byddai gan weithredwyr bedair blynedd ar ôl i'r rheolau ddod i rym i arfogi llongau â'r technolegau newydd sy'n ofynnol.

Cefndir

Ar 5 Chwefror, mabwysiadodd y Pwyllgor Pysgodfeydd ei safbwynt ynglŷn â'r UE System Rheoli Pysgodfeydd. Mae'r cynnig yn diweddaru pum rheol bresennol ac yn cysoni systemau rheoli ac arolygu, yn ogystal â sancsiynau, ar draws gwledydd yr UE.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen

Brexit

Sicrhaodd Prydain fargen dda ar bysgod, meddai uwch aelod o’r tîm trafod

cyhoeddwyd

on

By

Mae cytundeb masnach rhwng Prydain a’r Undeb Ewropeaidd yn gytundeb da i’r diwydiant pysgodfeydd, gan ganiatáu iddo ailadeiladu ei hun yn ystod cyfnod pontio pum mlynedd a hanner, meddai uwch aelod o dîm negodi’r DU ddydd Mawrth (29 Rhagfyr) , ysgrifennu Elizabeth Piper a Paul Sandle.

Mae grwpiau pysgodfeydd wedi beirniadu’r fargen, gan ddweud bod y diwydiant wedi cael ei aberthu yn y trafodaethau masnach ar ôl Brexit.

“Mae'r cytundeb sydd gennym yn cydnabod sofraniaeth y DU dros ein dyfroedd pysgota, mae'n dweud hynny ymlaen llaw,” meddai uwch aelod o'r tîm trafod.

“Rydyn ni’n credu bod hon yn fargen dda. Mae hyn yn galluogi'r diwydiant pysgota i ailadeiladu ei hun yn ystod y cyfnod pontio, rydym yn buddsoddi £ 100 miliwn mewn rhaglenni i helpu i foderneiddio'r diwydiant prosesu pysgod dros y cyfnod hwn, ”meddai.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR)

AMAETHYDDIAETH: Gweinidogion yn penderfynu ar gyfleoedd pysgota ar gyfer 2021 yng Ngogledd-ddwyrain yr Iwerydd ac ar gyfer stociau môr dwfn

cyhoeddwyd

on

Ar 17 Rhagfyr, cytunodd y Cyngor ar gyfleoedd pysgota ar gyfer 2021 ar gyfer y stociau pysgod a reolir gan yr UE yng Ngogledd-Ddwyrain yr Iwerydd, yn seiliedig ar gynnig a wnaed gan y Comisiwn. O ran stociau a fydd yn cael eu rhannu gyda'r DU, penderfynodd y Cyngor hefyd fel mesur trosglwyddo i rolio'n gyfrannol dros gyfanswm y dalfeydd caniataol 2020 (TACs), gydag ychydig eithriadau cyfyngedig, fel y cynigiwyd gan y Comisiwn. Bydd hyn yn sicrhau cyfleoedd pysgota o dan yr amgylchiadau eithriadol o amgylch y trafodaethau sy'n parhau i barhau ar y berthynas rhwng yr UE a'r DU yn y dyfodol. Mae'r mesurau hyn yn ategu'r Cynnig wrth gefn y Comisiwn o'r wythnos diwethaf, sy'n darparu ar gyfer y posibilrwydd o fynediad pysgota cilyddol gan longau'r UE a'r DU i ddyfroedd ei gilydd, os a phan gytunwyd rhwng yr UE a'r DU, a bod yr holl amodau ar gyfer parhad gweithrediadau pysgota'r UE wedi'u bodloni.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Rwy’n falch iawn ein bod ni, ar gyfer y stociau y mae’r UE yn eu rheoli ar ei ben ei hun, wedi dod ag wyth o ddaliadau cyfanswm a ganiateir yn unol â’r lefelau sy’n gwarantu’r cynnyrch cynaliadwy mwyaf o’r stociau hynny. Mae gweinidogion yr UE wedi dilyn fy nghynigion ar y dull rhagofalus ar gyfer naw cwotwm dal pysgod. Mae hwn yn gam i'r cyfeiriad cywir. Roedd cynnig y Comisiwn yn uchelgeisiol iawn ac rwy'n croesawu canlyniad da cyffredinol heddiw. Rydym hefyd wedi llwyddo i ymateb i'r ansicrwydd ynghylch Brexit, a sicrhau pysgota parhaus i holl bysgotwyr a menywod yr UE. Gall cychod fynd i’r môr ar 1 Ionawr 2021 a gellir sicrhau’r sector pysgota bod eu busnes yn cael ei gydnabod fel blaenoriaeth i’r UE. ”

Mae'r Cyngor hefyd wedi penderfynu ar derfynau dal cynaliadwy ar gyfer morfor deheuol (Bae Biscay) yn unol â'r cynnyrch cynaliadwy mwyaf (MSY). Mae'r Cyngor wedi parhau i amddiffyn y siarcod môr dwfn bregus trwy wahardd pysgota'r rhywogaeth hon. Yn unol â chynnig y Comisiwn, mae'r Cyngor wedi cytuno i osod is-ddaliad cyfyngedig iawn ar gyfer penfras yn Kattegat (123 tunnell), a grenadier roundnose yn Skagerrak a Kattegat (5 tunnell), a TAC gwyddonol ar gyfer neffropau ym Mae deheuol Biscay ( 2.4 tunnell). Mae mwy o wybodaeth ar gael 'Comisiynydd Sinkevičius' Datganiad i'r wasg a ar-lein.

Yn seiliedig ar y gynnig Comisiwn, Cytunodd gweinidogion yr UE ar gyfleoedd pysgota ar gyfer 2021 ar gyfer Môr y Canoldir a'r Moroedd Du. Dywedodd Sinkevičius: “Yn unol â’n hymrwymiadau gwleidyddol a wnaed yn Natganiadau MedFish4Ever a Sofia, gwnaethom weithredu mesurau uchelgeisiol yng nghyfraith yr UE a gymerwyd yng nghyd-destun Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol Môr y Canoldir (GFCM). Ar gynllun aml-flwyddyn Gorllewin Môr y Canoldir, rwy’n gresynu nad oedd gweinidogion yn barod i gytuno ar ostyngiadau ymdrech uwch, a fyddai wedi caniatáu inni adfer y stociau pysgod i lefelau cynaliadwy yn gyflymach ac i sicrhau hyfywedd cymdeithasol ac economaidd hirdymor y pysgotwyr a menywod yn gweithredu yn y rhanbarth. Rwy'n croesawu, fodd bynnag, y bydd mesurau cenedlaethol ychwanegol i ddiogelu'r stociau yn cyd-fynd â'r gostyngiad ymdrech. "

Ar gyfer Môr y Canoldir, mae'r rheoliad y cytunwyd arno gan weinidogion yn parhau i weithredu cynllun rheoli aml-flwyddyn yr UE ar gyfer stociau glan môr ym Môr y Canoldir y Gorllewin, a fabwysiadwyd ym mis Mehefin 2019, trwy leihau'r ymdrech bysgota 7.5%. Mae'r Rheoliad hefyd yn cyflwyno mesurau a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol ar gyfer Môr y Canoldir yn 2018 a 2019, yn benodol mesurau ar gyfer llyswennod, cwrel coch, dolffiniaid, rhywogaethau pelagig bach a stociau glan môr yn y stociau berdys Adriatig a dŵr dwfn ym Môr ïonig, Levant Môr a Culfor Sisili. Ar gyfer y Môr Du, mae'r cwotâu ar gyfer twrban a sbrat yn cael eu cynnal ar lefel 2020. Mae mwy o wybodaeth ar gael 'Comisiynydd Sinkevičius' Datganiad i'r wasg a ar-lein.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd