Cysylltu â ni

Amaethyddiaeth

Dylai polisi amaethyddol cyffredin ystyried yn well pryderon dŵr, yn dweud Archwilwyr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

278111-a-achos-tractor-achos-yw-un-o'r-brandiau-a gynhyrchir-gan-cmh-along-with-neMae adroddiad a gyhoeddwyd heddiw (13 Mai) gan Lys Archwilwyr Ewrop (ECA) yn datgelu bod yr UE wedi bod yn rhannol lwyddiannus yn unig wrth integreiddio nodau polisi dŵr i'r polisi amaethyddol cyffredin (PAC). Amlygodd yr archwiliad wendidau yn y ddau offeryn a ddefnyddir ar hyn o bryd i integreiddio pryderon dŵr i'r PAC (sef traws-gydymffurfio a datblygu gwledig) a thynnodd sylw at oedi a gwendidau wrth weithredu'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

“Yn Ewrop, mae amaethyddiaeth, yn naturiol ddigon, yn brif ddefnyddiwr dŵr - tua thraean o gyfanswm y defnydd o ddŵr, ac mae’n ffynhonnell pwysau ar adnoddau dŵr, er enghraifft trwy lygredd maetholion mewn dŵr,” meddai Kevin Cardiff, yr ECA aelod sy'n gyfrifol am yr adroddiad. “Er y bu cynnydd, mae angen i’r Comisiwn a’r Aelod-wladwriaethau integreiddio pryderon polisi dŵr yn well gyda’r polisi amaethyddol cyffredin er mwyn sicrhau defnydd dŵr cynaliadwy yn y tymor hir”.

Mae'r PAC yn cynrychioli ychydig llai na 40% o gyllideb yr UE (mwy na € 50 biliwn ar gyfer 2014) a thrwy'r PAC mae'r UE yn ceisio dylanwadu ar arferion amaethyddol sy'n effeithio ar ddŵr.

hysbyseb

Archwiliodd archwilwyr yr UE a yw amcanion polisi dŵr yr UE yn cael eu hadlewyrchu'n briodol ac yn effeithiol yn y PAC, ar lefelau strategol a gweithredu. Roedd hyn yn cynnwys dadansoddi dau offeryn sy'n cael eu defnyddio i integreiddio amcanion polisi dŵr yr UE i'r PAC: traws-gydymffurfio, mecanwaith sy'n cysylltu rhai taliadau PAC â gofynion amgylcheddol penodol, a'r gronfa datblygu gwledig, sy'n darparu ar gyfer cymhellion ariannol ar gyfer gweithredoedd sy'n mynd y tu hwnt. deddfwriaeth orfodol i wella ansawdd dŵr.

Canfu archwilwyr yr UE fod traws-gydymffurfio a chyllid datblygu gwledig hyd yma wedi cael effaith gadarnhaol wrth gefnogi’r amcanion polisi i wella maint ac ansawdd dŵr, ond mae’r offerynnau hyn yn gyfyngedig, mewn perthynas â’r uchelgeisiau polisi a osodwyd ar gyfer y PAC, a hyd yn oed nodau mwy uchelgeisiol a osodwyd gan reoliadau'r PAC ar gyfer y cyfnod 2014-2020. Daeth yr archwilwyr i'r casgliad hefyd nad oes digon o wybodaeth, ar lefel sefydliadau'r UE ac yn yr aelod-wladwriaethau, am y pwysau a roddir ar ddŵr gan weithgareddau amaethyddol a sut mae'r pwysau hynny'n esblygu. “Mae angen i aelod-wladwriaethau wneud mwy i alinio eu Rhaglenni Datblygu Gwledig a’u gweithredoedd i amddiffyn eu hadnoddau dŵr, ac mae angen mynd i’r afael ag oedi wrth weithredu’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr,” ychwanegodd Caerdydd, “ac er bod yr adborth a gafwyd eisoes gan y Comisiwn yn gadarnhaol , mae digon eto i’w wneud. ”

Yn seiliedig ar ei ganfyddiadau, argymhellodd yr ECA:

hysbyseb
  • Mae'r Comisiwn yn cynnig yr addasiadau angenrheidiol i'r offerynnau cyfredol (traws-gydymffurfio a datblygu gwledig) neu, lle bo hynny'n briodol, offerynnau newydd sy'n gallu cyflawni'r nodau mwy uchelgeisiol mewn perthynas ag integreiddio amcanion polisi dŵr i'r PAC;
  • dylai aelod-wladwriaethau fynd i'r afael â'r gwendidau a amlygwyd mewn perthynas â chroes-gydymffurfio a gwella eu defnydd o gyllid datblygu gwledig i gyflawni amcanion y polisi dŵr yn well;
  • rhaid i'r Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau fynd i'r afael â'r oedi wrth weithredu'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr a gwella ansawdd eu cynlluniau rheoli basn afon trwy ddisgrifio mesurau unigol a'u gwneud yn ddigon clir a choncrit ar lefel weithredol, a;
  • dylai'r Comisiwn sicrhau bod ganddo wybodaeth sydd, o leiaf, yn gallu mesur esblygiad y pwysau a roddir ar ddŵr gan arferion amaethyddol a gofynnir i'r aelod-wladwriaethau eu hunain ddarparu data ar ddŵr mewn modd mwy amserol, dibynadwy a chyson. .

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Y Comisiwn yn cymeradwyo arwydd daearyddol newydd o Hwngari

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo ychwanegu 'Szegedi tükörponty ' o Hwngari yn y gofrestr o Arwyddion Daearyddol Gwarchodedig (PGI). Pysgodyn o'r rhywogaeth garp yw 'Szegedi tükörponty', a gynhyrchwyd yn rhanbarth Szeged, ger ffin ddeheuol Hwngari, lle crëwyd system o byllau pysgod. Mae dŵr alcalïaidd y pyllau yn rhoi bywiogrwydd a gwytnwch penodol i'r pysgodyn. Gellir priodoli cnawd fflach, cochlyd, blasus y pysgod a ffermir yn y pyllau hyn, a'i arogl ffres heb chwaeth ochr, yn uniongyrchol i'r tir hallt penodol.

Mae ansawdd a blas y pysgod yn cael eu dylanwadu'n uniongyrchol gan y cyflenwad ocsigen da wrth wely'r llyn yn y pyllau pysgod a grëir ar bridd halwynog. Mae cnawd 'Szegedi tükörponty' yn cynnwys llawer o brotein, yn isel mewn braster ac yn flasus iawn. Bydd yr enwad newydd yn cael ei ychwanegu at y rhestr o 1563 o gynhyrchion sydd eisoes wedi'u gwarchod yn y eAmbrosia cronfa ddata. Mwy o wybodaeth ar-lein ar cynnyrch o ansawdd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

A fydd ASEau yn ategu'r Strategaeth Fferm i Fforc?

cyhoeddwyd

on

Ddydd Iau a dydd Gwener hwn (9-10 Medi), mae pwyllgorau AGRI ac ENVI Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu hymateb i Strategaeth Fferm i Fforc yr UE. Mae pwyllgorau Amaethyddiaeth (AGRI) ac Amgylchedd (ENVI) Senedd Ewrop yn pleidleisio ar eu cyd-adroddiad menter eu hunain ar y Strategaeth Fferm i Fforc, sy'n nodi sut mae'r UE yn anelu at wneud y system fwyd yn “deg, iach ac ecogyfeillgar” . Pleidleisir ar y gwelliannau i'r adroddiad ddydd Iau.

Yna, mae disgwyl i ASEau o'r ddau bwyllgor gymeradwyo eu cyd-adroddiad Strategaeth Farm to Fork ddydd Gwener a'i anfon i'r cyfarfod llawn ar gyfer pleidlais derfynol a drefnwyd ar ddechrau mis Hydref. Mae'r dystiolaeth wyddonol yn dangos nad yw system fwyd yr UE yn gynaliadwy ar hyn o bryd, a bod angen newidiadau mawr yn y ffordd yr ydym yn cynhyrchu, masnachu a bwyta bwyd os ydym am barchu ein hymrwymiadau rhyngwladol a'n ffiniau planedol. Mae'r Strategaeth Farm to Fork, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2020 fel elfen ganolog o'r Fargen Werdd Ewropeaidd, yn newidiwr gemau posib yn y maes hwn. Mae hyn oherwydd ei fod yn torri trwy seilos ac yn dwyn ynghyd nifer o fentrau polisi sy'n anelu at wneud y system fwyd yn fwy cynaliadwy.

Serch hynny, mae rhanddeiliaid amaethyddol a gweinidogion fferm wedi rhoi derbyniad llugoer i'r Strategaeth Fferm i Fforc. Mae hyn oherwydd eu bod yn cefnogi'r defnydd parhaus o blaladdwyr synthetig, gwrteithwyr a gwrthfiotigau yn ffermio'r UE - er gwaethaf y niwed amgylcheddol y maent yn ei wneud - ac mae'r Strategaeth yn cwestiynu'r defnydd eang o'r agrocemegion hyn. Nawr, mater i Senedd Ewrop yw sefydlu ei safbwynt ar y Strategaeth, a fydd yn anfon arwydd gwleidyddol cryf i'r Comisiwn Ewropeaidd. Mae hyn yn arbennig o amserol gydag Uwchgynhadledd Systemau Bwyd y Cenhedloedd Unedig yn cael ei chynnal ymhen pythefnos ac ail rifyn y Gynhadledd Farm to Fork ym mis Hydref.

hysbyseb

“Ni all ASEau golli’r cyfle euraidd hwn i gryfhau’r Strategaeth Fferm i Fforc a’i gwneud yn ganolog i gyflawni nodau hinsawdd, bioamrywiaeth a datblygu cynaliadwy’r UE ar gyfer 2030,” meddai Jabier Ruiz, Uwch Swyddog Polisi Bwyd ac Amaeth yn Swyddfa Polisi Ewropeaidd WWF. “Mae gan y Strategaeth lawer o botensial i wneud ein systemau bwyd yn fwy cynaliadwy, os cânt eu gweithredu ar y raddfa sydd ei hangen. Gall y Senedd nawr roi ysgogiad hanfodol i hyn ddigwydd. ”

Yn gyffredinol, rhaid i adroddiad Senedd Ewrop gymeradwyo uchelgais y Strategaeth Fferm i Fforc a galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i ddatblygu ac ymestyn y mentrau polisi a gwmpesir o dan y strategaeth yn llawn. Yn fwy penodol, mae WWF o'r farn ei bod yn arbennig o bwysig bod ASEau yn cefnogi gwelliannau cyfaddawd sy'n gofyn am:

Seiliwch gyfraith yr UE yn y dyfodol ar systemau bwyd cynaliadwy ar y wybodaeth wyddonol ddiweddaraf a chynnwys rhanddeiliaid o amrywiaeth eang o safbwyntiau i sicrhau proses gyfreithlon a chynhwysol. Cyflwyno mecanweithiau olrhain bwyd môr cadarn sy'n darparu gwybodaeth gywir ar ble, pryd, sut a pha bysgod sydd wedi'u dal neu eu ffermio ar gyfer yr holl gynhyrchion bwyd môr ni waeth a yw'n cael ei ddal yn yr UE neu ei fewnforio, yn ffres neu'n cael ei brosesu.

Cydnabod bod angen newid patrymau defnydd ledled y boblogaeth, gan gynnwys mynd i'r afael â gor-dybio cig a chynhyrchion uwch-brosesu, a chyflwyno strategaeth pontio protein sy'n cwmpasu'r galw a'r ochr gyflenwi i effeithiau amgylcheddol a hinsawdd is.

hysbyseb

Annog gweithredu i ffrwyno gwastraff bwyd sy'n digwydd ar lefel gynhyrchu sylfaenol a chamau cynnar y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys bwyd heb ei gynaeafu, a gosod targedau rhwymol ar gyfer lleihau gwastraff bwyd ar bob cam o'r gadwyn gyflenwi. Cyflwyno diwydrwydd dyladwy gorfodol ar gyfer cadwyni cyflenwi i sicrhau bod mewnforion yr UE yn rhydd nid yn unig o ddatgoedwigo ond hefyd o unrhyw fath o drawsnewid a diraddio ecosystem - ac nad ydynt yn arwain at unrhyw effeithiau andwyol ar hawliau dynol.

Ar ôl y bleidlais ddydd Iau, bydd ASEau AGRI hefyd yn stampio'r cytundeb gwleidyddol ar y Polisi Amaethyddol Cyffredin, a gyrhaeddwyd ym mis Mehefin. Mae hon yn weithdrefn safonol wrth lunio polisïau'r UE ac ni ddisgwylir unrhyw bethau annisgwyl.

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Amaethyddiaeth: Mae'r Comisiwn yn mabwysiadu mesur i gynyddu llif arian i ffermwyr

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu mesur sy'n caniatáu i ffermwyr dderbyn blaensymiau uwch o daliadau Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC). Bydd y mesur hwn yn cefnogi ac yn cynyddu'r llif arian i ffermwyr y mae argyfwng COVID-19 yn effeithio arnynt a chan effaith tywydd garw ar draws yr UE. Er enghraifft, mae llifogydd wedi effeithio'n ddwfn ar rai rhanbarthau.

Bydd y mesur yn caniatáu i aelod-wladwriaethau dalu cymorth incwm a rhai cynlluniau datblygu gwledig i ffermwyr sydd â lefel uwch o blaensymiau, hyd at 70% (o 50%) o daliadau uniongyrchol ac 85% (o 75%) o daliadau datblygu gwledig. Mae'r mesurau diogelwch i amddiffyn cyllideb yr UE yn berthnasol, felly gellir talu'r taliadau unwaith rheolyddion a gwiriadau wedi'u cwblhau ac o 16 Hydref 2021 ymlaen ar gyfer y taliadau uniongyrchol. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi darparu cefnogaeth i'r sector bwyd-amaeth trwy gydol argyfwng COVID-19 trwy fwy o hyblygrwydd a mesurau marchnad penodol. Mwy o wybodaeth yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd