Cysylltu â ni

Economi

Mai 2014: Mae teimlad economaidd yn codi ym mharth yr ewro, yn parhau i fod yn sefydlog yn yr UE yn fras

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

cyllideb_landscapeYm mis Mai, aeth y Dangosydd Sentiment Economaidd Cododd (ESI) yn ardal yr ewro (0.7 pwynt i 102.7), yn dilyn ei ostyngiad bron yn gyfwerth ym mis Ebrill. Yn yr UE, arhosodd y prif ddangosydd yn weddol sefydlog (+0.2 pwynt ar 106.5).

Dangosydd teimlad economaidd (sa)

Ebrill UE: 106.5 - Ardal yr Ewro: 102.7

hysbyseb

Datblygiadau ardal yr Ewro

Yn ardal yr ewro, roedd gwell teimlad yn cael ei yrru gan hyder uwch ymhlith defnyddwyr yn ogystal â rheolwyr diwydiant ac adeiladu. Arhosodd yr hyder mewn gwasanaethau a masnach manwerthu (yn fras) yn ddigyfnewid o gymharu ag Ebrill. Ymhlith y pum economi ardal yr ewro fwyaf, cynyddodd yr ESI yn Sbaen (+0.4), yr Eidal (+0.5), yr Almaen (+0.7) ac, yn arbennig, yr Iseldiroedd (+1.3). Dim ond Ffrainc a welodd sentiment yn dirywio ychydig (-0.4).

Y cynnydd cymedrol yn hyder y diwydiant Cefnogwyd (+0.5) gan reolwyr yn fwy optimistaidd disgwyliadau cynhyrchu ac arfarniad mwy disglair o lefel gyfredol llyfrau archebu cyffredinol. Mae'r asesiad o stociau o gynhyrchion gorffenedig wedi aros bron yn ddigyfnewid. O'r cwestiynau nad ydynt wedi'u cynnwys yn y dangosydd hyder, mae lefel cynhyrchiad yn y gorffennol ac, i raddau llai, lefel gyfredol llyfrau archebu allforio yn cael eu hystyried yn fwy cadarnhaol. Mae'r datblygiad yn weddol wastad yn hyder gwasanaethau (+0.3) o ganlyniad i arfarniad mwy cadarnhaol rheolwyr o'r sefyllfa fusnes y gorffennol a galw yn y gorffennol cael ei wrthbwyso'n rhannol gan is disgwyliadau galwHyder defnyddwyr wedi'i oleuo (+1.5) diolch i asesiad mwy optimistaidd defnyddwyr o holl gydrannau'r dangosydd hyder (diweithdra yn y dyfodoldisgwyliadau ar arbedion, sefyllfa economaidd gyffredinol yn y dyfodol, sefyllfa ariannol ddisgwyliedig). Y datblygiad gwastad yn hyder masnach manwerthu Roedd (± 0.0) yn ganlyniad cynnydd cryf yn arfarniad rheolwyr o'r y sefyllfa fusnes bresennol cafodd hynny ei amsugno'n llawn gan asesiad mwy negyddol o'r ddau cyfaint y stociau a'r sefyllfa fusnes ddisgwyliedig. Y gwelliant bach yn hyder adeiladu (+ 0.4) Roedd gyda chefnogaeth mwy o reolwyr safbwyntiau optimistaidd ar disgwyliadau cyflogaeth, tra bod eu hasesiad o lefel llyfrau archebu gwaethyguHyder gwasanaethau ariannol (heb ei gynnwys yn yr ESI) gwelwyd cynnydd serth arall (+6.2). Cofrestrwyd gwelliannau pwysig ym mhob un o dair cydran y dangosydd hyder (sefyllfa fusnes y gorffennolgalw yn y gorffennoldisgwyliadau galw).

hysbyseb

Cynlluniau cyflogaeth cynyddu mewn adeiladu a diwydiant, tra'n dirywio mewn masnach manwerthu ac, yn arbennig, gwasanaethau. Gwerthu disgwyliadau prisiau eu hadolygu i fyny ym maes adeiladu a gwasanaethau, tra'n dirywio mewn masnach manwerthu. Ni ragwelwyd unrhyw newidiadau sylweddol mewn diwydiant. Ar ôl tri gostyngiad yn olynol, cododd disgwyliadau prisiau defnyddwyr.

Datblygiadau'r UE

Arhosodd y prif ddangosydd ar gyfer yr UE yn weddol sefydlog (+0.2), gan adlewyrchu teimlad llithro yn economi fwyaf yr UE nad yw'n ardal yr ewro (DU, -1.0). Roedd y teimlad yng Ngwlad Pwyl yn wastad (± 0.0). Yn unol â chanlyniadau ardal yr ewro, gwellodd hyder yn yr UE ymhlith defnyddwyr ac mewn gwasanaethau ariannol. Mewn cyferbyniad, er bod hyder yr UE wedi cynyddu mewn masnach manwerthu, roedd datblygiadau yn y sectorau busnes eraill yn waeth nag yn ardal yr ewro.

Roedd barn defnyddwyr ar ddiweithdra yn y dyfodol yn ogystal â chynlluniau cyflogaeth rheolwyr ym maes adeiladu a gwasanaethau ar gyfer ardal yr ewro yn gyfochrog ar lefel yr UE. Mewn cyferbyniad ag ardal yr ewro, adolygodd rheolwyr yr UE mewn diwydiant eu disgwyliadau cyflogaeth tuag i lawr, tra bod cynlluniau cyflogaeth yr UE mewn masnach manwerthu yn cael eu hasesu'n fwy cadarnhaol.

O ran disgwyliadau prisiau, roedd canlyniadau'r UE yn debyg i'r datblygiadau ym mharth yr ewro, heblaw am adolygiad ar i lawr o ddisgwyliadau prisiau gwerthu mewn gwasanaethau.

Dangosydd hyder diwydiannol (sa)

Ebrill UE: -1.8 - Ardal yr Ewro: -3.0

Dangosydd hyder gwasanaeth (sa)

Ebrill UE: 8.2 - Ardal yr Ewro: 3.8

Dangosydd hyder defnyddwyr (sa)

Ebrill UE: -4.1 - Ardal yr Ewro: -7.1

Dangosydd hyder masnach manwerthu (sa)

Ebrill UE: 4.1 - Ardal yr Ewro: -2.5

Dangosydd hyder adeiladu (sa)

Ebrill UE: -25.6 - Ardal yr Ewro: -30.0

Dangosydd hyder gwasanaethau ariannol (nsa)

Ebrill UE: 21.9 - Ardal yr Ewro: 17.1

Disgwylir i'r Arolwg Busnes a Defnyddiwr nesaf gael ei gyhoeddi ar 27 Mehefin 2014.

Mae tablau llawn ar gael ar:

http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm

Dyddiadau cyhoeddi wedi'u trefnu

Amcangyfrif fflach

Rhyddhad terfynol yr UE, ardal yr ewro ac aelod-wladwriaethau

Mehefin 2014

20 2014 Mehefin

27 2014 Mehefin

Gorffennaf 2014

23 2014 Gorffennaf

30 2014 Gorffennaf

Awst 2014

21 2014 Awst

28 2014 Awst

Amaethyddiaeth

Polisi Amaethyddol Cyffredin: Sut mae'r UE yn cefnogi ffermwyr?

cyhoeddwyd

on

O gefnogi ffermwyr i ddiogelu'r amgylchedd, mae polisi'r fferm yn yr UE yn cwmpasu ystod o wahanol nodau. Dysgwch sut mae amaethyddiaeth yr UE yn cael ei ariannu, ei hanes a'i ddyfodol, Cymdeithas.

Beth yw'r Polisi Amaethyddol Cyffredin?

Mae'r UE yn cefnogi ffermio trwy ei Polisi Amaethyddol Cyffredin (CAP). Wedi'i sefydlu ym 1962, mae wedi cael nifer o ddiwygiadau i wneud amaethyddiaeth yn decach i ffermwyr ac yn fwy cynaliadwy.

hysbyseb

Mae tua 10 miliwn o ffermydd yn yr UE ac mae'r sectorau ffermio a bwyd gyda'i gilydd yn darparu bron i 40 miliwn o swyddi yn yr UE.

Sut mae'r Polisi Amaethyddol Cyffredin yn cael ei ariannu?

Ariennir y Polisi Amaethyddol Cyffredin trwy gyllideb yr UE. O dan y Cyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027, Mae € 386.6 biliwn wedi'i neilltuo ar gyfer ffermio. Mae wedi'i rannu'n ddwy ran:

hysbyseb
  • € 291.1bn ar gyfer Cronfa Gwarant Amaethyddol Ewrop, sy'n darparu cymorth incwm i ffermwyr.
  • € 95.5bn ar gyfer Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, sy'n cynnwys cyllid ar gyfer ardaloedd gwledig, gweithredu yn yr hinsawdd a rheoli adnoddau naturiol.

Sut mae amaethyddiaeth yr UE yn edrych heddiw? 

Effeithiodd COVID-19 ar ffermwyr a'r sector amaeth a chyflwynodd yr UE fesurau penodol i gefnogi'r diwydiant ac incwm. Mae'r rheolau cyfredol ar sut y dylid gwario cronfeydd PAC yn rhedeg tan 2023 oherwydd oedi wrth drafod y gyllideb. Roedd hyn yn gofyn am gytundeb trosiannol i amddiffyn incwm ffermwyr a sicrhau diogelwch bwyd.

A fydd y diwygiad yn golygu Polisi Amaethyddol Cyffredin sy'n fwy ecogyfeillgar?

Mae amaethyddiaeth yr UE yn cyfrif am oddeutu 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr. Dylai'r diwygiad arwain at bolisi fferm yr UE sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd, yn decach ac yn dryloyw, meddai ASEau, ar ôl a daethpwyd i gytundeb gyda'r Cyngor. Mae'r Senedd eisiau cysylltu'r PAC â chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd, wrth gynyddu'r gefnogaeth i ffermwyr ifanc a ffermydd bach a chanolig eu maint. Bydd y Senedd yn pleidleisio ar y fargen derfynol yn 2021 a daw i rym yn 2023.

Mae'r polisi amaeth yn gysylltiedig â'r Bargen Werdd Ewrop a'r Strategaeth Farm to Fork gan y Comisiwn Ewropeaidd, sy'n ceisio diogelu'r amgylchedd a sicrhau bwyd iach i bawb, gan sicrhau bywoliaeth ffermwyr ar yr un pryd.

Mwy am amaethyddiaeth

Briffio 

Gwiriwch y cynnydd deddfwriaethol 

Parhau Darllen

Amaethyddiaeth

Lifft arfaethedig ar waharddiad cig oen UDA newyddion croeso i ddiwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu FUW â'r USDA yn 2016 i drafod cyfleoedd allforio cig oen. O'r chwith, arbenigwr amaethyddol yr Unol Daleithiau Steve Knight, Cynghorydd materion amaethyddol yr Unol Daleithiau Stan Phillips, uwch swyddog polisi FUW Dr Hazel Wright ac Arlywydd FUW Glyn Roberts

Mae Undeb Ffermwyr Cymru wedi croesawu newyddion bod y gwaharddiad hirsefydlog ar fewnforio cig oen o Gymru i’r Unol Daleithiau i gael ei godi cyn bo hir. Gwnaethpwyd y cyhoeddiad gan Brif Weinidog y DU, Boris Johnson, ddydd Mercher 22 Medi. 

Mae'r FUW wedi trafod ers amser maith y posibilrwydd o godi'r gwaharddiad anghyfiawn gyda'r USDA mewn amrywiol gyfarfodydd dros y degawd diwethaf. Mae Hybu Cig Cymru - Hyrwyddo Cig Cymru wedi tynnu sylw at yr amcangyfrif y bydd y farchnad bosibl ar gyfer Oen Cymreig PGI yn UDA werth cymaint â £ 20 miliwn y flwyddyn o fewn pum mlynedd i'r cyfyngiadau allforio gael eu dileu.

hysbyseb

Wrth siarad o’i fferm ddefaid yn Sir Gaerfyrddin, dywedodd Dirprwy Arlywydd FUW, Ian Rickman: “Nawr yn fwy nag erioed mae angen i ni archwilio marchnadoedd allforio eraill tra hefyd yn amddiffyn ein marchnadoedd hirsefydlog yn Ewrop. Mae marchnad yr UD yn un yr ydym yn awyddus i ddatblygu perthnasoedd llawer cryfach â hi ac mae'r newyddion y gellid codi'r gwaharddiad hwn yn fuan yn newyddion i'w groesawu i'n diwydiant defaid. "

hysbyseb
Parhau Darllen

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd