Cysylltu â ni

Busnes

Araith: Fforwm Economaidd Brwsel: O'r tân-brwydro i newid strwythurol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Olli-RehnOlli Rehn, yn siarad yn Fforwm Economaidd Brwsel (BEF), 10 Mehefin 2014.

"Daeth Ewrop i'r amlwg flwyddyn yn ôl o'r Dirwasgiad Mawr. Yn bwysig iawn, nid yw'r adferiad wedi'i gyfyngu i'r craidd, ond mae hefyd wedi bod o fudd i'r gwledydd dan straen. Mae'r adferiad yn dod yn fwy eang, er ei fod yn parhau i fod yn fregus. Mae ein strategaeth economaidd wedi wedi ei seilio ar ddau amcan: cryfhau ein potensial i dyfu a'n gallu i greu swyddi, gan roi cyllid cyhoeddus ar sylfaen fwy cynaliadwy. Ble rydyn ni'n sefyll ar yr amcanion hyn?

"Yn gyntaf, mae cyllid cyhoeddus Ewrop yn cael ei atgyweirio. Yn 2011, roedd dim llai na 24 aelod-wladwriaeth allan o 27 yn dal i fod yn y Weithdrefn Diffyg Gormodol. Ar yr amod bod y Cyngor yn mabwysiadu ein hargymhellion yr wythnos diwethaf, bydd nifer y diffygion gormodol yn disgyn i 11 allan o'r 28 aelod-wladwriaeth heddiw. Mae hyn yn dangos bod y Cytundeb Sefydlogrwydd a Thwf yn gweithio ac yn cyflawni. Yn ail, mae diffygion cyfrif cyfredol anghynaliadwy wedi'u troi o gwmpas, a gwnaed cynnydd ar ddiwygiadau strwythurol. Mae sawl gwlad wedi gadael eu rhaglenni cymorth ariannol, ac mae'r mae'r broses ddiwygio bellach wedi'i seilio'n gadarn yn y Semester Ewropeaidd. Ac yn drydydd, mae polisi ariannol yn parhau i fod yn lletyol; yn wir mae hyd yn oed yn ehangu. Mae'r ECB yn parhau i weithredu'n bendant o fewn ei fandad i ddelio â risgiau cyfnod hir o chwyddiant isel ac i wella. trosglwyddiad ariannol.

hysbyseb

"Ar yr un pryd, erys heriau. Mae dyled yn dal i fod yn uchel, ac felly hefyd ddiweithdra. Mae hyn yn peri pryder mawr i'n cydlyniant cymdeithasol, a gall roi ein potensial i dyfu o ddifrif am gryn amser i ddod, yn enwedig gan mai'r genhedlaeth iau yw'r waethaf Mae gennym system ariannol dameidiog o hyd lle mae busnesau hyfyw, yn enwedig busnesau bach a chanolig mewn rhai gwledydd, yn ei chael hi'n anodd iawn cael cyllid. Ar yr un pryd, mae angen i ni sicrhau pensiynau digonol, diogel a chynaliadwy, er gwaethaf datblygiadau demograffig anffafriol. a rhaid i ddefnyddwyr hefyd allu cyrchu ynni fforddiadwy, ac mae angen i ni wynebu'r dasg aruthrol o liniaru newid yn yr hinsawdd - mae'r economi werdd yn her ac yn gyfle i Ewrop.

"Mae hyn yn ein harwain at fater buddsoddi. Mae'r Undeb Bancio yn bwysig i wneud i fanciau berfformio'n well a thrwy hynny helpu twf cynaliadwy. Ond ar ben hynny, mae angen i ni tapio ffynonellau cyllid amgen, er enghraifft o gronfeydd pensiwn ac yswiriant, i ariannu buddsoddiad. Rydym wedi cyflwyno bondiau prosiect yn llwyddiannus. Rydym yn gweithio ar wella marchnadoedd gwarantu. Bydd cyllideb newydd yr UE rhwng 2014 a 2020 yn ehangu'r defnydd o offerynnau ariannol. Mae penderfyniadau diweddar yr ECB yn mynd i'r un cyfeiriad i gefnogi benthyca i fusnesau bach a chanolig.

"Ar yr un pryd, mae lefelau dyled uchel yn parhau i ofyn am bolisi cyllidol cadarn. Mae cydgrynhoi ar yr ochr gwariant yn parhau i fod yn bwysig. Nid yw hyn yn groes i dwf: Bydd dylunio systemau arloesi effeithlon, er enghraifft, yn helpu cyllid cyhoeddus ac arloesi cadarn ar yr un pryd. Ynghyd â Maire Geoghegan-Quinn, dywedaf fwy ar hyn yn ddiweddarach y bore yma. Yn yr un modd, nid yw cydgrynhoad a thegwch cymdeithasol yn gwrthddweud ychwaith: Mae dwysáu'r frwydr yn erbyn osgoi talu treth hefyd yn fater o degwch cymdeithasol a moeseg ddinesig.

hysbyseb

"Un o wersi’r argyfwng yw pan fydd yn wynebu argyfwng ariannol gyda’r gwir risg o redeg banc ac felly’n risg fawr i sefydlogrwydd ariannol, mae angen i chi weithredu’n rymus i wrthsefyll y panig. Mae Tim Geithner yn cyfeirio at hyn fel y “Powell Doctrine” yn ei gofiant diweddar, yn eiriol dros ddefnyddio grym llethol - cyfuniad o bolisi cyllidol, polisi ariannol, a diffodd tân ariannol. ”Dylech gyfeiliorni ar ochr gwneud gormod na gwneud rhy ychydig ... mae'n haws arestio a panig ariannol na glanhau ar ôl trychineb economaidd. ” Mae hyn, ar y cyfan, yn ddilys hefyd ar sail y profiad Ewropeaidd. Yn y lle cyntaf, roedd EMU 1.0 Maastricht yn hollol barod ar gyfer y math o argyfwng ariannol a gawsom. Nid yw'n ymddangos bod argyfyngau o'r fath wedi bod ar y map meddyliol. o ddylunwyr gwreiddiol yr EMU, a phan ddigwyddodd argyfwng o’r fath serch hynny, nid oedd unrhyw offerynnau ymladd tân i ddelio ag ef. Ac ar ôl i chi ddylunio mecanweithiau sefydlogrwydd o’r fath i osgoi panig ariannol a thrychineb economaidd dilynol, mae’n well cael yr enwog ”mawr bazooka ”a saethu amser mawr - yn wir, gorgyrraedd. Wrth edrych yn ôl, ym mharth yr ewro treuliwyd y blynyddoedd 2010-11 yn ymladd tân ar unwaith, a ddaeth yn brofiad dysgu ac a oedd yn cynnwys llawer o ryngweithio mewnol ymhlith y sefydliadau a'r llywodraethau. cael ei weithred gyda'i gilydd yn well, diolch i greu'r wal dân barhaol, neu'r Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd, ac i weithrediadau LTRO a phenderfyniad OMT yr ECB.

"Ochr yn ochr â'r diffodd tân, gwnaeth y penseiri eu gwaith. Cafodd llywodraethu economaidd ardal yr ewro ei ddiwygio a'i atgyfnerthu'n sylweddol, sydd bellach yn darparu fframwaith cadarn ar gyfer cydgrynhoi cyllid cyhoeddus yn gyson a hyrwyddo diwygiadau economaidd. Fframwaith cyfreithiol rheoleiddio ariannol a ailwampiwyd goruchwyliaeth, ac rwyf am longyfarch fy nghyd-Aelod Michel Barnier - yn ogystal â'r Cyngor a'r Senedd am ei ddeddfu. O ganlyniad, mae EMU 2.0 heddiw yn llawer craffach, cadarnach a mwy parhaus i sioc economaidd ac ariannol na'r gwreiddiol. Nawr mae'n rhaid i ardal yr ewro ganolbwyntio ar weithredu a defnyddio'r blwch offer estynedig ac wedi'i atgyfnerthu. Dyna mewn gwirionedd yw hanfod argymhellion polisi'r Comisiwn i aelod-wladwriaethau'r UE yr wythnos diwethaf. Hyderaf y bydd y Cyngor yr wythnos nesaf yn eu cymeradwyo ac felly'n helpu Ewrop i aros ar y trywydd iawn o ran diwygio economaidd, sy'n gyflwr angenrheidiol i hybu twf cryfach a chreu swyddi.

"Y newyddion da yw bod aelod-wladwriaethau yn ystyried eu polisïau economaidd yn gynyddol fel mater o bryder cyffredin - fel y dylai fod mewn undeb ariannol, ac fel y mae hefyd wedi'i ysgrifennu yn y Cytuniad. Mae'r cyngor polisi annibynnol gan y Comisiwn yn galluogi aelod-wladwriaethau i wneud hynny adolygu cymheiriaid ei gilydd Nid yw'n stryd unffordd, ond yn broses gydfuddiannol i bawb, yn seiliedig ar bartneriaeth rhwng y Comisiwn a phob aelod-wladwriaeth, lle mae perchnogaeth diwygiadau gan yr aelod-wladwriaeth dan sylw yn ei hanfod. amser, yr aelod-wladwriaethau sy'n cadw'r cyfrifoldeb yn y pen draw am eu polisïau cyllidebol a'u diwygiadau strwythurol - ac felly yn y pen draw am dwf cynaliadwy a chreu swyddi. Mae argymhellion Semester Ewrop yn dibynnu ar bŵer dadl. Ansawdd y dadansoddiad yw sylfaen ei hygrededd a'i gyfreithlondeb. Hoffwn achub ar y cyfle hwn i gydnabod a diolch i'm holl gydweithwyr yn DG ECFIN am eu gwaith amhrisiadwy a'u hymroddiad diflino yn ystod y pedair blynedd diwethaf wrth ail-ddylunio a gweithredu mecanweithiau llywodraethu economaidd Ewrop, ac wrth helpu i dynnu Ewrop allan o'r argyfwng a'i gosod ar y ffordd i adferiad.

"Ni ellir gwadu bod yr addasiad strwythurol y mae Ewrop yn ei wneud yn dal i alw am ddewisiadau anodd ac ewyllys wleidyddol gref. Mae cyfrifoldeb ac atebolrwydd democrataidd ein strategaeth datrys argyfwng yn gorwedd ar lawer o ysgwyddau a dwylo. Mae'n anrhydedd mawr imi fod pedwar o'r parau mor gryf. mae dwylo wedi ymuno â'r panel hwn heddiw. Gadewch imi ddweud wrth Maria Luis Albuquerque fod gen i edmygedd mawr o'r penderfyniadau anodd yn aml y bu'n rhaid eu gwneud, a'r ymdrechion a wnaed gan bobl Portiwgal, dros y tair blynedd diwethaf er mwyn troi o gwmpas yr economi. Yn sgil gwell cystadleurwydd, sefydlogrwydd ariannol a chyllid cyhoeddus cadarnach, mae Portiwgal heddiw yn gweld adferiad economaidd cymedrol a diweithdra yn gostwng. Rydym yn ymwybodol iawn bod sicrhau ac adeiladu ar y cyflawniadau hyn yn parhau i gynnwys dewisiadau caled.

"Mae Latfia hefyd wedi bod trwy broses addasu boenus, un lle cefnogodd y pleidleiswyr ewyllys a dyfalbarhad y llywodraeth, fel y gall Valdis Dombrovskis ddweud wrthym. Mae'r taleithiau Baltig sy'n tyfu'n gyflym yn dangos y gellir cyflawni newid yn gyflym. Cyflwynodd Latfia yr ewro. eleni, ac rwy'n edrych ymlaen at y 'tŷ llawn Baltig' y flwyddyn nesaf, pan fydd Lithwania yn ymuno hefyd. Dod o hyd i agwedd gynhwysol tuag at 'outs' neu 'pre-ins' ardal yr ewro wrth gymryd camau pellach posibl wrth integreiddio gan yr 'ins' 'yn parhau i fod yn hanfodol i'r Undeb, ac rwy'n falch y gallwn elwa o fewnwelediadau Valdis o'r ddwy ochr.

"Yn Jörg Asmussen, mae gennym eiriolwr cryf a chyson dros sefydlogrwydd yn Ewrop. Rwyf nid yn unig yn meddwl yma yn unig am barch at reolau cyllidol, a hynny heb ddweud. Rwyf hefyd yn meddwl am rôl Jörg yn y penwythnos dramatig o 9-10 Mai 2010, pan fu’n rhaid i Ewrop greu strwythurau na ragwelwyd yn gyflym, yr EFSF a’r EFSM, ar gyfer sefyllfa na ragwelwyd, chwaith. Fe wnaeth y penderfyniadau hynny baratoi’r ffordd ar gyfer creu wal dân barhaol ardal yr ewro ar gyfer sefydlogrwydd ariannol, y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd.

"Bryd hynny hefyd y daeth y Troika i fodolaeth. Trwy lunio profiad ac arbenigedd y tri sefydliad, mae model Troika wedi profi i fod yn arloesi sefydliadol angenrheidiol - os nad yn anwylyd o reidrwydd - ar gyfer delio â'r heriau bod ardal yr ewro a gwledydd y rhaglen wedi bod yn eu hwynebu. Gyda’i wybodaeth a’i broffesiynoldeb, cyfrannodd yr IMF yn hanfodol at ymladd yr argyfwng. Rwy’n falch y gallai Reza Moghadam ymuno â ni a rhannu ei brofiad a’i fewnwelediadau gyda ni heddiw.

"Gadewch imi gloi. O ddiffodd tân i ddiwygio strwythurol: dyna fu ffocws newidiol polisi economaidd Ewrop dros y pedair blynedd diwethaf. Heddiw, mae ton o ddiwygiadau ar y gweill i gael gwared ar rwystrau hirsefydlog i dwf a chyflogaeth. Rhaid i ni adeiladu'r math o Ewrop sy'n agor cyfleoedd i'n dinasyddion arloesi a chreu busnesau a swyddi newydd Ewrop sy'n cyfuno ymgyrch entrepreneuraidd a diwylliant sefydlogrwydd. Ewrop lle gall dinasyddion a busnesau elwa o farchnad sengl go iawn yn Ewrop sy'n gwarantu hawliau sifil. yn yr oes ddigidol. Mae twf gwyrdd yn achos penodol. Yr UE yw'r arweinydd byd-eang o ran ymladd newid yn yr hinsawdd. Trwy fod yn effeithlon o ran adnoddau ac yn gost-effeithlon, dylem ei droi'n fantais gystadleuol sy'n cyflawni nid yn unig arloesedd technolegol ond hefyd twf a swyddi. Mae'r un peth yn wir am wasanaethau digidol ac e-fasnach. Rhaid i fusnesau, yn enwedig busnesau bach a chanolig, allu sicrhau bod eu gwasanaethau digidol ar gael i bob un o'r 500 miliwnDefnyddwyr Ewropeaidd heb rwystrau artiffisial. Mae'n hurt bod symudiad nwyddau, pobl a chyfalaf yn Ewrop wedi'i sicrhau ers degawdau eisoes, tra bod darnau a megabeit yn dal i ddod i ben yn rhy aml pan fyddant yn cyrraedd ffin genedlaethol yn fasnachol.

"Mae'r pen-blwyddi (1914, 1944, 1989) rydyn ni'n eu nodi y dyddiau hyn yn ein hatgoffa bod yr Undeb Ewropeaidd yn brosiect gwych ar gyfer heddwch a ffyniant - mae'n brosiect ar gyfer Ewrop rydd gyda democratiaeth, rheolaeth y gyfraith, amddiffyn hawliau dinasyddion ac economi marchnad gymdeithasol Bum mlynedd ar hugain yn ôl, ym 1989, dechreuodd y trawsnewidiad mawr oresgyn adran Ewrop ar ôl y rhyfel. Edrychwch ar Warsaw, yn Riga, ym Mhrâg a Bucharest, sut maen nhw wedi newid Y wers allweddol yn ystod y 25 mlynedd diwethaf yw y gellir agor cyfleoedd gydag ymrwymiad cryf i ddiwygiadau strwythurol, i ysbryd entrepreneuraidd, i degwch cymdeithasol, ac i'r parch at reolaeth y gyfraith. Ni fyddaf yn ceisio rhagweld yn union sut mae'r Economaidd ac Ariannol Bydd undeb yn cael ei ddyfnhau ymhellach. Bydd angen amser, arweinyddiaeth a chyfreithlondeb eang arno. Ond yn y cyfamser, yr hyn sydd ei angen arnom yw diwygiad realistig. Mae angen ymdrechion parhaus yn yr UE ac yn yr aelod-wladwriaethau i agor cyfleoedd ar gyfer twf a swyddi, er budd o'n holl ddinasyddion. Dyna hanfod Fforwm Economaidd heddiw. "

Busnes

Darparwr meddalwedd betio ar gyfer busnes llwyddiannus

cyhoeddwyd

on

Mae NuxGame yn ddarparwr datrysiad a chynhyrchion iGaming sy'n cynnig cyfle i weithredwyr newydd lansio eu gwefan casino / llyfr chwaraeon yn gyflym. Mae'r datrysiad yn darparu mynediad ar unwaith i ystod eang o gynhyrchion casino a betio, gan gynnwys API waled di-dor, platfform Turnkey parod, ac injan betio chwaraeon. Gyda NuxGame, gallwch chi gychwyn casino gamblo ar-lein mewn 48 awr. Mae gan weithredwyr fynediad at yr holl nodweddion hanfodol a'r cynhyrchion gorau gan ddarparwyr o'r radd flaenaf. Yn fwy na hynny, NuxGame partneriaid gyda llawer o ddarparwyr gemau uchel eu parch, gan ganiatáu i gasinos gynnig casgliad trawiadol o gemau yn eu lobïau.

Datrysiadau NuxGame

Mae gan NuxGame dri datrysiad blaenllaw ar gyfer y rhai sy'n edrych i ddechrau casino a llyfr chwaraeon ar-lein, fel y dangosir isod.

 1. Turnkey

Mae Turnkey yn blatfform dosbarth uchel sydd wedi'i gynllunio i gynnig gwefan gamblo fodern lluniaidd mewn 48 awr. Mae'r datrysiad parod yn caniatáu i weithredwyr casino uchelgeisiol lansio eu platfform gyda'r holl offer a nodweddion gofynnol. Heblaw am ei setup cyflym, mae Turnkey yn cynnig yr holl gemau mawr, darparwyr, brandio wedi'u personoli, a llu o ddulliau talu cyffredinol. Mae'r gyfres hefyd yn cynnwys yr holl integreiddiadau hanfodol, gan gynnwys meddalwedd betio chwaraeon, slotiau fideo, casinos byw, gemau bwrdd, chwaraeon fideo, ac ati. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw cysylltu â NuxGame, trafod y telerau gyda'r cynrychiolydd, a lansio'ch platfform.

hysbyseb
 1. APIs di-dor

Bydd gweithredwyr yn cael naill ai APIs betio casino neu chwaraeon. Mae dangosfwrdd hawdd ei ddefnyddio yn cysylltu NuxGame a gwefan y cleient, fel y gallwch chi ychwanegu a dileu nodweddion yn hawdd. Mae gan y dangosfwrdd iFrame hawdd ei ddefnyddio amryw o offer defnyddiol sy'n caniatáu rheoli'r cynnwys yn gyflym ac yn hawdd. Er enghraifft, gall gweithredwyr ddefnyddio'r API ods chwaraeon i ddarparu ods cystadleuol, gan ganiatáu i chwaraewyr ddechrau betio heb unrhyw gamau pellach.

 1. Peiriant Chwaraeon

Mae injan chwaraeon NuxGame yn ddatrysiad syml a hawdd ei ddefnyddio sy'n caniatáu ychwanegu modiwl betio chwaraeon i'ch gwefan neu lansio llyfr chwaraeon eich hun o'r dechrau. Mae'n caniatáu addasu 100% ac mae'n ddelfrydol ar gyfer gweithredwyr ar unrhyw raddfa - brandiau mawr sefydledig ac entrepreneuriaid preifat sydd ond yn dod i mewn i'r farchnad betio. Fe gewch chi gynnyrch craidd dibynadwy sy'n eich galluogi i adeiladu porth betio unigryw sy'n cynnwys ods sefydlog cyn y gêm, gemau byw, aml-betiau (cyfuniadau bet), rheoli risg, a rheoli brand. Bydd eich chwaraewyr hefyd yn mwynhau mynediad ar unwaith i filoedd o farchnadoedd ar draws chwaraeon poblogaidd fel pêl-droed, pêl-fasged, tenis, golff, hoci, ac ati.

Cynhyrchion NuxGame

Mae'r NuxGame nifer o gynhyrchion iGaming o'r radd flaenaf er budd eu cleientiaid. Isod mae trosolwg o'r pum prif gynnyrch yr ydym yn argymell ichi eu defnyddio yn lle adeiladu gwefan o'r dechrau.

hysbyseb
 1. Casino Ar-lein - Mae platfform NuxGame yn cynnig mynediad ar unwaith i gemau casino poblogaidd. Gallwch chi ddechrau cynnig slotiau fideo gan ddarparwyr o'r radd flaenaf, gan gynnwys peiriannau ffrwythau clasurol, jacpotiau, megaffyrdd, gemau safonol ar thema pum rîl, a llawer mwy. Yn ogystal â slotiau, mae'r datrysiad yn cynnwys gemau bwrdd fel blackjack, roulette, baccarat, a poker. Fe gewch chi gemau gan Habanero, Endorphina, Pariplay, Spinmatic, Pragmatic Play, Tom Horn Gaming, Playson, Boongo, 1X2, Platipus, Evoplay, Push Gaming, Yggdrasil, Relax Gaming, One Touch, a mwy.
 2. Sportsbook - Mae NuxGame yn cael ei gydnabod yn eang am ei beiriant chwaraeon, sy'n cynnig mynediad at bob math o betio chwaraeon. Daw'r datrysiad bwci ar-lein gydag offer a nodweddion amrywiol ar gyfer profiad betio cofiadwy. Ymhlith y priodoleddau nodedig mae porthiant data amser real ar gwsmeriaid a betiau, offer rheoli gamblo, integreiddio cyflym, rheoli risg / od, a dulliau talu lluosog. Bydd gan chwaraewyr fynediad i'ch llyfr chwaraeon o fewn 48 awr a byddant yn cael mynediad at betio ar dwrnameintiau a chystadlaethau mawr ledled y byd.
 3. Betio Byw - Mae betio byw yn rhan annatod o unrhyw wefan betio ar-lein. Mae'r rhan fwyaf o weithredwyr yn cynnig ods sefydlog cyn betio a betio byw i chwaraewyr sydd am fanteisio ar ods byw hylif. Mae gan NuxGame feddalwedd betio byw dibynadwy sy'n eich galluogi i ddarparu profiad betio chwaraeon cyflawn. Fe gewch chi addasiadau od amser real i fodloni'r galw cynyddol am ods hyblyg yn y gêm.
 4. Casino Deliwr Byw - Mae casinos delwyr byw yn cynnig rhywbeth agosach i chwaraewyr at y profiad gamblo clasurol ar y tir, ynghyd â grwpwyr bywyd go iawn. Mae NuxGame yn caniatáu ichi ychwanegu'r gemau byw gorau o'r stiwdios mwyaf parchus yn y diwydiant. Gallwch gynnig Blackjacks Live, Roulettes, Baccarat, a Poker. Byddwch hefyd yn cael cynhyrchion deliwr byw poblogaidd eraill, fel Dream Catcher, Monopoly, Craps, Keno, Dice, a llawer mwy. Mae'r datrysiad deliwr byw blaengar yn cynnig stiwdios o'r radd flaenaf gyda ffrydiau ansawdd HD, aml-gamera a gosodiadau chwaraewr greddfol.
 5. Chwaraeon Rhithiol - Mae chwaraeon rhithwir wedi gweld twf aruthrol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Pan nad oes chwaraeon bywyd go iawn ar hyn o bryd i betio arno, gall eich chwaraewyr bob amser edrych am rywbeth diddorol yn yr adran hon gan fod digwyddiadau chwaraeon bywyd yn aml iawn. Daw NuxGame Turnkey gyda meddalwedd chwaraeon rhithwir sy'n cynnig efelychiadau o gemau poblogaidd yn seiliedig ar RNG, fel pêl-droed, pêl-fasged, rasio ceffylau, a mwy. Yn wahanol i betio chwaraeon rheolaidd ac eSports, mae chwaraeon rhithwir ar gael 24/7, sy'n fudd mawr.

Manteision NuxGame

Mae manteision defnyddio NuxGame yn eithaf syml, yn enwedig i weithredwyr sydd am lansio eu gwefannau gamblo. Heb atebion fel Turnkey, byddai'n rhaid i chi adeiladu popeth o'r dechrau a chwblhau'r holl integreiddiadau gofynnol, sy'n cymryd llawer o amser, yn ddrud ac yn llethol. Dyma rai manteision defnyddio NuxGame ar gyfer eich busnes gamblo.

 • Ystod Eang o Gemau - Mae NuxGame wedi partneru â datblygwyr gemau casino blaenllaw fel Pariplay, Pragmatic Play, TVBet, Ezugi, Evolution, Golden Race, Habanero a llawer o rai eraill. Bydd gennych lobi gêm drawiadol gyda'r holl ffefrynnau ffan (slotiau, blackjacks, roulettes, poker, deliwr byw, ac ati).
 • Llyfr Chwaraeon Anferthol - Mae'r injan chwaraeon yn cynnig mynediad i filoedd o farchnadoedd ar draws pob math o chwaraeon a thwrnameintiau mawr ledled y byd. Gallwch gynnwys betiau ar bêl-droed, hoci, tenis, criced, badminton, rygbi, golff, rasio, beicio, nofio, eSports, a mwy.
 • Cymorth 24 / 7 - Mae holl gleientiaid NuxGame yn cael cefnogaeth o gwmpas y cloc, felly gallwch ddatrys unrhyw fater i roi'r profiad gamblo gorau i'ch chwaraewyr. Daw'r ateb hefyd gyda rheolwr personol i'ch helpu chi i lywio materion mewn amser real a Seilwaith Cwmwl Amazon.
 • Gweithredu Cyflym - Un o brif fanteision defnyddio datrysiad NuxGame a Turnkey yw'r cyfle i weithredu'ch busnes o fewn 48 awr. Fe gewch chi blatfform parod sy'n cynnwys meddalwedd llyfr chwaraeon, meddalwedd casino, meddalwedd betio byw, betio chwaraeon rhithwir, a mwy.
 • Symudol-Gyfeillgar - Mae datrysiad a chynhyrchion NuxGame wedi'u optimeiddio'n llawn ar gyfer effeithlonrwydd symudol a gweithio ar draws dyfeisiau Android ac iOS. Gallwch chi lansio casino a llyfr chwaraeon sy'n gyfeillgar i ffonau symudol sy'n gydnaws â phorwyr ffôn modern. Mae'r datrysiad hefyd wedi'i optimeiddio o fewn apiau casino symudol pwrpasol.

Crynodeb

Mae NuxGame yn ddatrysiad effeithlon i entrepreneuriaid newydd sy'n ystyried cychwyn busnes gamblo / betio ar-lein. Mae'r ateb yn cynnig platfform parod i'w lansio sy'n barod i ddechrau derbyn cofrestriadau a betiau arian go iawn. Mae hefyd yn hynod ddiogel ac yn cynnwys rheolwyr cyfrifon personol a chymorth i gwsmeriaid 24/7. Bydd gan eich chwaraewyr fynediad i'r gemau casino gorau a'r marchnadoedd betio poblogaidd a chwaraeon.

Parhau Darllen

Banc Buddsoddi Ewrop

Mae EIB yn cryfhau ffocws datblygu byd-eang ac yn cefnogi cyllid newydd o € 4.8 biliwn ar gyfer ynni, trafnidiaeth, brechlynnau COVID a buddsoddiad busnes

cyhoeddwyd

on

Mae Bwrdd Cyfarwyddwyr Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo cynlluniau i gryfhau ei ymgysylltiad datblygu byd-eang. Cymeradwyodd hefyd € 4.8 biliwn o gyllid newydd ar gyfer 24 prosiect i gefnogi gweithredu yn yr hinsawdd, brechlynnau COVID a gwytnwch economaidd, trafnidiaeth gynaliadwy ac addysg.

“Ym mis Mehefin gofynnodd Cyngor y Gweinidogion i Fanc yr UE wella ei gyfraniad at ymdrechion datblygu’r Undeb trwy strategaethau pwrpasol, presenoldeb cryfach ar lawr gwlad yn fyd-eang, a gwell cydgysylltiad â phartneriaid mewn dull Tîm Ewrop go iawn. Heddiw gwnaethom ymateb i alwad y Cyngor trwy gynnig creu cangen o'r EIB a oedd yn canolbwyntio ar gyllid datblygu, a chymeradwyodd y Bwrdd y cynnig hwn. O ganlyniad, bydd Banc yr UE yn gallu gwneud cyfraniad cryfach at hybu ymreolaeth strategol Ewrop, trwy roi mwy o arbenigwyr ar lawr gwlad, a bod yn bartner mwy effeithiol i fanciau datblygu amlochrog a chenedlaethol eraill. A byddwn mewn gwell sefyllfa i ddilyn ein huchelgais fyd-eang o ran y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, ”meddai Llywydd yr EIB, Werner Hoyer.

Cryfhau effaith datblygu EIB

hysbyseb

Cymeradwyodd Bwrdd Cyfarwyddwyr EIB gynnig y banc i sefydlu cangen ddatblygu i gynyddu effaith ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n sail i ymateb yr EIB i'r alwad am weithredu a fynegwyd yng “chasgliadau'r Cyngor ar y bensaernïaeth ariannol Ewropeaidd well ar gyfer datblygu (2021)” a fabwysiadwyd ar 14 Mehefin 2021. Trwy ei gangen ddatblygu, bydd yr EIB yn ad-drefnu ei weithgareddau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd a cynyddu ei bresenoldeb ar lawr gwlad, gan ddatblygu strategaethau a gwasanaethau wedi'u targedu'n well mewn cydweithrediad agos â phartneriaid.

Bydd y banc yn atgyfnerthu sylwadau y tu allan i'r UE ac yn creu nifer o hybiau rhanbarthol, gan ddwysáu cydwelededd a chydweithrediad â Banciau Datblygu Amlochrog, Sefydliadau Cyllid Datblygu cenedlaethol a phartneriaid lleol, mewn dull Tîm Ewrop. Bydd yr hybiau'n canolbwyntio ar sectorau thematig, cymwyseddau cynnyrch a gwasanaethau sy'n ymateb i anghenion y rhanbarth y maent wedi'u lleoli ynddo. Bydd y canolbwynt rhanbarthol cyntaf, sy'n cryfhau gwaith EIB yn Nwyrain Affrica, wedi'i leoli yn Nairobi.

Bydd grŵp cynghori newydd yn cynghori'r EIB ar gyfer ei weithrediadau y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd. Bydd yn cynnwys

hysbyseb

Gwneuthurwyr polisi datblygu'r UE a enwebwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, y Comisiwn Ewropeaidd a'r EEAS.

€ 2.2bn ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd, ynni glân a chartrefi ynni effeithlon

Cytunodd yr EIB ar gyllid newydd i gynyddu cynhyrchu ynni gwynt ac solar yn Sbaen a Phortiwgal, uwchraddio rhwydweithiau ynni cenedlaethol yng Ngwlad Pwyl a gwella effeithlonrwydd ynni a thorri biliau gwresogi yn Hwngari a'r Ffindir.

Cymeradwywyd cynlluniau cyllido wedi'u targedu i gyflymu buddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy ar raddfa fach a phrosiectau gweithredu yn yr hinsawdd yn Awstria a Gwlad Pwyl, ac ar draws America Ladin ac Affrica.

€ 647 miliwn ar gyfer defnyddio brechlyn COVID, iechyd ac addysg

Gan adeiladu ar gefnogaeth Banc Buddsoddi Ewrop ar gyfer datblygu a defnyddio brechlyn COVID, cadarnhawyd rhaglenni newydd i ariannu prynu brechlynnau COVID-19 i'w dosbarthu yn yr Ariannin ac ar draws De Asia, gan gynnwys Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka a'r Maldives.

Penderfynodd y Bwrdd gefnogi ehangu gofal tymor hir i gleifion anabl yn yr Iseldiroedd, cytunwyd hefyd ar gyflwyno technoleg dysgu digidol mewn ysgolion cynradd ac uwchradd ac uwchraddio ymchwil wyddonol yng Nghroatia.

€ 752m ar gyfer trafnidiaeth drefol, ranbarthol, awyr a morwrol gynaliadwy

Bydd teithwyr tram yn ninas Slofacia Košice a chymudwyr yn ninasoedd Gwlad Pwyl Gdansk, Gdynia a Sopot, ac ar draws Moldofa, yn elwa o fuddsoddiad newydd gyda chefnogaeth EIB i foderneiddio a gwella cysylltiadau trafnidiaeth.

Bydd porthladdoedd Eidalaidd Genoa a Savona yn derbyn cyllid EIB i uwchraddio mynediad i reilffyrdd ac amddiffyn y porthladdoedd yn well rhag llifogydd a thywydd mwy eithafol trwy adeiladu morglawdd newydd.

Cytunodd yr EIB hefyd i ariannu amnewid ac uwchraddio offer rheoli traffig awyr a llywio i gynnal safonau diogelwch mewn gofod awyr Hwngari.

€ 500m ar gyfer buddsoddiad gan y sector preifat a gwytnwch economaidd COVID-19

Hefyd, cymeradwyodd bwrdd EIB raglenni cyllido newydd a reolir gan bartneriaid bancio a buddsoddi lleol i gefnogi buddsoddiad gan fusnesau ledled Sbaen, Gwlad Pwyl a De Ddwyrain Asia sy'n wynebu heriau COVID-19.

Gwybodaeth cefndir

Daeth Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Yw sefydliad benthyca hirdymor yr Undeb Ewropeaidd sy'n berchen ar ei aelod-wladwriaethau. Mae'n gwneud cyllid hirdymor ar gael ar gyfer buddsoddiad cadarn er mwyn cyfrannu at nodau polisi'r UE.

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan y Bwrdd EIB.

Parhau Darllen

Busnes

Gohebydd yr UE dan ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos diwethaf honnodd erthygl yn y cyhoeddiad Politico Europe fod gan Gohebydd yr UE cymryd rhan mewn “lobïo UE wedi gwisgo fel newyddiaduraeth” oherwydd bod ein llenyddiaeth farchnata yn dweud: “Defnyddiwch Gohebydd yr UE i ddylanwadu”.

Gohebydd UE yn gwrthod yn llwyr y cyhuddiad hwn o lobïo cudd, a oedd yn ymosodiad gan Politico Europe ar gyhoeddiad cystadleuol llai ond llwyddiannus a'i gyhoeddwr.

Dim ond oriau a roddwyd inni i ymateb i'r cyhuddiadau di-sail hyn, yn bennaf yn seiliedig ar dreillio trwy straeon yr ydym wedi'u cyhoeddi dros y deng mlynedd diwethaf, i amddiffyn ein henw da haeddiannol.

hysbyseb

Er mwyn tawelu meddwl ein cynulleidfa, rydym wedi gofyn i'r sefydliad monitro newyddion annibynnol NewsGuard, monitro ein hallbwn o hyn ymlaen, a sicrhau bod ei ganfyddiadau ar gael i'r cyhoedd.

Gohebydd UE yn credu Politico EUMae ymosodiad arnom ni yn ymgais sinigaidd i sicrhau goruchafiaeth ar y farchnad, ac mae'n gwahodd ein darllenwyr i weld Llyfr Chwarae Politico Brwsel heddiw, sy'n cynnig:

“Mae POLITICO Media Solutions yn darparu atebion i frandiau greu, ymgynnull a chysylltu â chwaraewyr pŵer. Rydyn ni'n creu cyfleoedd i frandiau gysylltu â'n cynulleidfa ddylanwadol. "

hysbyseb

Achos o bobl mewn tai gwydr yn taflu cerrig efallai?

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd