Cysylltu â ni

Economi

Diwygio Gyllideb yr UE i gwmpasu ymchwil, addysg, cymorth i fusnesau a Pholisi Cydlyniant

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

commission_eu_budgetMae'r Comisiwn yn bwriadu cynyddu lefel 2014 o ddyraniadau taliadau erbyn 2010 4.738 biliwn i gynnwys rhwymedigaethau cyfreithiol mewn ymchwil ac arloesi, addysg a chymorth i fusnesau bach a chanolig. Rhaid mynd i'r afael â hawliadau ad-dalu uwch gan aelod-wladwriaethau mewn polisi cydlyniant yn ogystal â'r sefyllfa anodd yn yr Wcráin. Mae'r Comisiwn yn bwriadu defnyddio elw heb ei ddyrannu o dan y nenfwd talu a'r modd y caiff ei ddefnyddio i ddefnyddio'r offeryn arbennig, yr Ymyl Wrth Gefn1. Fodd bynnag, bydd y gost net i'r aelod-wladwriaethau yn sylweddol is, 2.165bn, gan y bydd y Comisiwn yn talu mwy na 1.5bn mewn refeniw ychwanegol, yn bennaf o ddirwyon cystadleuaeth yn ogystal â mwy na 1bn yn deillio o weithredu'r gyllideb 2013.

Mae cyllideb ddiwygio ddrafft 3 yn mynd i'r afael â'r angen am daliadau ychwanegol ar gyfer rhaglenni'r UE sydd wedi cael eu paratoi i gefnogi adferiad economaidd, twf a swyddi Ewrop: Horizon 2020 (ymchwil), y Fenter Cyflogaeth Ieuenctid, Erasmus + (addysg), Cosme (cefnogaeth i fusnesau). Ar ben hynny, mae nifer o ddeddfau deddfwriaethol wedi'u cwblhau ar ôl mabwysiadu'r gyllideb 2014 ac mae angen mwy o ddyraniadau taliadau. Yn olaf, mae rhai rhaglenni eraill yn gofyn am ychwanegiad i gwmpasu gofynion y flwyddyn ddiwethaf.

Mae'r cynnig hefyd yn cynnwys Polisi cydlyniant fel rhai Mae'n ofynnol i 3.4bn fodloni hawliadau ad-dalu anarferol o uchel gan aelod-wladwriaethau, yn ogystal â'r apecyn cefnogi i Wcráin (250 miliwn i dalu am dalu'r rhandaliad cyntaf ym mis Mehefin 2014.

hysbyseb

Diwygio'r gyllideb 3 yn fanwl (Yn m)

Neilltuo taliadau
gan MFF Heading

Cyllideb derfynol 2013

hysbyseb

Cyllideb wedi'i phleidleisio 2014

DAB 3

Cynnydd arfaethedig o'i gymharu â chyllideb 2014

Defnyddio Ymyl Heb ei Ddyrannu yn 2014

Defnyddio Ymyl Wrth Gefn

Cyfanswm

1a

Cystadleurwydd ar gyfer Twf a Swyddi

12,778

11,441

305

282

587

5.1%

1b

Cydlyniad Economaidd, Cymdeithasol a Thiriogaethol

56,350

50,951

3,395

3,395

6.7%

2

Twf Cynaliadwy: Adnoddau Naturiol

57,814

56,459

6

100

106

0.2%

3

Diogelwch a Dinasyddiaeth

1,894

1,677

4

Ewrop Fyd-eang

6,967

6,191

401

250

651

10.5%

5

Gweinyddu

8,418

8,406

6

Iawndal

75

29

Cyfanswm

144,295

135,155

711

4,027

4,738

3,5%

O ba benawdau 1a, 2 a 4

77,559

74,091

711

632

1,343

1,8%

Dyma'r trydydd cynnig i ddiwygio'r gyllideb 2014.

Cyllideb ddiwygio ddrafft 1 a fabwysiadwyd ym mis Chwefror 2014 ac nad oedd yn effeithio ar faint cyffredinol y gyllideb (ad-drefnu symiau a gytunwyd o fewn y gyllideb a bleidleisiwyd).

Cyllideb ddiwygio ddrafft 2 ei fabwysiadu ym mis Mai 2014 a gorchuddio'r gwarged o'r gyllideb 2013 (EUR 1 biliwn)

Gwefan Cyllideb yr UE

Economi

Mae trafnidiaeth drefol gynaliadwy yn cymryd y llwyfan ar gyfer Wythnos Symudedd Ewrop

cyhoeddwyd

on

Mae tua 3,000 o drefi a dinasoedd ledled Ewrop yn cymryd rhan eleni Wythnos Teithio Glân Ewrop, a ddechreuodd ddoe ac a fydd yn para tan ddydd Mercher, 22 Medi. Lansiwyd ymgyrch 2021 o dan y thema 'Diogel ac iach gyda symudedd cynaliadwy', a bydd yn hyrwyddo'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus fel opsiwn symudedd diogel, effeithlon, fforddiadwy ac allyriadau isel i bawb. 2021 hefyd yw 20 mlynedd ers diwrnod di-gar, y mae Wythnos Symudedd Ewrop wedi tyfu ohono.

“Mae system drafnidiaeth lân, glyfar a gwydn wrth wraidd ein heconomïau ac yn ganolog i fywydau pobl. Dyma pam, ar 20fed pen-blwydd Wythnos Symudedd Ewrop, fy mod yn falch o’r 3,000 o ddinasoedd ledled Ewrop a thu hwnt am arddangos sut mae opsiynau trafnidiaeth diogel a chynaliadwy yn helpu ein cymunedau i aros yn gysylltiedig yn ystod yr amseroedd heriol hyn, ”meddai’r Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean .

Am y flwyddyn nodedig hon, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi creu rhith-amgueddfa sy'n arddangos hanes yr wythnos, ei heffaith, straeon personol, a sut mae'n cysylltu â blaenoriaethau cynaliadwyedd ehangach yr UE. Mewn man arall, mae gweithgareddau o amgylch Ewrop yn cynnwys gwyliau beic, arddangosfeydd o gerbydau trydan a gweithdai. Mae digwyddiad eleni hefyd yn cyd-fynd ag a ymgynghoriad cyhoeddus ar syniadau'r Comisiwn ar gyfer fframwaith symudedd trefol newydd, a'r Blwyddyn Rheilffordd Ewropeaidd gyda'i Trên Cysylltu Europe Express.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

Sefydliad ar gyfer Economaidd Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD)

Mae'r UE yn cydweithredu â gwledydd eraill yr OECD i gynnig gwaharddiad ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau pŵer glo

cyhoeddwyd

on

Mae gwledydd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn cynnal cyfarfod rhyfeddol heddiw (15 Medi) a dydd Iau (16 Medi) i drafod gwaharddiad posibl ar gredydau allforio ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer glo rhyngwladol heb fesurau iawndal. Bydd trafodaethau’n canolbwyntio ar gynnig a gyflwynwyd gan yr UE a gwledydd eraill (Canada, Gweriniaeth Korea, Norwy, y Swistir, y DU a’r UD) yn gynharach y mis hwn. Mae'r cynnig yn cefnogi gwyrddu'r economi fyd-eang ac mae'n gam pwysig wrth alinio gweithgareddau asiantaethau credyd allforio â nodau Cytundeb Paris.

Mae credydau allforio yn rhan bwysig o hyrwyddo masnach ryngwladol. Fel cyfranogwr yn nhrefniant yr OECD ar Gredydau Allforio â Chefnogaeth Swyddogol, mae'r UE yn chwarae rhan fawr mewn ymdrechion i sicrhau chwarae teg ar lefel ryngwladol ac i sicrhau cydlyniad yr amcan cyffredin o frwydro yn erbyn newid yn yr hinsawdd. Mae'r UE wedi addo rhoi diwedd ar gymorth ar gyfer credydau allforio ar gyfer glo heb wrthbwyso mesurau, ac ar yr un pryd mae'n ymrwymo ar y lefel ryngwladol i drawsnewidiad cyfiawn.

Ym mis Ionawr 2021, galwodd Cyngor yr Undeb Ewropeaidd am gael gwared yn raddol â chymorthdaliadau tanwydd ffosil sy'n niweidiol i'r amgylchedd ar amserlen glir ac am drawsnewid byd-eang cadarn a chyfiawn. tuag at niwtraliaeth hinsawdd, gan gynnwys diddymu glo yn raddol heb fesurau cydadferol mewn cynhyrchu ynni ac, fel cam cyntaf, diwedd uniongyrchol yr holl gyllid ar gyfer seilwaith glo newydd mewn trydydd gwledydd. Yn ei Adolygiad o Bolisi Masnach ym mis Chwefror 2021, addawodd y Comisiwn Ewropeaidd gynnig diwedd ar unwaith ar gymorth credyd allforio i'r sector trydan glo.

hysbyseb

Ym mis Mehefin eleni, roedd aelodau G7 hefyd yn cydnabod bod buddsoddiad byd-eang parhaus mewn cynhyrchu trydan glo heb ei leihau yn anghyson â'r nod o gyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 ° C gan addo dod â chefnogaeth uniongyrchol newydd y llywodraeth i ben i gynhyrchu pŵer glo byd-eang. yn rhyngwladol erbyn diwedd 2021, gan gynnwys trwy arian y llywodraeth.

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd