Cysylltu â ni

Economi

Lleisiwyd pryder eang cyn cytundeb masnach nodedig yr UE â Moldofa

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

bg-2Mae pennaeth cyngor yr UE, Herman Van Rompuy, wedi cadarnhau y bydd llofnod cymdeithas a chytundeb masnach rydd gyda Moldofa yn digwydd ar 27 Mehefin ym Mrwsel.

Wrth i'r bloc fwrw ymlaen â chysylltiadau dyfnach â chenhedloedd Dwyrain Ewrop yn herfeiddiol Rwsia, cyhoeddwyd yn ddiweddar hefyd na fydd dinasyddion Moldofa yn gofyn am fisas i deithio i'r UE mwyach.

Ond nid yw hyn a datblygiadau diweddar eraill, fel Prif Weinidog yr Wyddgrug, Iurie Leanca, yn dweud ddydd Mawrth (20 Mai) bod y wlad yn anelu at ymuno â'r UE erbyn 2019, wedi ailagor dadl ynghylch addasrwydd y wlad ar gyfer cysylltiadau agosach â'r UE.

hysbyseb

Fel rhan o’i ymateb i argyfwng yr Wcráin, mae’r UE wedi dweud y bydd yn cyflymu’r partneriaethau â gwladwriaethau fel Moldofa ond, rhag iddo gael ei anghofio, fe wnaeth cwest yr Wcrain am gysylltiadau’r UE sbarduno’r argyfwng presennol mewn perthynas â Moscow.

A yw'r un peth ar fin digwydd gyda Moldofa?

Yr hyn sy'n ymddangos yn glir yw bod yr UE a Rwsia wedi'u cloi mewn tynfa ryfel tebyg i Wcráin ar Moldofa.

hysbyseb

Mae Rwsia yn mynnu y bydd rapprochement UE Moldofa yn peryglu dyfodol Transnistria, tiriogaeth ymwahanu sydd wedi'i lleoli ar y ffin rhwng Moldofa a'r Wcráin.

Dywedodd un ASE Pwylaidd dde-ganol Gohebydd UE: "Efallai y bydd rhai yn dadlau bod gwrthddywediad yn null yr UE. Wedi'r cyfan, un o brif alwadau'r UE am Moldofa yw ei bod yn dal i orfod 'dwysáu'r frwydr yn erbyn llygredd ar bob lefel."

Yn wir, mae yna bryderon amrywiol dros Moldofa sy'n cynnwys y ffaith ei fod yn parhau i fod yn un o brif chwaraewyr y diwydiant masnachu rhyw.

Mae Swyddfa Ystadegau Genedlaethol Moldofa yn amcangyfrif bod 25,000 o Foldovans, gan gynnwys dynion, menywod a phlant, wedi cael eu masnachu dramor yn 2008.

Yn ôl y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Ymfudo, menywod a merched yw mwyafrif y dioddefwyr sy'n cael eu masnachu at ddibenion camfanteisio rhywiol a llafur.

Yn y cyfamser, dywed adroddiad diweddar y Comisiwn Ewropeaidd fod gwledydd o amgylch ymyl ddeheuol a dwyreiniol yr UE, gan gynnwys Moldofa, yn gweld cynnydd o ansefydlogrwydd, awdurdodiaeth a llygredd.

Nododd comisiynydd ehangu'r UE, Stefan Fuele, i'r UE wario € 2.6 biliwn ar wladwriaethau "polisi cymdogaeth" y llynedd ac mae wedi clustnodi € 15.4 biliwn ar gyfer 2014 i 2020

Ymhlith y rhain mae Moldofa, cyn weriniaeth Sofietaidd a oedd yn rhan o Rwmania cyn cael ei hatodi gan yr Undeb Sofietaidd yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

Wedi'i gloi rhwng Rwmania a'r Wcráin, mae Rwsieg yn cael ei siarad yn eang ym Moldofa ac mae ganddi boblogaeth ethnig o Rwseg.

Mewn gwirionedd, er mai Moldofa yw beiddgar swyddogion yr UE, sydd â'r incwm isaf y pen o unrhyw un o wledydd Partneriaeth y Dwyrain.

Dyrannodd yr UE € 526 miliwn i Moldofa rhwng 2007 a 2013 ond dim ond chwarter incwm Rwmania gyfagos yw ei incwm cenedlaethol gros o US $ 2,250, er iddo gynyddu pedair gwaith er 2002.

Yn ôl y Rhaglen Asesu Myfyrwyr Rhyngwladol, mae Moldofa yn parhau i fod ar waelod safleoedd Ewropeaidd o ran ansawdd addysg ac mae Sefydliad Ymchwil a Diwygiadau Strategol Moldofa yn rhagweld, os bydd y fargen fasnach gyda'r UE wedi'i llofnodi, y bydd yn rhaid i Chisinau weithredu drosodd 300 o gyfarwyddebau mewn tair i bedair blynedd.

Mae llawer yn cwestiynu ei allu i gyflawni tasg o'r fath.

Ymhellach, mae pwysigrwydd cadw'r ddau gyfeiriad allforio ar agor yn cael ei danlinellu gan y ffaith, er bod 50% o fasnach Moldofa yn mynd i'r UE, mae 50% yn mynd i wledydd CIS.

Tra bod Chisenau, i rai, yn cael ei ystyried yn hyrwyddwr proses cymdeithas Ddwyreiniol yr UE am y tro, gallai pethau gynhesu eleni gyda buddugoliaeth i’r wrthblaid Gomiwnyddol yn etholiad mis Tachwedd yn debygol o ohirio ei hintegreiddio i’r UE.

Fis Mai diwethaf, lleisiwyd pryder ar lefel yr UE pan roddodd senedd Moldofa bwerau iddi ei hun i ddiswyddo barnwyr Llys Cyfansoddiadol a newid rheolau etholiad, symudiadau y dywedodd Brwsel a fyddai’n niweidio cais y wlad am gysylltiadau agosach â’r UE.

Roedd y deddfau yn rhan o "batrwm newydd pryderus o wneud penderfyniadau ym Moldofa ... lle mae sefydliadau'r wladwriaeth wedi cael eu defnyddio er budd ychydig," meddai swyddogion yr UE.

Dylai unrhyw asesiad o addasrwydd Moldofa ar gyfer llofnodi Cytundeb Cymdeithas hefyd ystyried yr hyn sy'n digwydd "ar lawr gwlad" ar y mater hwn.

Ar hyn o bryd, mae rhaniadau yng nghymdeithas Moldofaidd sef y ffordd orau i fynd - llofnodi'r fargen ai peidio. Wrth ofyn a oedd cymdeithas Moldofaidd yn cefnogi'r cytundeb, mae'n werth cofio bod mwyafrif llethol o bleidleiswyr mewn refferendwm ar 2 Chwefror a gynhaliwyd yn rhanbarth ymreolaethol Moldofaidd Gagauzia wedi pleidleisio dros integreiddio ag undeb tollau dan arweiniad Rwsia.

Yn ddiweddarach dywedodd cadeirydd comisiwn etholiadol Gagauzia, Valentina Lisnic fod 98.4 y cant o bleidleiswyr wedi dewis cysylltiadau agosach ag Undeb Tollau CIS.

Mewn cwestiwn ar wahân, roedd 97.2% yn erbyn integreiddio agosach yr UE.

Nid yw Llywodraethwr Gagauzia, Mihail Formuzal, yn cuddio ei ddewisiadau personol, gan ddweud: "Rwy'n credu ei bod er ein budd ni fod yn yr undeb tollau am y 10 mlynedd nesaf. Rwy'n credu y byddai hynny'n ein galluogi i foderneiddio ein heconomi, gan sicrhau marchnadoedd dibynadwy i'n nwyddau. "

Dywedodd Hrant Kostanyan, pennaeth polisi tramor yr UE yn CEPS (Canolfan Astudiaethau Polisi Ewropeaidd): "Rhaid i Moldofa gymryd rhan mewn diwygiadau difrifol gan fabwysiadu a gweithredu rhan fawr o ddeddfwriaeth yr UE fel y rhagwelir yn y cytundeb. Mae hyn yn wir yn heriol i Moldofa ers hynny mae diwygiadau domestig cynhwysfawr yn gofyn am gostau sylweddol ac ewyllys wleidyddol. Rhaid i lywodraeth Moldofaidd gyflawni'r gweithredu. "

Mae Dmitry Rogozin, dirprwy Brif Weinidog Rwsia a llysgennad arbennig ar Transniestria, yn cytuno, gan ddweud os bydd yr UE yn llofnodi’r fargen y mis nesaf y bydd “yn mynnu adolygu cysylltiadau economaidd â Moldofa”, sy’n 100 y cant yn ddibynnol ar nwy Rwseg.

Dylai Moldofa, meddai, gynnal etholiadau cyn arwyddo unrhyw beth, gyda’r wrthblaid o blaid Rwseg, y blaid Gomiwnyddol, yn pleidleisio’n uchel cyn pleidlais a drefnwyd ym mis Tachwedd.

Gyda'r Wcráin wedi ei rhwygo'n ddarnau, mae Willy Fautre, o Hawliau Dynol Heb Ffiniau ym Mrwsel, yn rhagweld, "Yn sicr, Moldofa fydd maes y gad nesaf. Mae polisi cymdogaeth yr UE wedi methu yn llwyr yn achos yr Wcrain ac nid oes siawns o lwyddo yn well Moldofa. "

Mae rhai o weinidogion llywodraeth yr UE yn cydymdeimlo â phryderon Rwsia.

Dywedodd gweinidog tramor Awstria, Sebastian Kurze, os yw arwyddion yr UE yn delio â Moldofa y dylai hefyd gynnig persbectif masnach rydd “tymor hir” i Rwsia "felly nid yw'r gwledydd hyn yn cael eu rhwygo rhwng yr UE ac undeb tollau Ewrasiaidd."

Dywedodd Kurz nad oedd yn byw trwy'r Rhyfel Oer ac nad yw am gael un newydd.

“Nid yw’n gwneud unrhyw synnwyr i esgus nad yw Rwsia yn bodoli ac nad oes gan y gwledydd hyn gysylltiadau economaidd â Rwsia… Nid oes angen gwrthdaro rhwng yr UE a Rwsia,” meddai.

Dywed Elzbieta Kaca, ymchwilydd yn Pism, melin drafod yn Warsaw, fod cymorth yr UE ar gyfer diwygiadau yng ngwledydd Partneriaeth y Dwyrain fel Moldofa hyd yma wedi methu â dod â chanlyniadau diriaethol.

Ers saith mlynedd bellach, mae'r UE wedi trosglwyddo'n uniongyrchol i gyllidebau gwladwriaethol ei bartneriaid dwyreiniol (minws Belarus) i gefnogi diwygiadau mewn unrhyw beth o ynni a chyfiawnder i lanweithdra dŵr.

Rhagwelwyd cyfanswm o oddeutu € 1.2 biliwn, 60 y cant o gymorth dwyochrog, ar gyfer y gefnogaeth gyllidebol honedig, gyda Moldofa ymhlith y rhai sy'n derbyn y symiau uchaf.

Mae hi'n gofyn, "Beth ddigwyddodd gyda'r cymorth hwn, o ystyried agweddau gwahanol llywodraethau dwyreiniol at ddiwygiadau yn null yr UE, heb sôn am eu problemau gyda llygredd a gweinyddiaeth gyhoeddus aneffeithlon?"

Yr ateb o brosiect ymchwil mawr a gynhaliwyd yn Sefydliad Materion Rhyngwladol Gwlad Pwyl (Pism) yw na ddigwyddodd dim yn rhy aml. Yn achosion Moldofa a Georgia, llwyddodd Brwsel i ryddhau tua hanner yr adnoddau a addawyd; ond oherwydd gweithdrefnau hir, nid yw'r mwyafrif o weithrediadau wedi'u cwblhau eto.

Lle llwyddodd yr UE i wario arian dywed Kaca iddo ddod â chanlyniadau "main iawn". Roedd y gweinyddiaethau derbyn yn gartrefol i strategaethau drafftio, ond roedd y gweithredu ar ei hôl hi.

Rhybuddiodd Gernot Erler, pennaeth cysylltiadau newydd yr Almaen â Rwsia a’r gymdogaeth ddwyreiniol, pe bai gwledydd fel Moldofa yn ymrwymo i “gytundeb masnach rydd dwfn” gyda’r UE, mae Moscow yn ofni y bydd y marchnadoedd hyn dan ddŵr â chynhyrchion rhad y Gorllewin, a fyddai’n tanseilio Rwseg allforion.

"Gallaf ddeall y pryder hwn. Nid wyf yn gwybod sut olwg fydd ar yr ateb, ond mae'n ymddangos yn bosibl ac mae arbenigwyr yn asesu hyn ar hyn o bryd," nododd.

Daw sylw pellach gan Weinidog Tramor y DU, William Hague, a ddywedodd yn ddiweddar ei fod am i Moldofa "wneud mwy o gynnydd ar ddiwygio ac yn y frwydr yn erbyn llygredd". Dywedodd ASE Plaid Annibyniaeth y DU, Roger Helmer: "Dylwn i fod wedi meddwl bod yr UE wedi gwneud digon o ddifrod yn yr Wcráin, ac y byddwn yn osgoi taflu Arth Rwseg eto am ychydig. Os yw Moldofa yn unrhyw beth fel Bwlgaria, Rwmania a Chroatia, yna fe ni fyddai'n barod ar gyfer aelodaeth o'r UE. "

Ailadroddodd datganiad ar y cyd yn dilyn y cyfarfod ar 15 Mai rhwng y Comisiwn Ewropeaidd a llywodraeth Moldofa yr angen i "ymladd llygredd, gan gynnwys un lefel uchel, diwygio'r sector cyfiawnder a gwella'r hinsawdd busnes a buddsoddi."

Dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn, Peter Stano, wrth y wefan hon, "Rydyn ni'n pwysleisio nad yw'r cytundeb cymdeithas yn ddewis rhwng Moscow a Brwsel, mae'n ddewis ar gyfer dyfodol mwy sefydlog, mwy llewyrchus. Mae cydweithredu agosach yn dod â buddion i bawb ac mae enghreifftiau blaenorol wedi dangos bod y mae cytundeb yn cyfrannu at greu swyddi, cynnydd mewn CMC, buddsoddiad a gwell dewis a phrisiau is i ddefnyddwyr. Yn union gyda'r AA / DCFTA credwn y bydd Moldofa yn mynd i ddyfodol lle bydd ei heconomi foderneiddio yn gallu cynnal y wlad heb ddibyniaeth y tu allan. . Ac nid yw ar draul Rwsia oherwydd gall Rwsia elwa o hyn hefyd. "

Er hynny, mae Georg Zachmann, o felin drafod blaenllaw Bruegel ym Mrwsel, yn rhybuddio: "Yn nhermau economaidd, gallai llofnodi'r DCFTA rhwng yr UE a Moldofa fod â chost tymor byr i Moldofa rhag ofn y bydd Rwsia yn defnyddio ei throsoledd economaidd, ar gyfer er enghraifft, torri taliadau, allforion nwy a mewnforion o Moldofa. "

Cyhoeddodd sylwebydd uchel ei barch arall, Michael Emerson, o'r Ganolfan Astudiaethau Polisi Ewropeaidd: "A yw Moldofa yn barod ar gyfer aelodaeth o'r UE? Wrth gwrs ddim."

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd