Cysylltu â ni

Demograffeg

Iechyd a diogelwch yn y gwaith: Fframwaith Strategol yn nodi amcanion yr UE ar gyfer 2014 2020-

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Iechyd a Diogelwch 2Yn well i amddiffyn y mwy na 217 miliwn o weithwyr yn yr UE rhag damweiniau a chlefydau cysylltiedig â gwaith, cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd newydd Fframwaith Strategol ar Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 2014-2020 ar 6 Mehefin, sy'n nodi heriau allweddol ac amcanion strategol ar gyfer iechyd a diogelwch yn y gwaith ac yn cyflwyno gweithredoedd ac offerynnau allweddol i fynd i'r afael â'r rhain. Nod y Fframwaith newydd hwn yw sicrhau bod yr UE yn parhau i chwarae rhan flaenllaw wrth hyrwyddo safonau uchel ar gyfer amodau gwaith yn Ewrop ac yn rhyngwladol, yn unol â'r Strategaeth 2020 Ewrop.

Cyflogaeth, dywedodd Materion Cymdeithasol a Chynhwysiant Comisiynydd László Andor: "Heddiw rydym yn adnewyddu ymrwymiad y Comisiwn i uwchraddio amodau gwaith pobl yn yr UE yn barhaus. Mae gan bobl yr hawl i weithio heb wynebu risgiau iechyd neu ddiogelwch yn y gweithle. Ac eto bob blwyddyn mae mwy na 3 miliwn o weithwyr yn dioddef damwain ddifrifol yn y gwaith. yn yr UE a 4000 yn marw mewn damweiniau yn y gweithle. Mae damweiniau a chlefydau cysylltiedig â gwaith yn effeithio ar bob sector a phroffesiwn, p'un a yw pobl yn eistedd y tu ôl i ddesg, yn gyrru tryc neu'n gweithio mewn pwll glo neu ar safle adeiladu. Maent nid yn unig yn achosi personol. dioddef ond hefyd gosod costau uchel ar gwmnïau a chymdeithas gyfan. Nod y Fframwaith Strategol newydd hwn yw cyfrannu at wella ansawdd swyddi a boddhad swydd, wrth wella cystadleurwydd a chynhyrchedd cwmnïau Ewropeaidd, yn enwedig busnesau bach, a lleihau costau ar gyfer systemau nawdd cymdeithasol. . "

Mae'r Fframwaith Strategol yn nodi tair prif her iechyd a diogelwch yn y gwaith:

hysbyseb
 1. Gwella gweithrediad y rheolau iechyd a diogelwch presennol, yn benodol trwy wella gallu busnesau bach a bach i roi strategaethau atal risg effeithiol ac effeithlon ar waith;

 2. gwella atal afiechydon sy'n gysylltiedig â gwaith trwy fynd i'r afael â risgiau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg heb esgeuluso'r risgiau presennol, a;

 3. i ystyried heneiddio gweithlu'r UE.

  hysbyseb

Mae'r Fframwaith Strategol yn cynnig mynd i'r afael â'r heriau hyn gydag ystod o gamau gweithredu o dan saith amcan strategol allweddol:

 1. Cydgrynhoi strategaethau iechyd a diogelwch cenedlaethol ymhellach trwy, er enghraifft, gydlynu polisi a chyd-ddysgu.

 2. Yn darparu cefnogaeth ymarferol i fentrau bach a meicro i'w helpu i gydymffurfio'n well â rheolau iechyd a diogelwch. Byddai busnesau'n elwa o gymorth technegol ac offer ymarferol, fel y Asesiad Risg Rhyngweithiol Ar-lein (OiRA), platfform gwe sy'n darparu offer asesu risg sectoraidd.

 3. Gwella gorfodaeth gan aelod-wladwriaethau er enghraifft trwy werthuso perfformiad arolygiadau llafur cenedlaethol.

 4. Symleiddio'r ddeddfwriaeth bresennol lle bo hynny'n briodol i gael gwared ar feichiau gweinyddol diangen, gan gadw lefel uchel o ddiogelwch i iechyd a diogelwch gweithwyr.

 5. Mynd i'r afael â heneiddio gweithlu Ewrop a gwella atal afiechydon sy'n gysylltiedig â gwaith i fynd i'r afael â risgiau presennol a newydd fel nanoddefnyddiau, technoleg werdd a biotechnoleg.

 6. Gwella'r broses o gasglu data ystadegol er mwyn cael gwell tystiolaeth a datblygu offer monitro.

 7. Atgyfnerthu cydgysylltu â sefydliadau rhyngwladol (megis y Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO), Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) a'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) a phartneriaid i gyfrannu at leihau damweiniau gwaith a chlefydau galwedigaethol ac at wella. amodau gwaith ledled y byd.

Mae'r Fframwaith Strategol yn nodi offerynnau i roi'r camau hyn ar waith: deialog gymdeithasol, codi ymwybyddiaeth, gorfodi deddfwriaeth yr UE, synergeddau â meysydd polisi eraill (ee iechyd y cyhoedd, addysg) a chronfeydd yr UE, megis y Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a'r Rhaglen Cyflogaeth ac Arloesi Cymdeithasol (EaSI)ar gael i gefnogi gweithredu rheolau iechyd a diogelwch.

Bydd y fframwaith yn cael ei adolygu yn 2016 er mwyn ystyried ei weithrediad ac ystyried canlyniadau'r gwerthusiad cynhwysfawr parhaus o ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch galwedigaethol yr UE a fydd ar gael erbyn diwedd 2015.

Cefndir

Yn enwedig yng nghyd-destun yr argyfwng economaidd, mae buddsoddi mewn diwylliant o atal risg a hyrwyddo amodau gwell yn y gweithle yn cynnig buddion economaidd a chymdeithasol, megis llai o anffodion cysylltiedig â gwaith, gwell lles staff a boddhad swydd. Mae rheolau tebyg ledled yr UE hefyd yn creu chwarae teg i bob busnes yn y Farchnad Sengl, gan fynd i'r afael â'r angen i atal dympio cymdeithasol ar yr un pryd.

Mae'r Fframwaith Strategol newydd yn adeiladu ar y 2007-2012 Strategaeth Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol yr UE, a oedd yn llwyddiannus, yn benodol, wrth helpu i leihau nifer y damweiniau gwaith a arweiniodd at absenoldebau o fwy na thridiau o 27.9% yn yr UE. Roedd y Strategaeth hon yn darparu fframwaith cyffredin ar gyfer cydgysylltu ac ymdeimlad cyffredin o gyfeiriad. Bellach mae gan 27 aelod-wladwriaeth strategaeth OSH genedlaethol, wedi'i haddasu i'r cyd-destun cenedlaethol a'r meysydd blaenoriaeth allweddol. Mae'r canlyniadau'r gwerthusiad o strategaeth OSH 2007-12 cadarnhaodd werth fframwaith strategol yr UE ar gyfer gweithredu polisi ym maes OSH ac amlygodd yr angen i adolygu amcanion, blaenoriaethau a dulliau gweithio i addasu fframwaith polisi'r UE i batrymau gwaith sy'n newid, a risgiau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg.

Mae'r Fframwaith yn ystyried safbwyntiau a fynegwyd gan sefydliadau'r UE a chynrychiolwyr o sefydliadau gweithwyr a chyflogwyr, a chanlyniadau 2013 ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu mewnwelediadau ar heriau cyfredol ac yn y dyfodol yn y maes diogelwch galwedigaethol ac iechyd (IP / 13 / 491) ac o'r safbwyntiau a fynegwyd yn y Cynhadledd ar Amodau Gwaith ar 28 Ebrill 2014 a gaeodd y cylch ymgynghoriadau.

Mwy o wybodaeth

Gweler MEMO / 14 / 400
Fframwaith Strategol ar Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 2014-2020
Gwefan László Andor
Dilynwch László Andor ar Twitter
Tanysgrifiwch i e-bost rhad ac am ddim y Comisiwn Ewropeaidd cylchlythyr ar gyflogaeth, materion cymdeithasol a chynhwysiant

Demograffeg

Mae ASE yn annog aelod-wladwriaethau i ddod i gytundeb ar fynd i'r afael ag argyfyngau #migration

cyhoeddwyd

on

Daeth yr amser i arweinwyr yr UE wneud penderfyniad ar y mater llosg o ddiwygio polisi mudo'r UE, dweud ASEau.

Mewn dadl yn asesu canlyniad yr uwchgynhadledd olaf yr UE ym mis Mawrth, ym mhresenoldeb Llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Donald Tusk a Llywydd y Comisiwn Jean-Claude Juncker, pwysleisiodd ASEau yr angen i roi pecyn mudo'r UE yn ôl ar yr agenda ar gyfer uwchgynadleddau sydd i ddod, gorchymyn i arweinwyr yr UE gyrraedd y nod a diffinio safbwynt cyffredin.

Ymysg mesurau eraill, galwodd ASEau am well amddiffyniad o ffiniau allanol yr UE, gan gyflwyno cwotâu cenedlaethol i ymfudwyr sy'n derbyn ac ailbwysleisiodd y syniad o Gynllun Marshall yr UE ar gyfer Affrica.

hysbyseb

Tynnodd ASEau sylw hefyd at yr angen i symud ymlaen i ddiwygio ardal yr ewro, cwblhau Undeb Bancio yr UE, gan ymgorffori'r Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd yn y fframwaith cymunedol, gan weithio tuag at allu ariannol ar gyfer ardal yr ewro a chyflwyno mecanwaith i fonitro llygredd a rheol y gyfraith Gwledydd yr UE. Mae rhai ASEau eisiau i'r sefyllfa yn Hwngari a Gwlad Pwyl gael ei rhoi ar y bwrdd yn y Cyngor Ewropeaidd ar gyfer trafodaeth gan benaethiaid gwladwriaeth neu lywodraeth.

Gallwch wylio'r ddadl yn y Cyfarfod Llawn ewch yma.

Cliciwch ar enwau i wylio fideos o ddatganiadau unigol

hysbyseb

Donald Tusk, i'r Cyngor

Jean-Claude Juncker, i'r Comisiwn

Manfred Weber (EPP, DE)

Maria João Rodrigues (S&D, PT)

Syed Kamall (ECR, UK)

Guy Verhofstadt (ADLE, BE)

Sven Giegold (Gwyrddion / EFA, DE)

Dimitrios Papadimoulis (GUE / NGL, EL)

Nigel Farage (EFDD, UK)

Harald Vilimsky (ENF, AT)

Jean-Claude Juncker yn cau

Donald Tusk yn cau

Parhau Darllen

Demograffeg

#Migration A border diogelwch: Sut mae'r Senedd yn helpu i gadw Ewrop yn ddiogel

cyhoeddwyd

on

20160708PHT36567_width_600Dangosodd yr argyfwng ymfudo ni allwch gael parth Schengen o symud yn rhydd heb ffiniau allanol cryf. Yn ôl yr arolwg Eurobarometer diweddaraf, 71% o Ewropeaid am i'r UE wneud mwy i ddiogelu ffiniau hyn. Senedd yn gweithio ar ystod o fentrau i gryfhau'r rheolaethau hynny.

Beth y Senedd yn gweithio ar

ASEau gymeradwywyd ar 6 Gorffennaf cynlluniau i sefydlu system rheoli ffiniau yr UE, Gan ddwyn ynghyd asiantaeth ffin Frontex a rheoli ffin genedlaethol awdurdodau yr UE. Bydd awdurdodau cenedlaethol yn dal i reoli eu ffiniau o ddydd i ddydd, ond, os yw eu ffiniau allanol yr UE o dan bwysau, byddant yn gallu cael help gan y Border Ewropeaidd a'r Asiantaeth Gwylwyr y Glannau i ddefnyddio timau gard ffin cyfun i'r rhai yn gyflym ffiniau. Unwaith y bydd y Cyngor yn cymeradwyo'r cynnig, gallai fynd i mewn i rym yr hydref hwn.

hysbyseb

Aelod EPP Latfieg Artis Pabriks, sy'n gyfrifol am lywio'r cynlluniau trwy'r Senedd: "Bydd Rheoliad Ffiniau a Gwylwyr y Glannau Ewrop yn sicrhau bod ffiniau allanol yr UE yn fwy diogel ac yn cael eu rheoli'n well. Nid yw hwn yn fwled arian a all ddatrys yr argyfwng mudo y mae'r UE yn ei wneud. yn wynebu heddiw neu'n adfer ymddiriedaeth yn ardal Schengen yn llawn, ond mae ei angen yn gam cyntaf. "

Yn ogystal, y Senedd yn trafod gyda'r Cyngor i wneud teithio dramor at ddibenion terfysgaeth yn drosedd yn yr holl wledydd yr UE. Byddai hyn yn cynnwys gweithgareddau fel hyfforddiant neu cael eu hyfforddi, anogaeth i terfysgaeth neu ariannu gweithgareddau terfysgol.

Senedd hefyd yn trafod gyda'r Cyngor cynnig i gael manylion yr holl dinasyddion yr UE eu gwirio yn erbyn cronfeydd data o ddogfennau a gollir a dwyn yn yr awyr, y môr a thir allanol ffiniau.

hysbyseb

Ynglŷn â'r arolwg

Cynhaliwyd yr arolwg ymhlith pobl 27,969 o holl wledydd yr UE rhwng 9 18 mis Ebrill a mis Ebrill. Cafodd ei sefydlu i fod yn gynrychioliadol o'r boblogaeth yn ei chyfanrwydd.

Ar lefel yr UE, roedd 71% yr ymatebwyr eisiau i'r UE wneud mwy ar ddiogelu'r ffiniau allanol o'i gymharu â 67% yn Iwerddon a 67% yn y DU. Gwiriwch yma i gael gwybod y canlyniadau ar gyfer gwledydd eraill.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen

Demograffeg

#Eurostat: Ganwyd dros 5.1 miliwn o fabanod yn 2014 - Daeth menywod yn famau gyntaf ar bron i 29 ar gyfartaledd

cyhoeddwyd

on

babi-brawf-1

Yn 2014, 5.132 miliwn o fabanod eu geni yn yr Undeb Ewropeaidd, o'i gymharu â 5.063 2001 miliwn yn.

Ymhlith aelod-wladwriaethau, Ffrainc parhau i gofnodi'r nifer uchaf o enedigaethau (819 300 yn 2014), o flaen y Deyrnas Unedig (775 900), Yr Almaen (714 900), yr Eidal (502 600), Sbaen (426 100) a Gwlad Pwyl ( 375 200).

hysbyseb

Ar gyfartaledd yn yr UE, merched sy'n rhoi genedigaeth i'w plentyn cyntaf yn 2014 yn oed bron 29 (blynyddoedd 28.8). Ar draws aelod-wladwriaethau, mamau tro cyntaf oedd yr ieuengaf ym Mwlgaria a'r hynaf yn yr Eidal.

Ar y cyfan, cynyddodd y gyfradd ffrwythlondeb yn yr UE o 1.46 2001 yn i 1.58 2014 yn. Mae'n amrywio rhwng aelod-wladwriaethau o 1.23 ym Mhortiwgal i 2.01 yn Ffrainc yn 2014. Mae cyfradd ffrwythlondeb cyfanswm o enedigaethau gwmpas 2.1 byw bob menyw yn cael ei ystyried i fod y lefel amnewid mewn gwledydd datblygedig: mewn geiriau eraill, y nifer cyfartalog y genedigaethau byw fesul merch ei angen i gadw'r maint y boblogaeth cyson yn absenoldeb mewnfudo ac allfudo.

Daw'r wybodaeth hon o erthygl a gyhoeddwyd gan Eurostat, swyddfa ystadegol o'r Undeb Ewropeaidd. Mae'r dangosyddion ffrwythlondeb a gyflwynir yn y datganiad newyddion yn dangos dim ond rhan fach o'r swm mawr o ddata yn ymwneud â demograffeg sydd ar gael yn Eurostat.

hysbyseb

 

Eurostat

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd